บุคลากร Logitech ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีสติปัญญา และคิดค้นนวัตกรรม

Pangea temporary hotfixes here

เราหล่อเลี้ยงการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี

Logitech หล่อเลี้ยงวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ ที่ซึ่งพนักงานรู้สึกมีพลังที่จะฟูมฟักจิตใจ ท้าทายความคิด และสร้างสิ่งที่ดีขึ้น รู้สึกได้รับแรงบันดาลใจจากวัตถุประสงค์ของบริษัท และการให้ความร่วมมือที่สำคัญ คือหลักการสำคัญของเป้าหมายความร่วมมือของพนักงานของเรา 

คำถามและคำตอบในการประชุมทางธุรกิจ

จริยธรรม

เราดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม จริงใจ และโปร่งใส เราใช้มาตรฐานและหลักปฏิบัติทางจริยธรรมที่ดีเลิศ และแนวทางนี้ช่วยรับรองว่า เราตอบสนองต่อผลประโยชน์ระยะยาวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อหลักปฏิบัติที่ดีที่โปร่งใสและมีจริยธรรมผลักดันให้เราระบุ ลด และจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน และโอกาสทั้งระยะยาวและระยะสั้น

การประสานงานในห้องประชุม

การพัฒนาผู้มีความสามารถ

โปรแกรมการพัฒนาของเราช่วยพนักงานเพิ่มพูนทักษะและทราบข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของตนเอง แหล่งข้อมูล ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากร และการสอนงาน ทั้งหมดนี้จัดขึ้นทั้งในสถานที่หรือทางออนไลน์

หัวหน้างานของเรามองหาโอกาสเพื่อดูแลและรักษาผู้มีความสามารถให้เติบโต ศูนย์การฝึกอบรมเฉพาะทางของเราที่สถานที่ผลิตมีพื้นที่สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการและการฝึกอบรม และสายการผลิตจำลอง เพื่อให้พนักงานได้ทดลองทักษะใหม่ ๆ พนักงานใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศที่ครอบคลุมและการฝึกอบรมทักษะ เพื่อสร้างความสามารถเฉพาะทาง เช่น การเชื่อมโลหะด้วยมือ การประกอบ การทดสอบ การบรรจุหีบห่อ และการตรวจสอบคุณภาพ เราติดตามด้วยการฝึกฝนทางออนไลน์ รวมถึงการฝึกอบรมพร้อมการทำงาน และการฝึกอบรมทบทวน

โลโก้ Logitech

ความหลากหลาย ความเสมอภาค และความปรองดอง

ภารกิจของ Logitech คือการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และการหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมบริษัทที่หลากหลายและปรองดอง ซึ่งมุ่งมั่นที่จะเตรียมการนำเสนอ การเข้าถึง และโอกาสที่เท่าเทียมในด้านความก้าวหน้าในทุกระดับของบริษัท เราเชื่อว่า การสนับสนุนและมอบอำนาจให้พนักงานและชุมชนที่ขาดโอกาส และการเปลี่ยนภาพลักษณ์หลักการดำเนินธุรกิจของเรา จะช่วยเราสร้างอุตสาหกรรมที่เสมอภาคมากขึ้น และตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้นได้

สายการประกอบสำหรับเมาส์คอมพิวเตอร์

สุขอนามัยและความปลอดภัย

ความสำเร็จต่อเนื่องของเราขับเคลื่อนด้วยบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีสติปัญญา และคิดค้นนวัตกรรมภายใน Logitech และในห่วงโซ่อุปทานของเรา เรามองหาวิธีปกป้องความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิภาพของสมาชิกทุกคนในทีมของเรา เราต้องการมั่นใจว่าทุกคนรู้สึกว่าได้รับความเอาใจใส่ และพนักงานสามารถตอบสนองต่อความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของตลาดที่มีการแข็งขันสูงได้อย่างปลอดภัยและมีความคิดสร้างสรรค์

เราทำงานสอดคล้องกับจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบและหลักปฏิบัติที่ดีสากล ISO 45001 เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน และเราทำงานร่วมกับห่วงโซ่อุปทานของเราเพื่อช่วยให้ผู้จัดหาปรับใช้มาตรฐานเดียวกันหรือคล้ายกันนี้ทั่วโลก

การทดสอบประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

สิทธิมนุษยชนและแรงงาน

เรามุ่งมั่นในการทำสิ่งที่ถูกต้อง และเราพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ผลและไม่ได้ผลอย่างตรงไปตรงมาและให้เกียรติ เราร่วมมือกับพันธมิตรแนวร่วมปฏิบัติในอุตสาหกรรมอย่างสม่ำเสมอใน RBA เพื่อแบ่งปันหลักปฏิบัติที่ดี พัฒนาจรรยาบรรณ และแบ่งปันเครื่องมือและการฝึกอบรม เรากำหนดให้ผู้จัดหาทุกคนมีโครงการตรวจสอบอายุพนักงานและการจัดการ และเราตรวจสอบเรื่องนี้ในสถานที่ เพื่อไม่ให้มีแรงงานบังคับ

