ข้อตกลงการทดสอบเบต้า

ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Pangea temporary hotfixes here

ข้อตกลงการทดสอบเบต้า

การคลิกปุ่ม "ใช่" หรือ "ฉันยอมรับ" (หรือปุ่มหรือกลไกอื่น ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อให้รับทราบข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้) หรือโดยการดาวน์โหลด การเข้าถึง หรือการติดตั้งผลิตภัณฑ์เบต้าจะถือว่าคุณยินยอมที่จะมีภาระผูกพันตามข้อตกลงฉบับนี้

ข้อตกลงการทดสอบเบต้าฉบับนี้ (“ข้อตกลง”) จัดทำขึ้นโดยและใช้ระหว่าง Logitech Europe S.A. และบริษัทในเครือ (เรียกรวมกันว่า “Logitech”) กับคุณ (“ผู้รับใบอนุญาต” หรือ “คุณ”)

  1. ผลิตภัณฑ์เบต้า” หมายถึงผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ บริการและ/หรือเหล่านั้นที่ได้รับการกำหนดให้เป็นเวอร์ชันเบต้าหรือเวอร์ชันก่อนการเผยแพร่ของ Logitech หรือพันธมิตร Logitech และให้บริการแก่คุณในช่วงระยะเวลาที่ทำข้อตกลงฉบับนี้

  2. ใบอนุญาต Logitech ให้สิทธิ์ใช้งานแบบไม่ผูกขาด ไม่สามารถถ่ายโอนได้ และไม่สามารถออกใบอนุญาตพ่วงได้เพื่อให้ใช้ผลิตภัณฑ์เบต้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบ การวิจัย และการประเมินผลเพียงเท่านั้น คุณจะต้องไม่แก้ไข ถอดแยก แยกส่วน วิศวกรรมย้อนกลับ เช่า ให้เช่า ยืม ถ่ายโอน หรือทำสำเนาผลิตภัณฑ์เบต้า

  3. ความเป็นเจ้าของ ชื่อ ผลประโยชน์ และสิทธิ์ความเป็นเจ้าของทั้งหมดในและต่อผลิตภัณฑ์เบต้าและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปรับปรุง การแก้ไข และเพิ่มประสิทธิภาพใด ๆ ในข้อตกลงฉบับนี้ จะเป็นและจะยังคงเป็น Logitech หรือพันธมิตรของ Logitech จะไม่มีการให้สิทธิ์อื่นใดแก่คุณทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เว้นแต่ว่าได้ให้สิทธิ์เหล่านั้นโดยชัดแจ้งในที่นี้

  4. การรักษาความลับ ผลิตภัณฑ์เบต้า ข้อเท็จจริงของการมีอยู่ เอกสารทั้งหมด และข้อมูลทั้งหมดที่ Logitech เปิดเผยแก่คุณในที่นี้หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เบต้า รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลประสิทธิภาพ ฟีเจอร์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับจากผลิตภัณฑ์เบต้า คือ “ข้อมูลที่เป็นความลับ” ของ Logitech คุณจะไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับเว้นแต่ว่ามีความจำเป็นภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับส่วนใดส่วนหนึ่งแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด คุณจะใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับจากการใช้งานหรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต ข้อมูลที่เป็นความลับไม่รวมถึงข้อมูลที่: (1) รับทราบอย่างถูกต้องตามกฎหมายในขณะที่มีการเปิดเผยโดยไม่มีภาระผูกพันในการรักษาความลับ (2) คุณได้รับมาจากบุคคลที่สามอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่มีข้อจำกัดในการใช้งานหรือการเปิดเผย หรือ (3) เป็นหรือกลายเป็นที่รู้จักกันทั่วไปโดยที่คุณไม่มีความผิดหรือไม่ได้ฝ่าฝืนข้อตกลงฉบับนี้

  5. การยุติ ข้อตกลงฉบับนี้จะยุติเมื่อ Logitech เผยแพร่ผลิตภัณฑ์เวอร์ชันเบต้าสู่สาธารณะ Logitech ไม่รับประกันว่าเวอร์ชันที่พร้อมใช้งานแก่สาธารณะใด ๆ ดังกล่าวจะได้รับเผยแพร่

