EULA

GA NAAR HOOFDINHOUD
Pangea temporary hotfixes here

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

DEZE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST IS EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN U EN LOGITECH EUROPE S.A. ('Logitech'). LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT OF UW LOGITECH-PRODUCT GEBRUIKT. DOOR DE SOFTWARE TE INSTALLEREN OF UW LOGITECH-PRODUCT TE GEBRUIKEN GAAT U ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN DOOR DE BEPALINGEN VAN DEZE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST, KUNT U HET PRODUCT RETOURNEREN VOOR RESTITUTIE, ONDERWORPEN AAN DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN HET TOEPASSELIJKE RETOURBELEID VAN UW PUNT VAN AANKOOP.

ALS U JONGER BENT DAN DE WETTELIJKE MINIMUMLEEFTIJD IN UW LAND OF REGIO VAN VERBLIJF, MOET UW OUDER OF WETTELIJKE VOOGD DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA VOOR U LEZEN EN ACCEPTEREN.

ALS U IN DE VERENIGDE STATEN WOONT (OF HET HOOFDKANTOOR VAN UW BEDRIJF HIER GEVESTIGD IS) EN U DE SOFTWARE OF HET PRODUCT UITSLUITEND VOOR PERSOONLIJKE OF HUISHOUDELIJKE DOELEINDEN GEBRUIKT, LEEST U SECTIE 17 HIERONDER, AANGEZIEN DEZE SECTIE GESCHILLEN ONDERWERPT AAN ARBITRAGE ONDER DE CONSUMENTENARBITRAGEREGELS.

ZOALS HIERONDER BESCHREVEN IN SECTIE 4 GAAT U AKKOORD MET AUTOMATISCHE SOFTWARE-UPDATES. ALS U HIERMEE NIET AKKOORD GAAT, DIENT U HET PRODUCT NIET TE GEBRUIKEN EN DE SOFTWARE NIET TE INSTALLEREN.

IN DE SECTIE MET PRODUCTBEPERKINGEN HIERONDER WORDEN BELANGRIJKE BEPERKINGEN VAN DE SOFTWARE EN VERWANTE SERVICES GESPECIFICEERD IN VERBAND MET DE VEILIGHEID VAN PERSONEN EN KRITISCHE TOEPASSINGEN. LEES DEZE SECTIE ZORGVULDIG DOOR, OMDAT U DE BEPERKINGEN ERKENT EN HIERMEE AKKOORD GAAT.

'Software' betekent: (i) alle softwareprogramma's of -toepassingen, inclusief softwaretoepassingen die zijn gedownload en geïnstalleerd op een desktopcomputer of mobiel apparaat; (ii) alle software in de vorm van ingesloten software op een Logitech-product; (iii) alle gerelateerde documentatie, gewijzigde versies, upgrades of verbeteringen van dergelijke software (tenzij uitdrukkelijk verschaft onder andere voorwaarden op het moment van update of download), alle daaropvolgende versies, kopieën van dergelijke software.

Deze voorwaarden geven u specifieke wettelijke rechten, en u kunt daarnaast andere wettelijke rechten hebben, die kunnen variëren afhankelijk van het rechtsgebied.

 

1. Licentie.

Afhankelijk van de voorwaarden van deze Gebruiksrechtovereenkomst verleent Logitech u een beperkte, niet-exclusieve licentie om de Software alleen te gebruiken met het Logitech-product dat u heeft aangeschaft of de Logitech-service die u gebruikt. Met uitzondering van ingesloten software op een Logitech-product mag de Software alleen worden gekopieerd voor back-up- of archiveringsdoeleinden ter ondersteuning van uw gebruik van de Software zoals hieronder toegestaan, en om deze beschikbaar te maken op een interne netwerkserver thuis of in een onderneming enkel om deze te downloaden naar apparaten in uw bezit of beheer binnen uw

huishouden of onderneming; maar uitsluitend voor uw gebruik van de Software zoals hierin beschreven. Eventuele kopieën moeten alle copyright- en andere eigendomskennisgevingen bevatten die in het origineel opgenomen zijn. Voor ingesloten Software op een Logitech- product mag u slechts één (1) exemplaar gebruiken, uitsluitend op het Logitech-product dat in uw bezit of onder uw beheer is of met de door u gebruikte Logitech-service. U kunt de Software permanent aan een andere persoon overdragen bij een permanente overdracht van het Logitech-product waarop de Software wordt gebruikt, mits deze persoon ermee akkoord gaat gebonden te zijn door deze Gebruiksrechtovereenkomst, en dat u het gebruik van het product en de Software na een dergelijke overdracht staakt.

