ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการ Logitech Select

ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Pangea temporary hotfixes here

Logitech

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Logitech สำหรับบริการ

(ลูกค้าระดับผู้เชี่ยวชาญ)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (“ข้อตกลง”) จะมีผลกับบริการของ Logitech ดังที่คำอธิบายเพิ่มเติมในคำอธิบายบริการ (“บริการ”) ลูกค้ายอมรับและตกลงที่จะมีภาระผูกผันตามข้อตกลงนี้ และตามคำอธิบายบริการที่เกี่ยวข้อง Logitech ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดัดแปลงข้อตกลงและคำอธิบายบริการได้ตลอดเวลาและเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของ Logitech แต่เพียงผู้เดียว บริการนี้ให้บริการเฉพาะกับลูกค้าระดับผู้เชี่ยวชาญที่ซื้อบริการสำหรับการใช้งานทางการค้าหรือระดับมืออาชีพของตนเอง และไม่ใช่สำหรับการขายต่อเชิงพาณิชย์ ผู้บริโภคไม่มีสิทธิซื้อบริการนี้

1. คำจำกัดความ

“ลูกค้า” หมายถึง ผู้ใช้ปลายทางที่ซื้อบริการสำหรับการใช้งานทางการค้าหรือระดับมืออาชีพของตนเอง และไม่ใช่สำหรับการขายต่อ

“บกพร่อง” หรือ “ข้อบกพร่อง” เป็นไปตามที่ระบุในการรับประกันฮาร์ดแวร์แบบจำกัดของ Logitech ที่เกี่ยวข้อง

“ห้อง” หมายถึง ห้องหนึ่งห้องที่ได้รับการสนับสนุนโดยบริการของ Logitech ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีการสนับสนุนของ Logitech

“ผลิตภัณฑ์ที่มีการสนับสนุนของ Logitech” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ Logitech ที่แสดงรายการอยู่ในคำอธิบายบริการ

“ตัวแทนจำหน่าย” หมายถึง ผู้ขายปลีกหรือตัวแทนจำหน่ายที่ขายบริการให้แก่ลูกค้า

“คำอธิบายบริการ” หมายถึง ข้อเสนอบริการของ Logitech ตามที่อธิบายในเอกสารที่ Logitech จัดทำขึ้นมาในเว็บไซต์ เช่น คำอธิบายบริการสำหรับ Logitech Select : https://prosupport.logi.com/hc/articles/4402313890455

“ผลิตภัณฑ์บันเดิล” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของผู้ขายภายนอกที่ผ่านการรับรองโดย Logitech และรวมเป็นชุดบันเดิลกับผลิตภัณฑ์ที่มีการสนับสนุนของ Logitech

“ผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอก” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ของผู้ขายภายนอกที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์บันเดิล แต่ใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่มีการสนับสนุนของ Logitech ภายในห้อง

“ผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอก” หมายถึง ผลิตภัณฑ์บันเดิลและผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอกรวมกัน

2. บริการ Logitech

Logitech จะให้บริการตามคำอธิบายบริการที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

2.1. ขอบเขต Logitech จะให้บริการเมื่อลูกค้าซื้อเรียบร้อยแล้ว คำอธิบายบริการที่เกี่ยวข้องในที่นี้แนบมาเพื่อเป็นการอ้างอิง บริการจะมีผลเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่มีการสนับสนุนของ Logitech ที่ติดตั้งอยู่ในห้องหนึ่ง ซึ่งยังไม่หยุดการผลิต ณ ตอนที่ซื้อบริการ และต้องซื้อในประเทศที่ระบุในคำอธิบายบริการ (“ประเทศที่ครอบคลุม”) ผู้ให้บริการภายนอกที่มีสัญญากับ Logitech อาจให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด

2.2. พอร์ทัลบริการ, ผู้ใช้ภายนอก หากจำเป็นในคำอธิบายบริการ ลูกค้าจะต้องสมัครสมาชิกพอร์ทัลดิจิทัลของ Logitech (“พอร์ทัลบริการ Logitech”) เพื่อเปิดใช้งานและจัดการบริการ ตัวแทนจำหน่าย ตัวแทน ผู้ให้บริการ หรือผู้รับเหมาภายนอกอิสระ (“ผู้ใช้ภายนอก”) สามารถสมัครสมาชิกพอร์ทัลบริการ Logitech และจัดการบริการในนามของลูกค้าได้ ลูกค้าพึงเป็นผู้รับผิดชอบและรับผิดต่อการใช้บริการ และซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ที่ Logitech เตรียมไว้ให้ของผู้ใช้ภายนอก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การละเมิดข้อตกลงฉบับนี้และข้อกำหนดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า

2.3. ตำแหน่งที่ตั้ง บริการจะส่งมอบให้ในประเทศที่ครอบคลุม คุณสมบัติบางส่วนที่รวมอยู่ในบริการอาจไม่พร้อมให้บริการในทุกประเทศ หากผลิตภัณฑ์ที่มีการสนับสนุนของ Logitech ถูกย้ายไปภายนอกประเทศที่ครอบครุม Logitech จะให้บริการเฉพาะที่มี และอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหรือการให้บริการในระดับอื่น

