A Logitech Select szolgáltatás használati feltételei

Pangea temporary hotfixes here

A Logitech Select szolgáltatás ajánlati feltételei

Jelen Ajánlati Feltételek („Szerződés”) a Logitech Select szolgáltatásra vonatkoznak a Szolgáltatásleíró dokumentumban részletesen leírtak szerint (a „Szolgáltatás”). Ügyfél elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el ezt a Szerződést. A Logitech fenntartja magának a jogot, hogy a Logitech Select szolgáltatás ajánlati feltételeinek bármelyikét bármikor és időről időre saját belátása szerint módosítsa. A LOGITECH SELECT CSAK OLYAN ÜZLETI ÜGYFELEK SZÁMÁRA ÉRHETŐ EL, AKIK A TÁMOGATOTT RENDSZEREKET SAJÁT KERESKEDELMI VAGY PROFESSZIONÁLIS HASZNÁLATRA SZERZIK BE, NEM KERESKEDELMI TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉSRE. A FOGYASZTÓK NEM VÁSÁROLHATJÁK MEG A SZOLGÁLTATÁST.

1. Meghatározások

„Ügyfél”: olyan végfelhasználó, aki a Szolgáltatást saját kereskedelmi vagy professzionális használatra vásárolta, nem viszonteladásra.

„Hiba” vagy „Hibás”: a hatályos Logitech korlátozott hardvergaranciában meghatározottak szerint.

„Terem”: olyan konferenciaterem, melyhez az Ügyfél egy Select-licencet társított a Select portálon keresztül, és amely egy Logitech által támogatott terméket tartalmaz.

„Logitech által támogatott termék”: a Logitech által ellenőrzött, a Szolgáltatás leírásában szereplő videós együttműködési megoldáshoz használt termék.

„Viszonteladó”: olyan kiskereskedő(k) vagy viszonteladó(k), aki(k) a Szolgáltatást az Ügyfélnek értékesítette(értékesítették).

„A Szolgáltatásleíró dokumentum”: a https://prosupport.logi.com/hc/articles/4402313890455 címen elérhető Logitech dokumentum, ami a Szolgáltatás részleteit tartalmazza.

„Harmadik fél csomagban értékesített terméke”: a Logitech által jóváhagyott, harmadik féltől származó hardver- és szoftvertermékek, melyek egy Logitech által támogatott termékkel egy csomagban érhetők el.

„Egyéb, harmadik féltől származó termék”: olyan harmadik féltől származó hardver- és szoftvertermékek, amelyek nincsenek egy csomagban egy Logitech által támogatott termékkel, de amelyek egy Teremhez kaphatók, és amelyeket egy Logitech által támogatott termékkel együtt használnak.

„Harmadik fél terméke”: Harmadik fél csomagban értékesített terméke és Egyéb, harmadik féltől származó termék együttesen.

2. Logitech-szolgáltatások

A Logitech a Szolgáltatást a Szolgáltatás leírásának megfelelően nyújtja, az alábbi feltételek szerint:

2.1. Hatály: A Logitech akkor nyújtja a Szolgáltatást, amikor azt az Ügyfél megvásárolta. A Szolgáltatásleíró dokumentumot hivatkozásképpen tartalmazza ez a dokumentum. A Szolgáltatás csak olyan Terembe felszerelt Logitech által támogatott termékekre érhető el, melyek a Szolgáltatás megvásárlásának időpontjában nem érték el életciklusuk végét, és amelyeket a Szolgáltatás leírása dokumentumban meghatározott országok egyikében vásároltak („A Szolgáltatás hatálya alá tartozó országok”) A Szolgáltatást részben vagy egészben a Logitech céggel szerződésben álló harmadik fél is nyújthatja.

2.2. A Select portál: A Szolgáltatás aktiválásához és kezeléséhez az Ügyfélnek be kell jelentkeznie a Logitech által biztosított webes portálra („Select portál”) Minden megvásárolt Szolgáltatási csomag egy Teremhez rendelt Select-licencnek felel meg, és az ilyen Teremben telepített, Logitech által támogatott termékre vonatkozik. Minden megvásárolt Szolgáltatási csomag esetén az Ügyfélnek aktiválnia kell a Szolgáltatást a Select portálon, és egy érvényes Select-icencet kell hozzárendelnie egy Teremhez.

Független harmadik fél viszonteladó, ügynök, szolgáltató vagy vállalkozó („Harmadik fél felhasználó”) bejelentkezhet a Select portálra, és kezelheti a Szolgáltatást az Ügyfél nevében. Az Ügyfél felelősséggel tartozik a Szolgáltatás, a Select portál és a Logitech által rendelkezésre bocsátott egyéb szoftverek (ha van ilyen) Harmadik fél általi használatáért, beleértve, de nem kizárólagosan, minden olyan magatartást, ami sérti a jelen Szerződés és az Ügyfélre vonatkozó bármely feltétel követelményeit.

