Beperkte garantie voor Logitech-hardware


Beperkte garantie voor Logitech-hardware

Logitech garandeert de oorspronkelijke koper dat het Logitech-hardwareproduct vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende de periode die op de productverpakking en/of in de documentatie wordt vermeld, vanaf de datum van aankoop. U kunt deze informatie ook terugvinden op onze website. Ga naar www.logitech.com/support en selecteer uw product in de sectie Online-support. Behalve waar toepasbare wetgeving dit verbiedt, is deze garantie niet overdraagbaar en is deze beperkt tot de oorspronkelijke gebruiker. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en mogelijk hebt u ook andere rechten die onder plaatselijke wetten variëren.

Rechtsmiddelen

De volledige aansprakelijkheid van Logitech en uw exclusieve rechtsmiddelen in geval van enige inbreuk op de garantie zullen, als door Logitech bepaald, omvatten: (1) het repareren dan wel vervangen van de hardware dan wel (2) het terugbetalen van de aankoopprijs, op voorwaarde dat de hardware teruggebracht wordt naar het punt van aankoop dan wel naar een andere lokatie als door Logitech aangegeven tezamen met een kopie van de aankoopbon dan wel een kopie van een gedateerde, gespecificieerde ontvangstbon. Verzend- en administratiekosten kunnen van toepassing zijn behoudens daar waar verboden op grond van toepasbare wetgeving, Logitech kan, naar eigen goeddunken, gebruikmaken van nieuwe, opgeknapte en gebruikte onderdelen welke goed functioneren om uw hardware produkt te repareren dan wel te vervangen. Ieder vervangend hardware produkt zal voor de resterende periode van de oorspronkelijke garantie dan wel een periode van dertig (30) dagen gegarandeerd zijn, afhankelijk van welke periode langer is, dan wel gedurende een additionele periode zoals van toepasbaar binnen uw rechtsgebied.

Deze garantie strekt zich niet uit tot problemen dan wel schade welke het resultaat zijn van (a) een ongeluk, misbruik, foutieve toepassing dan wel ongeautoriseerde reparatie, wijziging dan wel demontage; (b) onjuist gebruik dan wel onderhoud, gebruik in strijd met de produkt instructies dan wel verbinding met onjuiste spanningstoevoer; dan wel (c) gebruik van comsumptieartikelen, zoals vervangende batterijen, welke niet door Logitech zijn geleverd, behoudens daar waar een dergelijke restrictie op grond van toepasbare wetgeving is verboden.

Hoe verkrijgt u Assistentie op basis van de Garantie

Voordat u een garantie aanspraak indient adviseren wij u de assistentiepagina van www.logitech.com voor technische assistentie raad te plegen. Geldige garantie aanspraken worden gedurende de eerste dertig (30) dagen na de aankoop normaal gesproken via het aankooppunt in behandeling genomen; deze periode kan echter afwijken afhankelijk van het aangekochte produkt dan wel van het aankooppunt – neem contact op met Logitech dan wel met de detailhandelaar waar u het produkt heeft aangekocht voor nadere informatie. Garantie aanspraken die niet via het aankooppunt in behandeling kunnen worden genomen dienen direct aan Logitech gericht te worden. De Logitech adressen en klantenservice contact informatie kunnen in de documentatie die u bij uw produkt heeft ontvangen gevonden worden dan wel via het web op www.logitech.com/contactus.

Beperking van Aansprakelijkheid

LOGITECH ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE DAN WEL GEVOLGSCHADE WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, DERVING VAN INKOMEN DAN WEL VERLIES VAN INFORMATIE (DIRECT DAN WEL INDIRECT) DAN WEL COMMERCIEEL VERLIES ALS GEVOLG VAN ENIGE INBREUK OP EEN EXPLICIETE DAN WEL IMPLICIETE GARANTIE TEN AANZIEN VAN UW PRODUKT, ZELFS IN GEVAL LOGITECH OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEÏNFORMEERD. Sommige rechtsgebieden staan uitsluiting dan wel beperking van speciale, indirecte, incidentele dan wel gevolgschade niet toe, zodat de voorstaande beperking dan wel uitsluiting mogelijk geen toepassing zal vinden.

Duur van Impliciete Garanties

BEHOUDENS DAAR WAAR VERBODEN OP GROND VAN TOEPASBARE WETGEVING, ZAL IEDERE IMPLICIETE GARANTIE DAN WEL VOORWAARDE AANGAANDE VERKOOPBAARHEID DAN WEL AANGAANDE DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL MET BETREKKING TOT DIT HARDWARE PRODUKT BEPERKT ZIJN IN DUUR TOT DE DUUR VAN DE TOEPASBARE BEPERKTE GARANTIE PERIODE MET BETREKKING TOT UW PRODUKT. Sommige rechtsgebieden staan beperkingen aangaande de duur van impliciete garanties niet toe, zodat de voorstaande beperking mogelijk geen toepassing zal vinden.

Nationale Rechten op grond van de Wet

Consumenten hebben bepaalde rechten op grond van toepasbare nationale wetgeving aangaande de verkoop van consumptiegoederen. Dergelijke rechten worden niet aangetast door de garanties vervat in deze Beperkte Garantie.

Geen Andere Garanties

Geen enkele Logitech handelaar, tussenpersoon dan wel werknemer is bevoegd enige wijziging, verlenging dan wel toevoeging in te voeren met betrekking tot deze garantie.

Garantieperioden

Raadpleeg het productpakket en/of de documentatie voor informatie over de garantieduur voor uw Logitech-apparaat. In de Europese Unie wordt een garantieperiode van minder dan twee jaar verlengd tot twee jaar.

Defecte producten, ruilprocedure

In de Europese Unie wordt een garantieperiode van minder dan twee jaar verlengd tot twee jaar.

Logitech Adres

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

 

Zwitserland