Logitech Select -palvelun käyttöehdot

Pangea temporary hotfixes here

Logitech Select -palvelun ehdot

Näitä ehtoja (”Sopimus”) sovelletaan Logitech Select -palveluun Palvelun kuvaus -asiakirjassa (”Palvelu”) kuvatulla tavalla. Asiakas hyväksyy tämän Sopimuksen ja sitoutuu noudattamaan sitä. Logitech pidättää oikeuden muokata mitä tahansa Logitech Select -palvelun ehtoa milloin tahansa ja ajoittain oman harkintansa mukaan. LOGITECH SELECT -PALVELU ON SAATAVILLA VAIN YRITYSKÄYTTÄJILLE, JOTKA OVAT HANKKIMASSA TUKIJÄRJESTELMIÄ OMAAN KAUPALLISEEN TAI AMMATILLISEEN KÄYTTÖÖNSÄ. SE EI OLE SAATAVILLA JÄLLEENMYYNTIIN. KULUTTAJA-ASIAKKAAT EIVÄT OLE OIKEUTETTUJA PALVELUN OSTAMISEEN.

1. Määritelmät

”Asiakkaalla” tarkoitetaan loppukäyttäjää, joka on ostanut palvelun omaan kaupalliseen tai ammatilliseen käyttöönsä eikä jälleenmyyntiin.

”Vika” tai ”Viallinen” on määritelty Logitechin soveltuvassa rajoitetussa laitteistotakuussa.

”Tilalla” tarkoitetaan neuvottelutilaa, johon Asiakas on määrittänyt Select-käyttöoikeuden Select-portaalin kautta ja johon sisältyy Logitechin tukema tuote.

”Logitechin tukema tuote” tarkoittaa Logitechin tarkistettua videoneuvotteluratkaisutuotetta, joka on mainittu Palvelun kuvauksessa.

”Jälleenmyyjällä” tarkoitetaan vähittäismyyjää tai jälleenmyyjää, joka myi Palvelun Asiakkaalle.

”Palvelun kuvaus -asiakirja” tarkoittaa Logitech-asiakirjaa, joka on saatavilla osoitteesta https://prosupport.logi.com/hc/articles/4402313890455 ja jossa kuvataan Palvelun tiedot.

”Kolmannen osapuolen yhdistetty tuote” tarkoittaa Logitechin hyväksymää kolmannen osapuolen toimittajan laitteisto- ja ohjelmistotuotetta, joka on yhdistetty paketiksi Logitechin tukeman tuotteen kanssa.

”Muu kolmannen osapuolen tuote” tarkoittaa kolmannen osapuolen toimittajan laitteisto- ja ohjelmistotuotteita, joita ei ole yhdistetty paketiksi Logitechin tukeman tuotteen kanssa mutta jotka ovat saatavilla Tilassa ja joita käytetään yhdessä Logitechin tukeman tuotteen kanssa.

”Kolmannen osapuolen tuote” tarkoittaa yleisesti Kolmannen osapuolen yhdistettyä tuotetta ja Muuta kolmannen osapuolen tuotetta.

2. Logitech-palvelut

Logitech tarjoaa Palvelun Palvelun kuvauksen mukaisesti ja seuraavien ehtojen puitteissa:

2.1. Soveltamisala. Logitech toimittaa palvelun, kun Asiakas on ostanut sen. Palvelun kuvaus -asiakirja liitetään tähän viitteenä. Palvelu on saatavilla vain Logitechin tukemille tuotteille, jotka on asennettu Tilaan ja joiden käyttöikä ei ole päättynyt Palvelun ostohetkellä ja jotka on ostettu Palvelun kuvauksessa määritetyissä maissa (”Katetut maat”). Palvelun voi tarjota osittain tai kokonaan Logitechin sopimuskumppanina toimiva kolmannen osapuolen palveluntarjoaja.

2.2. Select-portaali. Asiakkaan on kirjauduttava Logitechin tarjoamaan verkkoportaaliin (”Select-portaali”) aktivoidakseen Palvelun ja hallinnoidakseen sitä. Jokainen ostettu Palvelupaketti vastaa yhtä Tilaan määritettyä Select-käyttöoikeutta ja kattaa kyseiseen Tilaan asennetun Logitechin tukeman tuotteen. Asiakkaan on aktivoitava Palvelu jokaisen ostetun Palvelupaketin osalta Select-portaalissa ja määritettävä Tilaan voimassa oleva Select-käyttöoikeus.

