Batterisäkerhet och kassering av batterier

Många av Logitechs produkter har batterier. Några kan bytas ut av användaren men inte alla. Följ instruktionerna nedan för säker hantering och korrekt kassering av olika typer av batterier.

Batterier som går att byta ut

 • Läs instruktionerna för utbyte eller laddning av batterier i Logitech-produktens installationshandbok eller startguide. Se till att du sätter i de nya batterierna korrekt. Kontrollera särskilt att du placerar varje batteri i enlighet med symbolerna för de positiva (+) och negativa (-) polerna.
 • Byt ut batterierna med den storlek och typ som anges i Logitech-produktens installationshandbok eller startguide. Ta bort alla batterier från produkten vid samma tillfälle.
 • Ladda uppladdningsbara batterier enligt anvisningarna i dokumentationen för Logitech-produkten och se till att du använder rätt utrustning.
 • Förvara batterierna på en kall och torr plats i normal rumstemperatur. Ta ut batterier från enheter som inte ska användas under en längre tid.
 • Följ gällande miljölagstiftning när du kasserar batterierna. Vissa batterier kan återvinnas och kan eventuellt kasseras vid en lokal återvinningsstation. Om du inte hittar en återvinningsstation för batterierna, kan du kontakta de lokala myndigheterna.
 • Kontakta Logitechs kundsupport om du har frågor om batterihanteringen. Batterier kan orsaka brand, explosion och kemiska brännskador om de hanteras felaktigt.
 • Undvik att ta isär, sticka hål på eller modifiera batterierna och utsätta dem för stötar (t.ex. genom att kasta eller tappa dem).
 • Kassera inte batterier i eld eller avfallsförbränningsugnar, och lämna inte batterier på varma platser, t.ex. i bilen när den står i solen.
 • Förvara inte batterier i närheten av värmekällor som ugnar eller spisar.
 • Anslut inte batterierna direkt till en elkälla, t.ex. vägguttag eller uttag i bilen.
 • Placera inte batterierna i mikrovågsugnar eller andra tryckbehållare.
 • Utsätt inte batterier för vatten eller annan vätska.
 • Se till att batterierna inte kortsluts. Du bör exempelvis inte bära omkring på lösa batterier i en ficka eller en väska med andra metallobjekt eftersom det kan orsaka kortslutning.
 • Kassera läckande, missfärgade, rostiga, deformerade batterier, eller om de luktar eller på annat sätt är defekta.
 • Undvik att röra läckande batterier. Använd skyddshandskar för att ta bort batterierna och kassera dem omedelbart på lämplig plats.
 • Var noga med att sätta i batterierna åt rätt håll (positiv/negativ pol).
 • Blanda inte gamla och nya batterier, och använd inte heller gamla batterier i annan utrustning.
 • Ladda inte icke uppladdningsbara batterier, följ instruktionerna och använd rätt utrustning för de uppladdningsbara batterierna.
 • Ladda inte batterierna längre än vad som anges.
 • Ge inte batterier till barn, och förvara batterier utom barns räckvidd.
 • Stoppa inte in batterierna i munnen. Om ett batteri sväljs måste du omedelbart kontakta en läkare.

Kontakta supporten

Batterier som inte går att byta ut

Se i installationshandbok eller startguide om din Logitech-produkt har batterier som inte går att byta. Försök i sådana fall inte byta batterierna på egen hand. Kontakta i stället Logitechs kundsupport för information angående reparation av produkten.

Kontakta supporten