IE8/IE9/IE10 wordt niet meer ondersteund als browser. Gebruik een recentere browser om onze site te bekijken.

Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”) zijn een wettelijke overeenkomst tussen u en Logitech en zijn van toepassing op uw gebruik van deze Website als bezoeker, content contributor (gebruiker die teksten, beelden, enz., bijdraagt) of geregistreerde gebruiker. Het gebruik, de bekendmaking van informatie en de toegang tot deze Website zijn onderworpen aan het door u naleven van deze Voorwaarden. Gelieve deze zorgvuldig te lezen alvorens u deze Website gebruikt. Logitech behoudt zich het recht voor om uw toegang tot deze Website, om welke reden dan ook en te allen tijde, te beperken of te beëindigen, of uw registratie te beëindigen of te staken, indien u nalaat de op deze Website bekendgemaakte voorwaarden en beleid na te leven, met inbegrip van de onderhavige Voorwaarden.

DOOR TOEGANG TE VERKRIJGEN TOT EN GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSITE, OP WELKE MANIER DAN OOK, VERKLAART U ZICH AKKOORD MET DE VERBINTENIS TOT DEZE VOORWAARDEN. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE ALGEMENE VOORWAARDEN, DIENT U DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE OP GEEN ENKELE MANIER TE GEBRUIKEN OF BEKEND TE MAKEN.

Wijzigingen aan deze voorwaarden

Logitech heeft het recht om deze Voorwaarden, of delen hiervan, te allen tijde te veranderen, te wijzigen, bij te werken, aan te vullen of te verwijderen. Gelieve deze Voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw continu gebruik van deze Website, volgend op de bekendmaking van enige wijzigingen, houdt in dat u deze wijzigingen aanvaardt.

Wijzigingen aan deze website

Om deze Website en haar voordelen voor u continu te verbeteren, kunnen we extra diensten toevoegen of wijzigingen aanbrengen aan bestaande diensten. In het geval dat Logitech dergelijke wijzigingen aanbrengt, zullen deze Voorwaarden van toepassing zijn op de nieuwe diensten en eventuele wijzigingen aan bestaande diensten.

Gebruikersinformatie

Bij gebruik van bepaalde delen van deze Website, wordt u verzocht om uw persoonsgegevens te verstrekken, zoals uw voornaam, e-mailadres, wachtwoord, stad, staat, land of postcode. U bent geheel verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw accountgegevens, met inbegrip van uw wachtwoord, evenals voor alle activiteiten die uit hoofde van uw account plaatsvinden. U gaat ermee akkoord Logitech onmiddellijk in kennis te stellen van enig onbevoegd gebruik van uw account of wachtwoord, of enige andere beveiligingsinbreuk. U kunt aansprakelijk worden gehouden voor verliezen die zijn opgelopen door Logitech of enige andere gebruiker of bezoeker van deze Website, als gevolg van het gebruik van uw Logitech ID, wachtwoord of account door een derde.

U mag op geen enkel moment gebruik maken van de’ Logitech ID, wachtwoord of account van een andere persoon zonder de uitdrukkelijke toestemming van de houder van de desbetreffende Logitech ID, wachtwoord of account. Logitech kan niet en zal niet aansprakelijk worden gehouden voor enige verliezen of schade die voortkomen uit het door u nalaten aan deze verplichtingen te voldoen.

Privacybeleid

Logitech respecteert de door u gewenste privacy en zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die u ons verstrekt worden beschermd. Het privacybeleid van Logitech’ vindt u op www.logitech.com/privacy. Door gebruik te maken van deze Website, verklaart u zich akkoord met de voorwaarden van ons privacybeleid.

Logitech heeft veiligheidsmaatregelen ingezet ter bescherming van het verliez, misbruik en wijziging van de gegevens onder toezicht van Logitech. Deze veiligheidsmaatregelen zijn beschreven in ons privacybeleid.

