แนวทางเครื่องหมายการค้าของ Logitech

ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Pangea temporary hotfixes here

แนวทางเครื่องหมายการค้าของ Logitech

แนวทางเหล่านี้มีไว้สำหรับทุกคน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ได้รับสิทธิ์การใช้งาน Logitech, ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต, ตัวแทน, ผู้ขายต่อ, นักพัฒนา และลูกค้า ที่ต้องการใช้เครื่องหมายการค้า Logitech บนวัสดุส่งเสริมการขาย โฆษณา คำแนะนำ หรือการอ้างอิงบนเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์ หรือในลักษณะและวิสัยสามารถอื่นใดที่ไม่ได้ระบุเป็นพิเศษในแนวทางเหล่านี้

การปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้คุ้มครองสิทธิ์ที่มีต่อเครื่องหมายการค้าของ Logitech และช่วยเสริมสร้างอัตลักษณ์แบรนด์และองค์กรของ Logitech ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น การใช้เครื่องหมายการค้า Logitech แสดงว่า คุณรับทราบว่า Logitech เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว, คุณจะไม่แทรกแซงสิทธิของ Logitech ที่มีในเครื่องหมายการค้า รวมถึงการคัดค้านการใช้งาน การลงทะเบียน หรือการยื่นลงทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของ Logitech ทุกหนแห่งในโลก และคุณจะไม่สร้างความเสื่อมเสีย ใช้ในทางที่ผิด หรือทำให้เครื่องหมายการค้า Logitech เสียชื่อเสียง หรือใช้คำหรือเครื่องหมายที่คล้ายคลึงที่สร้างความสับสนกับเครื่องหมายการค้าของ Logitech ในระหว่างการใช้งานเครื่องหมายการค้าของ Logitech หากคุณได้รับค่าความนิยมใด ๆ ในเครื่องหมายใด ๆ ค่าความนิยมทั้งหมดดังกล่าวจะเป็นสิทธิของ Logitech และคุณจะดำเนินการหรือจัดทำเอกสารใด ๆ ดังกล่าวทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้การมอบสิทธิ์ดังกล่าวมีผล

คุณอาจใช้เครื่องหมายการค้า Logitech หรือชื่อผลิตภัณฑ์เพื่อกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ Logitech โดยเฉพาะได้ Logitech ไม่คัดค้านการใช้เครื่องหมายการค้า Logitech หรือชื่อผลิตภัณฑ์ในเชิงการอ้างอิง (แต่ไม่รวมถึงโลโก้และเครื่องหมายการออกแบบ) โดยมีเงื่อนไขว่า คุณต้องปฏิบัติตามแนวทางเครื่องหมายการค้าของเราด้านล่าง และการใช้งานเชิงอ้างอิงดังกล่าวต้องไมใช่การเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จเกี่ยวกับ Logitech นอกจากนี้ คุณต้องไม่สร้างความเข้าใจผิดต่อสาธารณชนว่า Logitech ให้การเงินทุน เป็นพันธมิตร หรือสนับสนุนบริษัท ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของคุณ

1. รูปลักษณะที่ถูกต้องของเครื่องหมายการค้า Logitech

รูปลักษณะที่ถูกต้องของเครื่องหมายการค้า Logitech ต้องประกอบด้วยสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้า (® หรือ TM) ที่ถูกต้อง ดังที่แสดงในรายการผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์ของเรา และใช้ตัวบอก/คำนามสามัญของผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง ห้ามสะกดแตกต่างออกไป ใช้คำแสดงความเป็นเจ้าของหรือคำพหูพจน์ หรือใช้เครื่องหมายการค้าเป็นคำนามหรือคำกริยา คุณอาจขีดเส้นใต้ชื่อ ปรับชื่อเป็นตัวเอียง หรือตัวหนาได้

อย่าใช้สัญลักษณ์การจดทะเบียน ® เมื่อกล่าวถึง Logitech ในฐานะบริษัท ใช้สัญลักษณ์นี้เฉพาะเมื่อกล่าวถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่เจาะจงของ Logitech เท่านั้น สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้า (® และ TM) ทั้งสองควรเป็นตัวยก และมีความเด่นชัดน้อยกว่าชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ Logitech