ภาพดวงอาทิตย์อยู่เหนือเมฆ

แร่ธาตุที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง

แร่ธาตุที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง คือ แร่ธาตุที่ได้มาจากการทำเหมืองในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ และการละเมิดสิทธิมนุษยชน แร่ธาตุเหล่านั้นได้ถูกนำมาขาย แลกเปลี่ยน หรือเป็นเงินทุนแก่กลุ่มติดอาวุธ ในฐานะสมาชิกของ RBA เราใช้เครื่องมือและกระบวนการของ RBA เพื่อรับรองการจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบ และหลีกเลี่ยงแร่ธาตุที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง

เราทำงานร่วมกับผู้จัดหาและสมาชิก RBA อื่น ๆ เพื่อใช้อิทธิพลของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์กับโรงหลอมทั่วโลก และส่งเสริมให้โรงหลอมมีส่วนร่วมในโปรแกรมใบรับรองความน่าเชื่อถือ

ใน FY21 เรามีโรงหลอมและโรงถลุงเข้าร่วมโปรแกรมการรับรองบุคคลภายนอกของเรา 100%

การประชุมทางธุรกิจบนกระดานไวท์บอร์ดกับพนักงาน

การพัฒนาผู้จัดหา

โรงงานของเราเสาะหาส่วนประกอบจากผู้จัดหาส่วนประกอบ ผู้ผลิตร่วมออกแบบ และผู้ผลิตตามสัญญาหลายราย ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของเราสอดคล้องกับความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของผู้จัดหา เรามีเป้าหมายในการสานความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้จัดหากลุ่มสำคัญ โดยอิงจากค่านิยมทางจริยธรรม หลักปฏิบัติที่ดี และการปฏิบัติตามหลักการของ RBA ที่มีร่วมกับเรา เราทำงานเป็นพันธมิตรกับผู้จัดหา เพื่อรับรองว่าผลิตภัณฑ์ Logitech ทั้งหมดจะได้รับการผลิตสอดคล้องกับมาตรฐานหลักปฏิบัติที่ดีสากลแห่งคุณภาพและความยั่งยืน เรากำหนดกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนการว่าจ้างสำหรับผู้จัดหารายใหม่: ผู้ที่อาจเป็นผู้จัดหาของเรา 100% ของเราจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความยั่งยืนของเรา

แล็ปท็อปมีโอเวอร์เลย์แผนผังการเชื่อมต่อแม่กุญแจรักษาความปลอดภัย

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

เราเคารพความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เรารักษาความเป็นส่วนตัว และมีระบบรักษาความปลอดภัยและความสามารถที่จะรับรองความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อใช้ระบบ ผลิตภัณฑ์ และบริการของ Logitech

รูปใบหน้าของ Kirsty Russell
“ความทะเยอทะยานของเราที่มีต่อผลลัพธ์ทางสังคมอยู่คู่กับวัตถุประสงค์ของเราในฐานะ บริษัทออกแบบชั้นนำ เราเชื่อว่า ร่วมมือกันเราผลักดันการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ และช่วยให้ผู้คนออกแบบชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงโลกที่ดีกว่า เราทำเช่นนี้ได้ผ่านความทุ่มเทให้กับชุมชนที่เราอยู่อาศัยและทำงานทั่วโลก โดยการทำให้แน่ใจว่าพนักงาน Logitech จะเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จ และร่วมกับผู้อื่นในการไขว่คว้าโลกที่เสมอภาคมากขึ้น”

 
Kirsty Russell
หัวหน้าฝ่ายบุคคลและวัฒนธรรม

คืนกำไรสู่สังคม

เราสละเวลาและบริจาคเงิน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเรามีส่วนร่วมในชุมชนที่เราอยู่อาศัยและทำงาน รวมถึงสนับสนุนความพยายามบรรเทาภัยพิบัติ

243

การบริจาคของพนักงาน

45

ประเทศที่สนับสนุน

280 ชม.

อาสาสมัครสละเวลา

โปรแกรมอาสาสมัคร Logitech Cares

โปรแกรม Logitech Cares ของเราสะท้อนความทุ่มเทและความเชื่อว่า Logitech ควรเป็นมากกว่าการเป็นสถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยม รากฐานของปรัชญาของเราคือ กลยุทธ์ของเราในการมอบพลังให้พนักงาน เพื่อสานความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับชุมชนท้องถิ่น เราอุทิศตนเพื่อชุมชนที่เราอาศัยและทำงานผ่าน Logitech Cares เราร่วมมือกับผู้อื่นเพื่อช่วยสร้างชุมชนที่เจริญรุ่งเรือง และลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของเรา

Secondary Nav HTML Hack LOGIWEB-2111