เงื่อนไขการใช้งาน

Pangea temporary hotfixes here

ข้อกำหนดการใช้

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ (“ข้อกำหนด”) เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณกับ Logitech และควบคุมการใช้งานของคุณสำหรับเว็บไซต์นี้ในฐานะผู้เยี่ยมชม ผู้สนับสนุนเนื้อหา หรือผู้ใช้ที่ลงทะเบียน ในการใช้งาน การโพสต์ข้อมูล และการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ ดังนั้นโปรดอ่านข้อกำหนดก่อนที่จะใช้เว็บไซต์นี้ Logitech ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดหรือยุติการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของคุณ หรือยุติหรือระงับการลงทะเบียน ในกรณีที่คุณไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายที่ระบุไว้บนเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อกำหนดเหล่านี้ หรือด้วยเหตุผลใดๆ ได้ทุกเมื่อ

ด้วยการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้ในลักษณะใดๆ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่ตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด อย่าใช้หรือโพสต์ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ในลักษณะใดๆ

การปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเหล่านี้

Logitech อาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม หรือยกเลิกบางส่วนของข้อกำหนดเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ โปรดตรวจสอบข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราวเพื่อรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลง การใช้เว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่อง การติดตามการโพสต์เรื่องการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแสดงว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์นี้

ในความพยายามที่จะปรับปรุงเว็บไซต์นี้ รวมถึงประโยชน์ที่คุณจะได้รับ เราอาจเพิ่มเติมบริการหรือเปลี่ยนแปลงบริการที่มีอยู่ ในกรณีที่ Logitech ทำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้กับบริการใหม่ๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงบริการที่มีอยู่

ข้อมูลผู้ใช้

ในการใช้บางส่วนของเว็บไซต์นี้ คุณจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณเอง เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล รหัสผ่าน เมือง รัฐ รหัสไปรษณีย์ คุณมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลบัญชีของคุณไว้เป็นความลับ รวมไปถึงรหัสผ่าน และสำหรับกิจกรรมใดๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ คุณตกลงที่จะแจ้งให้ Logitech ทราบทันทีเกี่ยวกับการใช้บัญชีหรือรหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการละเมิดความปลอดภัยอื่นใด คุณอาจต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ Logitech หรือผู้ใช้หรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ โดยเป็นผลมาจากการใช้ Logitech ID, รหัสผ่าน หรือบัญชีของคุณโดยบุคคลอื่น

คุณไม่สามารถใช้ Logitech ID, รหัสผ่าน หรือบัญชีของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตและความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของ Logitech ID, รหัสผ่าน หรือบัญชี บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของ Logitech มีไว้สำหรับใช้งานเฉพาะบุคคลเท่านั้น และจะต้องไม่นำไปแบ่งปัน บัญชีแบบกลุ่มหรือแบบทั่วไปเป็นสิ่งต้องห้าม Logitech ไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันเหล่านี้

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Logitech เคารพความต้องการของคุณสำหรับความเป็นส่วนตัว และดำเนินการปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่คุณจัดหาให้แก่เรา นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Logitech มีอยู่ที่ www.logitech.com/privacy ด้วยการใช้เว็บไซต์นี้ คุณยินยอมตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

Logitech มีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันความสูญเสีย การใช้งานในทางที่ผิด และการปรับเปลี่ยนข้อมูลภายใต้การควบคุมของ Logitech มาตรการรักษาความปลอดภัยเหล่านี้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

แม้ว่า Logitech ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา แต่ Logitech ไม่ได้รับประกันว่าข้อมูลส่วนตัวที่คุณจัดหาให้จะไม่ถูกดักจับและถอดรหัสโดยบุคคลอื่น

ฟอรั่มการสนับสนุน บล็อก และการจัดอันดับและรีวิว

Logitech ได้สร้างฟอรั่มการสนับสนุน บล็อก พื้นที่ชุมชน และการอภิปรายกลุ่มในภาษาอังกฤษ (ในตอนนี้) ดังนั้นคุณจึงสามารถแบ่งปันประสบการณ์ ถามและ/หรือตอบคำถาม แบ่งปันรีวิวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Logitech และอื่นๆ (รวมเรียกว่า “ชุมชนออนไลน์”) เราเข้าใจว่าชุมชนออนไลน์ของ Logitech สะท้อนความหลากหลายของผู้ใช้ และเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจสำหรับการแบ่งปัน เรียนรู้ และสื่อสารกัน เพื่อรักษาสปิริตของชุมชนนี้ เรามีชุดหลักการและแนวทางหลักเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งสมาชิก ผู้เข้าร่วม ผู้สนับสนุนเนื้อหา และผู้ใช้ทุกคนจะต้องปฏิบัติตาม แนวทางดังกล่าวถูกรวมไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ และสามารถตรวจสอบได้ที่ www.logitech.com/support/guidelines