2. ประกาศการใช้งานเครื่องหมายการค้า

คุณควรอ้างอิงชื่อผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วน และใช้สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าที่ถูกต้อง โดยที่เครื่องหมายการค้าของเราเป็นการอ้างอิงแรกและที่เด่นชัดที่สุด หรือทันทีที่คาดการณ์ได้หลังจากนั้น ระบุการยอมรับสิทธิ (attribution) ที่ Logitech เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าภายในส่วนประกาศเครดิตของเอกสาร บรรจุภัณฑ์ หรือโฆษณาของคุณ รูปแบบที่ถูกต้องคือดังนี้:

 

Logitech, Logi และโลโก้ Logitech เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Logitech Europe S.A. หรือบริษัทในเครือที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่น ๆ"

 

3. ความสอดคล้อง

คุณอาจระบุว่า ผลิตภัณฑ์ Logitech สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของคุณ ถ้าเป็นจริง โดยใช้วลีที่เหมาะสม เช่น “สำหรับใช้งานกับ”, “สำหรับ” หรือ “ใช้งานได้กับ” ตราบใดที่การใช้งานของคุณไม่สร้างความสับสนเกี่ยวกับแหล่งที่มาหรือผู้ผลิต เครื่องหมายการค้า Logitech ต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งในชื่อผลิตภัณฑ์ของคุณ และต้องดูเด่นชัดน้อยกว่าชื่อผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณต้องไม่แถลงข้อความเกี่ยวกับ Logitech หรือผลิตภัณฑ์และบริการของ Logitech ที่เป็นเท็จ ทำให้เข้าใจผิด ไม่ถูกต้อง ฉ้อฉล หรืออาจสร้างความเสียหายต่อ Logitech และบริษัทในเครืออย่างตั้งใจ

4. สิ่งตีพิมพ์ งานสัมมนา และการประชุม

คุณอาจอ้างอิงถึง Logitech และผลิตภัณฑ์ของ Logitech ถ้า (ก) สิ่งตีพิมพ์ งานสัมมนา หรือการประชุมเกี่ยวข้องกับ Logitech หรือผลิตภัณฑ์ Logitech (ข) ชื่อและโลโก้ของคุณปรากฏเด่นชัดกว่าของ Logitech ในเอกสารตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (ค) คุณระบุข้อความปฏิเสธความรับผิดของการให้ทุน การเป็นพันธมิตร หรือการสนับสนุนโดย Logitech และ (ง) คุณระบุการยอมรับสิทธิของผู้สร้างเครื่องหมายการค้าที่สอดคล้องกับรูปแบบประกาศที่แสดงข้างต้น

5. สิ่งของส่งเสริมการขาย

ห้ามผลิต ขาย หรือแจกสิ่งของส่งเสริมการขาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงถ้วยกาแฟ เสื้อยืด เป็นต้น ที่มีเครื่องหมายการค้าของ Logitech รวมถึงโลโก้ ยกเว้นตามที่ได้รับสิทธิ์การใช้งานเครื่องหมายการค้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก Logitech

6. เครื่องหมายรูปลักษณ์

ห้ามเลียนแบบโลโก้, เครื่องหมายรูปลักษณ์ หรือองค์ประกอบอื่น ๆ ของ Logitech ของผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือเว็บไซต์ของ Logitech รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการโฆษณา บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ และวัสดุส่งเสริมการขาย

7. สโลแกนและแท็กไลน์

ห้ามใช้หรือเลียนแบบสโลแกนหรือแท็กไลน์ของ Logitech

8. ชื่อโดเมน

คุณต้องไม่ใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือดูเหมือน Logitech เป็นชื่อโดเมนหรือชื่อโดเมนระดับที่สอง

9. นักพัฒนาภายนอก

การใช้งานเครือข่ายการใช้ของ Logitech ใด ๆ ของคุณต้องสอดคล้องกับแนวทางเครื่องหมายการค้าของ Logitech ทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณต้องใช้เครื่องหมายการค้า Logitech ที่สมบูรณ์และเหมาะสม ห้ามย่อเครื่องหมายการค้าไม่ว่าในลักษณะใด หรือใช้รูปแบบที่บิดเบียนมา หรือใช้ลูกเล่นใด ๆ บนเครื่องหมายการค้า:

นอกจากนี้ ห้ามใช้เครื่องหมายการค้า Logitech เพื่ออ้างถึงหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์ ในทำนองเดียวกัน ห้ามใช้การพรรณาของผลิตภัณฑ์ Logitech ยกเว้นการใช้งานของคุณระบุถึงผลิตภัณฑ์ Logitech นั้น ๆ เท่านั้น

แนวทางสำหรับการใช้งานโลโก้บริษัทและเครื่องหมายการออกแบบของ Logitech

โลโก้บริษัท Logitech และเครื่องหมายการออกแบบอื่น ๆ ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ได้ โดยไม่ได้รับสิทธิ์การใช้งานเครื่องหมายการค้าเป็นลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก Logitech เครื่องหมายเหล่านี้เป็นรูปแบบที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ และไม่สามารถเรียงพิมพ์ใหม่หรือแก้ไขในลักษณะใด ๆ แนวทางอย่างละเอียดเกี่ยวกับโลโก้และเครื่องหมายการออกแบบมีระบุอยู่ด้านล่าง

1. การรวมโลโก้และเครื่องหมายการออกแบบกับกราฟิกอื่น

โลโก้และเครื่องหมายการออกแบบ Logitech ต้องไม่ปรากฏกับสัญลักษณ์หรือไอคอน หรืออยู่ภายในกล่อง วงกลม หรือรูปทรงอื่นใดเป็นอันขาด

2. การใช้งาน

โลโก้และเครื่องหมายการออกแบบ Logitech ต้องใช้งานเมื่ออ้างอิงถึง Logitech หรือผลิตภัณฑ์และบริการ Logitech เท่านั้น นอกจากกฎเกี่ยวกับสี ขนาด และการจัดวางที่ระบุด้านล่างแล้ว บุคคลภายนอกต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้เมื่อใช้งานโลโก้บริษัทและเครื่องหมายการออกแบบของเรา ห้ามใช้โลโก้หรือเครื่องหมายการออกแบบใด ๆ ที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยเด็ดขาด:

  1. โลโก้และเครื่องหมายการออกแบบ Logitech ต้องใช้งานเพื่อระบุถึง Logitech หรือผลิตภัณฑ์และบริการ Logitech เท่านั้น
  2. โลโก้และเครื่องหมายการออกแบบ Logitech ต้องไม่ใช้งานในลักษณะที่ทำให้ตีความว่า บริษัทของคุณได้รับการสนับสนุน แนะนำ หรือเป็นพันธมิตรกับ Logitech
  3. โลโก้และเครื่องหมายการออกแบบ Logitech ต้องไม่ใช้งานในลักษณธที่ทำให้ตีความว่าสินค้า บริการ หรือเว็บไซต์ที่บริษัทของคุณให้บริการได้รับการสนับสนุน แนะนำ หรือเป็นพันธมิตรกับ Logitech
  4. โลโก้และเครื่องหมายการออกแบบ Logitech ต้องไม่ใช้งานในลักษณะที่สร้างความเสื่อมเสียงต่อ Logitech, บริษัทในเครือ หรือผลิตภัณฑ์และบริการของ Logitech
  5. โลโก้และเครื่องหมายการออกแบบ Logitech ต้องไม่ปรากฏใหญ่กว่าและ/หรือเด่นชัดว่าชื่อการค้า ชื่อบริการ หรือเครื่องหมายการค้าของคุณ ในทุกวัสดุที่ผลิตหรือจัดจำหน่ายโดยบริษัทของคุณ
  6. โลโก้และเครื่องหมายการออกแบบ Logitech ควรมีเชิงอรรถต่อไปนี้แนบมาด้วย:“(เครื่องหมายการค้า) เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Logitech ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่น ๆ เครื่องหมายอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง”
  7. คุณต้องใช้โลโก้และเครื่องหมายการออกแบบ Logitech ตามที่ Logitech มอบให้โดยไม่เปลี่ยนแปลงสีหรือการออกแบบ เรามีงานศิลป์ดิจิทัลหรืองานศิลป์พร้อมพิมพ์ให้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำซ้ำเท่านั้น
  8. Logitech ขอสงวนสิทธิ์ที่จะคัดค้านการใช้งานที่ไม่เป็นธรรมหรือการใช้งานเครื่องหมายการค้าของตนในทางที่ผิด หรือการละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้อื่น ๆ