IE8/IE9/IE10 wordt niet meer ondersteund als browser. Gebruik een recentere browser om onze site te bekijken.

VERLENGDE GARANTIE VOOR B2B

LOGITECH
Verlengde garantie voor B2B - Algemene voorwaarden

Van toepassing op producten gekocht na 6 maart 2020

1. Logitech verlengt de standaard garantieperiode die van toepassing is op de Logitech-producten ("Producten") in de landen die worden vermeld in Schema A, zoals af en toe gewijzigd of zoals vermeld op de Logitech-website. De verlengde garantie wordt gekocht voor de duur die in de toepasselijke aankooporder is geselecteerd ("Verlengde Garantie").

2. De aankoop van de Verlengde Garantie geeft de zakelijke klant die een Product aanschaft voor eigen gebruik (d.w.z. niet voor commerciële wederverkoop) ("Eindklant") recht op een garantietermijn die langer is dan de toepasselijke standaard garantieperiode, overeenkomend met de geselecteerde verlenging zoals vermeld in de toepasselijke aankooporder. Consumenten komen niet in aanmerking voor de aankoop van de Verlengde Garantie.

3. Onderdelen die deel uitmaken van een Product vallen onder de Verlengde Garantie die van toepassing is op het betreffende Product. Onderdelen die afzonderlijk worden verkocht en verbruiksartikelen zijn uitgesloten van de Verlengde Garantie.

4. De Verlengde Garantie kan alleen worden aangeschaft op het moment van aankoop van het Product of binnen 30 dagen na de aankoopdatum van het betreffende Product. Als een aankooporder voor een Verlengde Garantie na deze periode wordt ontvangen, kan Logitech naar eigen goeddunken weigeren de aankooporder te accepteren.

5. Deze Verlengde Garantievoorwaarden vormen een aanvulling op de standaard Beperkte Hardwaregarantie van Logitech, die hierin uitdrukkelijk is opgenomen door middel van verwijzing en volledig van kracht blijft. Als er sprake is van een conflict tussen (i) de Verlengde Garantievoorwaarden en de Beperkte Hardwaregarantie van Logitech, wordt voorrang verleend aan de Verlengde Garantievoorwaarden; (ii) de Verlengde Garantievoorwaarden en een Logitech-website, wordt voorrang verleend aan de Verlengde Garantievoorwaarden.

6. Na afloop van de standaard garantieperiode zal deze Verlengde Garantie leiden tot voortzetting van de dekking onder de garantievoorwaarden, gelijk aan de aangeschafte tijdsverlenging. De aanvaarding van een garantieclaim door Logitech is onderworpen aan de voorwaarden die zijn uiteengezet in de Beperkte Hardwaregarantie van Logitech. Na goedkeuring door Logitech van een claim van Verlengde Garantie, kan Logitech naar eigen goeddunken: i) het Product repareren of vervangen door hetzelfde Product of een Product van gelijke waarde. In bepaalde gevallen, wanneer de onderdelen die nodig zijn om hetzelfde model te repareren of te vervangen niet meer beschikbaar zijn, kan Logitech het Product vervangen door het nieuwste model van gelijke waarde; of (ii) een restitutie verlenen. De restitutie voor een defect Product wordt berekend als de prijs, exclusief btw, die de Eindklant voor het product heeft betaald, op voorwaarde dat (a) in redelijke mate rekening wordt gehouden met de waarde van het gebruik van het defecte product tussen het moment van aankoop en de restitutie, en (b) het bedrag van de restitutie nooit hoger is dan de billijke marktwaarde van het Product. De door Logitech berekende waarde is definitief, bindend en kan niet worden betwist. Elk vervangend hardwareproduct wordt gedekt voor de rest van de garantieperiode of dertig (30) dagen, afhankelijk van welke periode het langst is.

