Guy Gecht - กรรมการบริหารที่ไม่ใช่ผู้บริหารของ Logitech

Pangea temporary hotfixes here

⟨   คณะผู้นำ    /    GUY GECHT       

GUY GECHT

ประธานเจ้าหน้าที่บริการร่วมแห่ง E.Merge Technology Acquisition Corp.


Guy Gecht ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารที่ไม่ใช่ผู้บริหารของ Logitech เมื่อเดือนกันยายน 2019 และทำหน้าที่เป็นกรรมการด้านนวัตกรรมของ Logitech

Mr. Gecht เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของ E.Merge Technology Acquisition Corp ซึ่งเป็นบริษัท “ที่ก่อตั้งขึ้นมาเป็นพิเศษ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการผลักดันการร่วมธุรกิจกับบริษัทซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ก่อนร่วมก่อตั้ง E.Merge ในเดือนมิถุนายน 2020 Mr. Gecht เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Electronics for Imaging, Inc. (EFI) ซึ่งเป็นบริษัทระหว่างประเทศที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัล โดยเขาดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2000 จนถึงปี 2018 Mr. Gecht เข้าร่วมงานกับ EFI ในปี 1995 และยังดำรงตำแหน่งประธาน รองประธาน และผู้จัดการทั่วไปของผลิตภัณฑ์ Fiery และผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมซอฟต์แวร์  ก่อนที่จะร่วมงานกับ EFI Mr. Gecht ได้ดำรงตำแหน่งในระดับจัดการที่ Interro Systems, Inc. ASP Computer Products, Inc. และ Apple Israel นอกจากนี้ Mr. Gecht ยังเคยดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ในกองกำลังป้องกันอิสราเอล (IDF) โดยจัดการบริหารทีมพัฒนาด้านวิศวกรรม และต่อมาหลังจากนั้นได้ทำหน้าที่เป็นรักษาการผู้จัดการของฝ่ายหนึ่งในแผนกเทคโนโลยีขั้นสูงของ IDF

Mr. Gecht ทำหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริหารของ Check Point Software Technology Ltd.

Mr. Gecht สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Ben Gurion ในอิสราเอล