Windows® RT

เมาส์และคีย์บอร์ด USB มาตรฐานจะทำงานใน Windows RT แต่จำกัดสำหรับฟังก์ชั่นต่อไปนี้

สำหรับเมาส์ ฟังก์ชั่นต่อไปนี้ได้รับการสนับสนุนใน Windows RT: 

 • คลิกซ้าย
 • คลิกขวา
 • คลิกกลาง*
 • ปุ่มย้อนกลับ/ไปข้างหน้าสำหรับการนำทางเว็บเพจ
 • การเลื่อน

สำหรับคีย์บอร์ด ปุ่ม F และแป้นลัดต่อไปนี้ได้รับการสนับสนุนใน Windows RT แต่อาจไม่ทำงานร่วมกับโปรแกรมทั้งหมดหรือไม่ทำงานในสถานการณ์ทั้งหมด:

 • เพิ่ม/ลดเสียง
 • ปิดเสียง
 • เล่น
 • หยุดชั่วคราว
 • แทร็คถัดไป/ก่อนหน้า 
 • ล็อคพีซี
 • ปิดเครื่อง
 • สลีป
 • ตัวสลับโปรแกรม
 • กลับด้านเอกสาร
 • กลับ
 • ไปข้างหน้า
 • เมล
 • เครื่องเล่นสื่อ
 • ภาพ
 • ซูม

ฟังก์ชั่นที่ต้องใช้ซอฟต์แวร์จาก Logitech เช่น การแจ้งบนหน้าจอเมื่อคุณกด caps lock หรือ num lock บนคีย์บอร์ดของคุณ หรือเมื่อแบตเตอรี่ของเมาส์หรือคีย์บอร์ดของคุณอ่อนนั้น จะไม่ทำงานเนื่องจากซอฟต์แวร์ SetPoint จาก Logitech ไม่สามารถติดตั้งบน Windows RT2 ได้** นอกจากนั้นยังไม่สามารถกำหนดฟังก์ชั่นของปุ่มบนเมาส์หรือบนคีย์บอร์ดบน Windows RT ใหม่ได้เช่นกัน

* ฟังก์ชั่นคลิกกลางขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่คุณใช้งานอยู่ ตัวอย่างเช่น การคลิกกลางบนลิงค์ในเว็บเพจจะเปิดลิงค์ในแท็บใหม่ มีเพียงบางโปรแกรมเท่านั้นที่สนับสนุนการคลิกกลาง

** Windows RT ไม่สนับสนุนการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่มีไดรเวอร์ ซึ่งรวมถึง SetPoint จาก Logitech