Thỏa thuận Thử nghiệm Beta

BỎ QUA TỚI NỘI DUNG CHÍNH
Pangea temporary hotfixes here

THỎA THUẬN THỬ NGHIỆM BETA

KHI NHẤP VÀO NÚT “CÓ” HOẶC “TÔI ĐỒNG Ý” (HOẶC NÚT HAY CƠ CHẾ KHÁC ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ XÁC NHẬN SỰ ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN NÀY), HOẶC BẰNG CÁCH TẢI XUỐNG, TRUY CẬP HOẶC TẢI VỀ SẢN PHẨM BETA, BẠN ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG RÀNG BUỘC CỦA THỎA THUẬN NÀY.

THỎA THUẬN THỬ NGHIỆM BETA này (“Thỏa thuận”) được lập bởi và giữa Logitech Europe S.A. cùng các chi nhánh của mình (gọi chung là “Logitech”) và bạn (“Người được cấp phép” hoặc “Bạn”).

  1. Sản phẩm Beta” có nghĩa là các sản phẩm, phần mềm, dịch vụ và/hoặc tính năng được thiết kế dưới dạng phiên bản beta hoặc trước phát hành của Logitech hoặc đối tác Logitech được cung cấp cho Bạn trong thời hạn của thỏa thuận này.

  2. Giấy phép. Logitech cấp cho bạn giấy phép không giới hạn, không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép lại để sử dụng Sản phẩm Beta chỉ cho mục đích thử nghiệm, nghiên cứu và đánh giá. Bạn không được sửa đổi, tháo rời, dịch ngược, sử dụng kỹ thuật đảo ngược, cho thuê, cho mượn, cho vay, chuyển nhượng hoặc tạo các bản sao của Sản phẩm Beta.

  3. Quyền sở hữu. Tất cả quyền, lợi ích và quyền sở hữu đối với Sản phẩm Beta và các tài liệu liên quan, bao gồm mọi cải tiến, sửa đổi và nâng cấp được thực hiện thêm vào, vẫn sẽ thuộc về Logitech hoặc các đối tác của Logitech. Ngoại trừ các quyền được cấp rõ ràng ở đây, Bạn không được cấp bất kỳ quyền nào khác, cho dù rõ ràng hay ngụ ý.

  4. Tính bảo mật. Sản phẩm Beta, thực tế về sự tồn tại của nó, tất cả các tài liệu đi kèm, và tất cả thông tin được Logitech tiết lộ cho Bạn dưới đây hoặc liên quan tới Sản phẩm Beta, bao gồm không giới hạn đến dữ liệu hiệu suất, tính năng và các thông tin khác liên quan tới hoặc thu được từ Sản phẩm Beta, là “Thông tin Mật” của Logitech. Bạn sẽ không được sử dụng Thông tin Mật trừ khi cần thiết theo Thỏa thuận này, và sẽ không được tiết lộ bất kỳ phần nào của Thông tin Mật cho mọi cá nhân hay thực thể khác. Bạn sẽ phải sử dụng tất cả các biện pháp hợp lý để bảo vệ Thông tin Mật khỏi bị sử dụng hay tiết lộ trái phép. Thông tin Mật không bao gồm thông tin: (1) được Bạn nhận thức đúng đắn tại thời điểm tiết lộ mà không có nghĩa vụ bảo mật, (2) được Bạn thu thập một cách hợp pháp từ bên thứ ba mà không có giới hạn sử dụng hay tiết lộ, hoặc (3) trở nên phổ biến rộng rãi trong công chúng mà không do sơ sót hay vi phạm Thỏa thuận này của Bạn.

  5. Chấm dứt. Thỏa thuận này sẽ chấm dứt khi Logitech phát hành một phiên bản Sản phẩm Beta công khai. Logitech không bảo đảm rằng phiên bản công khai như vậy sẽ được phát hành.

  6. Dữ liệu & Phản hồi. Bạn đồng ý rằng Logitech có thể thu thập thông tin và dữ liệu từ Bạn liên quan đến việc đăng ký, cài đặt và sử dụng Sản phẩm Beta, bao gồm không giới hạn ở thông tin cá nhân. Logitech cũng có thể thu thập và xử lý thông tin hiệu suất và kỹ thuật về việc bạn sử dụng Sản phẩm Beta và sử dụng thông tin này để hỗ trợ và khắc phục sự cố, cung cấp bản cập nhật, phân tích xu hướng và cải thiện sản phẩm hay dịch vụ của Logitech. Logitech được phép sử dụng và chia sẻ dữ liệu đó với các đối tác của Logitech cho mục đích chương trình. Do đó, Bạn đồng ý cho Logitech xử lý và truyền thông tin này, bao gồm thông tin cá nhân, nếu có, tuân theo Chính sách về Quyền riêng tư của Logitech, được cập nhật định kỳ. Ngoài ra, Bạn phải thường xuyên cung cấp phản hồi cho Logitech về chức năng và hiệu suất của Sản phẩm Beta theo yêu cầu của Logitech, bao gồm, không giới hạn ở xác định lỗi tiềm năng và cải thiện. Bạn cũng sẽ được mời hoàn thành khảo sát về thiết bị Logitech. Phản hồi được cung cấp cho Logitech thông qua bất kỳ phương thức nào nêu trên liên quan đến Sản phẩm Beta có thể được Logitech và các đối tác của mình sử dụng để cải thiện hay nâng cấp sản phẩm, dịch vụ và/hoặc tính năng, và do đó Logitech có quyền không giới hạn, vĩnh viễn, không thể hủy ngang, miễn phí bản quyền trên toàn thế giới và giấy phép sử dụng, sao chép, tiết lộ, cấp phép lại, phân phối, sửa đổi và khai thác phản hồi đó mà không có giới hạn.

  7. SẢN PHẨM BETA CÓ THỂ CHỨA LỖI VÀ CHỈ ĐƯỢC CUNG CẤP CHO MỤC ĐÍCH ĐÁNH GIÁ CÓ GIỚI HẠN. SẢN PHẨM BETA ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO, CHO DÙ LÀ RÕ RÀNG, NGỤ Ý, THEO LUẬT ĐỊNH HAY TRẠNG THÁI KHÁC. LOGITECH ĐẶC BIỆT KHÔNG THỪA NHẬN TẤT CẢ BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ TÍNH KHẢ MẠI, KHÔNG VI PHẠM VÀ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO ĐÓ.

  8. TỔNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA LOGITECH PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN THỎA THUẬN NÀY KHÔNG VƯỢT QUÁ $100. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, LOGITECH CŨNG KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI MỌI HƯ HỎNG GIÁN TIẾP, BẤT NGỜ, ĐẶC BIỆT HAY HỆ QUẢ, NGAY CẢ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG CỦA NHỮNG HƯ HỎNG NÀY. NHỮNG GIỚI HẠN NÀY SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG BẤT KỂ KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC MỤC ĐÍCH QUAN TRỌNG CỦA MỌI BIỆN PHÁP HẠN CHẾ.

  9. Khác. Thỏa thuận này được chi phối bởi luật lệ California mà không tham chiếu tới xung đột các nguyên tắc luật. Bạn không được nhượng lại Thỏa thuận này, trực tiếp hay gián tiếp, theo luật hay theo cách khác, mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Logitech. Bạn phải tuân thủ với mọi khía cạnh của tất cả luật lệ và quy định của Hoa Kỳ và luật xuất khẩu nước ngoài và tái xuất áp dụng cho công nghệ và tài liệu được cung cấp dưới đây. Đây là thỏa thuận chung giữa các bên liên quan tới vấn đề này. Việc từ bỏ hay sửa đổi Thỏa thuận này sẽ không hợp lệ trừ khi được lập thành văn bản có chữ ký của mỗi bên. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được phán quyết là trái pháp luật bởi một tòa án có đủ thẩm quyền, các điều khoản còn lại của Thỏa thuận này vẫn giữ nguyên hiệu lực.