Thiết lập Chuột - Kết nối qua Bluetooth hoặc Đầu thu USB

Kết nối CHUỘT

Chọn cách bạn muốn kết nối với chuột.

Đầu thu USB

Cắm đầu thu vào cổng USB trên máy tính của bạn

Bluetooth®

Kết nối trực tiếp với máy tính của bạn thông qua Bluetooth – không yêu cầu đầu thu USB