Thiết lập Bluetooth cho Chuột

BỎ QUA TỚI NỘI DUNG CHÍNH
Pangea temporary hotfixes here