Hoewel Logitech de vereiste stappen heeft ondernomen, zoals beschreven in ons privacybeleid, ter garantie dat uw persoonsgegevens uitsluitend conform ons privacybeleid worden overgedragen en onthuld, garandeert Logitech niet dat de door u verstrekte persoonsgegevens niet door derden kunnen worden onderschept en gedecodeerd.

Ondersteuningsforums, blogs en evaluaties & Beoordelingen

Logitech heeft ondersteuningsforums, blogs, gemeenschappelijke zones en groepsbesprekingen in het Engels (op dit moment) opgemaakt, opdat u uw ervaringen kunt uitwisselen, vragen kunt stellen en/of beantwoorden, beoordelingen kunt uitwisselen over producten en diensten van Logitech, en meer (in het algemeen naar verwezen als “ Online Communities”). We hebben ondervonden dat de Online Communities van Logitech’ de diversiteit van haar gebruikers weerspiegelt en een interessante plaats is voor het uitwisselen, leren en op elkaar inspelen. Voor het handhaven van deze gemeenschapszin, beschikken we over een reeks grondbeginselen en richtlijnen in het Engels, die alle leden, deelnemers, content contributors en gebruikers dienen in acht te nemen. Deze richtlijnen zijn opgenomen in de onderhavige Voorwaarden en kunnen worden ingekeken op www.logitech.com/support/guidelines.

Content

Alle teksten, beeldmateriaal, gebruikers- of visuele interfaces, handelsmerken, logo´s, muziek, geluid, kunstwerken, foto´s en computercodes (“Content”), met inbegrip van, maar niet beperkt tot ontwerp, structuur, selectie, coördinatie, uitdrukking, “kijk en voel,” evenals de opmaak van dergelijke Content op deze Website, is eigendom van, wordt beheerd door of staat onder licentie van Logitech. Dergelijke Content is beschermd door het handelsrecht, auteursrecht, octrooien, merkenrecht en verschillende andere intellectuele eigendomsrechten en wetten inzake oneerlijke mededinging. Tenzij andere overeenkomsten van toepassing zijn op bepaalde Content (bijv. Overeenkomsten inzake software-licentie, Aansluitingsvoorwaarden, enz.), verleent Logitech u hierbij beperkte toestemming voor het gebruik van de Content, die onderhevig is aan deze Voorwaarden, zolang het gebruik van dergelijke Content uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel, informatief gebruik bedoeld is.

Tenzij uitdrukkelijk toegestaan in een toepasselijke overeenkomst of inzake de Content zelf, mogen geen delen van de Content, in welke vorm of via welk middel dan ook, worden gekopieerd, gereproduceerd, verspreid, heruitgebracht, gedownload, weergegeven, bekendgemaakt of overgedragen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot elektronische, mechanische, kopieer-, opname-, of andere middelen, zonder voorafgaande schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van Logitech en/of de desbetreffende eigenaar. Tevens, mag u geen Content die in deze Website of enige ander server is opgenomen“weergeven” zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van’Logitech.

Het bekendmaken van gebruikerscontent

Bepaalde delen van deze Website bieden u de mogelijkheid om content bekend te maken, met inbegrip van uw ervaringen, advies, aanbevelingen, meningen, informatie, berichten of ander materiaal (“Uw Content”). Gelieve in acht te nemen dat deze delen voor iedereen toegankelijk en niet vertrouwelijk zijn. U mag Uw Content uitsluitend bekend maken op openbare plaatsen en waar u de toestemming voor de bekendmaking hebt verkregen. U bent niet gerechtigd om enige content bekend te maken die deze Voorwaarden of de rechten van derden schendt.

