Neil Hunt

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ Curai


Neil Hunt ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารที่ไม่ใช่ผู้บริหารของ Logitech เมื่อเดือนกันยายน 2010 และทำหน้าที่เป็นกรรมการค่าตอบแทนและกรรมการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ Logitech

Dr. Hunt เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ของ Curai ซึ่งเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่ได้รับการสนับสนุนด้านทุนทรัพย์เพื่อประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องกับเวชศาสตร์ปฐมภูมิ ก่อนเข้ารับตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายน 2018 Dr. Hunt ได้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Curai มาตั้งแต่เดือนมกราคม 2018 ก่อนการก่อตั้ง Curai Dr. Hunt เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายผลิตของ Netflix, Inc. ตั้งแต่ปี 1999 ถึง 2017 และเคยรับผิดชอบในการออกแบบ ปรับใช้ และการปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีใน Netflix เขาทำหน้าที่เป็นรองประธานฝ่ายวิศวกรรมอินเทอร์เน็ตที่ Netflix ตั้งแต่ปี 1999 จนกระทั่งได้รับการเลื่อนขั้นเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์เมื่อปี 2002 และในช่วงปี 1997 ถึง 1999, Dr. Hunt ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมของ Rational Software ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ในแคลิฟอร์เนีย และทำงานในตำแหน่งทางวิศวกรรมหลายตำแหน่งในบริษัทก่อนหน้าในช่วงปี 1991 ถึง 1997

Dr. Hunt ทำหน้าที่เป็นกรรมการบริหารของ Roku, Inc.

Dr. Hunt จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จาก University of Aberdeen ในสหราชอาณาจักร และปริญญาตรีจาก University of Durham ในสหราชอาณาจักร