2.4. ผลิตภัณฑ์ภายนอก

 1. ผลิตภัณฑ์บันเดิล: Logitech จะสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่ออิมเมจ SRS/OS มาตรฐานที่ติดตั้งไว้แล้วสำหรับ Microsoft Teams Rooms, Zoom และแอปพลิเคชันการประชุมผ่านวิดีโออื่น ๆ ที่มีอยู่ใน CollabOS Logitech อาจทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการภายนอกสำหรับลูกค้า เพื่อหามาซึ่งการสนับสนุนที่อาจมีสิทธิ์ได้รับภายใต้การรับประกันใด ๆ กับผู้ให้บริการอื่น ๆ เหล่านั้น
 2. Logitech จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลเชิงพาณิชย์ในการสนับสนุนช่วยเหลือผลิตภัณฑ์บุคคลภายนอกที่มีอยู่ในห้อง ในขั้นที่หากผลิตภัณฑ์เหล่านั้นแทรกแซงกับผลิตภัณฑ์ที่มีการสนับสนุนของ Logitech เช่น เพื่อช่วยเหลือปัญหาการเชื่อมต่อหรือการเชื่อมต่อเครือข่าย การบริการนี้ไม่ได้รวมบริการรับประกันหรือเปลี่ยนสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ภายนอกในทุกกรณี
 3. บริการไม่รวมการรับประกันอะไหล่ทดแทนหรือบริการซ่อมแซมสำหรับผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอก ถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผลิตภัณฑ์ภายนอกมีการรับประกันที่เหมาะสม และ Logitech ไม่รับผิดชอบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ภายนอก รวมถึงซอฟต์แวร์และบริการที่เกี่ยวข้อง

2.5. รุ่นที่สนับสนุน การบริการกำหนดให้ลูกค้าต้องดูแลรักษาซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ที่มีการสนับสนุนของ Logitech ให้เป็นระดับรุ่นหรือการกำหนดค่าขั้นต่ำตามที่ Logitech กำหนด ลูกค้ายังต้องติดตั้งแพตช์ การอัปเดตซอฟต์แวร์ หรือรุ่นที่ตามมาตามที่ Logitech แนะนำ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่มีการสนับสนุนของ Logitech มีสิทธิรับบริการ

2.6. การยกเว้น ยกเว้นว่ามีการระบุอย่างชัดแจ้งในคำอธิบายบริการที่เกี่ยวข้อง บริการไม่ครอบคลุม:

 • แบตเตอรี่หรือวัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ
 • ผลิตภัณฑ์ที่มีการสนับสนุนของ Logitech ที่ชำรุดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง อุบัติเหตุ การดัดแปลง สภาพแวดล้อมหรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสม การบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้องของลูกค้า การถอดหรือแก้ไขฉลากระบุอุปกรณ์หรือชิ้นส่วน
 • ความขัดข้องที่เกิดจากผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมที่ Logitech ไม่ได้รับผิดชอบ
 • ข้อบกพร่องที่เกิดจากการสึกหรอและถลอกตามปกติ
 • ความเสียหายต่อรูปลักษณ์ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่มีการสนับสนุนของ Logitech
 • งานไฟฟ้าภายนอกผลิตภัณฑ์ที่มีการสนับสนุนของ Logitech, โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่ไม่เพียงพอหรือบกพร่อง

 

2.7. การเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ Logitech จะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่มีการสนับสนุนของ Logitech ตามที่อธิบายในคำอธิบายบริการที่เกี่ยวข้อง ถ้าลูกค้าส่งการเคลมประกันอย่างถูกต้องสำหรับข้อบกพร่องที่ส่งผลให้ต้องเปลี่ยนเครื่อง ภายในระยะเวลาของบริการ

ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนทดแทน (หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์) ที่จัดหาให้กับลูกค้าตามคำอธิบายบริการจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนทดแทนจะอยู่ภายใต้การรับประกันผลิตภัณฑ์เดิมหรือที่มีการขยายเวลา และจะมีการรับประกันตามระยะเวลาที่คงเหลือของการรับประกัน หรือสามสิบ (30) วัน โดยยึดตามระยะเวลาที่ยาวนานกว่า ตามที่ Logitech ร้องขอ ลูกค้ายอมรับที่จะส่งคืนอุปกรณ์ที่บกพร่องให้แก่ Logitech ตามคำแนะนำของ Logitech (การจัดส่งพัสดุที่จ่ายล่วงหน้า) Logitech อาจเลือกทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืน เพื่อหาข้อบกพร่องของฮาร์ดแวร์ และสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บเงินเต็มจำนวนจากลูกค้า หากลูกค้าไม่สามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง หรือหากการทดสอบไม่ได้ยืนยันข้อบกพร่องที่ได้รับความคุ้มครองโดยการรับประกันฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้อง