เนื้อหา

ข้อความ กราฟิก อินเทอร์เฟซผู้ใช้หรือภาพ เครื่องหมายการค้า โลโก้ เพลง เสียง อาร์ตเวิร์ก ภาพถ่าย และโค้ดคอมพิวเตอร์ทั้งหมด (“เนื้อหา”) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะงานออกแบบ โครงสร้าง การเลือก การผสานรวม การแสดงออก “รูปลักษณ์และความรู้สึก” และการจัดเรียงเนื้อหาดังกล่าวซึ่งอยู่ในเว็บไซต์นี้ ถูกครอบครอง ควบคุม หรือให้อนุญาตใช้งานโดย Logitech เนื้อหาดังกล่าวทั้งหมดได้รับการปกป้องโดยกฎหมายคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าและบริการ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ และกฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม นอกเสียจากว่าข้อตกลงอื่นจะมีผลบังคับใช้กับเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจง (เช่น ข้อตกลงการอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์ ข้อกำหนดบริการ ฯลฯ) Logitech ให้การอนุญาตแบบจำกัดแก่คุณสำหรับการใช้เนื้อหาภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ ตราบเท่าที่เนื้อหาดังกล่าวถูกใช้งานเป็นการส่วนตัว เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

นอกเสียจากว่าจะอนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อตกลงที่เกี่ยวข้องหรือในเนื้อหาโดยตรง ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ จัดพิมพ์ซ้ำ ดาวน์โหลด แสดง โพสต์ หรือรับส่งในลักษณะใดๆ หรือโดยวิธีการใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เชิงกล การถ่ายสำเนา การบันทึก หรือวิธีการอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Logitech และ/หรือเจ้าของที่เหมาะสม นอกจากนี้ คุณไม่สามารถ “คัดลอก” เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ หรือเซิร์ฟเวอร์อื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Logitech

การโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้

บางพื้นที่ของเว็บไซต์นี้อาจอนุญาตให้คุณโพสต์เนื้อหา รวมถึงประสบการณ์ คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ข้อมูล ข้อความ หรือวัสดุอื่นๆ (“เนื้อหาของคุณ”) โปรดทราบว่าพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่สาธารณะและไม่มีการเก็บข้อมูลเป็นความลับ คุณสามารถโพสต์เนื้อหาของคุณไปยังพื้นที่สาธารณะเท่านั้น รวมถึงพื้นที่ที่คุณได้รับอนุญาตให้โพสต์ คุณไม่สามารถโพสต์เนื้อหาใดๆ ที่ขัดต่อข้อกำหนดเหล่านี้หรือสิทธิใดๆของบุคคลที่สาม

Logitech ไม่ได้อ้างกรรมสิทธิ์ของเนื้อหาใดๆ ที่คุณอาจโพสต์ อย่างไรก็ตาม ด้วยการโพสต์เนื้อหาของคุณไปยังพื้นที่สาธารณะบนเว็บไซต์ คุณให้สิทธิ์ถาวรที่ไม่อาจเรียกคืนได้และไม่มีค่าลิขสิทธิ์แก่ Logitech บริษัทในเครือ พันธมิตร และตัวแทนจำหน่าย สำหรับการใช้งาน คัดลอก แสดง ปฏิบัติ เผยแพร่ ดัดแปลง สร้างผลงานต่อยอด อนุญาตให้ใช้งาน และส่งเสริมเนื้อหาของคุณในสื่อใดๆ และในลักษณะใดก็ตาม และใช้และอนุญาตให้ใช้งานชื่อของคุณ สิ่งที่คล้ายคลึงกัน ชีวประวัติ วิดีโอ และภาพถ่าย (หากเกี่ยวข้อง) เพื่อระบุการโพสต์ของคุณ นอกเหนือจากเนื้อหาของคุณ เราสนับสนุนให้คุณจัดหาข้อคิดเห็นให้แก่เรา คุณตกลงว่าเราสามารถใช้งานในลักษณะใดๆ และโดยไม่มีข้อจำกัด สำหรับข้อคิดเห็น คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน และคำติชมอื่นๆ ทั้งหมดที่คุณจัดหาให้ โดยเชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ รวมถึงผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของ Logitech และ Logitech จะครอบครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เราสร้างขึ้นโดยอ้างอิงหรือผนวกรวมคำติชมของคุณ

