Omezená záruka na hardware společnosti Logitech

Omezená záruka na hardware společnosti Logitech

Společnost Logitech zaručuje původnímu kupujícímu, že hardwarový produkt Logitech bude bez závad materiálu a zpracování po dobu uvedenou na balení produktu a/nebo uvedenou v uživatelské dokumentaci od data koupě. Tuto informaci můžete také nalézt výběrem svého produktu v sekci Podpora online na naší stránce www.logitech.com/support. Omezená záruka společnosti Logitech je nepřevoditelná a platí pouze pro původního kupujícího, pokud není upravena příslušným zákonem. Tato záruka poskytuje specifická zákonná práva. Vaše další zákonná práva se mohou lišit podle místního právního řádu.

Náhrady

Povinností společnosti Logitech a vaším výlučným nárokem na náhradu vyplývajícím z jakékoli závady v záruční době bude, na základě volby společnosti Logitech, buď: (1) oprava nebo výměna hardwaru, nebo (2) vrácení peněz, za předpokladu, že je hardware vrácen v místě prodeje, nebo jiném místě určeném společností Logitech, společně s účetním dokladem nebo dokladem o zaplacení jednotlivých položek opatřeného datem. Poštovné a balné může být účtováno, s výjimkou zemí, kde je to zakázáno příslušným zákonem. Na základě své volby může společnost Logitech použít při opravě nebo výměně produktu nové nebo opravené součásti v dobrém stavu. Na jakoukoli výměnu hardwarového produktu se bude vztahovat záruka po zbývající dobu původní záruky nebo třiceti (30) dnů podle toho, která je delší, nebo po další dobu, která vyplývá z právního řádu vaší země

Tato záruční smlouva se netýká problémů nebo poškození které vznikly (1) nehodou, zneužitím, nesprávným používáním nebo neoprávněnou opravou, úpravou či rozebráním; (2) nesprávným zacházením nebo údržbou, používáním v rozporu s instrukcemi o výrobku nebo připojením do nepatřičného zdroje napětí; nebo (3) použitím spotřebního zboží, například baterií, které nedodala společností Logitech, pokud tato omezení nejsou patřičným zákonem zakázána

Postup uplatnění nároku na záruku

Před uplatněním nároku na záruku doporučujeme navštívit sekci podpory na stránce www.logitech.com, kde můžete získat technickou pomoc. Oprávněné uplatnění záruky je obvykle vyřizováno prostřednictvím místa prodeje během prvních třiceti (30) dnů od data prodeje; tato doba se může měnit v závislosti na tom, kde jste výrobek zakoupili - tuto informaci si ověřte u společnosti Logitech nebo prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Uplatnění záruky, které nemůže být vyřizováno prostřednictvím místa koupě, a jakékoli jiné otázky související s produktem je třeba adresovat přímo společnosti Logitech. Adresy a kontaktní informace na oddělení zákaznické podpory společnosti Logitech naleznete v dokumentaci přiložené k produktu nebo na stránce www.logitech.com/contactus.

Omezení odpovědnosti

SPOLEČNOST LOGITECH NENÍ ZODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ ČI ÚMYSLNÉ POŠKOZENÍ, ZEJMÉNA ZTRÁTY ZISKU, PŘÍJMU NEBO DAT (AŤ UŽ PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ) NEBO OBCHODNÍ ZTRÁTY PLYNOUCÍ ZE ZRUŠENÍ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ ZÁRUKY NEBO ZÁRUKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA NA VÁŠ VÝROBEK, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST LOGITECH NA MOŽNOST PODOBNÝCH POŠKOZENÍ UPOZORŇOVALA. Vzhledem k tomu, že některé právní řády neumožňují vyloučení nebo omezení zvláštních, nepřímých, náhodných nebo následných škod, nemusí se na vás výše uvedená omezení vztahovat.

Trvání záruky vyplývající ze zákona

JAKÁKOLI ZÁRUKA VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA ČI PODMÍNKA OBCHODOVATELNOSTI NEBO ZPŮSOBILOSTI PRO DANÝ ÚČEL TOHOTO HARDWAROVÉHO VÝROBKU JE LIMITOVÁNA TRVÁNÍM VZHLEDEM K TRVÁNÍ UPLATNITELNÉ ZÁRUČNÍ DOBY VAŠEHO VÝROBKU, POKUD VŠAK NENÍ V ROZPORU S PLATNÝMI ZÁKONY. V některých právních řádech není dovoleno dobu trvání záruky omezit, proto se na vás výše uvedené omezení nemusí vztahovat.

Národní statutární práva

Spotřebitelé mají práva podle platných zákonů týkajících se spotřebního zboží. Tato práva nejsou ovlivněna zárukami v tomtu dokumentu omezené záruky.

Žádné další záruky

Žádný z prodejců, zástupců nebo zaměstnanců společnosti Logitech není oprávněn upravovat, rozšiřovat nebo přizpůsobovat tuto záruku.

Doba trvání záruky

Upozorňujeme, že v Evropské unii je jakákoli doba trvání záruky, která je kratší než dva roky, prodloužena na dva roky.

Adresa společnosti Logitech

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

 

Švýcarsko