Riippumaton kolmannen osapuolen jälleenmyyjä, edustaja, palveluntarjoaja tai urakoitsija (”Kolmannen osapuolen käyttäjä”) voi rekisteröityä Select-portaaliin ja hallinnoida Palvelua Asiakkaan puolesta. Asiakas on vastuussa Kolmannen osapuolen suorittamasta Palvelun, Select-portaalin ja muiden Logitechin tarjoamien ohjelmistojen käytöstä, mukaan luettuna rajoituksetta kaikenlainen toiminta, joka rikkoo tämän Sopimuksen vaatimuksia ja Asiakasta koskevia ehtoja.

2.3. Sijainti. Palvelu toimitetaan Katettuihin maihin. Jotkin Selectin sisältämät palvelut eivät ole käytettävissä kaikissa maissa. Logitechin velvollisuus tarjota Palvelu Logitechin tukemille tuotteille, jotka on siirretty muualle kuin Katettuihin maihin, riippuu paikallisesta saatavuudesta ja saattaa edellyttää lisämaksujen maksamista tai palvelutason muuttamista.

2.4. Kolmannen osapuolen tuotteet.

a. Kolmannen osapuolien yhdistettyjen tuotteiden osalta Logitech tarjoaa tukea ongelmissa, jotka vaikuttavat Microsoft Teams Roomsin, Zoomin ja muiden CollabOSissa käytettävissä olevien videoneuvottelusovellusten esiasennettuihin SRS/OS-vakionäköistiedostoihin. Logitech voi myös toimia välittäjänä Asiakkaan ja kolmannen osapuolen toimittajan välillä, jotta Asiakas saa tuen, johon se on oikeutettu muiden toimittajien tarjoamien takuiden nojalla.
b. Logitech tukee kaupallisesti kohtuullisin keinoin Tilassa käytettävissä olevia Kolmannen osapuolen tuotteita siinä määrin kuin ne ovat yhteydessä Logitechin tukemaan tuotteeseen esimerkiksi tarjoamalla apua yhteysongelmissa tai verkkoyhteyksien muodostamisessa. Palvelu ei missään tapauksessa sisällä Kolmannen osapuolen tuotteiden takuu- tai korvauspalveluita.
c. Palvelu ei sisällä takuukorvaus- tai korjauspalveluita Kolmannen osapuolen tuotteille, ja etenkin Nopea palautus ja Pikapalautus on suljettu pois palvelun piiristä. Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että sillä on asianmukainen takuu Kolmannen osapuolen tuotteille, eikä Logitech ole vastuussa Kolmannen osapuolen tuotteiden ja niihin liittyvien ohjelmistojen ja palveluiden suorituskyvystä.

2.5. Tuetut versiot. Palvelu edellyttää, että Asiakas päivittää ohjelmistot ja Logitechin tukeman tuotteen Logitechin määrittelemille versioiden vähimmäistasoille tai vähimmäismäärityksiin. Asiakkaan on myös asennettava korjaustiedostot, ohjelmistopäivitykset tai myöhemmin julkaistut versiot Logitechin ohjeiden mukaisesti varmistaakseen, että Palvelu voidaan tarjota Logitechin tukemalle tuotteelle.

2.6. Poikkeukset. Ellei sovellettavassa Palvelun kuvauksessa toisin mainita, Palvelu ei kata seuraavia:

 • tietyt osat, kuten paristot tai kulutustarvikkeet
 • väärinkäytön, onnettomuuksien, muutosten, sopimattoman fyysisen ympäristön tai käyttöympäristön, Asiakkaan suorittaman virheellisen huollon, laitteiden tai osien tunnistetarrojen poistamisen tai muuttamisen vuoksi vahingoittuneiden Logitechin tukemien tuotteiden huolto
 • sellaisista tuotteista tai lisävarusteista johtuva vika, joista Logitech ei ole vastuussa
 • normaalin kulumisen aiheuttamat viat
 • kosmeettiset vauriot, jotka eivät muuten vaikuta Logitechin tukemien tuotteiden toimintaan
 • sähkötyöt Logitechin tukemien tuotteiden ulkopuolella, puutteellinen tai viallinen IT-infrastruktuuri.

 

2.7. Nopea palautus. Logitech korvaa Palvelukuvauksen mukaisesti nopeasti kaikki vialliset Logitechin tukemat tuotteet, joita koskeva Logitechin rajoitettu laitteistotakuu on voimassa, lukuun ottamatta Kolmannen osapuolen tuotteita. Kolmannen osapuolen yhdistetyt tuotteet eivät sisälly Nopea palautus -palvelutasoihin, ja niiden vaihtamiseen sovelletaan asianomaisten kolmannen osapuolen toimittajien vaihtamiskäytäntöjä, toimintoja ja palvelutasoja. Logitech ei voi vaihtaa muita Tilaan asennettuja Kolmannen osapuolen tuotteita.

