Niel Hunt - กรรมการบริหารที่ไม่ใช่ผู้บริหารของ Logitech

ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Pangea temporary hotfixes here

⟨   คณะผู้นำ    /    NEIL HUNT       

NEIL HUNT

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ Vibrant Planet


Neil Hunt ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารที่ไม่ใช่ผู้บริหารของ Logitech เมื่อเดือนกันยายน 2010 และทำหน้าที่เป็นกรรมการค่าตอบแทนและกรรมการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ Logitech

Dr. Hunt ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Vibrant Planet บริษัทเพื่อสาธารณประโยชน์ ที่สร้างเครื่องมือสำหรับการจัดการระบบนิเวศป่าไม้ ก่อนรับตำแหน่งในปี 2020 Dr. Hunt เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ของ Curai ซึ่งเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่ได้รับการสนับสนุนด้านทุนทรัพย์เพื่อประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องกับเวชศาสตร์ปฐมภูมิ ตั้งแต่ปี 2018 ถึง 2020 และเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Curai ตั้งแต่เดือนมกราคม 2018 ถึงพฤศจิกายน 2018 ก่อนก่อตั้ง Curai Dr. Hunt เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายผลิตของ Netflix, Inc. ตั้งแต่ปี 1999 ถึง 2017 และเคยรับผิดชอบในการออกแบบ ปรับใช้ และการปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีใน Netflix เขาทำหน้าที่เป็นรองประธานฝ่ายวิศวกรรมอินเทอร์เน็ตที่ Netflix ตั้งแต่ปี 1999 จนกระทั่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ในปี 2002 ตั้งแต่ปี 1997 ถึง 1999 Dr. Hunt เป็นผู้บริหารด้านวิศวกรรมสำหรับ Rational Software ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ในแคลิฟอร์เนีย และทำหน้าที่เป็นวิศวกรที่บริษัทก่อนหน้าตั้งแต่ปี 1991 ถึง 1997

Dr. Hunt ทำหน้าที่ในคณะกรรมการของ Roku, Inc และ Here International B.V.

Dr. Hunt จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จาก University of Aberdeen ในสหราชอาณาจักร และปริญญาตรีและปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จาก University of Durham ในสหราชอาณาจักร