Guy Gecht

อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Electronics for Imaging, Inc.


Guy Gecht ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารที่ไม่ใช่ผู้บริหารของ Logitech เมื่อเดือนกันยายน 2019 และทำหน้าที่เป็นกรรมการด้านนวัตกรรมของ Logitech

Mr. Gecht เคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Electronics for Imaging, Inc. (EFI) ซึ่งเป็นบริษัทระหว่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการพิมพ์แบบดิจิทัล ซึ่งเขาได้ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี 2000 ถึง 2018 Mr. Gecht เข้าร่วมงานกับ EFI ในปี 1995 และยังดำรงตำแหน่งประธาน รองประธาน และผู้จัดการทั่วไปของผลิตภัณฑ์ Fiery และผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมซอฟต์แวร์  ก่อนที่จะร่วมงานกับ EFI Mr. Gecht ได้ดำรงตำแหน่งในระดับจัดการที่ Interro Systems, Inc. ASP Computer Products, Inc. และ Apple Inc.  นอกจากนี้ Mr. Gecht ยังเคยดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ในกองกำลังป้องกันอิสราเอล (IDF) โดยจัดการบริหารทีมพัฒนาด้านวิศวกรรม และต่อมาหลังจากนั้นได้ทำหน้าที่เป็นรักษาการผู้จัดการของฝ่ายหนึ่งในแผนกเทคโนโลยีขั้นสูงของ IDF 


Mr. Gecht ทำหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริหารของ Check Point Software Technology Ltd.

Mr. Gecht สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Ben Gurion ในอิสราเอล