7. De Eindklant zal de acties uitvoeren en zich aan de procedures houden die in deze sectie zijn beschreven:

  1. zorg ervoor dat de informatie in het Bevestigingsdocument van de Garantieverlenging correct is en dat elk Serienummer overeenkomt met het serienummer op het desbetreffende gedekte Product. Elke afwijking moet binnen dertig (30) dagen aan de Logitech-ondersteuning worden gemeld.
  2. neem uitsluitend contact op met de Logitech-ondersteuning via telefoon, e-mail of een andere methode zoals aangegeven door Logitech als er een defect optreedt in een Product
  3. voorzie Logitech van informatie over het Productmodel en het Serienummer, de aankoopdatum, een gedetailleerde beschrijving van het probleem en alle andere informatie die Logitech redelijkerwijs vereist.
  4. geef Logitech op verzoek een kopie van het aankoopbewijs van het Product met vermelding van de datum van aankoop en het Serienummer
  5. geef Logitech op verzoek een kopie van het aankoopbewijs van de Verlengde Garantie.
Het niet in acht nemen van deze eisen en procedures leidt tot de ongeldigverklaring van de Verlengde Garantie.

8. De Verlengde Garantie is beperkt tot een tijdsverlenging van de standaard Beperkte Hardwaregarantie van Logitech vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum van het betreffende product. DEZE VERLENGDE GARANTIE IS GEEN VERZEKERING. DE VERLENGDE GARANTIE IS EEN AANVULLENDE GARANTIE DIE DE DUUR VAN DE STANDAARD GARANTIE VERLENGT. Het dekt noch uitdrukkelijk noch impliciet bijkomende of andere omstandigheden dan de defecten in materiaal en vakmanschap die gedekt worden door de standaard Beperkte Hardwaregarantie van Logitech. Alle uitsluitingen van garantie die in de Beperkte Hardwaregarantie van Logitech staan, zijn van toepassing op deze Verlengde Garantie. Dienovereenkomstig zijn bijkomende omstandigheden zoals toevallige of incidentele schade, indirecte schade, verlies, diefstal, verkeerde behandeling of verkeerd gebruik uitgesloten van de dekking.

9. Deze Algemene voorwaarden worden aangegaan door: (i) Logitech Inc. indien de Eindklant het Product heeft gekocht in Noord-Amerika en/of bij een wederverkoper in Noord-Amerika; (ii) door Logitech Europe SA indien de Eindklant het Product heeft gekocht in EMEA (Europa, het Midden-Oosten, Afrika) en/of bij een wederverkoper gevestigd in EMEA, (iii) Logitech Asia Pacific Ltd als de Klant het Product in Pacifisch Azië heeft gekocht en/of bij een wederverkoper gevestigd in Pacifisch Azië (gezamenlijk aangeduid als 'Logitech').

10. Logitech behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te herzien. Herziene voorwaarden zijn alleen van toepassing op Producten en Verlengde Garantie die na de ingangsdatum van de herziening zijn aangeschaft.

11. De Verlengde Garantie is via het serienummer (S/N) aan een apparaat gekoppeld. Wanneer het Product meerdere onderdelen bevat, moet alleen het serienummer van het primaire apparaat worden geregistreerd. Alle onderdelen die oorspronkelijk met het primaire apparaat zijn gebundeld, vallen onder de verlenging van de garantie.

12. De registratie en activering van de Verlengde Garantie vindt plaats tijdens de aankoop en de Eindklant ontvangt een bevestiging met vermelding van het serienummer van het gedekte Product. Indien de Eindklant wordt verzocht het Product te registreren, dient deze dit te doen binnen 10 dagen na de datum van ontvangst van het Product. De registratiegegevens kunenn bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, de naam van het Product, de aankoopdatum, het referentienummer van het contract en het serienummer.

Schema A
(vanaf 6 maart 2020):

De verlengde garantie is van toepassing op de hieronder vermelde Logitech-producten ("Product")

Productnaam Model/nummer van het primaire apparaat Standaard garantieperiode
Rally-camera V-R0010 Rally Camera 2 jaar
Rally V-R0010 Rally Camera
Rally Plus V-R0010 Rally Camera
MeetUp V-R0007
Tap V-U0053

Terugblik op de duur van de standaard (inbegrepen), verlengde en totale garantieduur:

Jaar garantie Inbegrepen / apart aangeschaft Totale garantieduur
Jaar 1 en 2 Meegeleverd 2 jaar
+1 jaar Afzonderlijk gekocht 3 jaarLanden:
Verenigde Staten van Amerika
Europese Unie + EVA
Verenigd Koninkrijk