การเวลาเปลี่ยนทดแทนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมของ Logitech เช่น สภาพอากาศ, การหยุดชะงักในเครือข่ายขนส่ง (ที่บริษัทขนส่งดำเนินการ), การปฏิบัติตามกระบวนการควบคุมการส่งออกและศุลกากร, ความล่าช้าในการผ่านพิธีการ หรือตัวแปรและปัจจัยอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Logitech Logitech จะไม่สามารถรับประกันการจัดส่งใน “วันทำการถัดไป” หรือเวลาจัดส่งอื่น ๆ ได้ ซึ่งหมายความว่า Logitech ไม่สามารถรับผิดชอบในความล่าช้าที่เกิดขึ้นจากบริษัทขนส่งได้

2.8 ผลิตภัณฑ์ทดแทนในสถานที่ผลิตภัณฑ์ (หรือชิ้นส่วนของผลิภัณฑ์) ทดแทนในสถานที่จัดเตรียมไว้ให้ลูกค้า ถ้ามีสิทธิ์ตามคำอธิบายบริการ โดยจะเก็บไว้ ณ สถานที่ของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ทดแทนในสถานที่จะไม่มีผลกับผลิตภัณฑ์บันเดิล หรือผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอก ลูกค้าจะครอบครองผลิตภัณฑ์ทดแทนในสถานที่ จัดเก็บไว้อย่างถูกต้อง และรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจมีต่อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ยกเว้นข้อบกพร่อง

2.9. การแก้ไข, การยกเลิกบริการ Logitech ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ (i) แก้ไขข้อตกลงนี้เป็นครั้งคราว โดยมีผลเมื่อมีการประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับแก้ไขลงในเว็บไซต์ (ii) เลิกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีการสนับสนุนของ Logitech และหยุดการสนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือเวอร์ชันใด ๆ ดังกล่าวตามมา หรือ (iii) แก้ไขหรือยกเลิกบริการเมื่อใดก็ได้ ส่วนที่ 8.3 (การยกเลิก) ระบุการเยียวยาเพียงอย่างเดียวของลูกค้าสำหรับการอ้างสิทธิ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกบริการ การใช้งานบริการต่อไปของลูกค้าหลังจากที่มีการประกาศการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะหมายถึงการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

3. ระยะเวลา

3.1. บริการจะเริ่มต้นในวันที่เปิดใช้งานครั้งแรกตามที่อธิบายในคำอธิบายบริการที่เกี่ยวข้อง หรืออย่างช้า 60 วันนับตั้งแต่วันที่สั่งซื้อบริการ (“วันที่เริ่มต้น”) และจะมีผลตามระยะเวลาที่กำหนดของแผนบริการที่เกี่ยวข้อง (“ระยะเวลาบริการ”) การบริการจะยุติโดยอัตโนมัติเมื่อถึงวันหมดอายุของระยะเวลาบริการ Logitech จะไม่ให้บริการเกินกว่าระยะเวลาบริการ

3.2 ในกรณีที่ Logitech เลิกผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีการสนับสนุน Logitech (“ผลิตภัณฑ์ที่หยุดผลิต”) หรือหากผู้ผลิตภายนอกเลิกผลิตผลิตภัณฑ์บันเดิล Logitech จะให้บริการตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ตามระยะเวลาที่คงเหลือของระยะเวลาบริการปัจจุบันในตอนนั้น และการบริการจะหมดอายุโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาปัจจุบันในตอนนั้น ตามดุลยพินิจของ Logitech Logitech อาจยุติข้อตกลงนี้ตามส่วนที่ 8.3 จะไม่มีการต่ออายุหรือขยายการบริการสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการสนับสนุนของ Logitech ที่หยุดผลิตไปแล้ว

4. การสนับสนุนซอฟต์แวร์

4.1. ซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุม Logitech จะให้บริการแก้ไขปัญหาและช่วยแก้ไขปัญหาโดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมสำหรับซอฟต์แวร์กรรมสิทธิ์ของ Logitech และสำหรับซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกที่แสดงรายการอยู่ในคำอธิบายบริการที่เกี่ยวข้อง (“ซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุม”)

4.2. ขอบเขตการให้บริการ Logitech จะช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุม โดยการให้ความช่วยเหลือทางระบบอิเล็กทรอนิกส์และทางโทรศัพท์ สำหรับซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุมที่เป็นซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก หาก Logitech ประเมินแล้วว่า ตนไม่สามารถหาวิธีการแก้ไขปัญหาได้ Logitech อาจทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการภายนอก เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้รับการบริการหรือการสนับสนุนภายนอกที่ลูกค้าอาจมีสิทธิ์ได้รับภายใต้ข้อตกลงกับผู้ให้บริการเหล่านั้น Logitech จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลเชิงพาณิชย์ เพื่อให้บริการสนับสนุนซอฟต์แวร์ต่อไปนี้แก่ลูกค้า ดังนี้:

