รูปแบบลายเส้นของ Windows® 8

คลิก


คลิกซ้าย

กดปุ่มบนเมาส์ด้านซ้าย

ดูรูปแบบลายเส้นที่กำลังดำเนินการ

คลิกขวา

กดปุ่มบนเมาส์ด้านขวา

ดูรูปแบบลายเส้นที่กำลังดำเนินการ

คลิกกลาง

คลิกด้านหลังของทัชโซน

ดูรูปแบบลายเส้นที่กำลังดำเนินการ


นำทาง


การเลื่อนแนวนอน

กวาดนิ้วเดียวจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านบนพื้นผิวแบบทัชเพื่อเลื่อนแนวนอน

ดูรูปแบบลายเส้นที่กำลังดำเนินการ

การเลื่อนแนวตั้ง

ตวัดนิ้วเดียวขึ้นและลงเพื่อเลื่อนแนวตั้ง

ดูรูปแบบลายเส้นที่กำลังดำเนินการ

กลับ/ไปข้างหน้า

ตวัดนิ้วเดียวจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายเพื่อไปยังเว็บเพจและเอกสารต่างๆ อย่างรวดเร็ว

ดูรูปแบบลายเส้นที่กำลังดำเนินการ


ทางลัดใน Windows 8


หน้าจอเริ่มต้นของ Windows 8

ที่ตั้งโปรแกรม รายชื่อผู้ติดต่อ ปฏิทิน และอื่นๆ

ดูรูปแบบลายเส้นที่กำลังดำเนินการ


ระบุรูปแบบลายเส้นที่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ SetPoint จาก Logitech ซอฟต์แวร์พร้อมใช้งานที่ www.logitech.com/download