Villkor för erbjudandet från Logitech och Calm

GÅ TILL HUVUDINNEHÅLL
Pangea temporary hotfixes here

VILLKOR FÖR ERBJUDANDET FRÅN LOGITECH OCH CALM

Villkor för deltagande i kampanjen ”Må bättre. Prestera bättre” från Logitech och Calm (”Kampanj”).
Kampanjperiod från och med den 15 september 2021 till och med den 31 oktober 2022 (”Kampanjperiod”) eller så länge lagret räcker. Logitech och Calm marknadsför ett specialerbjudande ("Erbjudande"). Deltagarna får utnyttja Calm Premium i 3 månader ("Pris"), förutsatt att respektive deltagare till fullo uppfyller följande villkor.

Ingående produkter ("Ingående produkter")
MX Vertical
MX Ergo
M575
K860
Lift

Deltagande länder:
Storbritannien
Irland
Frankrike
Tyskland
Österrike
Schweiz
Belgien
Nederländerna
Spanien
Portugal
Rumänien
Sverige
Danmark
Norge
Finland


1. Villkor för deltagande

1.1 Varje slutkund som är 18 år eller äldre (vid registreringsdatum), som är lagligen bosatt i ett av de deltagarländer som anges ovan och som köper en berättigad produkt i ett av deltagarländerna under kampanjperioden kan delta i Logitechs kampanj ”Må bättre. Prestera bättre”. Tjänstemän, direktörer och anställda på Logitech och dess dotterbolag och intressebolag och på Calm (“Calm”), dess dotterbolag och intressebolag liksom all reklampersonal, marknadsföringspersonal, personer som sysslar med utveckling, produktion eller distribution av material för detta erbjudande samt deras närmaste familjemedlemmar eller personer som bor i samma hushåll (oavsett om de är närstående eller ej) som ovanstående personer, är inte berättigade att ta del av det här erbjudandet. Genom att ta del av det här erbjudandet godkänner deltagaren följande villkor.

1.2 Kampanjen är endast avsedd för nyinköpta produkter, inte för andrahandsprodukter. Det är deltagarens ansvar att kunna bevisa detta.

1.3 Endast ett anspråk per ingående produkt och per e-postadress.

1.4. Priset är inte överföringsbart och värdet kan inte ut betalas i kontanter eller krediteras till ett konto.

2. Process för deltagande i Logitechs kampanj ”Må bättre. Prestera bättre”

Följande process ska gälla för alla deltagare:
2.1 För att kunna delta måste deltagaren registrera sig online på logitech-promotions.com/calm senast 15 dagar efter kampanjperiodens slutdatum. Se webbplatsen för ytterligare villkor för ansökningsprocessen. Köp av den ingående produkten måste göras innan midnatt på kampanjens slutdatum.

2.2 En kopia av återförsäljarens faktura måste laddas upp under online-registreringsprocessen och deltagaren måste tydligt markera den köpta ingående produkten.

3. Leverans av inlösenlänk.

3.1 Inlösenlänken kommer endast att skickas om all information som krävs för att bearbeta ansökan fyllts i sanningsenligt och fullständigt av deltagaren och om alla nödvändiga dokument är tillgängliga.

3.2 Deltagaren får en e-postbekräftelse så snart som all information har tagits emot. Efter framgångsrik verifiering av all data kommer deltagaren få en unik kod och länk via e-post, med vilken han/hon kan ta del av gåvan på 3 månaders Calm Premium. Deltagare är inte berättigade att få gåvan om de inskickade dokumenten är ofullständiga, oläsliga eller på annat sätt felaktiga eller inkorrekta. Endast köp som gjorts mellan 2020/09/30 2021/03/31 kommer att accepteras. Datumet på fakturan gäller för att avgöra behörighet.

3.3 Ingen unik kod skickas till deltagaren om denne:
(a) inte har köpt en berättigande kampanjprodukt inom kampanjperioden, och/eller
(b) inte har slutfört online-registreringen, och/eller
(c) inte har tillhandahållit alla dokument som krävs för registreringen, och/eller
(d) inte har lämnat in ansökan online inom kampanjperioden
(e) har annullerat köpekontraktet för kampanjprodukten, och/eller
(f) inte har skickat in ett inköpsbevis, och/eller
(g) har skickat in ett inköpsbevis som inte uppvisar ett läsbart inköpsdatum eller som inte uppvisar något inköpsdatum alls, och/eller
(h) har skickat in ett inköpsbevis som inte visar inköpspriset eller som inte visar ett läsbart inköpspris, och/eller
(i) indikerar ett felaktigt eller ogiltigt fakturanummer, och/eller
(j) redan har deltagit i kampanjen med den e-postadressen.