ห้ามใช้งานในลักษณะต้องห้ามหรือผิดกฎหมาย

ขณะที่ใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณไม่สามารถทำสิ่งต่อไปนี้:

 • จำกัดหรือยับยั้งผู้ใช้คนอื่นๆ จากการใช้งานและเพลิดเพลินกับเว็บไซต์นี้
 • โพสต์หรือรับส่งข้อมูลที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ฉ้อโกง หมิ่นประมาท ใส่ร้ายป้ายสี เหยียดผิว เหยียดเพศ ลามก อนาจาร หยาบคาย คุกคาม เหยียดหยาม น่ารังเกียจ ก้าวร้าว หรืออาจได้รับท้วงติงในลักษณะใดๆ
 • โพสต์หรือรับส่งข้อมูลใดๆ ที่ประกอบด้วยหรือสนับสนุนพฤติกรรมที่อาจถือเป็นความผิดทางอาญา ความผิดทางแพ่ง การให้บริการทางวิชาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือละเมิดกฎหมายระดับท้องถิ่น ระดับรัฐ ระดับประเทศ หรือกฎหมายต่างชาติในลักษณะอื่นใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายและกฎระเบียบควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ
 • ใช้ชื่อ “Logitech” หรือ “Logi” ชื่อโดเมน เครื่องหมายการค้า โลโก้ หรือเครื่องหมายในชื่อผู้ใช้หรือชื่อหน้าจอของคุณ หรือในลักษณะอื่นใดที่อาจสื่อนัยยะว่าคุณทำงานให้กับหรือมีความเกี่ยวข้องกับ Logitech
 •  แสร้งทำว่าคุณเป็นหรือเป็นตัวแทนใครบางคน หรือสวมรอยเป็นบุคคลหรือองค์กรอื่น
 • รุกล้ำความเป็นส่วนตัวหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือเอกสิทธิ์ของบุคคลหรือองค์กรใดๆ
 • โพสต์หรือรับส่งโฆษณา การชักชวน จดหมายลูกโซ่ แชร์ลูกโซ่หรือแผนหลอกลวง โอกาสหรือแผนการลงทุน หรือการสื่อสารเชิงพาณิชย์อื่นๆ (ยกเว้นที่ Logitech อนุญาตอย่างชัดแจ้ง) หรือมีส่วนร่วมในการส่งสแปม ฟิชชิ่ง หรือการโจมตีแบบ denial of service
 • โพสต์ จัดพิมพ์ รับส่ง ทำซ้ำ เผยแพร่ หรือใช้งานในลักษณะอื่นใด สำหรับข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือวัสดุอื่นๆ ที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์ทางการค้า (นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากผู้จัดหาข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือวัสดุอื่นๆ ดังกล่าว)
 • ใช้เว็บไซต์เพื่อสร้างแทรฟฟิกสำหรับไซต์อื่นๆ
 • ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ที่คล้ายคลึงกัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตรของบุคคลหรือองค์กรใดๆ
 • อัพโหลด โพสต์ จัดพิมพ์ รับส่ง ทำซ้ำ เผยแพร่ในลักษณะใดๆ สำหรับข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือวัสดุอื่นๆ ที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์นี้ ซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้ลิขสิทธิ์หรือเอกสิทธิ์อื่นๆ หรือผลงานต่อยอดที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ถือครองสิทธิ์ 
 • อัพโหลด โพสต์ จัดพิมพ์ ทำซ้ำ รับส่ง หรือเผยแพร่ในลักษณะใดๆ สำหรับส่วนประกอบใดๆ ของเว็บไซต์นี้หรือผลงานต่อยอดที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Logitech เพราะเว็บไซต์นี้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐฯ และกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ
 • ดำเนินการใดๆ ที่ก่อให้เกิดภาระจำนวนมากอย่างไม่สมเหตุสมผลหรือไม่เหมาะสมต่อโครงสร้างพื้นฐานของเว็บไซต์นี้ หรือระบบหรือเครือข่ายของ Logitech หรือระบบหรือเครือข่ายใดๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้หรือกับ Logitech
 • ปลอมแปลงส่วนหัว (หัวข้อ) หรือจัดการตัวระบุในลักษณะอื่นใด เพื่อซ่อนเร้นที่มาของข้อความหรือข้อมูลที่คุณส่งให้แก่ Logitech บนหรือผ่านทางเว็บไซต์นี้ หรือบริการใดๆ ที่นำเสนอบนหรือผ่านทางเว็บไซต์นี้
 • ใช้โรบ็อต, สไปเดอร์, สเครเปอร์ หรือวิธีการอัตโนมัติอื่นๆ เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือบริการต่างๆ เพื่อจุดประสงค์ใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดนี้จะไม่มีผลบังคับใช้กับการจัดทำดัชนีหรือการอัพเดตของเครื่องมือค้นหา
 • โพสต์หรือรับส่งข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ใดๆ ที่มีไวรัส ม้าโทรจัน เวิร์ม หรือส่วนประกอบอันตรายอื่นๆ
 • โพสต์หรือรับส่งข้อมูล ไฟล์ หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ที่มี แต่ไม่จำกัดเฉพาะไวรัส ม้าโทรจัน เวิร์ม แอดแวร์ สปายแวร์ โปรแกรมที่มุ่งร้าย ออนไลน์กราฟิตี้แท็กเกอร์ ดรอปเปอร์ รูทคิท คีย์ล็อกเกอร์ บ็อต หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือองค์ประกอบของโปรแกรมที่อันตรายอื่นๆ
 
