Algemene voorwaarden voor de aanbieding van Logitech en Calm

GA NAAR HOOFDINHOUD
Pangea temporary hotfixes here

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR AANBIEDING VAN LOGITECH EN CALM

Algemene voorwaarden voor deelname aan de promotie "Voel je beter. Werk beter." van Logitech en Calm ("Promotie").
De termijn van de promotie loopt van 15 september 2021 tot en met 31 oktober 2022 ("Promotietermijn") of zolang de voorraad strekt. Logitech en Calm promoten een speciale cadeau-aanbieding ("Aanbieding"). Deelnemers profiteren van 3 maanden Calm Premium ("Prijs"), op voorwaarde dat de respectievelijke deelnemers volledig aan de volgende algemene voorwaarden voldoen.

Deelnemende producten ("Deelnemende producten")
MX Vertical
MX Ergo
M575
K860
Lift

Deelnemende landen:
Verenigd Koninkrijk
Ierland
Frankrijk
Duitsland
Oostenrijk
Zwitserland
België
Nederland
Spanje
Portugal
Roemenië
Zweden
Denemarken
Noorwegen
Finland


1. Voorwaarden voor deelname

1.1 Elke eindklant van 18 jaar of ouder (op de datum van deelname) die officieel inwoner is van een van de hierboven vermelde Deelnemende landen en die binnen de promotietermijn een deelnemend product koopt in een van de Deelnemende landen, kan deelnemen aan de promotie "Voel je beter. Werk beter." van Logitech. De functionarissen, directieleden en werknemers van Logitech en zijn dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en Calm (Calm") en zijn dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, evenals alle advertentie- en promotiebedrijven, personen betrokken bij de ontwikkeling, productie of distributie van materialen voor deze Aanbieding en naaste familieleden of personen die in hetzelfde huis wonen (ongeacht of ze familie zijn) komen niet in aanmerking voor deelname aan deze Aanbieding. Door deel te nemen aan deze Aanbieding, gaat de Deelnemer er onvoorwaardelijk mee akkoord gebonden te zijn door deze Algemene voorwaarden.

1.2 Deze Promotie is uitsluitend bedoeld voor nieuwe producten, niet voor tweedehands producten. Het bewijs hiervan is de verantwoordelijkheid van de deelnemer.

1.3 Eén claim per Deelnemend product en per e-mailadres.

1.4. De Prijs is niet overdraagbaar en de waarde kan niet worden uitbetaald in contanten of als tegoed aan een account worden toegevoegd.

2. Proces voor deelname aan de promotie "Voel je beter. Werk beter." van Logitech

Het volgende proces is van toepassing op alle Deelnemers:
2.1 Om deel te nemen moet de Deelnemer zich uiterlijk 15 dagen na de einddatum van de Promotietermijn online hebben geregistreerd op logitech-promotions.com/calm. Raadpleeg de website voor verdere algemene voorwaarden inzake het aanmeldingsproces. De aankoop van het deelnemende product moet vóór middernacht op de einddatum van de promotie gedaan zijn.

2.2. Tijdens het online registratieproces moet een kopie van de factuur van de wederverkoper worden geüpload en de deelnemer moet het gekochte Deelnemende product duidelijk markeren.

3. Verzending van de inwissellink.

3.1. De inwissellink wordt pas verstuurd nadat alle vereiste informatie die nodig is om de aanmelding te verwerken volledig en naar waarheid door de Deelnemer is verstrekt en wanneer alle benodigde documenten beschikbaar zijn.

3.2 De deelnemer ontvangt een e-mailbevestiging zodra alle gegevens volledig zijn ontvangen. Nadat alle gegevens zijn gecontroleerd, ontvangt de Deelnemer een unieke code en link per e-mail, waarmee hij/zij het geschenk van 3 maanden Calm Premium kan activeren. De Deelnemer heeft geen recht op het promotievoordeel als de documenten onvolledig, onleesbaar of anderszins gebrekkig of onjuist zijn. Alleen aankopen die binnen de Promotietermijn zijn gedaan, worden geaccepteerd waarbij de datum van de factuur bepaalt of u in aanmerking komt.

3.3 Er wordt geen unieke code naar de Deelnemer gestuurd als deze:
(a) geen Deelnemend product heeft gekocht binnen de Promotietermijn; en/of
(b) de online registratie niet heeft afgerond; en/of
(c) niet alle vereiste documenten heeft verstrekt voor de registratie; en/of
(d) de aanvraag niet online heeft ingediend binnen de campagnetermijn
(e) de aankoopovereenkomst voor het Deelnemende product heeft opgezegd; en/of
(f) geen aankoopbewijs heeft ingediend; en/of
(g) een aankoopbewijs heeft ingediend zonder datum van aankoop of zonder leesbare datum van aankoop; en/of
(h) een aankoopbewijs heeft ingediend zonder aankoopprijs of leesbare aankoopprijs; en/of
(i) een onjuist of ongeldig factuurnummer opgeeft; en/of
(j) reeds aan de Promotie heeft deelgenomen met hetzelfde e-mailadres.

