Chính sách gửi thông tin tự nguyện

BỎ QUA TỚI NỘI DUNG CHÍNH
Pangea temporary hotfixes here

Chính sách gửi thông tin tự nguyện

Chính sách Gửi Thông tin Tự nguyện của Logitech

Logitech hay mọi nhân viên sẽ không chấp nhận hoặc xem xét các ý tưởng tự nguyện, bao gồm ý tưởng về sản phẩm mới, cải tiến sản phẩm, công nghệ mới, quy trình, tài liệu, dịch vụ, quảng cáo hoặc chiến dịch khuyến mãi, tiếp thị hoặc tên sản phẩm mới. Vui lòng không tự nguyện gửi bất cứ ý tưởng, đề xuất, khuyến nghị, nhận xét hoặc tài liệu nào cho Logitech hoặc bất kỳ nhân viên nào của Logitech. Mục đích của chính sách này là tránh hiểu lầm hoặc tranh chấp có thể có khi các sản phẩm, dịch vụ, tính năng hoặc chiến lược tiếp thị của Logitech có vẻ tương tự hoặc giống hệt các ý tưởng được gửi đến Logitech. Mặc dù biết chính sách của chúng tôi, nếu bạn vẫn gửi ý tưởng đến Logitech, thì bất kể thư từ, email, bao bì hay hình thức truyền phát khác có nội dung gì, thì các điều khoản sau sẽ áp dụng cho hoạt động gửi của bạn:
 

Điều khoản Gửi ý tưởng

Bạn đồng ý rằng:

  1. Tài liệu gửi và nội dung gửi của bạn sẽ tự động trở thành tài sản của Logitech, mà bạn hay bất kỳ bên thứ ba nào cũng không nhận được đền bù.
  2. Logitech không có nghĩa vụ giữ bí mật hay độc quyền cho thông tin bạn gửi, và sẽ không chịu trách nhiệm về việc sử dụng hay tiết lộ thông tin được gửi.
  3. Logitech có thể sử dụng hoặc phân phối lại không giới hạn thông tin gửi và nội dung gửi cho bất kỳ mục đích gì, cho dù là thương mại hay mục đích khác.
  4. Logitech không có nghĩa vụ xem xét, giữ, tìm hiểu hay trả lại thông tin gửi hay bất kỳ tài liệu có liên quan.
     
Phản hồi sản phẩm

Mặc dù Logitech không chấp nhận việc gửi tự nguyện của bạn, nhưng chúng tôi hoan nghênh phản hồi của bạn về sản phẩm hiện có. Nếu bạn muốn đưa ra phản hồi cho chúng tôi, vui lòng sử dụng diễn đàn sản phẩm tại https://support.logi.com/hc/en-us/community/topics. Vui lòng chỉ đưa ra phản hồi về sản phẩm hiện có của Logitech; không đưa vào bất kỳ ý tưởng nào mà chính sách của Logitech không cho chúng tôi chấp nhận hay xem xét.
 

Phản hồi và Thông tin

Bất kỳ phản hồi nào bạn đưa ra trên trang web này, các diễn đàn sản phẩm của chúng tôi, trực tiếp cho Logitech, hay đến nhân viên của Logitech, sẽ được xem là không bí mật và không độc quyền. Logitech sẽ được tự do sử dụng thông tin đó không giới hạn, và không phải đền bù cho bạn hay bên thứ ba.