 • การแก้ไขที่เสนอ
 • การประเมินปัญหา เช่น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
 • การแก้ไขปัญหา เช่น ให้การวิธีแก้ไขปัญหาหรือขั้นตอนแก้ไขปัญหา วิธีแก้ขัด การเปลี่ยนการกำหนดค่า การรายงานปัญหาข้อบกพร่อง
 • บริการการจัดการเพิ่มเติม เช่น ความช่วยเหลือในการติดตั้งการอัปเดต

 

4.3. ข้อจำกัดในบริการสนับสนุนซอฟต์แวร์ การสนับสนุนซอฟต์แวร์ ประกอบด้วยการสนับสนุนสำหรับซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุมเท่านั้น และไม่รวมการสนับสนุนประเภทต่อไปนี้:

 • ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันที่ไม่ใช่ของ Logitech ยกเว้น “ซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุม” ที่ระบุ
 • บริการในสถานที่ใด ๆ
 • ความช่วยเหลือระยะไกลหรือความช่วยเหลือในการฝึกอบรมในสถานที่
 • การลบไวรัสหรือมัลแวร์
 • การเขียนสคริปต์ โปรแกรม การพัฒนาเว็บ

 

ข้อผูกพันของ Logitech ภายใต้ข้อตกลงนี้จำกัดเฉพาะการทำให้บุคคลที่มีความพร้อมคุ้นเคยกับซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุมและระบบการสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง และให้ผลลัพธ์จากความพยายามที่สมเหตุสมผลของ Logitech เพื่อตอบสนองต่อคำถามของลูกค้า LOGITECH ไม่รับประกันว่าคำถามใด ๆ จะได้รับการแก้ไข หรือซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุมหรือวิธีการแก้ไขปัญหาใด ๆ จะได้ผลลัพธ์ที่เจาะจงใด ๆ Logitech อาจสรุปว่าคำถามซับซ้อนมาก หรือระบบของลูกค้ามีลักษณะที่ขัดขวางไม่ให้วิเคราะห์คำถามได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการหารือทางอีเมลหรือโทรศัพท์ ลูกค้าเข้าใจว่า Logitech อาจไม่สามารถให้คำตอบแก่คำถามลักษณะนั้นได้ และลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า จะมีการจัดการนัดหมายอิสระเพื่อแก้ไขคำถามดังกล่าว

5. ความรับผิดชอบของลูกค้า

ลูกค้ายอมรับที่จะ:

 • ทำตามคำแนะนำที่ระบุโดย Logitech และขั้นตอนคำขอบริการ
 • ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับ Logitech จนกว่าการบริการจะเสร็จสิ้น
 • สำรองข้อมูลของตนเองและมีแผนการกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบัติที่สมบูรณ์ ลูกค้ายอมรับว่า Logitech ไม่รับผิดชอบต่อซอฟต์แวร์หรือข้อมูลที่สูญหายหรือชำรุดเสียหาย ไม่ว่าการสูญหายมีเหตุผลจากอะไรก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผลจากความประมาทเลินเล่อของ Logitech ข้อจำกัดนี้มีผลต่อการดำเนินการใด ๆ ไม่ว่าจะอิงตามสัญญา การละเมิด หรือทฤษฎีอื่นใด
 • จัดเตรียมและดูแลรักษาบริการสาธารณูปโภคที่จำเป็นในการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่มีการสนับสนุนของ Logitech ตามคุณลักษณะเฉพาะ โดยออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง
 • เปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองใด ๆ และทั้งหมดที่ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่มีการสนับสนุนของ Logitech โดยออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง
 • หามาซึ่งและรักษาการอนุญาตเพื่อให้ Logitech เข้าถึงและใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีการสนับสนุนของ Logitech, ข้อมูลที่อยู่ในนั้น และส่วนประกอบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่มีการสนับสนุนของ Logitech เพื่อวัตถุประสงค์ของการให้บริการ
 • ติดตั้ง ใช้งาน และอัปเดตโปรแกรมแอนตี้ไวรัสที่มีชื่อเสียงให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีการสนับสนุนของ Logitech ซ่อมแซมหรือกู้คืนผลิตภัณฑ์ที่มีการสนับสนุนของ Logitech ที่เสียหายหรือติดไวรัส ที่ไม่รวมอยู่ในความคุ้มครองของบริการ
 • ปฏิบัติตามความรับผิดชอบของลูกค้าอื่น ๆ ที่อธิบายในข้อตกลงฉบับนี้ และในคำอธิบายบริการที่เกี่ยวข้อง หากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันแต่ละข้อ Logitech จะไม่มีความผูกพันให้ต้องส่งมอบบริการ Logitech หรืออาจมีค่าใช้จ่ายหรือความล่าช้าเพิ่มเติม
 • รักษาสิทธิ์การใช้งานของซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่มอบให้แก่ลูกค้าหรือที่จำเป็นต้องใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีการสนับสนุนของ Logitech ให้มีสถานะที่ดี เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะในการตัดสินใจว่าจะติดตั้งซอฟต์แวร์ทุกรายการที่วางจำหน่ายหรือไม่เมื่อพร้อมใช้งาน อย่างไรก็ตาม ลูกค้ารับทราบว่า Logitech อาจต้องการให้ลูกค้าอัปเกรดซอฟต์แวร์เพื่อให้บริการได้