Logitech maakt geen aanspraak op het eigendomsrecht van Uw Content die u eventueel bekend maakt. Door het bekend maken van Uw Content op openbare plaatsen op de Website, verleent u Logitech, haar dochterondernemingen, partners en leveranciers echter het aanhoudende, onherroepelijke en kostenloze recht tot het gebruiken, kopiëren, weergeven, uitvoeren, verspreiden, aanpassen, het creëren van afgeleide werken, het overdragen van de licentie en promoten van Uw Content in enig medium en op willekeurig welke manier, evenals het gebruiken en overdragen van de licentie van uw naam, gelijkenis, biografie, stem, video en foto (indien van toepassing) die uw bekendmakingen aan u toeschrijven. Ter aanvulling van Uw Content, raden we u aan om ons feedback te verstrekken. U gaat ermee akkoord dat we alle opmerkingen, advies, aanbevelingen, suggesties, klachten en andere feedback, die u verstrekt in verband met deze Website, producten en/of diensten, op willekeurig welke manier en zonder beperking mogen gebruiken, en dat Logitech het recht toekomt van alle intellectuele eigendom die we creëren op basis van of door het opnemen van uw feedback.

Geen onrechtmatig of verboden gebruik
Het gebruik van deze Website verleent u NIET het recht tot:
 • het beperken of verhinderen van enige andere gebruiker die deze Website gebruikt of benut
 • het bekend maken van enige onrechtmatige, frauduleuze, smadende, lasterlijke, racistische, seksistische, obscene, pornografische, godslasterlijke, dreigende, beledigende, haatdragende, aanstootgevende of op andere wijze aan bezwaar onderhevige informatie van welke aard dan ook
 • het bekend maken of overdragen van informatie die handelingen inhoudt of aanmoedigt, die aanleiding kunnen geven tot een misdrijf, burgerlijke aansprakelijkheid, onbevoegde professionele activiteiten, of die op enige andere manier plaatselijke, staatsgebonden, nationale of buitenlandse wetten schenden, met inbegrip van en zonder beperking van de Amerikaanse regelgeving voor de controle op de uitvoer
 • het gebruiken, op welke wijze dan ook, van de “Logitech” of “Logi” namen, domeinnamen, handelsmerken, logo´s of onderscheidingstekens in uw gebruikers- of schermnaam, waarbij men zou veronderstellen dat u samenwerkt met of gelieerd bent aan Logitech.
 •  het zich uitgeven voor een andere persoon, of een persoon die u vertegenwoordigt, of het nabootsen van enige andere persoon of entiteit
 • het schenden van of inbreuk maken op de privacy van enige persoonlijke of eigendomsrechten van enige persoon of entiteit
 • het beken maken of overdragen van enige aankondigingen, verzoeken, kettingbrieven, piramide- of Ponzi-systemen, inversteringsmogelijkheden of -plannen, of andere ongevraagde commerciële communicatie (behoudens indien anders uitdrukkelijk toegestaan door Logitech), of het zich inlaten met spamming, phishing of verstoring van diensten.
 • het voor commerciële doeleinden bekend maken, uitgeven, overdragen, reproduceren of verspreiden van enige informatie, software of ander materiaal dat aan de hand van deze Website wordt verkregen (verschillend van wat uitdrukkelijk door de provider van dergelijke informatie, software of ander materiaal is toegestaan)
 • het gebruiken van de Website om verkeer voor andere sites te creëren
 • het schenden van de intellectuele eigendomsrechten of gelijkaardige rechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken en octrooien, van personen of entiteiten
 • het op welke manier ook uploaden, bekendmaken, uitgeven, overdragen, reproduceren of verspreiden van informatie, software of ander materiaal dat via deze Website wordt verkregen, dat beschermd is door auteursrechten of andere eigendomsrechten, of hiervan afgeleide werken, zonder de toestemming van de houder van het auteursrecht of van het recht 
 • het op welke manier dan ook uploaden, uitgeven, reproduceren, overdragen of verspreiden van enig onderdeel van deze Website zelf of van hiervan afgeleide werken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Logitech’, aangezien deze Website beschermd is door de Amerikaanse en internationale auteursrechten
 • het uitvoeren van enige handeling die de infrastructuur van de systemen of netwerken van deze Website of Logitech’, of enige andere aan deze Website of Logitech verbonden systemen of netwerken, op onredelijke of niet-proportionele wijze belasten
 • het vervalsen van koppen (kopstukken) of op enige andere wijze manipuleren van identificatoren om de oorsprong van berichten of overbrengingen te verhullen, die u naar Logitech stuurt op of via deze Website of enige andere op of via deze Website aangeboden dienst
 • het gebruiken van enige robot, spider, scraper of ander geautomatiseerd middel om toegang te verkrijgen tot deze Website of diensten voor welke doeleinden ook, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming; deze bepaling zal echter niet van toepassing zijn op de indexering of bijwerking van zoekprogramma´s
 • het bekend maken of overdragen van enige informatie die een virus, Trojaans paard, worm of ander schadelijk onderdeel bevat
 • het bekend maken of overdragen van enige informatie, bestanden of software die, hoewel hiertoe niet beperkt, een virus, Trojaans paard, worm, adware, spyware, crimeware, online graffiti tagger, dropper, rootkit, keylogger, bot of enig andere schadelijke softwareprogramma of programma-onderdeel bevat
Links naar websites en diensten van derden

Met de bedoeling u uitgebreide en nuttige informatie te verstrekken, kan deze Website links bevatten naar websites van derden, die niet onder het toezicht van Logitech staan. Logitech is niet verantwoordelijk voor de inhoud of producten die worden geleverd door enige gelinkte site, of enige link die een gelinkte site bevat, of enige wijzigingen aan of bijwerkingen van dergelijke sites. Logitech verschaft u deze links uitsluitend uit gemakshalve, en het inbegrijpen van enige link houdt niet in dat Logitech enige verantwoordelijkheid voor de inhoud of producten op dergelijke site van derden, beaamt, garandeert of aanvaardt.

In verband met uw gebruik van deze Website, kunt u in kennis worden gesteld van diensten, producten, aanbiedingen en promoties die worden aangeboden door derden, en niet door Logitech. Indien u beslist om diensten of producten van derden te gebruiken, bent u verantwoordelijk voor het overlopen en begrijpen van de algemene voorwaarden waaraan de diensten of producten van die derden onderworpen zijn. U gaat ermee akkoord dat de derde partij, en niet Logitech, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de diensten of producten van die derde partij.

Geen verplichting tot toezicht

Logitech heeft het recht, maar niet verantwoordelijk, om toezicht te houden op en/of het verwijderen van content op de Website die door anderen wordt verschaft. Hoewel sommige gemeenschappelijke en andere zones voor relevantie onder toezicht kunnen staan, zijn we niet verplicht om enige content vooraf te screenen en zijn we niet verantwoordelijk voor de bekendmaking van dergelijke content. We behouden ons het recht voor om het bekend maken van gegevens te weigeren, ingediende gegevens bij te werken en gegevens om welke reden dan ook te verwijderen. Verder, is Logitech niet verantwoordelijk voor enige storing of vertraging in het verwijderen van gegevens.

Procedure voor het indienen van claims inzake inbreuk op auteursrechten

Bij Logitech, respecteren we de intellectuele eigendommen van anderen. Indien u vermoedt dat uw auteursrechtelijk beschermd werk werd gekopieerd en toegankelijk is op de Website, waarbij het auteursrecht werd geschonden, gelieve ons te contacteren om de mogelijke inbreuk op het auteursrecht te melden. Gelieve Logitech’´s agent voor auteursrechten de volgende informatie te verstrekken wanneer u ons contacteert:

 • een volledige beschrijving van het auteursrechtelijk beschermd werk of enige andere intellectuele eigendom die volgens u werd geschonden
 • een elektronische of fysieke handtekening van de gevolmachtigde persoon om namens de houder van het auteursrecht of enige andere intellectuele eigendomsbelangen te handelen
 • een beschrijving van de plaats waar het materiaal, onderwerp van de inbreuk, zich op deze Website bevindt 
 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
 • een verklaring waarin u te goeder trouw beweert dat het betwiste gebruik niet geautoriseerd is door de houder van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet
 • een door u, op straffe van meineed, ondertekende verklaring, dat de bovenstaande informatie waarvan u hebt kennis genomen accuraat is en dat u de houder van het auteursrecht of intellectuele eigendomsrecht bent, of gemachtigd bent om namens de houder van het auteursrecht of intellectuele eigendomsrecht’ te handelen

De agent van Logitech’ kan worden gecontacteerd aan de hand van de contacten die hieronder zijn weergegeven:

Binnen de V.S.

Logitech Copyright Agent

c/o Logitech Inc.

7600 Gateway Blvd.

Newark, CA 94560

Buiten de V.S.

Logitech Copyright Agent

c/o Logitech Europe S.A.

EPFL - Quartier de l'Innovation

Daniel Borel Innovation Center

CH - 1015 Lausanne

Per e-mail

copyrightagent@logitech.com

Verzoeken die geen betrekking hebben op de inbreuk op auteursrechten zullen niet worden beantwoord.

VERKLARING VAN BEPERKTE GARANTIE

BEHALVE INDIEN UITDRUKKELIJK ANDERS VOORZIEN EN TOT IN ZOVERRE DE WET DIT TOESTAAT, WORDEN DEZE WEBSITE EN ALLE MATERIALEN, INFORMATIE, BEKENDMAKINGEN, MENINGEN OF DIENSTEN DIE OP DEZE WEBSITE WORDEN AANGEBODEN OF AAN DEZE WEBSITE ZIJN VERBONDEN, GELEVERD “ZOALS ZE ZIJN” EN “NAARGELANG DE BESCHIKBAARHEID ERVAN” ZONDER ENIGE GARANTIE, EN LOGITECH EN HAAR LEVERANCIERS, EXTERNE DIENSTLEVERAARS EN PARTNERS (HIERNA GEZAMENLIJK NAAR VERWEZEN ALS “LEVERANCIERS”), DOEN HIERBIJ, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, AFSTAND VAN ALLE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VOOR VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK EN EIGENDOM. LOGITECH STAAT NIET IN VOOR OF BEAAMT DE NAUWKEURIGHEID, GANGBAARHEID OF BETROUWBAARHEID VAN ENIG ADVIES, MENING, VERKLARING OF ANDERE INFORMATIE, DIE IS WEERGEGEVEN, GEÜPLOAD OF VERSPREID VIA DE WEBSITE, NIET. LOGITECH EN HAAR LEVERANCIERS GARANDEREN NIET DAT DEZE WEBSITE AAN UW EISEN OF VERWACHTINGEN ZAL VOLDOEN; DAT DE TOEGANG TOT DEZE WEBSITE OF ENIGE ANDERE INFORMATIE, BEKENDMAKINGEN, MENINGEN OF DIENSTEN DIE AAN DEZE WEBSITE ZIJN VERBONDEN, ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN; OF DAT DE RESULTATEN VAN DERGELIJK GEBRUIK ACCURAAT, BETROUWBAAR OF GESCHIKT ZULLEN ZIJN VOOR UW DOELEINDEN. LOGITECH KAN NIET GARANDEREN DAT ENIGE BESTANDEN OF ANDERE GEGEVENS DIE U DOWNLOADT VAN DE WEBSITE VRIJ ZAL ZIJN VAN VIRUSSEN, MALWARE, CONTAMINATIE OF VERNIETIGENDE EIGENSCHAPPEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ALLE VIRUSSEN, MALWARE, TROJAANSE PAARDEN, WORMEN, ADWARE, SPYWARE, CRIMEWARE, ONLINE GRAFFITI TAGGERS, DROPPERS, KEYLOGGERS, BOTS, OF ANDERE SCHADELIJKE SOFTWAREPROGRAMMA´S OF PROGRAMMA-ONDERDELEN. BOVENDIEN, IS LOGITECH NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET GEDRAG VAN ENIGE EXTERNE DIENSTVERLENER OF PARTNER, AL DAN NIET ONLINE OF OFFLINE. GEEN DOOR LOGITECH, HAAR LEVERANCIERS, OF OP ENIGE ANDERE WIJZE VERKREGEN, ONTVANGEN MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE ZAL DE ONDERHAVIGE VERKLARING VAN AFSTAND WIJZIGEN. Bepaalde jurisdicties laten dergelijke beperkingen niet toe en zijn derhalve niet op u van toepassing.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