 

2. Beperkingen.

Het is u niet toegestaan (en u zult anderen geen toestemming geven om): (A) de Software te licentiëren, te verkopen, te verhuren, te leasen, over te dragen (behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan in Sectie 1), te distribueren, te hosten, uit te besteden, te onthullen of anderszins commercieel te exploiteren of de Software aan derden beschikbaar te maken; (B) de Software te kopiëren (behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan in Sectie 1); (C) te decompileren, te demonteren, te ontsleutelen of te proberen de broncode af te leiden van, of afgeleide werken te maken van, of een installatieprogramma te maken voor, de Software of enig deel daarvan (behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door toepasselijk recht); (D) handelsmerken, logo's, copyright- of andere eigendomsmededelingen, legenda's, symbolen of labels in de Software te verwijderen of te wijzigen.

 

3. Eigendom.

Logitech en zijn licentiegevers bezitten en behouden alle rechten, titels en belangen in en op de Software en alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten daarin. De Software wordt door Logitech aan u gelicentieerd, niet verkocht, en Logitech behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend.

 

4. Automatische software-updates.

Logitech kan van tijd tot tijd bugfixes, updates, upgrades en andere wijzigingen van de Software ('Updates') uitbrengen. Deze kunnen automatisch worden geïnstalleerd zonder aanvullende kennisgeving of aanvullende toestemming. U stemt in met deze automatische updates. Als u dergelijke Updates niet wilt, moet u gebruik van het Product staken. De voorwaarden van deze Gebruiksrechtovereenkomst gelden voor alle Updates van Logitech ter vervanging en/of aanvulling van de oorspronkelijke Software, behalve wanneer dergelijke Updates worden geleverd met een aparte licentie, in welk geval de bepalingen van die licentie gelden.

 

5. App-winkel.

Als u de Software heeft gedownload via een app-markt of -winkel, zoals de Apple App Store, Apple Mac Store of Google Play ('App-winkel'), bent u ook gebonden aan de gebruiksvoorwaarden van die App-winkel. Als uw gebruik van de Software is gebonden aan de gebruiksvoorwaarden van een App-winkel, gelden bij een conflict of onduidelijkheid tussen de gebruiksvoorwaarden van de App-winkel en deze Gebruiksrechtovereenkomst, de gebruiksvoorwaarden van de App-winkel, maar alleen tot de mate noodzakelijk om het conflict of de onduidelijkheid op te lossen. Verder blijven de voorwaarden van deze Gebruiksrechtovereenkomst volledig van kracht. U erkent dat (i) deze Gebruiksrechtovereenkomst tussen Logitech en U wordt gesloten, en niet met de App Store; (ii) de App Store niet verplicht is enige ondersteuning of onderhoud te verschaffen in verband met Software die daarvandaan is gedownload; (iii) Logitech, en niet de App Store, verantwoordelijk is zoals in deze Gebruiksrechtovereenkomst voorgeschreven en voor zover niet afgewezen, voor alle eventuele productgaranties, productclaims en intellectuele-eigendomsaanspraken met betrekking tot de Software die van een App Store is gedownload. In ieder geval is de maximale aansprakelijkheid van de App Store voor eventuele garantie de terugbetaling van de aankoopprijs (indien van toepassing) voor de Software; (iv) Apple en haar dochterondernemingen zijn derden-begunstigden van deze Gebruiksrechtovereenkomst voor Software die is gedownload van de Apple App Store en de Mac Store.

 

6. Privacy.

Onze privacypraktijken staan beschreven in ons Privacybeleid, evenals in afzonderlijke privacyverklaringen (gezamenlijk het 'Privacybeleid') die worden verschaft wanneer software, een app, een product of service wordt aangeschaft, gedownload of gebruikt. Door de Software te installeren, Logitech-producten te gebruiken of uw persoonlijke gegevens te verstrekken, accepteert u en stemt u in met de praktijken, voorwaarden en bepalingen die zijn beschreven in het Privacybeleid en in afzonderlijke privacyverklaringen. Ons Privacybeleid is door middel van verwijzing opgenomen in deze Gebruiksrechtovereenkomst.

