บุคลากร Logitech ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีสติปัญญา และคิดค้นนวัตกรรม

Pangea temporary hotfixes here

เราหล่อเลี้ยงการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี

Logitech หล่อเลี้ยงวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ ที่ซึ่งพนักงานรู้สึกมีพลังที่จะฟูมฟักจิตใจ ท้าทายความคิด และสร้างสิ่งที่ดีขึ้น รู้สึกได้รับแรงบันดาลใจจากวัตถุประสงค์ของบริษัท และการให้ความร่วมมือที่สำคัญ คือหลักการสำคัญของเป้าหมายความร่วมมือของพนักงานของเรา 

คำถามและคำตอบในการประชุมทางธุรกิจ

จริยธรรม

เราดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม จริงใจ และโปร่งใส เราใช้มาตรฐานและหลักปฏิบัติทางจริยธรรมที่ดีเลิศ และแนวทางนี้ช่วยรับรองว่า เราตอบสนองต่อผลประโยชน์ระยะยาวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อหลักปฏิบัติที่ดีที่โปร่งใสและมีจริยธรรมผลักดันให้เราระบุ ลด และจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน และโอกาสทั้งระยะยาวและระยะสั้น

การประสานงานในห้องประชุม

การพัฒนาผู้มีความสามารถ

โปรแกรมการพัฒนาของเราช่วยพนักงานเพิ่มพูนทักษะและทราบข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของตนเอง แหล่งข้อมูล ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากร และการสอนงาน ทั้งหมดนี้จัดขึ้นทั้งในสถานที่หรือทางออนไลน์

หัวหน้างานของเรามองหาโอกาสเพื่อดูแลและรักษาผู้มีความสามารถให้เติบโต ศูนย์การฝึกอบรมเฉพาะทางของเราที่สถานที่ผลิตมีพื้นที่สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการและการฝึกอบรม และสายการผลิตจำลอง เพื่อให้พนักงานได้ทดลองทักษะใหม่ ๆ พนักงานใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศที่ครอบคลุมและการฝึกอบรมทักษะ เพื่อสร้างความสามารถเฉพาะทาง เช่น การเชื่อมโลหะด้วยมือ การประกอบ การทดสอบ การบรรจุหีบห่อ และการตรวจสอบคุณภาพ เราติดตามด้วยการฝึกฝนทางออนไลน์ รวมถึงการฝึกอบรมพร้อมการทำงาน และการฝึกอบรมทบทวน

ภาพกลุ่ม Logitech ที่งาน

การยอมรับความแตกต่าง

ที่ Logitech เรามีความหลากหลายอย่างงดงาม มุมมองที่แตกต่างของเราช่วยเราคิดค้นนวัตกรรม ทำความเข้าใจตลาด และประสานงานกันทั่วโลก เพื่อสร้างข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขัน เราหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกัน ที่พนักงานสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ที่ทำงาน เราต้องการให้พนักงานของเรารู้สึกมีคุณค่าและได้รับการสนับสนุน

สายการประกอบสำหรับเมาส์คอมพิวเตอร์

สุขอนามัยและความปลอดภัย

ความสำเร็จต่อเนื่องของเราขับเคลื่อนด้วยบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีสติปัญญา และคิดค้นนวัตกรรมภายใน Logitech และในห่วงโซ่อุปทานของเรา เรามองหาวิธีปกป้องความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิภาพของสมาชิกทุกคนในทีมของเรา เราต้องการมั่นใจว่าทุกคนรู้สึกว่าได้รับความเอาใจใส่ และพนักงานสามารถตอบสนองต่อความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของตลาดที่มีการแข็งขันสูงได้อย่างปลอดภัยและมีความคิดสร้างสรรค์

เราทำงานสอดคล้องกับจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบและหลักปฏิบัติที่ดีสากล ISO 45001 เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน และเราทำงานร่วมกับห่วงโซ่อุปทานของเราเพื่อช่วยให้ผู้จัดหาปรับใช้มาตรฐานเดียวกันหรือคล้ายกันนี้ทั่วโลก

การทดสอบประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

สิทธิมนุษยชนและแรงงาน

เรามุ่งมั่นในการทำสิ่งที่ถูกต้อง และเราพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ผลและไม่ได้ผลอย่างตรงไปตรงมาและให้เกียรติ เราร่วมมือกับพันธมิตรแนวร่วมปฏิบัติในอุตสาหกรรมอย่างสม่ำเสมอใน RBA เพื่อแบ่งปันหลักปฏิบัติที่ดี พัฒนาจรรยาบรรณ และแบ่งปันเครื่องมือและการฝึกอบรม เรากำหนดให้ผู้จัดหาทุกคนมีโครงการตรวจสอบอายุพนักงานและการจัดการ และเราตรวจสอบเรื่องนี้ในสถานที่ เพื่อไม่ให้มีแรงงานบังคับ