3.4. Als de aanvraag van een Deelnemer onjuist of onvolledig is, krijgt de Deelnemer de kans om de vereiste gegevens binnen zeven (7) dagen van de kennisgeving aan te leveren. Als de Deelnemer nog steeds niet aan de algemene voorwaarden voldoet, wordt de inwissellink niet verstuurd en wordt het verzoek geannuleerd. De Deelnemer is ervoor verantwoordelijk te bewijzen dat hij/zij hier niet van op de hoogte is gebracht.

4. Algemene voorwaarden

4.1. De inwissellink wordt alleen verstuurd als de Deelnemer aan deze algemene voorwaarden voldoet. Door een aanvraag in te dienen, gaat de Deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden. Logitech behoudt zich het recht voor om de Promotie op elk moment te annuleren of wijzigen.

4.2. Het ondernemen van juridische stappen is uitgesloten.

4.3. Door deze voorwaarden te accepteren, bevestigt de Deelnemer dat hij/zij eigenaar is van de Deelnemende producten en dat er geen aanspraken van derden zijn (bijv. eigendomsvoorbehoud) met betrekking tot de eigendom.

4.4. Logitech aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verloren, vertraagde, beschadigde of verkeerd verzonden aanvragen, behalve in geval van grove nalatigheid of opzettelijke handelingen. Logitech aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor technische fouten met de hardware, software, server, website of andere fouten en/of schade van welke aard dan ook die de deelname aan de promotie "Voel je beter. Werk beter." verhinderen.
Als een handeling, weglating, gebeurtenis of omstandigheid zich voordoet buiten de redelijke macht van Logitech en Logitech ervan weerhoudt te voldoen aan deze Algemene voorwaarden, dan zal Logitech niet aansprakelijk zijn voor het niet of laattijdig uitoefenen van zijn verplichtingen. Logitech behoudt zich het recht voor om de Aanbieding te wijzigen, te vertragen, uit te stellen of te annuleren in het geval van omstandigheden buiten zijn redelijke macht en zonder kennisgeving aan de Deelnemers.

4.5. PRIVACY; VERZAMELING VAN GEGEVENS. Informatie die door de Deelnemer voor deze aanbieding wordt verstrekt, is onderhevig aan het Privacybeleid van Logitech op
https://www.logitech.com/legal/web-privacy-policy.html.

4.6. Alle instructies met betrekking tot deze aanbieding op Logitech-promotions.com/calm zijn een integraal onderdeel van deze Algemene voorwaarden indien er geen andersluidende bepalingen in deze Algemene voorwaarden zijn opgenomen.

4.7. Indien afzonderlijke bepalingen van deze voorwaarden ondoeltreffend zijn of indien er een rechtsvacuüm bestaat, hebben deze geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

4.8. Deze aanbiedingsvoorwaarden zijn beschikbaar op de Promotiewebsite en kunnen gratis per e-mail worden verkregen op het adres dat aan het einde van deze aanbiedingsvoorwaarden staat vermeld. Deze speciale aanbieding is waar nodig geregistreerd bij de relevante autoriteiten.

4.9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. LOGITECH GEEFT GEEN ENKELE VERKLARINGEN OF GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, OVER EEN GESCHENK OF DE DEELNAME VAN DE DEELNEMER AAN DE AANBIEDING. DOOR DEEL TE NEMEN AAN DE AANBIEDING, GAAT DE DEELNEMER ERMEE AKKOORD LOGITECH EN ZIJN WERKNEMERS, FUNCTIONARISSEN, DIRECTIELEDEN, AANDEELHOUDERS, AGENTEN, VERTEGENWOORDIGERS EN HUN GELIEERDE ONDERNEMINGEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, MOEDERONDERNEMINGEN, ADVERTENTIE-, PROMOTIE- EN UITVOERENDE BEDRIJVEN EN JURIDISCHE ADVISEURS TE VRIJWAREN EN SCHADELOOS TE STELLEN TEGEN ALLE VERLIES, SCHADE, RECHTEN, CLAIMS EN ACTIES VAN WELKE SOORT DAN OOK IN VERBAND MET DE AANBIEDING OF VOORTVLOEIEND UIT DE AANVAARDING, HET BEZIT OF HET GEBRUIK VAN EEN PRIJS, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT PERSOONLIJKE LETSELS, DE DOOD EN EIGENDOMSSCHADE, EN CLAIMS GEBASEERD OP PUBLICITEITSRECHTEN, LASTER OF INBREUKEN OP DE PRIVACY.

5. Contactgegevens
10XCREW
T: +31 40 304 6219
E: logitech-promotions@activationboxx.com