Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου της Logitech για Ε.Ε.

Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου της Logitech για Ε.Ε.

Εμείς, η Logitech Europe S.A., παρέχουμε για τους κατοίκους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου, η οποία περιέχει πρόσθετες πληροφορίες για τους εν λόγω κατοίκους συμπληρώνοντας τη Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου Δικτυακών Τόπων της Logitech και τη Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου Προϊόντων Logitech.

Νομικές βάσεις για την επεξεργασία

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με διάφορες νομικές βάσεις, ως εξής:

  1. Στη βάση της αναγκαιότητας της εκπλήρωσης συμβάσεων με εσάς - είναι αναγκαίο για εμάς να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για την ενεργοποίηση και δήλωση προϊόντων, για να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε λειτουργούν σωστά, για τη συντήρηση και τη βελτίωση προϊόντων, για την απάντηση σε ερωτήσεις και αιτήματα από εσάς και για την παροχή υποστήριξης πελατών.
  2. Στη βάση έννομων συμφερόντων - επεξεργαζόμαστε δεδομένα χρήσης προϊόντων από εσάς για την επινόηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών με βελτιωμένη λειτουργικότητα, προστασία και ασφάλεια, για τον εντοπισμό και την αποτροπή της απάτης, για την προστασία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας άλλων πελατών ή τρίτων ή των δικών μας δικαιωμάτων και συμφερόντων· σε σχέση με αυτούς τους σκοπούς, λαμβάνουμε υπόψη τα συμφέροντά σας σε σχέση με το ιδιωτικό απόρρητο και περιορίζουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας στο μέγιστο βαθμό που αυτό είναι πρακτικά εφικτό προκειμένου να αποφευχθεί να επηρεαστούν τα δικαιώματά σας ιδιωτικού απορρήτου.
  3. Στη βάση της συμμόρφωσης με νομικές υποχρεώσεις - ενδέχεται να είναι αναγκαίο να επεξεργαστούμε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για τη συμμόρφωσή μας με σχετικούς νόμους και ρυθμιστικές απαιτήσεις και για να ανταποκριθούμε σε έννομα αιτήματα, δικαστικές εντολές και νομικές διαδικασίες.
  4. Στη βάση της συγκατάθεσής σας για τη λήψη υλικού επικοινωνίας άμεσου μάρκετινγκ - μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας οποιαδήποτε στιγμή ακολουθώντας τις οδηγίες που παρατίθενται εδώ https://www.logitech.com/subscribe.
Τα δικαιώματα και οι επιλογές σας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να αποκτήσετε αντίγραφα των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Μπορείτε επίσης να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ή να αρχειοθετήσουμε/διαγράψουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα χρησιμοποιώντας τα εξής στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλέφωνο: +1(510)-795-8500
Επικοινωνία: support.logitech.com/response-center
Ταχυδρομική διεύθυνση: Logitech Data Protection Officer, Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de l'Innovation, Daniel Borel Innovation Center, CH - 1015 Lausanne, Ελβετία

Επίσης, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή και το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων. Όποτε η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή. Οι Δικτυακοί Τόποι και τα Προϊόντα μας, όπως περιγράφονται στις Δηλώσεις Ιδιωτικού Απορρήτου της Logitech, παρέχονται σε εθελοντική βάση.

Επεξεργασία και Αποθήκευση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Εμείς, οι θυγατρικές εταιρείες μας και οι πάροχοι υπηρεσιών μας επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί απόφαση μη πιστοποιημένης επάρκειας. Για την τεκμηρίωση ότι η Logitech εφαρμόζει πρότυπα επαρκούς προστασίας των δεδομένων, η Logitech είχε πιστοποιηθεί στο πλαίσιο προγραμμάτων Safe Harbor. Ωστόσο, επειδή οι αρχές προστασίας δεδομένων δεν αποδέχονται πλέον την εγγραφή σε προγράμματα Safe Harbor ως ένδειξη επαρκούς προστασίας, η συμμετοχή της Logitech στα προγράμματα έχει τερματιστεί. Η Logitech συνεχίζει να παρέχει επαρκή προστασία για τα δεδομένα μέσω της σύναψης συμβάσεων επεξεργασίας δεδομένων και συμβάσεων μεταφοράς δεδομένων που περιλαμβάνουν τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι εν λόγω συμβάσεις επεξεργασίας δεδομένων είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος.

Διατήρηση δεδομένων

Διατηρούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο διάστημα χρησιμοποιείτε τους Δικτυακούς Τόπους ή τα Προϊόντα μας ή αν είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να τα διατηρούμε από τη νομοθεσία/για σκοπούς συμμόρφωσης.  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που δεν απαιτείται πλέον να διατηρούνται διαγράφονται σε τακτά χρονικά διαστήματα κάθε έτος.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος και αλλαγές

Η παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου ισχύει από την 25 Μαΐου 2018. Ενδέχεται να πραγματοποιούμε αλλαγές, συμπεριλαμβανομένων ουσιαστικών αλλαγών, στη Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου, κατά διαστήματα. Πρέπει να εξετάζετε τη Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου κάθε φορά που επισκέπτεστε τους Τόπους μας, αγοράζετε ένα προϊόν της Logitech ή χρησιμοποιείτε νέες λειτουργίες των προϊόντων μας, προκειμένου να ενημερώνεστε σχετικά με τυχόν αλλαγές.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα εξής στοιχεία: Τηλέφωνο: +1 510-795-8500 Επικοινωνία: support.logitech.com/response-center

Πρόσθετες πληροφορίες

Ανατρέξτε επίσης στην πολιτική μας σχετικά με τα cookies.