2.3. Szolgáltatási hely: A Szolgáltatás a Szolgáltatás hatálya alá tartozó országokban biztosított. A Select szolgáltatásban foglalt egyes szolgáltatások nem minden országban érhetők el. A Logitech kötelezettsége a szolgáltatás nyújtására a Szolgáltatás hatálya alá tartozó országokon kívülre áthelyezett Logitech által támogatott termékek esetén a helyi rendelkezésre állás függvénye, és további díjak és költségek vagy eltérő szolgáltatási szintek vonatkozhatnak rá.

2.4. Harmadik fél termékei.

a. Harmadik fél csomagban értékesített termékei esetén a Logitech támogatja a Microsoft Teams Konferencia, a Zoom és a CollabOS-ben elérhető egyéb videókonferencia-alkalmazások standard, előre telepített SRS/OS képeit érintő problémákat. A Logitech közvetítőként is eljárhat az Ügyfél és a harmadik fél gyártó között, hogy az Ügyfél megkapja a támogatást, amelyre az említett más gyártókkal kötött garanciák alapján jogosult lehet.
b. A Logitech kereskedelmi szempontból észszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy támogassa a Teremben elérhető Harmadik fél által biztosított termékeket, a Logitech által támogatott termékhez kapcsolódásuk mértékének megfelelően, például segítséget nyújt csatlakozási vagy hálózati kapcsolatokat érintő problémák esetén. A Szolgáltatás semmilyen esetben nem tartalmaz garanciális vagy csere szolgáltatásokat Harmadik fél termékeire.
c. A Szolgáltatás nem tartalmazza a Harmadik fél termékeinek garanciális cseréjét vagy javítási szolgáltatásait, így a Speciális termékvisszaküldés és az Azonnali termékvisszaküldés sem tartoznak a Szolgáltatás körébe. Az Ügyfél felelőssége annak biztosítása, hogy megfelelő garanciális fedezettel rendelkezzen a Harmadik fél termékeire. A Logitech nem felel a Harmadik fél termékeinek, valamint az ezekhez kapcsolódó szoftvereknek és szolgáltatásoknak a teljesítményéért.

2.5. Támogatott kiadások. A Szolgáltatás megköveteli, hogy az Ügyfél a szoftvert és a Logitech által támogatott terméket a Logitech által meghatározott minimális kiadási szinteken vagy konfigurációkban tartsa fenn. Az Ügyfélnek a Logitech utasításai szerint javításokat, szoftverfrissítéseket vagy későbbi kiadásokat is telepítenie kell annak érdekében, hogy a Logitech által támogatott termék továbbra is jogosult legyen a Szolgáltatás igénybevételére.

2.6. Kivételek Hacsak a vonatkozó Szolgáltatás leírása kifejezetten másként nem rendelkezik, a Szolgáltatás nem terjed ki:

 • bizonyos elemekre, például akkumulátorokra vagy kellékanyagokra;
 • a Logitech által támogatott termékek szervizelésére, amelyek helytelen használat, baleset, módosítás, nem megfelelő fizikai vagy működési környezet, az Ügyfél által végzett nem megfelelő karbantartás, a berendezés vagy az alkatrészek azonosító címkéinek eltávolítása vagy megváltoztatása miatt sérültek meg;
 • olyan termék vagy tartozék által okozott hibára, amelyért a Logitech nem felelős;
 • a normál elhasználódás okozta hibákra;
 • olyan szépséghibákra, amelyek egyébként nem befolyásolják a Logitech által támogatott termékek működését;
 • a Logitech által támogatott termékek külső elektromos munkáira, elégtelen vagy hibás informatikai infrastruktúrára.

 

2.7. Speciális termékvisszaküldés. A Logitech az érvényes Logitech korlátozott hardvergarancia hatálya alá tartozó hibás Logitech által támogatott termékek speciális cseréjét biztosítja, kivéve a Harmadik féltől származó termékek esetében, a Szolgáltatás leírásában meghatározottak szerint. Harmadik fél csomagban értékesített termékei nem tartalmazzák a Speciális termékvisszaküldés szolgáltatási szintjeit, ezek cseréje az illetékes harmadik fél cserére és működésre vonatkozó irányelveinek, valamint szolgáltatási szintjeinek függvényében történik. A Terembe telepített Egyéb, harmadik féltől származó termékek nem tartoznak semmilyen, a Logitech által nyújtott csereszolgáltatás körébe.

Ha a speciális cserék időpontjai a csereegységek szállítását követően a Logitech által nem befolyásolható eseményektől függnek, mint például az időjárási körülmények, a (futárcégek által működtetett) szállítási hálózat zavarai, az exportellenőrzési és vámeljárásoknak való megfelelés, vámkezelési késedelem vagy bármely más, a Logitech befolyásán kívül eső változó és tényező, a Logitech nem vállal garanciát a „következő munkanapi” szállításra vagy más szállítási időkre. A Logitech semmilyen felelősséget nem tud vállalni a futárszolgálatoknál felmerülő késésekért.

