นโยบายการส่งข้อมูลที่ไม่ได้เรียกร้อง

ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Pangea temporary hotfixes here

นโยบายสำหรับการส่งข้อมูลที่ไม่ได้ถูกร้องขอ

นโยบายของ Logitech เกี่ยวกับการส่งข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์

Logitech หรือพนักงานไม่ยอมรับหรือพิจารณาแนวคิดที่ไม่พึงประสงค์ รวมถึงแนวคิดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีใหม่ กระบวนการ วัสดุ บริการ แคมเปญโฆษณาหรือโปรโมชั่น การตลาด หรือชื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ โปรดอย่าส่งแนวคิด คำแนะนำ ข้อเสนอ ข้อคิดเห็น หรือวัสดุที่ไม่พึงประสงค์ในรูปแบบใดๆ ให้แก่ Logitech หรือพนักงาน วัตถุประสงค์ของนโยบายนี้คือเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดหรือข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น เมื่อผลิตภัณฑ์ บริการ คุณสมบัติ หรือกลยุทธ์ด้านการตลาดของ Logitech อาจดูเหมือนหรือคล้ายคลึงกับแนวคิดที่ส่งให้แก่ Logitech แม้ว่าคุณทราบนโยบายของเรา แต่หากคุณยังส่งแนวคิดของคุณให้แก่ Logitech ไม่ว่าจดหมาย อีเมล ใบปะหน้า หรือการส่งข้อมูลอื่นๆ ของคุณอาจระบุอะไรก็ตาม ข้อกำหนดต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้กับการส่งข้อมูลของคุณ
 

ข้อกำหนดการส่งแนวคิด

คุณตกลงว่า:

  1. สิ่งที่คุณส่งและเนื้อหาจะกลายเป็นทรัพย์สินของ Logitech โดยอัตโนมัติ โดยไม่มีการให้ค่าตอบแทนแก่คุณหรือบุคคลที่สาม
  2. Logitech ไม่มีข้อผูกพันใดๆ ในการเก็บข้อมูลที่คุณส่งเป็นความลับหรือข้อมูลเอกสิทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลที่ส่ง
  3. Logitech อาจใช้หรือนำเอาสิ่งที่ส่งและเนื้อหาไปเผยแพร่ต่อเพื่อจุดประสงค์ใดๆ ไม่ว่าเชิงพาณิชย์หรือลักษณะอื่นใด โดยปราศจากข้อจำกัดใดๆ
  4. ไม่มีข้อผูกพันใดๆ ต่อ Logitech ในการตรวจสอบ เก็บรักษา รับทราบ หรือส่งคืนสิ่งที่ส่งหรือวัสดุใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
     
คำติชมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

แม้ว่า Logitech ไม่สามารถยอมรับการส่งข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์ แต่เรายินดีรับฟังคำติชมของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่ หากคุณต้องการมอบคำติชมของคุณให้แก่เรา โปรดใช้เวทีเสวนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราที่ https://support.logi.com/hc/en-us/community/topics โปรดให้คำติชมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ Logitech มีอยู่ อย่ารวมแนวคิดใดๆ ที่นโยบายของ Logitech จะไม่อนุญาตให้เรายอมรับหรือพิจารณา
 

คำติชมและข้อมูล

คำติชมใดๆ ที่คุณจัดหาในไซต์นี้ เวทีเสวนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา หรือจัดส่งให้แก่ Logitech โดยตรง หรือให้แก่พนักงานของบริษัท จะถือเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ความลับและไม่ใช่ข้อมูลเอกสิทธิ์ Logitech จะมีอิสระในการใช้ข้อมูลดังกล่าวภายใต้ข้อจำกัด โดยไม่มีการให้ค่าตอบแทนแก่คุณหรือบุคคลที่สาม