 

7. Opensource.

Deze Gebruiksrechtovereenkomst is niet van toepassing op opensource-software die eventueel is opgenomen in de Software (Opensource-onderdelen'). De Opensource-onderdelen die van toepassing zijn op de Software en bijbehorende van toepassing zijnde licenties worden mogelijk vermeld op: http://opensource.logitech.com. Uw gebruik van elk Opensource-onderdeel is onderhevig aan de voorwaarden van elke van toepassing zijnde gebruiksrechtovereenkomst bij een dergelijke Opensource-onderdeel. U moet akkoord gaan met de bepalingen van elke toepasbare licentie als u de Software wilt gebruiken. Niets in deze Gebruiksrechtovereenkomst beperkt uw rechten op grond van de voorwaarden en bepalingen, of verleent u rechten die voorrang hebben op de voorwaarden en bepalingen van, enige van toepassing zijnde gebruiksrechtovereenkomst voor de Opensource-onderdelen.

 

8. Software van Derden.

De Software en het Product kunnen met andere producten en software worden gebruikt, en kunnen links of interfaces naar, evenals inhoud en gegevens van, externe software ('Software van Derden') bevatten. Het gebruik van Software van Derden is onderhevig aan de voorwaarden van de licentiegever van dergelijke Software van Derden, inclusief het privacybeleid van Derden. Door de toegang tot of het gebruik van Software van Derden, stemt u ermee in aan de toepasselijke voorwaarden van Derden te voldoen. Logitech geeft geen enkele verklaring of garanties voor de werking of beschikbaarheid van Software van derden. Logitech en zijn licentiegevers zijn niet aansprakelijk voor onbeschikbaarheid of verwijdering van Software van Derden.

 

9. Beëindiging.

Deze Gebruiksrechtovereenkomst blijft van kracht tot deze wordt beëindigd. Beide partijen mogen deze Gebruiksrechtovereenkomst op elk moment om welke reden dan ook beëindigen. Uw recht om de Software te gebruiken wordt automatisch beëindigd zonder waarschuwing van Logitech, als u enige voorwaarde van deze Gebruiksrechtovereenkomst schendt. Bij beëindiging moet u het gebruik van de Software staken en alle exemplaren van de Software in uw bezit of onder uw beheer verwijderen. De bepalingen van secties 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 16, 17 en 18 blijven na een dergelijke beëindiging van kracht. Logitech doet geen toezeggingen over de toekomstige beschikbaarheid van de Software of enige Updates en zal niet aansprakelijk zijn voor onbeschikbaarheid of verwijdering van de Software of Updates. Logitech draagt geen verantwoordelijkheid voor onderhoud of ondersteuningsservices met betrekking tot de Software.

 

10. Afwijzing van garantie.

-SERVICES DE LOGITECH-SOFTWARE EN WORDEN GELEVERD 'ZOALS ZE ZIJN', MET ALLE GEBREKEN EN ZONDER ENIGE GARANTIES, TOT DE HOOGSTE MATE DIE DOOR TOEPASSELIJK RECHT WORDT TOEGESTAAN. U VERKLAART EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK, TOT DE MATE DIE WORDT TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT, VAN DE LOGITECH- SOFTWARE EN -SERVICES GEHEEL VOOR UW EIGEN RISICO IS EN DAT HET VOLLEDIGE RISICO BETREFFENDE DE TOEREIKENDHEID VAN KWALITEIT, PRESTATIES, ACCURATESSE EN INSPANNINGEN BIJ U LIGT. LOGITECH EN ZIJN LICENTIEGEVERS WIJZEN HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE LOGITECH-SOFTWARE EN - SERVICES AF, HETZIJ UITDRUKKELIJK, HETZIJ STILZWIJGEND OF STATUTAIR, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE STILZWIJGENDE GARANTIES EN/OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ACCURATESSE, ONGESTOORD GEBRUIK EN NIET-SCHENDING VAN RECHTEN VAN DERDEN. LOGITECH GEEFT GEEN GARANTIE TEGEN STORING VAN UW GEBRUIK VAN DE LOGITECH- SOFTWARE OF -SERVICES, DAT DE FUNCTIES IN DE LOGITECH-SOFTWARE OF -SERVICES AAN UW VEREISTEN ZULLEN VOLDOEN, DAT DE WERKING VAN DE LOGITECH-SOFTWARE OF -SERVICES ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, OF DAT DEFECTEN IN DE LOGITECH-SOFTWARE OF -SERVICES ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. GEEN ENKELE LEVERANCIER, AGENT OF WERKNEMER VAN LOGITECH IS GEMACHTIGD OM DEZE AFWIJZING VAN GARANTIE TE WIJZIGEN, UIT TE BREIDEN OF ERAAN TOE TE VOEGEN. Aangezien sommige rechtsgebieden geen uitsluitingen van stilzwijgende garanties of beperkingen van toepasselijke wettelijke rechten van consumenten toestaan, kan het zijn dat bovenstaande beperkingen en uitsluitingen niet op u van toepassing zijn.