 

6. การปฏิเสธความรับผิดจากการรับประกันทั้งหมด

LOGITECH ไม่ให้การรับประกันหรือเงื่อนไขโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยที่เกี่ยวข้องกับการบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันหรือเงื่อนไขใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการให้บริการ หรือการรับประกันหรือเงื่อนไขทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ที่ได้รับจากบริการหรือผลของคำแนะนำใด ๆ จาก LOGITECH รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันหรือเงื่อนไข โดยชัดแจ้งหรือโดยนัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ความสามารถในการจำหน่าย ความเหมาะสม การไม่ละเมิด หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะของชิ้นงานใด ๆ ที่อาจเป็นผลจากการปรับใช้คำแนะนำที่ได้รับจาก LOGITECH ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้หรือเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรอื่นใดหรือการสื่อสารด้วยวาจากับลูกค้าปลายทางที่จะแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของส่วนนี้

LOGITECH ไม่รับผิดชอบในการรับประกันหรือเงื่อนไขของบุคคลภายนอก และไม่รับผิดชอบในผลใด ๆ ที่การบริการอาจมีต่อการรับประกันหรือเงื่อนไขเหล่านั้น

7. ขีดจำกัดความรับผิด

LOGITECH (รวมถึงบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร พนักงาน หรือตัวแทนของ LOGITECH) ไม่ยอมรับความรับผิดที่นอกเหนือจากการเยียวยาที่ระบุไว้ในที่นี้ รวมถึงความรับผิดใด ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการสนับสนุนของ LOGITECH ที่ไม่พร้อมใช้งาน ข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ที่สูญหายหรือเสียหาย หรือข้อกำหนดของบริการหรือการสนับสนุน LOGITECH ไม่มีความรับผิดใด ๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่มีการสนับสนุนของ LOGITECH ในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การใช้งานในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์, การนำทางหรือระบบการสื่อสารเครื่องบิน, การควบคุมการจราจรทางอากาศ, ระบบการแพทย์, ระบบช่วยชีวิตหรือระบบอาวุธ LOGITECH จะไม่รับผิดสำหรับการสูญเสียผลกำไร การสูญเสียธุรกิจ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ โดยอ้อม ที่ตามมา ความเสียหายพิเศษ หรือจากการลงโทษ แม้ว่าจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว หรือการอ้างสิทธิ์ใด ๆ จากบุคคลภายนอก

ลูกค้าตกลงว่า ความรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ ความรับผิดรวมของ LOGITECH และการเยียวยาเพียงอย่างเดียวของลูกค้าจะไม่เกินจำนวนเงินรวมที่ลูกค้าจ่ายในการซื้อบริการภายใต้ข้อตกลงนี้ในช่วงสิบสองเดือนทันทีนับจากวันที่ LOGITECH ได้รับแจ้งถึงการอ้างสิทธิ์ความรับผิดใด ๆ จากลูกค้า

ข้อจำกัดดังกล่าวมีผล โดยไม่คำนึงถึงสาเหตุหรือสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความสูญเสีย ความเสียหาย หรือความรับผิดดังกล่าว แม้ว่าความสูญเสีย ความเสียหาย หรือความรับผิดดังกล่าวเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือการฝ่าฝืน หรือการละเมิดสัญญา (รวมถึงการทำผิดสัญญาในข้อพื้นฐานหรือการทำผิดระยะเวลาพื้นฐาน)

ทั้ง LOGITECH หรือลูกค้าปลายทางจะไม่ดำเนินการใด ๆ ในทุกรูปแบบที่เกิดจากข้อตกลงนี้เกินกว่าสิบแปด (18) เดือนหลังจากการดำเนินการเกิดขึ้นแล้ว

8. การยกเลิก

8.1. ลูกค้าอาจยกเลิกข้อตกลงนี้ได้ หาก Logitech ได้รับคำขอยกเลิกสูงสุดภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่เริ่มต้น จากพันธมิตรช่องทางจำหน่ายที่ลูกค้าซื้อบริการ โดยหักลบมูลค่าของบริการใด ๆ ที่มอบให้แล้ว ในทุกกรณี จำนวนเงินคืนจะไม่เกินค่าธรรมเนียมที่จ่ายสำหรับการบริการ มูลค่าที่คำนวณถือเป็นที่สุด มีผลผูกพัน และโต้แย้งไม่ได้ ลูกค้าต้องไม่ยกเลิกข้อตกลงนี้หลังผ่านไปสามสิบ (30) วันนับจากวันที่เริ่มต้น ยกเว้นตามที่กำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้ใด ๆ ที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงตามข้อตกลงได้

