Aanbieding van Peacci en Logitech

GA NAAR HOOFDINHOUD
Pangea temporary hotfixes here

AANBIEDING VAN LOGITECH EN PEACCI

ALGEMENE VOORWAARDEN

AANKOOP VERPLICHT VOOR DEELNAME. AANBIEDING ONGELDIG WAAR WETTELIJK VERBODEN OF BEPERKT.

1. GESCHIKTHEID. De Logitech- en Peacci-aanbieding ('Aanbieding') is toegankelijk voor elke persoon van 18 jaar of ouder (op de datum van deelname) die een wettelijke verblijfsvergunning heeft in de Gebieden die zijn beschreven in de bijgevoegde Bijlage 1 (de 'Deelnemer(s) )'). De functionarissen, directieleden en werknemers van Logitech en zijn dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en Peacci van Daisy's Nail Company Ltd. ("Peacci") en zijn dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, evenals alle advertentie- en promotiebedrijven, personen betrokken bij de ontwikkeling, productie of distributie van materialen voor deze Aanbieding en naaste familieleden of personen die in hetzelfde huis wonen (ongeacht of ze familie zijn) komen niet in aanmerking voor deelname aan deze Aanbieding. Door deel te nemen aan deze Aanbieding, gaat de Deelnemer er onvoorwaardelijk mee akkoord gebonden te zijn door deze Algemene voorwaarden.  

2. DE PROMOTOR.De Promotor gespecificeerd in Bijlage 1('De Promotor') zal de Aanbieding promoten en uitvoeren. Ga voor vragen over deze Aanbieding naar support.logi.com. Het e-mailadres is uitsluitend bedoeld voor het indienen van promotievragen en andere schriftelijke communicatie wordt niet geaccepteerd.

3. MANIER VAN DEELNAME. De Deelnemer koopt ten minste (1) één Logitech MK380 OF (1) één Logitech Pebble 2-muis M350S + Logitech Pebble 2-toetsenbord M380S ('in aanmerking komend Apparaat'), alleen en uitsluitend via de officiële website van Logitech (www.logitech.com en andere lokale specifieke domeinen van Logitech) (aanvullende voorwaarden en bepalingen zijn van toepassing) tijdens de Promotieperiode zoals hieronder gedefinieerd ('Bestelling') om deel te nemen aan de Aanbieding en 25% korting te ontvangen op de Peacci-website wanneer hij/zij Peacci-producten koopt (aanvullende algemene voorwaarden zijn van toepassing ) ('Cadeau'). De Deelnemer mag slechts een (1) Cadeau claimen per bestelling (ongeacht het aantal bestelde in aanmerking komende Apparaten). Deze Aanbieding kan met andere gelijktijdige aanbiedingen van de Promotor of Peacci worden gecombineerd.

De Deelnemer ontvangt in de orderbevestiging een unieke code en een link naar Peacci.com (aanvullende algemene voorwaarden zijn van toepassing). Om het Cadeau te claimen, moet de Deelnemer naar Peacci.com gaan (aanvullende algemene voorwaarden zijn van toepassing), Peacci-producten van zijn/haar keuze selecteren, naar de kassa gaan, de promotiecode uit de e-mail van Logitech invoeren en doorgaan met betalen. Een Cadeau dat niet wordt geclaimd, wordt niet opnieuw uitgereikt aan de Deelnemer.

4. PROMOTIEPERIODE. De promotieperiode kan per Gebied verschillen en is te vinden in Bijlage 1 ('Promotieperiode').

5. INWISSELPERIODE. De inwisselperiode kan per Gebied verschillen en is te vinden in Bijlage 1 ('Inwisselperiode').

6. ALGEMENE VOORWAARDEN. Vervanging, overdracht of kasequivalent van een Cadeau is niet toegestaan, met uitzondering van de Promotor die zich het recht voorbehoudt om een Cadeau te vervangen door een Cadeau van vergelijkbare of hogere waarde. Belastingen en heffingen voor het cadeau zijn de volledige verantwoordelijkheid van de Deelnemer.