U VERKLAART UITDRUKKELIJK TE BEGRIJPEN EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT LOGITECH (OF DE AMBTENAREN, DIRECTEURS, INVESTEERDERS, DOCHTERONDERNEMINGEN, AGENTEN, CESSIONARISSEN, VERTEGENWOORDIGERS, LEVERANCIERS, PARTNERS OF WERKNEMERS VAN ’LOGITECH) NIET AANSPRAKELIJK KAN WORDEN GEHOUDEN VOOR ENIGE DIRECTE SCHADE OF ENIGE BIJZONDERE, DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, RESULTERENDE OF EXEMPLAIRE SCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE SCHADE DIE VOORTKOMT UIT HET VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS, WINST OF ANDER IMMATERIEEL VERLIES (ZELFS INDIEN LOGITECH IN KENNIS WERD GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), DIE VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK VAN OF HET NIET IN STAAT ZIJN OM DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN, DE VERWIJDERING OF BEËINDIGING VAN DEZE WEBSITE, ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW OVERBRENGINGEN OF GEGEVENS, FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE CONTENT OP DEZE WEBSITE, VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN DERDEN OP DEZE WEBSITE, INSTRUCTIES, INFORMATIE OF DIENSTEN DIE DOOR OF VIA DEZE WEBSITE WORDEN AANGEBODEN, OF HIERAAN ZIJN VERBONDEN, OF ENIGE ANDERE AAN DEZE WEBSITE VERBONDEN KWESTIE. IN GEEN GEVAL ZAL DE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN LOGITECH’ EN HAAR LEVERANCIERS’ VOOR ENIGE EN ALLE CLAIMS IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, DE TOTALE SOM VAN EVENTUELE TOELAGEN, DIE U LOGITECH BETAALDE GEDURENDE HET JAAR DAT AAN DE DESBETREFFENDE DIENST VOORAFGING, OF $100,00, OVERSCHRIJDEN, WAARBIJ HET LAAGSTE BEDRAG VAN TOEPASSING ZAL ZIJN. Bepaalde jurisdicties laten dergelijke beperkingen niet toe en zijn derhalve niet op u van toepassing.

Schadeloosstelling

U zult Logitech, haar dochterondernemingen en respectievelijke ambtenaren, werknemers en agenten schadeloosstellen, verdedigen en vrijwaren van enige en alle claims, vorderingen, schade, kosten en aansprakelijkheden, met inbegrip van de redelijke honoraria van advocaten’, door derden die te wijten zijn aan of voortkomen uit uw handelingen of verzuim als gevolg van uw gebruik van deze Website. Logitech behoudt zich het recht tot de exclusieve verdediging van en het toezicht op enige kwestie, waarvoor u op enige andere wijze aan schadeloosstelling onderworpen bent, en u gaat ermee akkoord om ten volle en zoals redelijkerwijs vereist samen te werken in de verdediging van enige claim.

Onthulling van het gebruik

Logitech is gerechtigd om enige informatie over uw persoon (met inbegrip van uw identiteit), enige door u verrichte overbrengingen of mededelingen, evenals uw gebruik van deze Website of enige op deze Website ter beschikking gestelde diensten, te onthullen, indien we van mening zijn dat dergelijke onthulling noodzakelijk is voor (1) het naleven van wetsprocedures, (2) het naleven van de vereisten uit hoofde van enig onderzoek of klacht met betrekking tot uw gebruik van deze Website, (3) het ten uitvoer brengen van deze Gebruiksvoorwaarden, (4) het beantwoorden van claims inzake het door dergelijke gegevens schenden van de rechten van derden, of (5) het beschermen van de rechten, eigendom of persoonlijke veiligheid van Logitech, haar werknemers en bezoekers of gebruikers van deze Website, met inbegrip van de klanten van Logitech’ en het publiek.

Logitech behoudt zich het recht voor om te allen tijde enige informatie te onthullen die Logitech noodzakelijk acht voor het naleven van enig toepasselijk recht, regelgeving, wetsprocedure of overheidsverzoek. Logitech is tevens gerechtigd om uw informatie te onthullen indien Logitech van mening is dat het toepasselijk recht dergelijke onthulling vereist of toelaat, met inbegrip van het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties ter bescherming van eventuele fraude.