8.2. Logitech อาจยกเลิกข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้ในช่วงระยะเวลา หากลูกค้า (i) การแถลงสิ่งที่ไม่เป็นจริงเกี่ยวกับ Logitech หรือตัวแทน (ii) กลายเป็นผู้ล้มละลาย, ถูกตัดสินว่าล้มละลาย (iii) ถูกร้องเรียน หรือให้ความยินยอมต่อการช่วยเหลือใด ๆ ภายใต้กฎหมายฟื้นฟูกิจการล้มละลายใด ๆ หรือไม่สามารถทำตามข้อผูกพันด้านการเงินในการดำเนินธุรกิจตามปกติได้ หรือ (iv) ใช้บริการในทางที่ผิด หรือละเมิดเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ หรือละเมิดของผูกพันของตนภายใต้ข้อตกลงนี้ หรือในคำอธิบายบริการ ในกรณีที่ยกเลิกข้อตกลงนี้ Logitech จะส่งประกาศการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรไปให้แก่ลูกค้าตามที่อยู่ที่ระบุในบันทึก

8.3. ตามดุลยพินิจ Logitech อาจยกเลิกข้อตกลงนี้ในหลังจากแจ้งลูกค้าแล้วสามสิบ (30) วัน ไม่ว่าในกรณีใด อย่างหลังมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนตามสัดส่วนของราคาซื้อเดิม การคืนเงินตามสัดส่วนอิงเป็นเปอร์เซ็นต์ของระยะเวลาบริการที่ยังไม่หมดอายุ ลบมูลค่าการบริการใด ๆ ที่ให้บริการแก่ลูกค้าแล้วตามคำอธิบายบริการ ในทุกกรณี จำนวนเงินคืนจะไม่เกินค่าธรรมเนียมที่จ่ายสำหรับคำอธิบายบริการ มูลค่าที่คำนวณโดย Logitech ถือเป็นที่สุด มีผลผูกพัน และโต้แย้งไม่ได้

8.4. เมื่อยกเลิกหรือข้อตกลงนี้หมดอายุไม่ว่าด้วยเหตุผลใด สิทธิและข้อผูกพันของคู่สัญญาในที่นี้จะยุติลง ยกเว้นแต่เพียงข้อจำกัดความรับผิดที่จะยังคงอยู่

9. ข้อกำหนดทั่วไป

9.1. การรักษาความลับ ลูกค้าตกลงว่า ข้อมูลใด ๆ ที่เปิดเผยหรือส่งไปยัง Logitech ผ่านทางโทรศัพท์ ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอื่น ๆ ไม่ใช่ข้อมูลความลับหรือข้อมูลกรรมสิทธิ์ของลูกค้า

9.2. ข้อตกลงทั้งฉบับ ข้อตกลงนี้ควบคู่กับคำอธิบายบริการถือเป็นข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ระหว่างลูกค้าและ Logitech เกี่ยวกับบริการ และแทนที่การสื่อสารด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรใด ๆ ก่อนหน้าระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับบริการดังกล่าว ไม่มีตัวแทนจำหน่ายและพนักงานหรือตัวแทนของ Logitech รายใดที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ได้ด้วยวาจา

9.3. การเยียวยาเพิ่มเติม ยกเว้นมีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในคำอธิบายบริการ ข้อตกลงนี้ไม่มีการรับประกัน ผลิตภัณฑ์ที่มีการสนับสนุนของ Logitech ยังอาจมาพร้อมกับการรับประกันแบบจำกัดที่แยกต่างหากจาก Logitech หรือผู้ผลิตภายนอก ตามที่เกี่ยวข้อง การรับประกันแบบจำกัดสำหรับฮาร์ดแวร์ของ Logitech ยังคงบังคับใช้ตามระยะเวลาที่กำหนด

9.4. แบบฟอร์ม ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่พิมพ์ไว้ก่อนล่วงหน้าทั้งที่ระบุในแบบฟอร์มใด ๆ (เช่น คำสั่งซื้อ) ที่ลูกค้าอาจส่งให้กับตัวแทนจำหน่ายหรือ Logitech หรือที่ลูกค้าอาจส่งให้กับตัวแทนจำหน่ายหรือ Logitech ในอนาคตจะไม่มีผลต่อบริการ และจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือเสริมข้อตกลงฉบับนี้

9.5. นิติบุคคลที่มีสัญญากับ Logitech ข้อตกลงฉบับนี้เป็นการทำสัญญากับ: (i) Logitech Inc. ถ้าที่ตั้งจดทะเบียนของธุรกิจของลูกค้าอยู่ในอเมริกาเหนือ (ii) โดย Logitech Europe SA ถ้าที่ตั้งจดทะเบียนของธุรกิจของลูกค้าอยู่ใน EMEA (ยุโรป ตะวันออกกลาง หรือแอฟริกา); (iii) โดย Logitech Asia Pacific Ltd ถ้าที่ตั้งจดทะเบียนของธุรกิจของลูกค้าอยู่ในเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นญี่ปุ่น), (iv) โดย Logicool Co. Ltd ถ้าที่ตั้งจดทะเบียนของธุรกิจของลูกค้าอยู่ในญี่ปุ่น หรือ (v) โดยนิติบุคคล Logitech อื่นใดที่กำหนดไว้ในคำอธิบายบริการ