ลิงค์ไปยังเว็บไซต์และบริการของบุคคลที่สาม

ในความพยายามที่จะจัดหาทรัพยากรที่มีประโยชน์และครบถ้วนสมบูรณ์ให้แก่คุณ เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Logitech Logitech ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของผลิตภัณฑ์ที่จัดหาให้โดยไซต์ที่เชื่อมโยงหรือลิงค์ใดๆ ที่อยู่ในไซต์ที่เชื่อมโยง หรือการเปลี่ยนแปลงหรืออัพเดตใดๆ ต่อไซต์ดังกล่าว Logitech จัดหาลิงค์เหล่านี้ให้แก่คุณเพียงเพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และการรวมลิงค์ใดๆ ไม่ได้ส่อนัยยะว่า Logitech รับรอง รับประกัน หรือยอมรับความรับผิดชอบสำหรับเนื้อหาหรือผลิตภัณฑ์บนไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว

ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ คุณอาจรับทราบถึงบริการ ผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอ และโปรโมชั่นที่จัดหาให้โดยบุคคลที่สาม ไม่ใช่ Logitech หากคุณตัดสินใจที่จะใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม คุณมีหน้าที่ตรวจสอบและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีผลบังคับใช้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม คุณตกลงว่าบุคคลที่สาม ไม่ใช่ Logitech มีหน้าที่รับผิดชอบต่อประสิทธิภาพของบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม

ไม่มีหน้าที่ตรวจสอบ

Logitech มีสิทธิ์ แต่ไม่ใช่หน้าที่ ในการตรวจสอบและ/หรือลบเนื้อหาเว็บไซต์ที่ผู้อื่นจัดหาให้แก่คุณ แม้ว่าบางชุมชนและพื้นที่อื่นๆ อาจได้รับการตรวจสอบเพื่อความเกี่ยวข้อง แต่เราไม่มีพันธะกรณีใดๆ ที่จะต้องคัดกรองเนื้อหา และไม่ได้รับผิดชอบต่อการโพสต์เนื้อหาดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการโพสต์ แก้ไขเนื้อหาที่ส่ง และลบเนื้อหาด้วยเหตุผลใดๆ นอกจากนี้ Logitech ไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวหรือความล่าช้าในการลบเนื้อหา

กระบวนการร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์

ที่ Logitech เราเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากคุณเชื่อว่าผลงานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณได้ถูกคัดลอกและสามารถเข้าถึงได้บนเว็บไซต์นี้ในลักษณะที่เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดติดต่อเราเพื่อรายงานเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่อาจเกิดขึ้น ในการติดต่อเรา โปรดแจ้งข้อมูลต่อไปนี้แก่ตัวแทนลิขสิทธิ์ของ Logitech:

 • รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับผลงานที่มีลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่คุณอาจร้องเรียนว่ามีการละเมิด
 • ลายเซ็นทางกายภาพหรืออิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเจ้าของผลประโยชน์ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ
 • รายละเอียดว่าวัสดุที่คุณอ้างว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์อยู่ตรงจุดใดบนเว็บไซต์นี้ 
 • ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของคุณ
 • คำยืนยันว่าคุณมีความเชื่อโดยสุจริตใจว่าการใช้งานที่เป็นข้อพิพาทนี้ไม่ได้รับอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย
 • คำยืนยันที่คุณเซ็นชื่อรับรองภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จซึ่งระบุว่าข้อมูลข้างต้นในหนังสือแจ้งของคุณมีความถูกต้อง และคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเจ้าของผลประโยชน์ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา

 

สามารถติดต่อตัวแทนของ Logitech ได้ตามที่อยู่ต่อไปนี้:

ในสหรัฐฯ

Logitech Copyright Agent

c/o Logitech Inc.

7700 Gateway Blvd.

Newark, CA 94560

นอกสหรัฐฯ

Logitech Copyright Agent

c/o Logitech Europe S.A.

EPFL - Quartier de l'Innovation

Daniel Borel Innovation Center

CH - 1015 Lausanne

ทางอีเมล

http://support.logitech.com/response-center

ข้อซักถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์จะไม่ได้รับการตอบสนอง

ข้อสงวนสิทธิ์การรับประกัน

ยกเว้นตามที่ระบุเป็นอย่างอื่นอย่างชัดแจ้ง และตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เว็บไซต์นี้และวัสดุ ข้อมูล การโพสต์ ความคิดเห็น หรือบริการทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ หรือที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ ได้รับการจัดหา “ตามสภาพที่เป็นอยู่” และ “ตามที่พร้อมใช้งาน” โดยไม่มีการรับประกันทุกชนิด และ LOGITECH และซัพพลายเออร์ ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม และพันธมิตร (ในที่นี้รวมเรียกว่า “ซัพพลายเออร์”) ปฏิเสธการรับประกันทุกชนิด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการจำหน่าย ความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง การไม่ละเมิด และกรรมสิทธิ์ LOGITECH ไม่ได้ยืนยันหรือรับรองความถูกต้อง ความทันสมัย หรือความน่าเชื่อถือของคำแนะนำ ความคิดเห็น คำยืนยัน หรือข้อมูลอื่นๆ ที่แสดง อัพโหลด หรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ LOGITECH และซัพพลายเออร์ไม่ได้รับประกันว่าเว็บไซต์นี้จะเป็นไปตามความต้องการหรือความคาดหวังของคุณ ว่าการเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือข้อมูล การโพสต์ ความคิดเห็น หรือบริการที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้จะไม่ถูกขัดจังหวะ ทันกาล ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือว่าผลลัพธ์จากการใช้งานดังกล่าวจะมีความถูกต้องหรือน่าเชื่อถือ หรือจะมีความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์ของคุณ LOGITECH ไม่สามารถทำให้แน่ใจว่าไฟล์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่คุณดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้จะปราศจากไวรัส มัลแวร์ การปนเปื้อน หรือฟีเจอร์ที่มีคุณสมบัติทำลายล้าง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะไวรัส มัลแวร์ ม้าโทรจัน เวิร์ม แอดแวร์ สปายแวร์ โปรแกรมที่มุ่งร้าย ออนไลน์กราฟิตี้แท็กเกอร์ ดรอปเปอร์ รูทคิท คีย์ล็อกเกอร์ บ็อต หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือองค์ประกอบของโปรแกรมที่อันตรายอื่นๆ นอกจากนี้ LOGITECH ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของผู้ให้บริการหรือพันธมิตรบุคคลที่สาม ไม่ว่าทางออนไลน์หรือออฟไลน์ ข้อมูลโดยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรที่ได้รับโดย LOGITECH ซัพพลายเออร์ หรือได้รับในลักษณะอื่นใดจะไม่เปลี่ยนแปลงข้อสงวนสิทธิ์นี้ บางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดเหล่านี้ ดังนั้นข้อจำกัดข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลของคุณ

การจำกัดการรับผิด

คุณเข้าใจและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า LOGITECH (หรือผู้บริหาร กรรมการ บริษัทสาขา นายหน้า ผู้รับมอบหมาย ตัวแทน ซัพพลายเออร์ พันธมิตร หรือพนักงานของ LOGITECH) จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรงหรือความเสียหายพิเศษ โดยตรง โดยอ้อม ที่เป็นอุบัติเหตุ เป็นผลที่ตามมา หรือเป็นแบบอย่าง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายที่เป็นผลมาจากการสูญเสียการใช้งาน ข้อมูล กำไร หรือความสูญเสียที่จับต้องไม่ได้อื่นๆ (แม้กระทั่งในกรณีที่ LOGITECH ได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว) โดยเป็นผลมาจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้ การเอาออกหรือการยุติเว็บไซต์นี้ การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการปรับเปลี่ยนการรับส่งหรือข้อมูลของคุณ ข้อผิดพลาดหรือการละเว้นเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ คำยืนยันหรือการกระทำของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์นี้ คำแนะนำ ข้อมูลหรือบริการที่จัดหาโดยหรือเชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ หรือประเด็นอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ความรับผิดสะสมของ LOGITECH และซัพพลายเออร์สำหรับการเรียกร้องใดๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้จะไม่เกินยอดรวมของค่าธรรมเนียม ถ้ามี ที่คุณจ่ายให้แก่ LOGITECH ในช่วงปีก่อนหน้าสำหรับบริการที่เฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวข้อง หรือ $100.00 แล้วแต่ว่ายอดใดจะน้อยกว่า บางเขตอำนาจศาล เช่น นิวเจอร์ซีย์ ไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดเหล่านี้ ดังนั้นข้อจำกัดข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้ในนิวเจอร์ซีย์ และอาจไม่มีผลบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลของคุณ

การชดใช้ความเสียหาย

คุณจะชดใช้ความเสียหาย ป้องกัน และระงับอันตรายต่อ Logitech บริษัทในเครือ รวมถึงผู้บริหาร พนักงาน และตัวแทนที่เกี่ยวข้อง จากการอ้างสิทธิ์ การเรียกร้อง ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย และความรับผิดใดๆ ทั้งหมด รวมถึงค่าทนายที่สมเหตุสมผล ซึ่งกระทำโดยบุคคลที่สาม โดยสืบเนื่องจากหรือเป็นผลมาจากการกระทำหรือการละเว้นของคุณที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์นี้อย่างไม่ถูกต้องโดยขัดต่อข้อกำหนดของเว็บไซต์ Logitech ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการป้องกันและควบคุมเรื่องใดๆ ที่อยู่ภายใต้การชดเชยความเสียหายโดยคุณ และคุณตกลงที่จะให้ความร่วมมืออย่างสมเหตุสมผลเพื่อโต้แย้งการเรียกร้องใดๆ ข้อกำหนดการชดใช้ความเสียหายข้างต้นจะไม่มีผลบังคับใช้ หากว่าการอ้างสิทธิ์ การเรียกร้อง ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย และความรับผิดใดๆ เป็นผลมาจากการละเลย การฉ้อโกง การบาดเจ็บโดยเจตนา หรือการละเมิดกฎหมายโดยเจตนาของ Logitech

การเปิดเผยข้อมูลการใช้งาน

Logitech อาจเปิดเผยข้อมูลที่เรามีอยู่เกี่ยวกับคุณ (รวมถึงตัวตนของคุณ) การรับส่งหรือการสื่อสารของคุณ และการใช้งานของคุณสำหรับเว็บไซต์นี้หรือบริการใดๆ ที่อาจพร้อมใช้งานบนเว็บไซต์นี้ หากเราระบุว่าการเปิดเผยดังกล่าวมีความจำเป็นสำหรับ (1) การปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย, (2) การปฏิบัติตามการสอบสวนหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ, (3) การบังคับใช้ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้, (4) การตอบสนองต่อข้อร้องเรียนที่ว่าข้อมูลดังกล่าวละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น หรือ (5) การคุ้มครองสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของ Logitech พนักงาน และผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ รวมถึงลูกค้าของ Logitech และสาธารณชน

Logitech ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่ Logitech เห็นว่าจำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำร้องขอของรัฐบาลได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้ Logitech อาจเปิดเผยข้อมูลของคุณ เมื่อ Logitech ระบุว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดหรืออนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทและองค์กรอื่นๆ เพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกง

การยุติ

คุณตกลงว่า Logitech อาจยุติการเข้าถึงของคุณสำหรับเว็บไซต์นี้ และ/หรือปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ในอนาคต โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเราพบว่าคุณละเมิดข้อกำหนดการใช้งานนี้หรือข้อตกลงหรือแนวทางอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ หรือด้วยเหตุผลอื่นๆ ที่อาจหมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ (1) การร้องขอโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานราชการอื่นๆ, (2) การร้องขอโดยคุณสำหรับการลบบัญชีของคุณ, (3) การยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาของเว็บไซต์หรือบริการที่นำเสนอบนหรือผ่านทางเว็บไซต์ หรือ (4) ปัญหาด้านเทคนิคหรือปัญหาที่ไม่คาดคิด

ในกรณีที่ข้อตกลงนี้ถูกยกเลิก ข้อจำกัดเกี่ยวกับเนื้อหาหรือวัสดุที่ปรากฏบนเว็บไซต์ และการรับรองและการรับประกัน การชดเชยความเสียหาย และข้อจำกัดที่ระบุในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ ในกรณีที่คุณไม่พอใจเว็บไซต์นี้หรือบริการใดๆ ที่ Logitech อาจจัดหาให้ วิธีการเยียวยาวิธีเดียวที่คุณมีก็คือ การยุติข้อตกลงนี้

หาก Logitech ดำเนินการทางกฎหมายต่อคุณโดยเป็นผลมาจากการที่คุณละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ Logitech มีสิทธิ์ที่จะเรียกคืนจากคุณ และคุณตกลงที่จะจ่ายให้ สำหรับค่าทนายที่สมเหตุสมผล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว นอกเหนือจากค่าชดเชยตามคำสั่งศาลหรือเทียบเท่าตามที่ Logitech พึงได้รับ คุณตกลงว่า Logitech จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับการยุติการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของคุณ

กฎหมายที่มีผลบังคับใช้

ข้อกำหนดเหล่านี้และการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์นี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของสหรัฐฯ และกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของบทบัญญัติทางกฎหมาย การเรียกร้องและการดำเนินการทั้งหมดจะต้องยื่นต่อศาลประจำรัฐหรือศาลของรัฐบาลกลางที่เกี่ยวข้องในเคาน์ตี้ซานตาคลาร่า รัฐแคลิฟอร์เนีย และคุณตกลงและยินยอมต่อการใช้อำนาจของศาลดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ในการพิจารณาคดีตามข้อเรียกร้องหรือการดำเนินการดังกล่าว คุณขอสละสิทธิ์ทั้งหมดในการโต้แย้งเรื่องเขตอำนาจศาลและสถานที่ตั้ง

อื่นๆ

Logitech อาจมอบหมายข้อกำหนดเหล่านี้ให้แก่บริษัทสาขา บริษัทในเครือ หรือโดยเป็นส่วนหนึ่งของการขาย การควบรวมกิจการ หรือการถ่ายโอน Logitech ในลักษณะอื่นให้แก่องค์กรอื่น คุณไม่สามารถมอบหมายถ่ายโอนข้อตกลงนี้ได้ ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับ Logitech สำหรับเรื่องนี้ และมีผลบังคับใช้กับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ ความบกพร่องของ Logitech ในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือบทบัญญัติใดๆ ในข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือละเว้นบทบัญญัติดังกล่าว หากบทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ถือเป็นโมฆะ คู่สัญญาตกลงว่าเจตนารมณ์ของคู่สัญญาตามที่ปรากฏในบทบัญญัติ และบทบัญญัติอื่นๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ โดยไม่คำนึงถึงกฎระเบียบหรือกฎหมายที่ขัดแย้ง ยกเว้นในนิวเจอร์ซีย์ ข้อเรียกร้องหรือการดำเนินการใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์หรือข้อกำหนดเหล่านี้จะต้องได้รับการยื่นฟ้องภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากที่การเรียกร้องหรือการดำเนินการเกิดขึ้น หรือมิฉะนั้นจะถูกห้ามไปตลอดกาล

ไซต์นี้ครอบครองและดำเนินการโดย Logitech

Logitech แก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อเดือนสิงหาคม 2016