Deze Aanbieding kan niet worden gecombineerd met andere, gelijktijdige aanbiedingen van de Promotor en/of met aanvullende kortingen, coupons, promoties of uitverkoopprijzen.

Verzend- en verwerkingskosten, belastingen en heffingen op het in aanmerking komend Apparaat zijn de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Deelnemer.

De Aanbieding is ongeldig waar deze verboden is

Als de Deelnemer het in aanmerking komend Apparaat retourneert, wordt het claimen van een Cadeau ongeldig en is de Deelnemer niet gerechtigd om het Cadeau met betrekking tot deze Aanbieding te claimen of ontvangen. Dit is niet van toepassing als de Deelnemer een beroep doet op zijn wettelijke rechten onder het consumentenrecht omdat het in aanmerking komende Apparaat defect is.

De beslissingen van de Promotor met betrekking tot alle aspecten van deze Aanbieding zijn definitief en bindend. De Promotor en zijn partners zijn niet verantwoordelijk voor onvolledige, verloren, zoekgeraakte, beschadigde, te late, vertraagde of vervormde registraties of e-mails, onjuiste of inaccurate vastlegging van deelnamegegevens, inclusief maar niet beperkt tot technische storingen, menselijke of technische fouten, weglatingen, onderbrekingen, verwijderingen, defecten of falen van telefoon- of computerlijnen of -netwerken, computerapparatuur of een combinatie hiervan.

De Promotor behoudt zich het recht voor deze Aanbieding zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te beëindigen, of deze Aanbieding op welke manier dan ook en om welke reden dan ook te wijzigen, inclusief zonder beperking, als de Promotor naar eigen goeddunken bepaalt dat fraude, een technische fout of een andere factor buiten de redelijke macht van de Promotor de integriteit van de Aanbieding aantast. De Promotor behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken een individu te diskwalificeren die het deelnameproces onrechtmatig wijzigt of zich niet aan deze Algemene voorwaarden houdt. Elke poging van een persoon om de legitieme werking van de Aanbieding opzettelijk te ondermijnen, is een overtreding van strafrechtelijke of civiele wetten (ondergeworpen aan toepasselijke lokale wetgeving), en mocht een dergelijke poging worden gedaan, dan behoudt de Promotor zich het recht voor om schadevergoeding te eisen van een dergelijke persoon tot de hoogste mate van de wet.

Als een handeling, weglating, gebeurtenis of omstandigheid zich voordoet buiten de redelijke macht van de Promotor en de Promotor ervan weerhoudt te voldoen aan deze Algemene voorwaarden, dan zal de Promotor niet aansprakelijk zijn voor het niet of laattijdig uitoefenen van zijn verplichtingen. De Promotor behoudt zich het recht voor om de Aanbieding te wijzigen, te vertragen, uit te stellen of te annuleren in het geval van omstandigheden buiten zijn redelijke macht.

De Promotor behoudt zich het recht voor om deze Algemene voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

7. PRIVACY; VERZAMELING VAN GEGEVENS. De informatie die de Deelnemer opgeeft voor deze Aanbieding is onderworpen aan het privacybeleid van de Promotor. Het privacybeleid kan worden geraadpleegd op https://www.logitech.com/legal/web-privacy-policy.html

8.  GELDIGHEID. Als een clausule van deze Algemene voorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die clausule gescheiden en verwijderd en zullen de resterende clausules geldig en volledig van kracht blijven en uitgevoerd worden.