  6. ข้อมูลและข้อคิดเห็น คุณยอมรับว่า Logitech อาจได้รับสารสนเทศและข้อมูลจากคุณเกี่ยวกับการที่คุณลงทะเบียน ติดตั้ง และใช้งานผลิตภัณฑ์เบต้า รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลส่วนตัว นอกจากนี้ Logitech อาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลทางเทคนิคและประสิทธิภาพเกี่ยวกับการที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์เบต้า และใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้การสนับสนุนและการแก้ไขปัญหา จัดหาการอัปเดต วิเคราะห์แนวโน้ม และปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Logitech Logitech จะได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวและแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับพันธมิตรของ Logitech เพื่อวัตุประสงค์ต่าง ๆ ของโปรแกรม คุณยินยอมในที่นี้ให้ Logitech ประมวลผลและถ่ายโอนข้อมูลนี้ รวมถึงข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ที่สอดคล้องกับ นโยบายความเป็นส่วนตัว Logitech ตามที่มีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว ถ้ามี นอกจากนี้ คุณจะต้องให้ข้อคิดเห็นแก่ Logitech เกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เบต้าเป็นครั้งคราวตามที่ Logitech ร้องขออย่างสมเหตุสมผล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการระบุข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นและการปรับปรุงประสิทธิภาพต่าง ๆ คุณจะได้รับเชิญให้ตอบแบบสำรวจที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ Logitech ด้วย Logitech และพันธมิตรอาจใช้ข้อคิดเห็นที่ให้ไว้กับ Logitech ผ่านวิธีการใด ๆ ข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เบต้าเพื่อปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ บริการและ/หรือฟีเจอร์ และ Logitech จะมีสิทธิ์และใบอนุญาตที่ไม่ผูกขาด คงอยู่ตลอดไป ไม่สามารถยกเลิกได้ ปลอดค่าสิทธิ์ และทั่วโลกในการใช้ ทำซ้ำ เปิดเผย ออกใบอนุญาตพ่วง แจกจ่าย แก้ไข และใช้ประโยชน์จากข้อคิดเห็นดังกล่าวได้โดยไม่มีข้อจำกัด

  7. ผลิตภัณฑ์เบต้าอาจมีข้อผิดพลาดและให้บริการเพื่อการประเมินผลในเวลาที่จำกัดเท่านั้น ผลิตภัณฑ์เบต้าให้บริการ “ตามสภาพ” โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยนัย โดยกฎหมาย หรืออื่น ๆ Logitech ปฏิเสธความรับผิดชอบการรับประกันโดยนัยทั้งหมดที่เกี่ยวกับความสามารถในเชิงพาณิชย์ การไม่ละเมิด และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงเป็นการเฉพาะ

  8. ความรับผิดทั้งหมดของ Logitech ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้จะไม่เกิน $100 ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม Logitech จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ โดยอ้อม โดยอุบัติเหตุ เป็นกรณีพิเศษ หรือที่เกิดขึ้นมาตามมา แม้ว่าจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเกิดความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม ข้อจำกัดเหล่านี้จะนำมาบังคับใช้โดยไม่คำนึงถึงความไม่สามารถในการเยียวยาใด ๆ ที่จำกัดไว้ตามวัตถุประสงค์สำคัญ

  9. เบ็ดเตล็ด ข้อตกลงฉบับนี้จะได้รับการควบคุมตามกฎหมายของแคลิฟอร์เนียโดยไม่มีการอ้างถึงหลักการขัดกันของกฎหมาย คุณจะต้องไม่มอบหมายข้อตกลงฉบับนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อม โดยการดำเนินการทางกฎหมาย หรืออื่น ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการล่วงหน้าจาก Logitech คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวกับการส่งออกและการส่งกลับออกไปทั้งในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศที่ใช้บังคับกับเทคโนโลยีและเอกสารที่ให้ไว้ในที่นี้ นี่คือข้อตกลงทั้งหมดระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในที่นี้ ไม่มีการสละสิทธิ์หรือการแก้ไขข้อตกลงฉบับนี้ที่จะถือเป็นโมฆะ เว้นแต่ว่าจะทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยแต่ละฝ่าย หากบทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงฉบับนี้ที่ศาลของเขตอำนาจศาลเห็นว่าขัดต่อกฎหมาย บทบัญญัติที่เหลือของข้อตกลงฉบับนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์