2.8 Azonnali termékvisszaküldés. A Logitech a Logitech által támogatott termékkel egy csomagban lévő Logitech készülékhez az erre jogosult Ügyfelek számára tartalék hardveregység(ek)et biztosít a Szolgáltatás leírása dokumentumnak megfelelően, melye(ke)t az Ügyfél telephelyén kell tartani aznapi csereszolgáltatás esetére. Az Azonnali termékvisszaküldés nem vonatkozik a Harmadik fél csomagban értékesített termékeire és az Egyéb, harmadik féltől származó termékekre sem. A tartalék hardveregység(ek)nek az Ügyfél tulajdonában kell lennie(lenniük), megfelelően kell ezt(ezeket) tárolnia, és az Ügyfél felel minden olyan veszteségért vagy kárért, amely az említett egység(ek)et érintheti, kivéve a Hibákat.

2.9.
Módosítás; a Szolgáltatás megszüntetése. A Logitech fenntartja a jogot, hogy (i) időről időre módosítsa jelen Szerződést, amely a felülvizsgált feltételek weboldalán történő közzétételével lép hatályba, (ii) megszüntesse a Termékek forgalmazását és ennek megfelelően a Termékek vagy azok bármely verziójának támogatását, vagy (iii) bármikor módosítsa vagy megszüntesse a Szolgáltatást. A 8.3. szakasz (felmondás) tartalmazza az Ügyfél kizárólagos jogorvoslati lehetőségeit a Szolgáltatás megszüntetésével kapcsolatos bármely követelés esetén. Amennyiben a változások közzétételét követően az Ügyfél továbbra is használja a Szolgáltatást, az a változások elfogadását jelenti.

3. Feltétel

3.1. A Szolgáltatás időtartama a Viszonteladó által kiállított Select-számlán („Időtartam”) kerül meghatározásra, és az Ügyfélnek küldött visszaigazoló e-mail dátumától kezdődik („Kezdő dátum”). Az Időtartam lejártával automatikusan megszűnik. A Logitech az Időtartamon túl nem nyújt szolgáltatást. Az Ügyfél felelőssége, hogy további, egymást követő Szolgáltatási csomag(ok)at vásároljon, amennyiben az(ok) rendelkezésre áll(nak).

3.2. Abban az esetben, ha a Logitech megszünteti egy Logitech-termék gyártását („Élettartama végére ért termék”), vagy ha egy harmadik fél gyártó megszünteti egy Harmadik fél csomagban értékesített termékének gyártását, a Logitech jelen Szerződés feltételei szerint továbbra is nyújtja a Szolgáltatást az aktuális Időtartam fennmaradó részére, és a Szolgáltatás automatikusan megszűnik az aktuális Időtartam lejártával. A Logitech saját belátása szerint, a 8.3. szakasz alapján felmondhatja a jelen Szerződést. Az élettartama végére ért, Logitech által támogatott termékhez tartozó Szolgáltatás nem kerül megújításra vagy meghosszabbításra.

4. Szoftvertámogatás:

4.1. A Logitech-szoftver. A Logitech a saját, valamint a CollabOS-ben felsorolt, harmadik féltől származó (pl. Microsoft Teams Konferencia, Zoom) szoftverek („A Szolgáltatás hatálya alá eső szoftverek”) esetében képzett szakértők által nyújtott segítséget biztosít a szoftverproblémák elhárításához és megoldásához. A CollabOS-ben nem szereplő, és a Szolgáltatás leírásában nem meghatározott egyéb, harmadik féltől származó szoftveralkalmazások nem tartoznak a Szolgáltatás körébe.

4.2. A Szolgáltatás hatálya. A Logitech elektronikus úton és telefonos támogatással segíti az Ügyfeleket a Szolgáltatás hatálya alá eső szoftverrel kapcsolatos problémáik megoldásában. A Szolgáltatás hatálya alá eső harmadik féltől származó szoftverek esetében, ha a Logitech úgy ítéli meg, hogy nem tud megoldást nyújtani a problémára, a Logitech közvetítőként léphet fel az Ügyfél és a harmadik fél között, hogy segítse az Ügyfelet olyan harmadik féltől származó szolgáltatás vagy támogatás megszerzésében, amelyre az Ügyfél jogosult lehet az említett egyéb felekkel kötött megállapodásai alapján. A Logitech kereskedelmi szempontból észszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a következő szoftvertámogatási szolgáltatásokat nyújtsa az Ügyfelek számára az alábbiak szerint:

 • Javasolt korrekciók
 • Problémameghatározás, például információgyűjtés, elemzés, további információk keresése
 • Problémamegoldás, például megoldási javaslat vagy a megoldás felé vezető lépések, kerülő megoldás, konfigurációs változtatások, hibajelentés eszkalálása.
 • További adminisztratív szolgáltatások, például segítség a frissítések telepítésében.
 •  

  4.3. A Szoftvertámogatási szolgáltatásra vonatkozó korlátozások. A Szoftvertámogatás kizárólag a Szolgáltatás hatálya alá tartozó szoftverek támogatását foglalja magában, és nem tartalmazza a következő típusú támogatásokat:

 • Nem Logitech-alkalmazások szoftvereit, kivéve a meghatározott „A Szolgáltatás hatálya alá eső szoftvereket”
 • Bármilyen helyszíni szolgáltatást
 • Távoli vagy helyszíni képzési támogatást
 • Vírus vagy rosszindulatú szoftver eltávolítását
 • Szkriptelést, programozást, webfejlesztést
 •  

  A Logitech jelen Szerződés szerinti kötelezettségei arra korlátozódnak, hogy a Szolgáltatás hatálya alá eső szoftvereket és a kapcsolódó Támogatott rendszereket ismerő személyeket bocsát rendelkezésre, és közzéteszi a Logitech észszerű erőfeszítéseinek eredményeit az Ügyfél kérdéseire válaszolva. A LOGITECH NEM GARANTÁLJA, HOGY BÁRMELY KONKRÉT KÉRDÉS MEGOLDÓDIK, VAGY HOGY A SZOLGÁLTATÁS HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ SZOFTVER VAGY BÁRMELY PROBLÉMA MEGOLDÁSA KONKRÉT EREDMÉNYT HOZ. A Logitech arra a következtetésre juthat, hogy egy kérdés túlzottan összetett, vagy hogy az Ügyfél rendszere olyan jellegű, ami nem teszi lehetővé a probléma hatékony elemzését e-mailen vagy telefonos megbeszéléseken keresztül. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Logitech esetleg nem tudja megoldani az ilyen jellegű kérdéseket, továbbá az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy az ilyen kérdések megoldását illetően önállóan kell intézkednie.

  5. Az Ügyfél felelőssége

  Ügyfél vállalja, hogy:

 • követi a Logitech által adott utasításokat és a Szolgáltatáskérési eljárásokat;
 • teljes mértékben együttműködik a Logitech-kel a Szolgáltatás lezárásáig;
 • biztonsági mentést készít az adatairól, és teljes körű katasztrófa utáni helyreállítási tervet tart fenn. Ügyfél elfogadja, hogy a Logitech nem felelős semmilyen elveszett vagy sérült szoftverért vagy adatért, függetlenül a veszteség okától, beleértve korlátozás nélkül a Logitech gondatlansága miatt bekövetkezett veszteséget is. Ez a korlátozás bármilyen kereseti alapra értendő, függetlenül attól, hogy szerződésen, jogellenes károkozáson vagy bármely más elméleten alapul;
 • saját költségén biztosítja és fenntartja azon közüzemi szolgáltatásokat, melyek a Logitech által támogatott termékek rendeltetésszerű használatához szükségesek;
 • saját költségén kicseréli a Logitech által támogatott termékekkel kapcsolatban használt valamennyi kellékanyagot;
 • a Logitech számára engedélyt szerez és fenntartja azt, hogy a Szolgáltatás nyújtása céljából a Logitech hozzáférhessen és használhassa a Logitech által támogatott termékeket, az ezeken lévő adatokat, valamint az összes hardver- és szoftverkomponenst, melyeket ezen termékek tartalmaznak.
 • a Logitech által támogatott termékekhez egy naprakész és elismert vírusirtó programot telepít, használ, és rendszeresen frissíti azt. A vírussal megfertőzött vagy emiatt sérült Logitech által támogatott termékek javítása vagy helyreállítása nem tartozik a Szolgáltatás hatálya alá.
 • teljesíti a jelen Szerződésben és a vonatkozó Szolgáltatás leírásában megadott egyéb kötelezettségeit („Az Ügyfél felelőssége”). Ha az Ügyfél nem teljesíti minden kötelezettségét, akkor a Logitech nem köteles a Logitech Szolgáltatást nyújtani, illetve emiatt a szolgáltatásban késések lehetnek, vagy további költségek merülhetnek fel.
 • a Logitech által támogatott termékek használatához szükséges vagy az Ügyfél részére biztosított valamennyi szoftverlicencet megfelelő állapotban tartja. Az Ügyfél felelőssége annak eldöntése, hogy telepít-e minden szoftverkiadást azok megjelenésekor. Ugyanakkor az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Logitech a Szolgáltatás nyújtásához megkövetelheti az Ügyféltől a szoftver frissítését.
 •  