9. GESCHILLEN. Door deel te nemen, gaat de Deelnemer ermee akkoord dat: (a) alle geschillen, claims en oorzaken van gedingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Aanbieding, anders dan de administratie van de Aanbieding, individueel worden afgehandeld zonder toevlucht te nemen tot een vorm van groepsvorderingen en exclusief door een rechtbank met bevoegde jurisdictie; (b) alle claims, beslissingen en toekenningen worden beperkt tot de werkelijke gemaakte out-of-pocket-kosten, inclusief kosten die verband houden met deelname aan de Aanbieding maar in geen geval advocatenhonoraria, en (c) het de Deelnemer in geen geval toegelaten is om toekenningen te bekomen voor, en de Deelnemer doet hierbij afstand van alle rechten op, het claimen van punitieve, incidentele en gevolgschade en andere schade, behalve voor werkelijke out-of-pocket-kosten, en ieder recht op vermenigvuldiging of verhoging van schadevergoedingen. Alle kwesties en vragen met betrekking tot de samenstelling, geldigheid, interpretatie en afdwingbaarheid van deze Algemene voorwaarden of tot de rechten en plichten van de Deelnemer en de Promotor in verband met deze Aanbieding zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het land zoals aangegeven in Bijlage 1, zonder dat er gevolg wordt gegeven aan enige andere wetskeuze of regels met betrekking tot wetsconflicten. Alle geschillen die voortvloeien uit deze Algemene voorwaarden worden beslecht door de bevoegde rechtbanken beschreven in Bijlage 1. Deze rechtbanken hebben exclusieve jurisdictie.

10. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. DE PROMOTOR GEEFT GEEN ENKELE VERKLARINGEN OF GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE BESCHIKBAARHEID VAN HET IN AANMERKING KOMENDE APPARAAT, HET CADEAU OF DE DEELNAME VAN DE DEELNEMER AAN DE AANBIEDING. DOOR DEEL TE NEMEN AAN DE AANBIEDING, GAAT DE DEELNEMER ERMEE AKKOORD DE PROMOTOR EN ZIJN WERKNEMERS, FUNCTIONARISSEN, DIRECTIELEDEN, AANDEELHOUDERS, AGENTEN, VERTEGENWOORDIGERS EN HUN GELIEERDE ONDERNEMINGEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, MOEDERONDERNEMINGEN, ADVERTENTIE-, PROMOTIE- EN UITVOERENDE BEDRIJVEN EN JURIDISCHE ADVISEURS TE VRIJWAREN EN SCHADELOOS TE STELLEN TEGEN ALLE VERLIES, SCHADE, RECHTEN, CLAIMS EN ACTIES VAN WELKE SOORT DAN OOK IN VERBAND MET DE AANBIEDING OF VOORTVLOEIEND UIT DE AANVAARDING, HET BEZIT OF HET GEBRUIK VAN EEN IN AANMERKING KOMEND APPARAAT, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT PERSOONLIJKE LETSELS, DE DOOD EN EIGENDOMSSCHADE, EN CLAIMS GEBASEERD OP PUBLICITEITSRECHTEN, LASTER OF INBREUKEN OP DE PRIVACY.

BIJLAGE 1

GEBIEDS-/LANDSPECIFIEKE ALGEMENE VOORWAARDEN

NAAR DE AANBIEDINGEN VAN LOGITECH EN PEACCI

Gebieden
Promotor en adres
PROMOTIEPERIODE
INKOOPPERIODE
Toepasselijk recht en jurisdictie
Oostenrijk, Duitsland, Finland, Zweden, België, Frankrijk, Spanje, Noorwegen, Denemarken, Nederland, Zwitserland, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, Tsjechië, Hongarije, Polen Logitech Europe SA, EPFL Innovation Park, Daniel Borel Innovation Center, 1015 Lausanne, Zwitserland De Aanbieding begint op 6 september 2023 om 09.00 uur CET en eindigt op 31 oktober 2023 om 23:59 uur CET Het Cadeau kan worden geclaimd tussen 6 september 2023 om 09:00 uur CET en eindigt op 30 november 2023 om 23:59 uur CET Zwitsers recht, rechtbank van Lausanne, Zwitserland

Winkelwagen

Uw winkelwagen is momenteel leeg. Ga nu winkelen