การยอมรับความแตกต่างในพนักงานและธุรกิจ | Logitech

Pangea temporary hotfixes here

เป้าหมายของเรา

ความมุ่งมั่นที่เรามีในการยอมรับความแตกต่างช่วยให้เราสามารถดึงดูดผู้คนที่มีมุมมอง ทักษะ และแนวคิดที่แตกต่างกันให้มารวมตัวกันเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม เราให้คุณค่าและชื่นชมความหลากหลายของวัฒนธรรม พื้นเพ และแน่นอนว่าแนวคิดดี ๆ นั้นล้วนมาจากพวกเราทุกคน

การสร้างวัฒนธรรมที่มีส่วนร่วม

เราเสริมสร้างวัฒนธรรมบริษัทที่ส่งเสริมให้เกิดผู้นำที่มีส่วนร่วมและสร้างความมั่นใจในการทำงานร่วมกันเป็นทีม นวัตกรรม และประสิทธิผลโดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่พนักงานรู้สึกว่าได้รับความเคารพซึ่งกันและกัน ได้รับการสนับสนุน และรู้สึกว่าตนมีคุณค่า

ทีมรวบรวมสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความสามารถโดยยึดการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ

การสร้างความตระหนักรู้และความสามารถโดยยึดการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ

  • การสร้างเสริมประสบการณ์ทั่วทั้งบริษัทให้เกิดการรับรู้ถึงอคติ อภิสิทธิ์ และกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติที่มีส่วนร่วม
  • การวัดผลและการลงมือปฏิบัติด้านการสร้างความส่วนหนึ่งในที่ทำงานผ่านแบบสำรวจการมีส่วนร่วมของพนักงาน

  • ชื่นชมและเฝ้าดูความหลากหลายที่เรามีทั้งภายในและภายนอกบริษัทผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น วันสตรีสากล งาน LGBTQ+ Pride และอื่น ๆ อีกมากมาย

การส่งเสริมและการสนับสนุนพนักงานที่เรามองข้าม

เราส่งเสริมการมองเห็น ความสามารถ ชุมชน และการเข้าถึงสำหรับพนักงานผู้ที่มาจากพื้นเพและชุมชนที่ด้อยโอกาส

ตัวอย่างการประชุมและกิจกรรมที่ Logitech ให้การสนับสนุน

เรากำลังทำอะไรอยู่

กลุ่มความสัมพันธ์ของพนักงานที่เพิ่มขึ้นของเราช่วยให้พนักงานผู้ที่มาจากพื้นเพที่ถูกมองข้ามและด้อยโอกาสสร้างชุมชน พัฒนาตนเป็นผู้นำ แบ่งปันโอกาส และจัดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมระดับท้องถิ่นหรือระดับภูมิภาค

เราสนับสนุนการพัฒนาและการให้คำปรึกษาแก่พนักงานที่ถูกมองข้าม นอกจากนี้ เรายังให้การสนับสนุนการประชุมและกิจกรรมต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น TEDxLausanneWomen, Silicon Valley Pride, Veterans Career Transition Day และ Tech Gig Geek Goddess

ที่โรงงานผลิตของเรา เราสร้างความมั่นใจในด้านการจ่ายค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกันสำหรับงานที่เทียบเท่ากัน และประเมินเกณฑ์มาตรฐานด้านผลประโยชน์ที่เราจัดหาให้โดยเทียบกับบริษัทคู่แข่งที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติที่ดีเป็นระยะ ๆ เราทำงานร่วมกับผู้จัดจำหน่ายของเราเพื่อรักษามาตรฐานเดียวกันในโรงงานผู้จัดจำหน่ายของเรา

การเปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจของเรา

เราตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการและโปรแกรมของ Logitech อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า พนักงาน และพันธมิตรได้ดีกว่าที่เคยด้วยการระบุวิธีที่จะช่วยให้มีส่วนร่วมมากขึ้นและลดอคติให้น้อยที่สุด