Sikkerhetsinstruksjoner om og kassering av batterier

Noen, men ikke alle, av Logitechs produkter har batterier som kan skiftes av brukeren. Følg instruksjonene for trygg håndtering og kassering av hver enkelt batteritype.

Batterier som kan skiftes av brukeren

 • Les instruksjonene for fjerning eller opplading av batterier i installeringshåndboken eller hurtigstartsveiledningen som fulgte med produktet. Påse at du setter batteriene inn med den positive (+) og den negative (-) polen i riktig retning.
 • Sett inn nye batterier av samme type og størrelse som spesifisert i installeringshåndboken eller hurtigstartsveiledningen som fulgte med produktet. Fjern alle batteriene i produktet samtidig.
 • Oppladbare batterier skal lades opp i henhold til instruksjonene og oppladingsutstyret som fulgte med produktet.
 • Batteriene skal oppbevares på et tørt sted i romtemperatur. Fjern batteriene fra produktet dersom det ikke skal brukes på en stund.
 • Kasser batterier i henhold til lokale lover og forskrifter. Enkelte batterier kan resirkuleres, og det kan være at en lokal gjenvinningsstasjon tar i mot dem. Dersom du har problemer med å finne ut hva de lokale lovene og forskriftene er, kan du sjekke instruksjonene fra batteriprodusenten.
 • Ta kontakt med Logitechs brukerstøtte dersom du har spørsmål om hvordan du skal kassere batteriene. Batteriene kan være brannfarlige, eksplodere eller lekke etsende syre hvis de ikke behandles forsvarlig.
 • Du må ikke demontere, stikke hull på, endre, miste, kaste eller utsette batteriene for andre unødvendige sjokk.
 • Ikke kast batteriene over åpen ild eller i en forbrenningsovn. Ikke la batteriene ligge på varme steder, som i en bil i direkte sollys.
 • Ikke oppbevar batteriene nær en stekeovn, ovn eller annen varmekilde.
 • Ikke koble batteriene direkte til en elektrisk kilde, som en stikkontakt i hus eller bil.
 • Batteriene må ikke plasseres i mikrobølgeovn eller annen høytrykksbeholder.
 • Ikke plasser batteriene i vann eller annen væske. Batteriene må ikke bli våte.
 • Ikke kortslutt batteriene. Bær ikke et batteri i lommen eller pungen sammen med metallobjekter som kan føre til at batteriet kortsluttes.
 • Batteriene må ikke brukes eller lades hvis de lekker, er misfargede, rustne, deformerte, lukter rart eller har andre synlige feil.
 • Ikke ta direkte på batterier som lekker. Beskytt hendene når du fjerner batteriene, og kasser dem på korrekt måte med en gang.
 • Polene på batteriene (+ og -) må ikke byttes om.
 • Ikke bruk nye og gamle batterier samtidig eller bruk brukte batterier i annet utstyr.
 • Ikke forsøk å lad batterier som ikke er oppladbare. Bruk heller ikke instruksjoner eller oppladningsutstyr som ikke fulgte med produktet.
 • Ikke lad opp batteriene flere ganger enn det som er spesifisert.
 • Ikke gi batterier til barn eller lagre dem hvor barn kan få tak i dem.
 • Ikke putt batteriene i munnen. Dersom du skulle komme til å svelge et batteri, må du umiddelbart ta kontakt med en lege eller Giftinformasjonen.

Ta kontakt med brukerstøtte

Batterier som ikke kan skiftes av brukeren

Enkelte av Logitechs produkter har batterier som ikke kan skiftes av brukeren. Dette er spesifisert i installeringshåndboken eller hurtigstartsveiledningen som fulgte med produktet. Forsøk ALDRI å bytte batterier selv. Ta heller kontakt med Logitechs kundestøtte for å få informasjon vedrørende eventuelle reparasjoner.

Ta kontakt med brukerstøtte