Thiết lập Đầu thu không dây cho Bàn phím

BỎ QUA TỚI NỘI DUNG CHÍNH
Pangea temporary hotfixes here