  6. GARANCIÁK FELELŐSSÉGELHÁRÍTÓ NYILATKOZATA

  A LOGITECH NEM VÁLLAL SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT VAGY FELTÉTELT A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁHOZ HASZNÁLT BÁRMELY HARDVER VAGY SZOFTVER TELJESÍTMÉNYÉRE VONATKOZÓ GARANCIÁT VAGY FELTÉTELT, BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT VAGY FELTÉTELT A SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ, VAGY A LOGITECH ÁLTAL TETT BÁRMELY AJÁNLÁS EREDMÉNYEIRE VONATKOZÓAN, IDEÉRTVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL MINDEN OLYAN VÉLELMEZETT GARANCIÁT VAGY FELTÉTELT, AMELY A LOGITECH ÁLTAL ADOTT AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSÁBÓL EREDŐ BÁRMELY TELJESÍTÉS VAGY CÉLKITŰZÉS TELJESÍTMÉNYÉRE, KERESKEDELMI FORGALOMBAN VALÓ ALKALMAZHATÓSÁGÁRA, ALKALMASSÁGÁRA, NEM JOGSÉRTŐ VOLTÁRA VAGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁRA VONATKOZIK. SEMMI SEM VÁLTOZTATHATJA MEG A JELEN SZAKASZ FELTÉTELEIT, AMI MÁSHOL EBBEN A SZERZŐDÉSBEN VAGY BÁRMELY MÁS ÍRÁSOS DOKUMENTÁCIÓBAN SZEREPEL, VAGY A VÉGFELHASZNÁLÓVAL FOLYTATOTT SZÓBELI KOMMUNIKÁCIÓ SORÁN ELHANGZOTT.

  A Szolgáltatás egyes aspektusai megkövetelhetik, hogy a Logitech beavatkozzon olyan hardverbe vagy szoftverbe, amelyet nem a Logitech gyárt. Egyes gyártók garanciája érvényét veszítheti, ha a Logitech, vagy a gyártón vagy annak meghatalmazott képviselőjén kívül bárki más dolgozik a hardveren vagy szoftveren. Az Ügyfél felelőssége, hogy áttekintse a garanciát és annak feltételeit, és megbizonyosodjon arról, hogy a Logitech által nyújtott Szolgáltatás nem befolyásolja a garanciát, vagy ha mégis, akkor annak hatása elfogadható lesz az Ügyfél számára. A LOGITECH NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET HARMADIK FELEK GARANCIÁIÉRT VAGY FELTÉTELEIÉRT A SZOLGÁLTATÁSNAK AZ ILYEN GARANCIÁKRA VAGY FELTÉTELEKRE GYAKOROLT HATÁSAI TEKINTETÉBEN.

  7. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

  A LOGITECH (BELEÉRTVE A LOGITECH LEÁNYVÁLLALATAIT, TISZTVISELŐIT, IGAZGATÓIT, ALKALMAZOTTAIT VAGY ÜGYNÖKEIT) NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZ ITT MEGHATÁROZOTT JOGORVOSLATOKON TÚL, IDEÉRTVE, HA A LOGITECH ÁLTAL TÁMOGATOTT TERMÉKEK NEM ELÉRHETŐK A HASZNÁLATRA, VALAMINT AZ ELVESZETT VAGY SÉRÜLT ADATOKÉRT VAGY SZOFTVEREKÉRT, ILLETVE A SZOLGÁLTATÁSOK VAGY A TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁÉRT VALÓ FELELŐSSÉGET IS. A LOGITECH NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A LOGITECH ÁLTAL TÁMOGATOTT TERMÉKEK MAGAS KOCKÁZATÚ TEVÉKENYSÉGEKHEZ VALÓ HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ KÁROKÉRT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEK, REPÜLŐGÉP-NAVIGÁCIÓS VAGY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK, LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÁS, ORVOSI RENDSZEREK, ÉLETFENNTARTÓ VAGY FEGYVERRENDSZEREK ÜZEMELTETÉSÉT. A LOGITECH NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZ ELMARADT HASZONÉRT, ÜZLETVESZTÉSÉRT VAGY EGYÉB VÉLETLEN, KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYES, EGYEDI VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁRÉRT, MÉG HA TÁJÉKOZTATTÁK IS AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL, ILLETVE BÁRMELY HARMADIK FÉL BÁRMELY KÖVETELÉSÉÉRT.

  ÜGYFÉL ELFOGADJA, HOGY A LOGITECH A SZOLGÁLTATÁSOK MEGVÁSÁRLÁSÁVAL KAPCSOLATOS BÁRMILYEN FELELŐSSÉG TEKINTETÉBEN NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÁRÖSSZEGÉRT, AMI MEGHALADJA A JELEN SZERZŐDÉS ALAPJÁN A SZOLGÁLTATÁS MEGVÁSÁRLÁSÁÉRT AZ ÜGYFÉL ÁLTAL KIFIZETETT AZON TELJES ÖSSZEGET, AMI AZT A NAPOT KÖZVETLENÜL MEGELŐZŐ TIZENKÉT HÓNAP SORÁN KELETKEZETT, AMIKOR AZ ÜGYFÉL A LOGITECH-ET A FELELŐSSÉGRE VONATKOZÓ IGÉNYÉRŐL ÉRTESÍTETTE.

  A FENTI KORLÁTOZÁSOK AZ ILYEN VESZTESÉGET, KÁRT VAGY FELELŐSSÉGET KIVÁLTÓ OKRA VAGY KÖRÜLMÉNYEKRE TEKINTET NÉLKÜL ALKALMAZANDÓK, MÉG AKKOR IS, HA AZ ILYEN VESZTESÉG, KÁR VAGY FELELŐSSÉG GONDATLANSÁGON, MÁS JOGSÉRTÉSEN VAGY SZERZŐDÉSSZEGÉSEN (BELEÉRTVE AZ ALAPVETŐ SZERZŐDÉSSZEGÉST VAGY ALAPVETŐ FELTÉTEL MEGSZEGÉSÉT) ALAPUL.

  SEM A LOGITECH, SEM A VÉGFELHASZNÁLÓ NEM KEZDEMÉNYEZHET SEMMILYEN, A JELEN SZERZŐDÉSBŐL EREDŐ KERESETET SEMMILYEN FORMÁBAN A KERESETI OK FELMERÜLÉSÉT KÖVETŐ TIZENNYOLC (18) HÓNAPNÁL KÉSŐBB.

  8. Lemondás

  8.1. Ügyfél jelen Szerződést a Kezdő dátumtól számított legfeljebb harminc (30) napon belül felmondhatja a Logitechnek küldött írásbeli értesítéssel, és visszatérítést kap. A Logitech levonhatja a már igénybe vett szolgáltatások értékét. A visszatérítés összege semmiképpen sem haladhatja meg a Szolgáltatásért fizetett díjakat. A Logitech által kiszámított érték végleges, visszavonhatatlan és vita tárgyát nem képezi. Ügyfél nem mondhatja fel jelen Szerződést a Kezdő dátumot követő harminc (30) nap elteltével, kivéve az alkalmazandó jogszabály által előírt, megállapodással nem módosítható eseteket.

  8.2. A Logitech bármikor felmondhatja jelen Szerződést az Időtartam alatt, ha az Ügyfél (i) valótlan állítást tesz a Logitech vagy annak képviselői felé, (ii) fizetésképtelenné válik, csődeljárás alá kerül, (iii) csődhelyzeti átszervezési rendelkezések alapján mentességet kér vagy ahhoz hozzájárul, vagy képtelenné válik arra, hogy a normál üzletmenet során pénzügyi kötelezettségeit teljesítse, vagy (iv) visszaél a Szolgáltatással, egyéb módon megsérti jelen Szerződés feltételeit, vagy megszegi a jelen Szerződésben vagy a Szolgáltatás leírásában foglalt kötelezettségeit. Jelen Szerződés felmondása esetén a Logitech írásbeli felmondási értesítést küld az Ügyfélnek a nyilvántartásában szereplő címre.

  8.3. A Logitech saját belátása szerint harminc (30) napos felmondási idővel felmondhatja jelen Szerződést, mely esetben az Ügyfél jogosult az eredeti vételár időarányos visszatérítésére. Az időarányos visszatérítés alapja a le nem járt Időtartam százalékos aránya, csökkentve az Ügyfélnek a Szolgáltatás leírása alapján nyújtott bármely szolgáltatás értékével. A visszatérítés összege semmilyen esetben sem haladhatja meg a Szolgáltatás leírása alapján fizetett díjakat. A Logitech által kiszámított érték végleges, visszavonhatatlan és vita tárgyát nem képezi.

  8.4. Jelen Szerződés bármely okból történő felmondásával vagy megszűnésével a felek jogai és kötelezettségei megszűnnek, kivéve, hogy a felelősség korlátozása továbbra is fennmarad.

  9. Általános feltételek

  9.1. Bizalmas információk. Ügyfél egyetért azzal, hogy a Logitechnek telefonon, elektronikus formában vagy más módon elküldött vagy velük megosztott bármilyen információ vagy adat nem bizalmas, illetve nem képezi az Ügyfél tulajdonát.

  9.2. A teljes Szerződés. Jelen Szerződés a vonatkozó, a Szolgáltatás leírása dokumentummal együtt a teljes Megállapodás az Ügyfél és a Logitech között a Szolgáltatással kapcsolatban, és a felek között az ilyen szolgáltatásokkal kapcsolatban korábban létrejött bármely szóbeli vagy írásbeli kommunikáció helyébe lép. Sem a Viszonteladó, sem a Logitech egyik alkalmazottja vagy képviselője sem módosíthatja szóban jelen Szerződés feltételeit.

  9.3. További jogorvoslatok. Hacsak a Szolgáltatás leírása másként nem rendelkezik, jelen Szerződés nem tartalmaz garanciát. A Logitech által támogatott termék(ek)re a Logitech vagy adott esetben harmadik fél gyártók külön korlátozott garanciát is vállalhatnak. A Logitech Korlátozott hardvergaranciára továbbra is annak feltételei vonatkoznak.

  9.4. Adatlapok. Az Ügyfél által a Viszonteladónak vagy a Logitechnek küldött, vagy a jövőben az Ügyfél által a Viszonteladónak vagy a Logitechnek küldendő nyomtatványokon vagy űrlapokon (például megrendeléseken) feltüntetett előre meghatározott feltételek nem vonatkoznak a Szolgáltatásra, és nem módosítják vagy egészítik ki a jelen Szerződést.

  9.5. Logitech Szerződő fél. Ezt a Szerződést az alábbi felek kötik: (i) a Logitech Inc., ha az Ügyfél székhelye Észak-Amerikában van; (ii) a Logitech Europe SA, ha az Ügyfél székhelye az EMEA (Európa, Közel-Kelet, Afrika) térségben van; (iii) a Logitech Asia Pacific Ltd., ha az Ügyfél székhelye Ázsia és a Csendes-óceáni térség (Japán kivételével); (iv) a Logicool Co. Ltd., ha az Ügyfél bejegyzett székhelye Japánban található; vagy (v) a Logitech bármely más, a Szolgáltatás leírásában meghatározott jogi személye.

  9.6. Irányadó jog; Joghatóság: (A) Az Egyesült Államokban bejegyzett üzleti székhellyel vagy lakóhellyel rendelkező Ügyfelek esetében a jelen Szerződés kizárólag az Amerikai Egyesült Államok és Kalifornia állam törvényeinek hatálya alá esik, és azokkal összhangban értelmezendő, tekintet nélkül a jogválasztásra vonatkozó szabályokra, elvekre vagy az Egyesült Nemzeteknek. az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló Egyezményére. Felek elfogadják Kalifornia állam Santa Clara megyéjében található állami bíróságainak vagy Kalifornia északi körzetének szövetségi bíróságainak kizárólagos joghatóságát; (B) Az Egyesült Államokon kívül bejegyzett üzleti székhellyel vagy lakóhellyel rendelkező Ügyfelek esetében jelen Szerződés kizárólag Svájc törvényeinek hatálya alá esik és azokkal összhangban értelmezendő, tekintet nélkül a jogválasztásra vonatkozó szabályokra vagy elvekre. Az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló Egyezménye nem alkalmazandó. Felek elfogadják a Logitech Europe SA székhelyén, a svájci Vaud kantonban található bíróságok kizárólagos joghatóságát.

  9.7. Sorrendiség. Ha bármilyen ellentmondás vagy konfliktus merül fel a jelen Szerződés, bármely Szolgáltatás leírása dokumentum, számla vagy az Ügyfél bármely egyéb, hatályban lévő feltételének rendelkezései között, az alábbi rangsor alkalmazandó:

  • Jelen Szerződés
  • A Szolgáltatás leírása
  • Számla
  • Az Ügyfél bármely hatályban lévő általános szerződési feltétele.

   

  9.8. Értesítések. Minden értesítést írásban kell elküldeni a következő címre: (A) Ha az Ügyfél székhelye Észak-Amerikában van: Logitech Inc., Címzett: Legal Department, 7700 Gateway Blvd, CA - 94560 Newark, USA; (B) Ha az Ügyfél székhelye az EMEA térségben van (Európa, Közel-Kelet, Afrika): Logitech Europe SA, Címzett: Legal Department, EPFL – Innovation Square, CH – 1015 Lausanne, Svájc.

  9.9. Vis maior. Sem a Logitech, sem az Ügyfél nem felelős azért, ha bármely kötelezettség teljesítése olyan okok miatt marad el, amelyek nem állnak az ellenőrzésük alatt. Ha a Logitech szolgáltatásnyújtási képessége a Logitech ellenőrzési körén kívül eső körülmények miatt csökken, a Logitech felmondhatja a jelen Szerződést, mely esetben – feltéve, hogy a Logitech szolgáltatásnyújtási képességének csökkenését eredményező körülmények nem az Ügyfél tevékenységének vagy tétlenségének következményei – az Ügyfél az eredeti vételár időarányos visszatérítésében részesül. Az időarányos visszatérítés alapja a le nem járt Időtartam százalékos aránya, csökkentve az Ügyfélnek a Szolgáltatás leírása alapján nyújtott bármely szolgáltatás értékével. A visszatérítés összege semmilyen esetben sem haladhatja meg a Szolgáltatás leírása alapján fizetett díjakat. A Logitech által kiszámított érték végleges, visszavonhatatlan és vita tárgyát nem képezi.

  9.10. Nincs áthelyezés; Áttelepítés. Az Ügyfél nem engedheti vagy ruházhatja át jelen Szerződést, illetve a jelen Szerződés szerinti jogait vagy kötelezettségeit harmadik félre, kivéve, ha az ilyen engedményezés vagy átruházás az Ügyfél lényegében összes eszközének megvásárlásával, egyesüléssel vagy más hasonló jogi aktussal egyidejűleg történik. A Logitech a jelen Szerződés szerinti jogait és kötelezettségeit előzetes írásbeli hozzájárulás vagy értesítés nélkül átruházhatja.

  Ha az Ügyfél a Logitech által támogatott terméket olyan földrajzi helyre költözteti, ahol a megvásárolt Szolgáltatás nem vagy nem azonos áron érhető el, az Ügyféllel szemben megtagadható a Szolgáltatás teljesítése, az új helyszínen a Szolgáltatás biztosítása további díjfizetési kötelezettséggel járhat, vagy módosulhat annak terjedelme. Ha a Szolgáltatást a Támogatott rendszer fizikai áthelyezése miatt meg kell tagadni, vagy ha az Ügyfél úgy dönt, hogy nem fizet semmilyen pótdíjat, a Szolgáltatás automatikusan törlésre kerülhet, visszatérítés nélkül.

  9.11. Nincs jogfeladás: Szerződésszegés esetén a jogok feladása vagy bármely kötelezettség érvényesítésének elmulasztása semmiképpen nem értelmezendő bármely más vagy későbbi szerződésszegéssel vagy kötelezettségekkel kapcsolatos jogfeladásként.

  9.12. Elválaszthatóság: E Szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága sem érinti a Szerződés egészének érvényességét, amely mindenkor teljes mértékben hatályban marad.

  9.13. Független Szerződő felek; Leányvállalatok; Logitech-alvállalkozók: E Szerződés értelmében a felek független szerződő felekként járnak el. Sem a Logitech, sem annak személyzete vagy képviselői nem tekinthetők az Ügyfél képviselőinek vagy alkalmazottainak. A Logitech leányvállalatai részt vehetnek a jelen Szerződésben foglaltak teljesítésében, és a Logitech alvállalkozói szerződés formájában is teljesítheti az ebből eredő kötelezettségeit.

  9.14. Nincs Harmadik Fél. Ettől eltérő kifejezett rendelkezés hiányában a jelen Szerződés vagy a Szolgáltatás leírása dokumentum egyetlen feltétele vagy rendelkezése sem érvényesíthető harmadik fél által (azaz a feleken és engedélyezett jogutódjaikon és kedvezményezettjeiken kívül bármely más személy által).

  9.15. Személyes adatok Az Ügyféllel kapcsolatos, a Logitech által a Szolgáltatások nyújtása során megszerzett, személyazonosításra alkalmas adatokat (PII) a Logitech mindenkori adatvédelmi szabályzatának megfelelően kezeli, amely itt található (https://www.logitech.com/legal/product-privacy-policy.html). Ügyfél felhatalmazza a Logitech-et, hogy az az Ügyfél személyazonosításra alkalmas adatait és egyéb adatait a Szolgáltatások nyújtásához szükséges mértékben felhasználja, valamint azokat a Logitech nevében eljáró harmadik felekkel vagy megbízottakkal a Szolgáltatás nyújtása céljából megossza. Ügyfél kötelezettséget vállal, kijelenti és garantálja, hogy rendelkezik minden olyan engedéllyel, ami szükséges lehet vagy megfelelő a Logitech általi használatra, jelen Szerződés engedélyeinek megfelelően. A Logitech az alkalmazandó jogszabályok függvényében az Ügyfél személyazonosításra alkalmas adatait és egyéb adatait a Logitech adatvédelmi irányelveinek megfelelően használja fel, többek között a Logitech-szolgáltatások biztosítása, fejlesztése és javítása céljából. A Logitech adatvédelmi irányelvei kifejezetten a jelen Szerződés részének tekintendők.

  9.16. Törvénynek való megfelelőség; exportálási követelmények: Az Ügyfélnek meg kell felelnie az összes vonatkozó törvénynek és szabályozásnak. Ügyfél elfogadja és egyetért azzal, hogy a Logitech amerikai egyesült államokbeli és egyéb kormányzati szabályozások hatálya alá tartozik, amelyek tiltják bizonyos termékek és műszaki információk exportálását egyes országokba. Ügyfél garantálja, hogy sem közvetve, sem közvetlenül nem exportál semmilyen Logitech terméket és/vagy műszaki információt anélkül, hogy erre először kormányzati jóváhagyást ne kért volna. A fenti kötelezettségek teljesítésének elmulasztása a szolgáltatás késését vagy a jelen Szerződés megszűnését eredményezheti.

  Ügyfél kijelenti és garantálja, hogy a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítése során betartja a jelen Szerződéssel kapcsolatos tevékenységei tekintetében joghatósággal rendelkező kormányzati szervek valamennyi alkalmazandó törvényét, rendeletét és előírását, beleértve, de nem kizárólagosan az importra és exportra vonatkozó jogszabályokat, rendeleteket és előírásokat, a környezetvédelmi törvényeket, a megvesztegetés és korrupció elleni törvényeket, ideértve az Egyesült Királyság 2010. évi Megvesztegetés elleni törvényét, az Egyesült Államok FCPA (korrupcióellenes) jogszabályát, valamint a kényszermunkára, börtönmunkára vagy gyermekmunkára vonatkozó törvényeket. Ügyfél a Logitech rendelkezésére bocsát minden olyan információt, ami ahhoz szükséges, hogy a Logitech megfeleljen a jelen Szerződéssel kapcsolatos hatályos törvényeknek, rendeleteknek és előírásoknak.

  9.17. Nyelv. Jelen Szerződés irányadó nyelve az angol. A jelen Szerződés angol nyelvű változata és egy másik nyelvre lefordított változat közötti ellentmondás esetén a jelen Szerződés angol nyelvű változata az irányadó.