3.4 Om en deltagares ansökan är felaktig eller ofullständig har deltagaren möjlighet att skicka in nödvändig information inom sju (7) dagar efter det att deltagaren har blivit meddelad. Om deltagaren ändå inte uppfyller villkoren kommer inlösenlänken inte att skickas och förfrågan annulleras. Deltagaren är ansvarig för att bevisa att han/hon inte har meddelats om detta.

4. Allmänna villkor

4.1 Inlösenlänken skickas endast om deltagaren uppfyller dessa villkor. Genom att skicka in en ansökan godkänner deltagaren dessa villkor. Logitech förbehåller sig rätten att när som helst avbryta eller ändra kampanjen.

4.2 Möjligheten till rättsliga åtgärder är exkluderad.

4.3 Genom att godkänna dessa villkor bekräftar deltagaren att han/hon äger produkten och att det inte finns några tredjepartsanspråk (t.ex. äganderättsförbehåll) avseende ägarskapet.

4.4. Logitech skall inte åta sig något ansvar överhuvudtaget för förlorade, försenade, skadade eller felskickade ansökningar, med undantag i händelse av grov oaktsamhet eller uppsåtliga handlingar. Logitech ska inte åta sig något ansvar eller någon skuld överhuvudtaget för tekniska fel på hårdvara, programvara, server, webbplats eller andra fel och/eller skador av något slag som förhindrar deltagaren att delta i kampanjen ”Må bättre. Prestera bättre”.
Om en händelse, ett utelämnande eller en omständighet inträffar som ligger utanför vad som rimligtvis kan kontrolleras av Logitech och som kan förhindra Logitech att uppfylla dessa villkor, kommer Logitech inte att vara ansvarig för eventuella misslyckanden med att utföra eller förseningar vid utförandet av sina skyldigheter. Logitech förbehåller sig rätten att modifiera, försena, skjuta upp eller avsluta erbjudandet om omständigheter utanför sker som ligger utanför dennes rimliga kontroll.

4.5. SEKTRETESS, DATAINSAMLING. Information som tillhandahålls av deltagaren för detta erbjudande omfattas av Logitechs sekretesspolicy som finns på
https://www.logitech.com/legal/web-privacy-policy.html.

4.6. Alla instruktioner om detta erbjudande på Logitech-promotions.com/calm ska vara en integrerad del av dessa villkor såtillvida det inte finns något som säger motsatsen i dessa villkor.

4.7. I händelse av att individuella bestämmelser i dessa deltagarvillkor är verkningslösa eller om det förekommer ett juridiskt kryphål skall dessa inte påverka giltigheten i de andra bestämmelserna.

4.8. Kopior av dessa villkor för specialerbjudande återfinns på kampanjens webbplats, och de kan erhållas kostnadsfritt via e-post från den adress som står angiven i slutet av villkoren för detta specialerbjudande. Detta specialerbjudande har registrerats hos relevanta myndigheter där så är nödvändigt.

4.9 ANSVARSBEGRÄNSNING. LOGITECH UTFÄSTER INGEN REPRESENTATION OCH INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, GÄLLANDE NÅGON EVENTUELL GÅVA ELLER DELTAGARENS DELTAGANDE I ERBJUDANDET. GENOM ATT TA DEL AV ERBJUDANDET GODKÄNNER DELTAGAREN ATT FRISKRIVA OCH HÅLLA LOGITECH OCH DESS ANSTÄLLDA, CHEFER, DIREKTÖRER, AKTIEÄGARE, AGENTER, REPRESENTANTER OCH DESS DOTTERBOLAG, UNDERORDNANDE, ÖVERORDNADE, ANNONSER, KAMPANJER, AGENTURER OCH JURIDISKA RÅDGIVARE FRIA FRÅN ALLA EVENTUELLA FÖRLUSTER, SKADOR, RÄTTIGHETER, ANSPRÅK OCH ÅTGÄRDER SOM UPPSTÅR I ANSLUTNING TILL ERBJUDANDET ELLER SOM ETT RESULTAT AV ACCEPTANS, ÄGANDE ELLER ANVÄNDNING AV EVENTUELL GÅVA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, PERSONSKADOR, DÖDSFALL OCH EGENDOMSSKADOR, OCH ANSPRÅK BASERADE PÅ PUBLIKATIONSRÄTTIGHETER, FÖRTAL ELLER INTEGRITETSKRÄNKNING.

5. Kontaktinformation
10XCREW
T: +31 40 304 6219
E: logitech-promotions@activationboxx.com