Bètatest-overeenkomst

GA NAAR HOOFDINHOUD
Pangea temporary hotfixes here

BÈTATEST-OVEREENKOMST

DOOR OP DE KNOP 'JA' OF 'AKKOORD' (OF EEN ANDERE KNOP OF MECHANISME DAT IS ONTWORPEN OM INSTEMMING MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST TE BEVESTIGEN) TE KLIKKEN, OF DOOR HET BÈTAPRODUCT TE DOWNLOADEN, OPENEN OF INSTALLEREN, GAAT U ERMEE AKKOORD OM AAN DEZE OVEREENKOMST GEBONDEN TE ZIJN.

Deze BÈTATEST-overeenkomst (de 'Overeenkomst') is door en tussen Logitech Europe S.A. en zijn gelieerde ondernemingen (gezamenlijk 'Logitech') en u ('Licentiehouder' of 'U').

  1. Onder 'Bètaproduct' vallen de producten, software, services en/of functies die als bèta- of pre-releaseversies van Logitech of een Logitech-partner zijn aangeduid en die gedurende de looptijd van deze overeenkomst aan U worden geleverd.

  2. Licentie. Logitech verleent U een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie om het Bètaproduct uitsluitend te gebruiken om het te testen, onderzoeken en evalueren. U zal het Bètaproduct niet wijzigen, demonteren, decompileren, reverse-engineeren, verhuren, leasen, uitlenen, overdragen of kopiëren.

  3. Eigendom. Alle aanspraken, belangen en eigendomsrechten in en op het Bètaproduct en de bijbehorende documentatie, met inbegrip van alle verbeteringen, aanpassingen en uitbreidingen daarvan, zijn en blijven bij Logitech en de partners van Logitech. Met uitzondering van de rechten die hierin uitdrukkelijk worden verleend, worden hierbij geen andere rechten, expliciet of impliciet, aan U verleend.

  4. Vertrouwelijkheid. Het Bètaproduct, het bestaan ervan, alle begeleidende documentatie en alle informatie die Logitech hieronder of anderszins in verband met het Bètaproduct met u deelt, inclusief maar niet beperkt tot prestatiegegevens, functies en andere informatie met betrekking tot of verkregen door het Bètaproduct, is 'Vertrouwelijke Informatie' van Logitech. U gebruikt de Vertrouwelijke Informatie niet, behalve voor zover nodig voor deze Overeenkomst, en u maakt geen enkel deel van de Vertrouwelijke Informatie bekend aan een andere persoon of entiteit. U zult alle stappen ondernemen die redelijkerwijs genomen kunnen worden om de Vertrouwelijke Informatie te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking. Vertrouwelijke Informatie bevat geen informatie die: (1) bij U op het moment van openbaarmaking rechtmatig bekend was zonder verplichting tot geheimhouding, (2) door U rechtmatig is verkregen van een derde partij zonder beperking van gebruik of openbaarmaking, of (3) zonder dat de U hier schuld aan heeft of zonder dat het in strijd met deze Overeenkomst algemeen bekend is geworden bij het publiek.

  5. Beëindiging. Deze Overeenkomst wordt beëindigd wanneer Logitech een openbaar beschikbare versie van het bètaproduct uitbrengt. Logitech garandeert niet dat een dergelijke openbaar beschikbare versie zal worden uitgebracht.

  6. Gegevens en feedback. U gaat ermee akkoord dat Logitech informatie en gegevens van U kan verkrijgen in verband met Uw registratie, installatie en gebruik van het Bètaproduct, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, persoonlijke informatie. Logitech mag ook technische en prestatiegegevens over uw gebruik van het Bètaproduct verzamelen en verwerken en deze gegevens gebruiken ter ondersteuning en om problemen op te lossen, updates te verstrekken, trends te analyseren en Logitech-producten of -services te verbeteren. Logitech mag deze gegevens gebruiken en delen met Logitech-partners voor het programma. U gaat ermee akkoord dat Logitech deze informatie, met inbegrip van eventuele persoonlijke gegevens, verwerkt en overdraagt in overeenstemming met het Privacybeleid van Logitech, dat van tijd tot tijd wordt bijgewerkt. Verder zult U Logitech van tijd tot tijd feedback geven over de functionaliteit en prestaties van het Bètaproduct, zoals redelijkerwijs door Logitech wordt gevraagd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het identificeren van mogelijke fouten en verbeteringen. U wordt ook gevraagd om enquêtes over de Logitech-apparaten in te vullen. Feedback die aan Logitech wordt verstrekt via een van de voorgaande methoden met betrekking tot het Bètaproduct kan door Logitech en zijn partners worden gebruikt om producten, services en/of functies te verbeteren en Logitech heeft derhalve een niet-exclusief, permanent, onherroepelijk, royaltyvrij, wereldwijd recht en licentie om dergelijke feedback zonder beperkingen te gebruiken, reproduceren, openbaar maken, in sublicentie geven, distribueren, wijzigen en anderszins te exploiteren.

  7. HET BÈTAPRODUCT KAN FOUTEN BEVATTEN EN WORDT SLECHTS VOOR BEPERKTE EVALUATIE AANGEBODEN. HET BÈTAPRODUCT WORDT GELEVERD 'ZOALS HET IS', ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK, IMPLICIET, STATUTAIR OF ANDERSZINS. LOGITECH WIJST SPECIFIEK ALLE IMPLICIETE GARANTIES AF MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

  8. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN LOGITECH DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE OVEREENKOMST MAG NIET MEER BEDRAGEN DAN $ 100. LOGITECH IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE, ZELFS NIET ALS LOGITECH OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DEZE BEPERKINGEN BLIJVEN VAN KRACHT IN HET GEVAL WAARIN EEN BEPERKTE VERHAALSMOGELIJKHEID FAALT IN HAAR WEZENLIJKE DOEL.

  9. Diversen. Op deze Overeenkomst is het recht van Californië van toepassing, zonder verwijzing naar conflicterende rechtsbeginselen. U mag deze Overeenkomst niet overdragen, direct of indirect, van rechtswege of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Logitech. U zult in alle opzichten voldoen aan alle Amerikaanse en buitenlandse export- en re-exportwetten en -voorschriften die van toepassing zijn op de technologie en documentatie die hieronder worden verstrekt. Dit is de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp. Geen enkele verklaring van afstand of wijziging van deze overeenkomst is geldig, tenzij deze schriftelijk door elke partij wordt ondertekend. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde rechterlijke instantie in strijd met de wet wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst volledig van kracht.

Winkelwagen

Uw winkelwagen is momenteel leeg. Ga nu winkelen