Michael Polk - กรรมการบริหารที่ไม่ใช่ผู้บริหารของ Logitech

Pangea temporary hotfixes here

⟨   คณะผู้นำ    /    MICHAEL POLK         

MICHAEL POLK

ผู้บริหารที่ปรึกษา Berkshire Partners LLC และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Implus Corporation


Michael Polk เป็นสมาชิกที่ไม่ใช่ผู้บริหารของคณะกรรมการของ Logitech มาตั้งแต่เดือนกันยายน 2019 และเป็นประธานของคณะกรรมการค่าตอบแทนของ Logitech และทำหน้าที่ในคณะกรรมการเสนอชื่อของ Logitech อีกด้วย

Mr. Polk เป็นกรรมการที่ปรึกษาของ Berkshire Partners LLC ซึ่งเป็นสำนักงานจัดการกิจการเงินร่วมลงทุน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในเครือ Berkshire ที่ชื่อว่า Implus Corporation ซึ่งเป็นผู้นำด้านอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ฟิตเนสชั้นนำของโลก เราดำรงตำแหน่งปัจจุบันมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2020 ก่อนร่วมงานกับ Berkshire Partners เขาดำรงตำแหน่งอดีตประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Newell Brands Inc. ซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติด้านสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งเขาได้ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี 2011 ถึง 2019 ตั้งแต่ปี 2003 ถึง 2011 Mr. Polk ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารหลายตำแหน่งที่ Unilever ในสองตำแหน่งสุดท้ายที่ Unilever Mr. Polk ได้รับผิดชอบกลุ่มประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารระดับโลกของ Unilever ก่อนเข้าร่วมงานกับ Unilever Mr. Polk ได้ทำงานที่ Kraft Foods Inc. เป็นเวลาสิบหกปี โดยเขาได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารและระดับจัดการ และเป็นสมาชิกของคณะกรรมการจัดของ Kraft Foods Mr. Polk ได้เริ่มชีวิตการทำงานที่บริษัท Procter & Gamble

Mr. Polk ทำหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัท Colgate-Palmolive

Mr. Polk สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการวิจัยดำเนินงานและวิศวกรรมอุตสาหการจากมหาวิทยาลัยคอร์เนล และปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด