Deborah Thomas - กรรมการบริหารที่ไม่ใช่ผู้บริหารของ Logitech

ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Pangea temporary hotfixes here

DEBORAH THOMAS

รองประธานบริหารและที่ปรึกษาอาวุโสของซีอีโอของ Hasbro, Inc.


Deborah Thomas เป็นกรรมการบริหารที่ไม่ใช่ผู้บริหารของ Logitech มาตั้งแต่เดือนกันยายน 2020 เธอทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบของ Logitech และเป็นสมาชิกคณะกรรมการค่าตอบแทนของ Logitech

Ms. Thomas ดำรงตำแหนน่งรองประธานบริหารและที่ปรึกษาระดับสูงให้แก่ซีอีโอของ Hasbro, Inc. บริษัทความบันเทิงและการแสดงระดับโลก ก่อนหน้านี้ Ms. Thomas เคยดำรงตำแหน่งรองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินที่ Hasbro เธอเข้าร่วมงานกับ Hasbro ในปี 2003 และดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโส, หัวหน้าฝ่ายธุรกิจการเงิน ผู้ควบคุม และผู้ช่วยผู้ควบคุมด้วย ก่อนร่วมงานกับ Hasbro Ms. Thomas ดำรงตำแหน่งการประกันภัยที่ KPMG Peat Marwick, LLP ในสหรัฐอเมริกาและในสหราชอาณาจักร

Ms. Thomas ทำหน้าที่ในคณะกรรมการบริหาร และเป็นเหรัญญิกของ Rhode Island Airport Corporation

Ms. Thomas จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก Providence College เธอยังเป็นนักบัญชีสาธารณะที่มีใบรับรองอีกด้วย