 

11. Beperking van aansprakelijkheid.

VOOR ZOVER NIET VERBODEN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZULLEN LOGITECH OF ZIJN LICENTIEGEVERS IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DE AANSCHAFFINGSKOSTEN VAN VERVANGENDE PRODUCTEN OF DIENSTEN, GEDERFDE WINST, VERLIES VAN INFORMATIE OF GEGEVENS, OF ENIG ANDERE SPECIALE, INDIRECTE, BIJKOMENDE OF GEVOLGSCHADE DIE OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIT UIT DE VERKOOP VAN, HET IN LICENTIE GEVEN , HET GEBRUIK VAN, OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN SOFTWARE, EEN PRODUCT OF EEN SERVICE VAN LOGITECH, HOE DAN OOK VEROORZAAKT, EN VOLGENS WELKE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE DAN OOK (IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS), ZELFS ALS LOGITECH VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE IS GESTELD. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN LOGITECH EN ZIJN LICENTIEGEVERS HET FEITELIJKE BEDRAG OVERSCHRIJDEN DAT BETAALD IS VOOR HET PRODUCT, DE SOFTWARE OF DE SERVICE VAN LOGITECH WAARUIT DE AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIT. De voornoemde beperkingen zijn ook van toepassing als de hierboven vermelde verhaalsaansprakelijkheid niet aan het wezenlijke doel voldoet. Aangezien sommige rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toestaan, geldt de bovenstaande beperking of uitsluiting misschien niet voor u. De bovenstaande beperkingen zullen niet gelden in geval van persoonlijk letsel, waarbij en tot de mate waarin het toepasselijke recht dergelijke aansprakelijkheid vereist.

 

12. Productbeperkingen.

DE SOFTWARE IS NIET BEDOELD VOOR GEBRUIK BIJ DE BEDIENING VAN NUCLEAIRE FACILITEITEN, NAVIGATIE- OF COMMUNICATIESYSTEMEN VOOR VLIEGTUIGEN, SYSTEMEN VOOR LUCHTVERKEERSCONTROLE, MEDISCHE APPARATEN OF ANDERE APPARATUUR WAARBIJ HET FALEN VAN DE SOFTWARE TOT DE DOOD, PERSOONLIJK LETSEL OF ERNSTIGE FYSIEKE OF OMGEVINGSSCHADE ZOU KUNNEN LEIDEN. U ERKENT DAT DE SOFTWARE NIET GECERTIFICEERD IS VOOR GEBRUIK IN NOODGEVALLEN EN NIET VOOR DERGELIJKE DOELEINDEN MAG WORDEN GEBRUIKT. LOGITECH HOUDT GEEN TOEZICHT OP NOODMELDINGEN, EN IS ER NIET VERANTWOORDELIJK VOOR OM HULPDIENSTEN NAAR UW HUIS TE STUREN.

 

13. Eindgebruikers van de Amerikaanse overheid.

De Software is een 'Commercieel Item' zoals gedefinieerd in 48 C.F.R. 2.101, en bestaat uit 'Commerciële Computersoftware' en 'Commerciële Computersoftwaredocumentatie' en wordt aan eindgebruikers van de Amerikaanse regering in licentie gegeven (a) uitsluitend als 'Commercial Item' en (b) uitsluitend met dezelfde rechten die worden verleend aan alle andere eindgebruikers conform de voorwaarden en bepalingen van deze Gebruiksrechtovereenkomst. Ongepubliceerde rechten voorbehouden krachtens de auteurswetgeving van de Verenigde Staten.

 

14. Bepalingen betreffende exportwetgeving.

U gaat ermee akkoord dat u de Software niet (opnieuw) zult exporteren wanneer dit in strijd is met van toepassing zijnde wetten of voorschriften, inclusief zonder beperking de wetten en voorschriften van de Verenigde Staten, de Europese Unie, Zwitserland en/of de wetten en voorschriften van het rechtsgebied waarin u de Software heeft verkregen.

 

15. Agenten en derdepartij-kopers.

Als u de Software uit naam van een andere persoon of entiteit aanschaft, verklaart en garandeert u dat u de bevoegdheid heeft om de partij of entiteit waarvoor u de Software aanschaft, aan de bepalingen en voorwaarden van deze Gebruiksrechtovereenkomst te binden. U verklaart dat u in uw rechtsgebied de wettelijke leeftijd heeft bereikt om de software te gebruiken of openen en om deze Gebruiksrechtovereenkomst aan te gaan.

 

16. Toepasselijk recht; scheidbaarheid.

Als u in de VS bent gevestigd, zal deze Gebruiksrechtovereenkomst uitsluitend worden beheerst en geïnterpreteerd volgens de wetten van de Verenigde Staten en de Staat Californië, zonder in achtneming of toepassing van haar keuze van wetsregels of -principes. Als u buiten de VS bent gevestigd, zal deze Gebruiksrechtovereenkomst uitsluitend worden beheerst door de wetten van Zwitserland. Als blijkt dat een bepaling van deze Gebruiksrechtovereenkomst ongeldig is, gaan de partijen er desondanks mee akkoord dat de intenties van de partijen zoals weerspiegeld in de bepaling, en de overige bepalingen van deze Gebruiksrechtovereenkomst, volledig van kracht zullen blijven.

Als u in de Verenigde Staten woont en u de Software of het Product uitsluitend voor persoonlijke of huishoudelijke doeleinden gebruikt, is sectie 17 op u van toepassing:

 

17. Arbitrage.

Elk geschil dat ontstaat tussen u en Logitech zal door definitieve en bindende arbitrage worden beslecht volgens de regels voor arbitrage in consumentenzaken ('Regels') van de American Arbitration Association, zij het dat enig geschil dat anders onder de bevoegdheid van een kantongerecht zou vallen, naar keuze van een van de partijen voor een kantonrechter van een bevoegd gerecht kan worden gebracht, voorafgaand aan benoeming van de arbiter. Het arbitrageproces zal worden uitgevoerd door één arbiter die door de partijen in onderling overleg is gekozen of volgens de selectieprocedure uiteengezet in de Regels. De kosten van de arbitrage zullen worden verdeeld tussen de partijen zoals uiteengezet in de Regels. De arbitragebeslissing is definitief en bindend voor de partijen en hiertegen kan geen beroep worden aangetekend. OM HET VERLIES VAN BEWIJSMATERIAAL TEGEN TE GAAN EN TIJDIGE AFHANDELING TE VERZEKEREN VAN CLAIMS DIE UIT DEZE OVEREENKOMST VOORVLOEIEN, DIENT ELKE PARTIJ DIE ONDER DEZE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST EEN CLAIM INSTELT DE ANDERE PARTIJ BINNEN EEN (1) JAAR SCHRIFTELIJK OP DE HOOGTE TE STELLEN VAN DE REDEN VAN DE CLAIM, OF BINNEN DE MINIMAAL VEREISTE PERIODE VOLGENS DE WETGEVING ALS DEZE LANGER IS DAN EEN (1) JAAR, VANAF DE DATUM VAN DE GEBEURTENIS OF FEITEN DIE TOT DE CLAIM HEBBEN GELEID. INDIEN GEEN SCHRIFTELIJKE KENNISGEVING WORDT GEGEVEN, ZIET DEZE PARTIJ AF VAN HET RECHT EEN CLAIM IN TE DIENEN OP BASIS VAN DEZE GEBEURTENIS OF FEITEN.

 

18. Gehele overeenkomst, toepasselijke taal.

In deze overeenkomst wordt de gehele overeenkomst tussen u en Logitech uiteengezet en deze vervangt alle eerdere overeenkomsten, geschreven of mondeling, met betrekking tot de Software. Vertalingen van deze Gebruiksrechtovereenkomst zijn gemaakt ten behoeve van plaatselijke vereisten. In het geval van een verschil tussen de Engelse en de niet-Engelse versie geldt de Engelse versie van deze overeenkomst.

De Software wordt beschermd door de copyrightwetten van de Verenigde Staten en internationale verdragen. Ongeautoriseerde reproductie of distributie van de Software heeft civiele en strafrechtelijke sancties tot gevolg.

© 2018 Logitech. Alle rechten voorbehouden

Winkelwagen

Uw winkelwagen is momenteel leeg. Ga nu winkelen