ภาพดวงอาทิตย์อยู่เหนือเมฆ

แร่ธาตุที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง

แร่ธาตุที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง คือ แร่ธาตุที่ได้มาจากการทำเหมืองในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ และการละเมิดสิทธิมนุษยชน แร่ธาตุเหล่านั้นได้ถูกนำมาขาย แลกเปลี่ยน หรือเป็นเงินทุนแก่กลุ่มติดอาวุธ ในฐานะสมาชิกของ RBA เราใช้เครื่องมือและกระบวนการของ RBA เพื่อรับรองการจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบ และหลีกเลี่ยงแร่ธาตุที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง

เราทำงานร่วมกับผู้จัดหาและสมาชิก RBA อื่น ๆ เพื่อใช้อิทธิพลของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์กับโรงหลอมทั่วโลก และส่งเสริมให้โรงหลอมมีส่วนร่วมในโปรแกรมใบรับรองความน่าเชื่อถือ

การประชุมทางธุรกิจบนกระดานไวท์บอร์ดกับพนักงาน

การพัฒนาผู้จัดหา

โรงงานของเราเสาะหาส่วนประกอบจากผู้จัดหาส่วนประกอบ ผู้ผลิตร่วมออกแบบ และผู้ผลิตตามสัญญาหลายราย ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของเราสอดคล้องกับความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของผู้จัดหา เรามีเป้าหมายในการสานความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้จัดหากลุ่มสำคัญ โดยอิงจากค่านิยมทางจริยธรรม หลักปฏิบัติที่ดี และการปฏิบัติตามหลักการของ RBA ที่มีร่วมกับเรา เราทำงานเป็นพันธมิตรกับผู้จัดหา เพื่อรับรองว่าผลิตภัณฑ์ Logitech ทั้งหมดจะได้รับการผลิตสอดคล้องกับมาตรฐานหลักปฏิบัติที่ดีสากลแห่งคุณภาพและความยั่งยืน เรากำหนดกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนการว่าจ้างสำหรับผู้จัดหารายใหม่: ผู้ที่อาจเป็นผู้จัดหาของเรา 100% ของเราจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความยั่งยืนของเรา

แล็ปท็อปมีโอเวอร์เลย์แผนผังการเชื่อมต่อแม่กุญแจรักษาความปลอดภัย

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

เราเคารพความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เรารักษาความเป็นส่วนตัว และมีระบบรักษาความปลอดภัยและความสามารถที่จะรับรองความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อใช้ระบบ ผลิตภัณฑ์ และบริการของ Logitech

รูปใบหน้าของ Kirsty Russell
“ในปีที่ผ่านมา Logitech มุ่งเน้นที่ผู้คนและชุมชนอย่างจริงจัง เพราะเรามีความมุ่งมั่นว่า ‘ร่วมมือกันเราผลักดันความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้' ตอนนี้ไร้ข้อกังขายิ่งกว่าครั้งไหน ๆ ในอดีตว่า เรามีความรับผิดชอบ ไม่เพียงแต่การทำสิ่งที่ถูกต้อง และนำสิ่งที่ดีที่สุดในตัวเราออกมา แต่เป็นความรับผิดชอบของเราที่จะช่วยสร้างความเท่าเทียมเพื่อให้ทุกคนสร้างชีวิตที่เติมเต็มยิ่งกว่าที่เคย”

 
Kirsty Russell
หัวหน้าฝ่ายบุคคลและวัฒนธรรม

คืนกำไรสู่สังคม

เราเชื่อว่าการเป็นอาสาสมัครนั้นยิ่งใหญ่กว่าการเป็นแค่สิ่งดี ๆ เราต้องการสร้างผลกระทบเพื่อการกุศลทุกขนาด

400+

อาสาสมัคร

23

กิจกรรมคืนกำไรสู่สังคม

13

เมือง

9

ประเทศ

โปรแกรมอาสาสมัคร Logitech Cares

โปรแกรม Logitech Cares ของเราสะท้อนความทุ่มเทและความเชื่อว่า Logitech ควรเป็นมากกว่าการเป็นสถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยม เราต้องการเชื่อมโยงค่านิยมส่วนบุคคลเข้ากับค่านิยมขององค์กร โดยการสร้างชุมชนของคนที่เอาใจใส่ การเติบโตอย่างรวดเร็วของโปรแกรม Logitech Cares นับตั้งแต่ก่อตั้งในต้นปี 2014 เป็นข้อบ่งชี้ถึงการสนับสนุนที่ได้รับจากภายใน Logitech

Secondary Nav HTML Hack LOGIWEB-2111