9.6. กฎหมายที่กำกับดูแล, เขตอำนาจศาล (ก) สำหรับลูกค้าที่มีที่ตั้งจดทะเบียนของธุรกิจหรือที่พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา ข้อตกลงนี้จะกำกับดูแลและตีความตามกฎหมายแห่งสหรัฐอเมริกาและรัฐแคลิฟอร์เนียเพียงอย่างเดียว โดยไม่คำนึงถึงกฎหรือหลักกฎหมายหรือวิธีการเลือกใช้กฎหรือหลักกฎหมาย หรือ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ คู่สัญญาตกลงว่า ศาลที่มีอำนาจเด็ดขาดคือศาลประจำรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่ตั้งอยู่ในมลฆลแซนตาคลารา หรือศาลสหรัฐสำหรับเขตเหนือของแคลิฟอร์เนีย (ข) สำหรับลูกค้าที่มีที่ตั้งจดทะเบียนของธุรกิจหรือที่พำนักอยู่นอกสหรัฐอเมริกา ข้อตกลงนี้จะกำกับดูแลและตีความตามกฎหมายแห่งสวิสเซอร์แลนด์ โดยไม่คำนึงถึงกฎหรือหลักกฎหมายหรือวิธีการเลือกใช้กฎหรือหลักกฎหมาย อนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศจะไม่มีผลบังคับใช้ คู่สัญญาตกลงว่า ศาลที่มีอำนาจเด็ดขาดคือศาลแห่งรัฐโว (Canton Vaud) สวิสเซอร์แลนด์ ตามที่นั่งที่จดทะเบียนของ Logitech Europe SA

9.7. การจัดลำดับ หากมีความไม่สอดคล้องกันหรือความขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ คำอธิบายบริการใด ๆ ใบแจ้งค่าบริการ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของลูกค้าที่เกี่ยวข้อง ให้ยึดถือตามลำดับต่อไปนี้เป็นสำคัญ:

 • ข้อตกลงฉบับนี้
 • คำอธิบายบริการ
 • ใบแจ้งค่าบริการ
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของลูกค้าที่เกี่ยวข้อง

 

9.8. การบอกกล่าว การบอกกล่าวทั้งหมดต้องส่งเป็นลายลักษณ์อักษรไปที่: (ก) หากที่อยู่จดทะเบียนธุรกิจของลูกค้าอยู่ในสหรัฐอเมริกา: Logitech Inc., Attn: Legal Department, 3930 North First Street, San Jose, CA 95134, USA (ข) if หากที่อยู่จดทะเบียนธุรกิจของลูกค้าอยู่ใน EMEA (ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา): Logitech Europe SA, Attn: Legal Department, EPFL - Innovation Square, CH - 1015 Lausanne, Switzerland.

9.9. เหตุสุดวิสัย ทั้ง Logitech หรือลูกค้าไม่ต้องรับผิดชอบต่อการไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันใด ๆ เนื่องจากเหตุที่อยู่เหนือการควบคุม หากความสามารถของ Logitech ในการให้บริการถูกบั่นทอนด้วยสถานการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของ Logitech Logitech อาจยกเลิกข้อตกลงนี้ โดยมีเงื่อนไขว่าสถานการณ์ที่ทำให้ Logitech ไร้ความสามารถที่จะให้บริการไม่ได้เป็นผลจากการดำเนินการหรือไม่ดำเนินการของลูกค้า ในกรณีดังกล่าว ลูกค้าจะได้รับการคืนเงินตามสัดส่วนจากราคาซื้อเดิมของบริการ การคืนเงินตามสัดส่วนอิงเป็นเปอร์เซ็นต์ของระยะเวลาที่ยังไม่หมดอายุ ลบมูลค่าการบริการใด ๆ ที่ให้บริการแก่ลูกค้า ในทุกกรณี จำนวนเงินคืนจะไม่เกินค่าธรรมเนียมที่จ่ายสำหรับการบริการ มูลค่าที่คำนวณโดย Logitech ถือเป็นที่สุด มีผลผูกพัน และโต้แย้งไม่ได้

9.10. ไม่ถ่ายโอน, ย้ายที่ ลูกค้าไม่สามารถมอบหมายหรือโอนข้อตกลงนี้ หรือสิทธิหรือข้อผูกพันของตนภายใต้ข้อตกลงนี้ให้แก่บุคคลภายนอก ยกเว้นการมอบหมายหรือการโอนสิทธิ์ดังกล่าวเกิดขึ้นพร้อมกับการซื้อสินทรัพย์ทั้งหมดของลูกค้าเป็นจำนวนมาก การซื้อกิจการ หรือการดำเนินการทางกฎหมายอื่น ๆ ที่คล้ายกัน Logitech อาจมอบหมายสิทธิและข้อผูกพันของตนภายใต้ข้อตกลงนี้โดยไม่มีความยินยอมหรือการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

หากลูกค้าเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ที่มีการสนับสนุนของ Logitech ไปยังสถานที่ทางภูมิศาสตร์ที่การบริการที่ซื้อไม่พร้อมให้บริการ หรือมีราคาไม่เท่ากั้น ลูกค้าอาจปฏิเสธการบริการใด ๆ การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่สถานที่แห่งใหม่หรือค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากบริการถูกปฏิเสธเนื่องจากการย้ายที่ตั้งของระบบที่มีการสนับสนุน หรือลูกค้าเลือกที่จะไม่จ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การบริการอาจถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติโดยไม่มีการคืนเงิน

9.11. ไม่สละสิทธิ์ การสละสิทธิ์การละเมิดหรือการไม่บังคับใช้ข้อผูกมันใด ๆ ในที่นี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์การละเมิดหรือข้อผูกพันอื่นใดหรือที่ตามมาในที่นี้

9.12. การแยกออกจากกันได้ ข้อกำหนดใดของข้อตกลงนี้ที่ไม่มีผลหรือบังคับใช้ไม่ได้จะไม่ผลส่งกระทบต่อการบังคับใช้ข้อตกลงนี้ทั้งฉบับ ซึ่งจะยังคงมีผลและบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

9.13. ผู้รับเหมาอิสระ, บริษัทในเครือ, ผู้รับเหมาช่วงของ Logitech คู่สัญญาเหล่านี้เป็นผู้รับเหมาอิสระภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ ทั้ง Logitech หรือบุคลากรหรือตัวแทนจะไม่ถือว่าเป็นตัวแทนหรือพนักงานของลูกค้า บริษัทในเครือของ Logitech อาจเข้าร่วมในการดำเนินงานตามข้อตกลงนี้ และ Logitech ยังอาจทำสัญญารับช่วงข้อผูกพันต่อไป

9.14. ไม่มีบุคคลภายนอก ยกเว้นแจ้งอย่างชัดแจ้ง ไม่มีข้อกำหนดหรือข้อบังคับของข้อตกลงฉบับนี้หรือคำอธิบายบริการที่จะบังคับใช้ได้โดยบุคคลภายนอก นอกเหนือจากลูกค้าหรือ Logitech และผู้สืบทอดและผู้รับโอนที่ได้รับอนุญาต

9.15. ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ (PII) ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าที่ Logitech ได้รับมาในระหว่างให้บริการจะได้รับการดูแลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปัจจุบันในเวลานั้น ซึ่งดูได้ที่นี่ (https://www.logitech.com/legal/product-privacy-policy.html) ลูกค้าอนุญาตให้ Logitech ใช้ PII และข้อมูลของลูกค้าตามที่จำเป็น เพื่อให้ Logitech ให้บริการ และเพื่อแบ่งปันแก่ผู้ให้บริการหรือตัวแทนภายนอกในนามของ Logitech เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ ลูกค้าตกลง แสดง และรับรอบว่า ตนมีการอนุญาตทั้งหมดตามที่จำเป็นหรือเหมาะสม เพื่อให้ Logitech ใช้งานตามที่อนุญาตโดยข้อตกลงนี้ ตามกฎหมายที่บังคับใช้ Logitech พึงใช้ PII และข้อมูลของลูกค้าตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Logitech รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ของการส่งมอบ พัฒนา ปรับปรุงบริการของ Logitech นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Logitech มีรวมอยู่ในข้อตกลงนี้อย่างชัดแจ้ง

9.16. การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดในการส่งออก ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดที่บังคับใช้ ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า Logitech นั้นอยู่ภายใต้ข้อบังคับของหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลอื่น ซึ่งห้ามไม่ให้มีการส่งออกผลิตภัณฑ์และข้อมูลทางเทคนิคบางอย่างไปยังบางประเทศ ลูกค้ารับประกันว่าจะไม่ส่งออกหรือส่งกลับ ผลิตภัณฑ์ บริการ และ/หรือข้อมูลทางเทคนิคใด ๆ ของ Logitech ที่เป็นการละเมิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อผูกพันก่อนหน้านี้อาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการหรือการยุติข้อตกลงนี้

ลูกค้ารับรองและรับประกันว่า ในขณะที่ปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้ ตนปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่ง และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานรัฐใด ๆ ที่มีเขตอำนาจศาลเหนือกิจกรรมของตนที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมาย คำสั่ง และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการนำเข้า ส่งออก และสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่บังคับใช้ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดสินบนและการทุจริต รวมถึง พระราชบัญญัติการติดสินบนของสหราชอาณาจักรปี 2010 และรัฐบัญญัติหลักปฏิบัติว่าด้วยการทุจริตข้ามชาติของสหรัฐอเมริกา และกฎหมายว่าด้วยการใช้แรงงานบังคับ แรงงานนักโทษ หรือแรงงานเด็ก ลูกค้าจะจัดหาข้อมูลที่จำเป็นให้กับ Logitech เพื่อให้ Logitech ปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่ง และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้และบริการ

9.17. ภาษา ข้อตกลงนี้มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาควบคุม ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างฉบับภาษาอังกฤษของข้อตกลง และฉบับที่แปลเป็นภาษาอื่น ให้ฉบับภาษาอังกฤษของข้อตกลงนี้มีอำนาจควบคุม