Beëindiging

U gaat ermee akkoord dat Logitech, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande berichtgeving, uw toegang tot de Website mag beeindigen en/of uw toekomstige toegang tot de Website mag verhinderen, indien we van mening zijn dat u deze Gebruiksvoorwaarden of andere eventueel aan uw gebruik van deze Website verbonden overeenkomsten of richtlijnen hebt geschonden, of om andere redenen die het volgende, zonder beperking, kunnen inhouden: (1) verzoeken door wetshandhavings- of andere overheidsinstanties, (2) een verzoek van u om uw account te verwijderen, (3) onderbreking of materiële wijziging van de Website of enige op of via de Website aangeboden dienst, of (4) onverwacht technische storingen of problemen.

Ingeval van beëindiging van deze overeenkomst, zullen de beperkingen betreffende de Content of het materiaal dat op de Website verschijnt, evenals de vertegenwoordiging en garanties, schadeloosstelling en beperkte aansprakelijkheid, die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn uiteengezet, blijven gelden. Indien u ontevreden bent met de Website of enige eventuele door Logitech aangeboden diensten, kunt u dit uitsluiten verhelpen door deze overeenkomst te beëindigen.

Indien Logitech enige gerechtelijke stappen tegen u onderneemt als gevolg van uw inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden, is Logitech gerechtigd om alle redelijke honoraria van advocaten’ en kosten die aan deze stappen zijn verbonden, naast enige opgelegde of billijke schadeloosstelling, van u terug te vorderen, waarvan u de betaling aanvaardt. U gaat ermee akkoord dat Logitech niet aansprakelijk is t.o.v. van u of van enige derden, voor het beëindigen van uw toegang tot de Website.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden en uw gebruik van deze Website zijn onderworpen aan de wetten van de Verenigde Staten en aan de wetten van de Staat van Californië, ongeacht conflicten inzake wettelijke bepalingen; alle claims en handelingen dienen te worden ingediend in de passende rechterlijke instantie van de staat of federale rechtbank, die zich in Santa Clara County, Californië bevindt; en, u verklaart zich akkoord met en onderwerpt zich aan de toepassing van de persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken voor het betwisten van dergelijke claim of handeling. U doet afstand van alle verdedigingsmiddelen wegens gebrek aan persoonlijke jurisdictie of forum.

Diversen

Logitech heeft het recht om deze Voorwaarden te allen tijde over te dragen aan enige dochteronderneming, gelieerde onderneming, of als deel van de verkoop, een fusie, of een andere overdracht van Logitech, met een andere entiteit aan te gaan. Deze overeenkomst mag niet door u worden overgedragen. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Logitech met betrekking tot dit onderwerp. Uw gebruik van deze Website is aan deze voorwaarden onderworpen. Het door Logitech nalaten enig recht of bepaling van deze Voorwaarden uit te oefenen of ten uitvoer te brengen, houdt geen verklaring van afstand in van dergelijk recht of bepaling. Indien een bevoegde rechterlijke instantie enige van deze bepalingen in de Voorwaarden ongeldig verklaart, gaan de partijen er niettemin mee akkoord dat de rechtbank al het mogelijke dient te doen om gevolg te geven aan de bedoelingen van de partijen’, zoals weergegeven in de bepaling, en zullen de andere bepalingen in deze Voorwaarden ten volle van kracht blijven. Ongeacht enig statuut of wet die het tegenovergestelde bepaalt, dient enige claim of actie om gegronde redenen, die voorkomt uit of verband houdt met het gebruik van de Website of deze Voorwaarden, te worden ingediend binnen een (1) jaar na het onstaan van dergelijke claim of actie om gegronde redenen of voorgoed worden uitgesloten.

Deze site is eigendom van en wordt beheerd door Logitech.

Logitech heeft de onderhavige Voorwaarden herzien in augustus 2009.