Jos korvausaikaan vaikuttaa korvaavien osien lähettämisen jälkeen tapahtumia, jotka eivät ole Logitechin hallinnassa, kuten sääolosuhteet, häiriöt kuriiriyhtiöiden ylläpitämässä kuljetusverkostossa, vientivalvontatoimet ja tullimenettelyt, tullausviiveet tai muut muuttujat ja Logitechin hallinnan ulkopuolella olevat tekijät, Logitech ei takaa toimitusta seuraavana työpäivänä tai muita toimitusaikoja. Logitech ei varsinkaan voi ottaa vastuuta viivästyksistä kuriiriyhtiöiden toiminnassa.

2.8 Pikapalautus. Logitech toimittaa Palvelukuvauksen mukaan palveluun oikeutetuille Asiakkaille Logitechin tukeman tuotteen mukana toimitettujen Logitech-laitteiden varakappaleet, joita säilytetään asiakkaan tiloissa saman päivän kuluessa tapahtuvaa vaihtoa varten. Pikapalautus ei koske Kolmansien osapuolien yhdistettyjä tuotteita eikä muita Kolmannen osapuolen tuotteita. Asiakas omistaa varalaitteet, ja sen on säilytettävä ne asianmukaisesti ja vastattava kyseisten laitteiden menetyksistä tai vaurioista vikoja lukuun ottamatta.

2.9.
Muutokset ja Palvelun lopettaminen. Logitech pidättää oikeuden (i) muuttaa tätä sopimusta ajoittain siten, että muutetut ehdot tulevat voimaan, kun ne on julkaistu Logitechin verkkosivustolla, (ii) lopettaa Tuotteiden tarjoamisen ja lopettaa vastaavasti Tuotteiden tai niiden versioiden tukemisen tai (iii) muuttaa Palvelua tai lopettaa sen tarjoamisen milloin tahansa. Kohdassa 8.3 (peruutus) mainitaan Asiakkaan ainoat oikeussuojakeinot kaikissa Palvelun lopettamiseen liittyvissä vaatimuksissa. Jos Palveluun tehdään muutoksia ja Asiakas jatkaa Palvelun käyttöä kyseisten muutosten jälkeen, tämän katsotaan ilmaisevan, että hän hyväksyy kyseiset muutokset.

3. Voimassaoloaika

3.1. Palvelun voimassaoloaika määritetään Jälleenmyyjän lähettämässä Select-laskussa (”Voimassaoloaika”), ja se alkaa Asiakkaalle lähetetyn vahvistusviestin päivämäärästä (”Alkamispäivä”). Se päättyy automaattisesti Voimassaoloajan päättyessä. Logitech ei tarjoa palveluja Voimassaoloajan päätyttyä. Asiakkaan vastuulla on ostaa uusia peräkkäisiä Palvelupaketteja saatavuuden mukaan.

3.2. Jos Logitech lopettaa Logitech-tuotteen (”Lakkautettu tuote”) valmistuksen tai jos kolmannen osapuolen valmistaja lopettaa kolmannen osapuolen niputetun tuotteen valmistuksen, Logitech tarjoaa Palvelun tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti Voimassaoloajan loppuun asti ja Palvelu päättyy automaattisesti nykyisen Voimassaoloajan päättyessä. Logitech voi oman harkintansa mukaan irtisanoa tämän sopimuksen kohdan 8.3 mukaisesti. Logitechin tukeman tuotteen elinkaaren päättymisen jälkeen tuotetta koskevaa Palvelua ei uusita eikä laajenneta.

4. Ohjelmistotuki

4.1. Logitech-ohjelmistot. Logitech tarjoaa koulutettujen asiantuntijoiden apua ohjelmisto-ongelmien vianmäärityksessä ja ratkaisemisessa Logitechin omien ohjelmistojen sekä CollabOS-käyttöjärjestelmässä mainittujen kolmansien osapuolien ohjelmistojen (esim. Microsoft Teams Rooms, Zoom) (”Katettu ohjelmisto”) osalta. Muut kolmannen osapuolen ohjelmistosovellukset, joita ei ole mainittu CollabOS-käyttöjärjestelmässä eikä määritelty Palvelun kuvauksessa, on suljettu pois palvelun piiristä.

4.2. Palvelun laajuus. Logitech auttaa Asiakkaita ratkaisemaan Katettuja ohjelmistoja koskevat ongelmat tarjoamalla tukea sähköisesti ja puhelimitse. Jos kyseessä on Katettu ohjelmisto, joka on kolmannen osapuolen ohjelmisto ja Logitech toteaa, että se ei voi tarjota ratkaisua ongelmaan, se voi toimia välittäjänä Asiakkaan ja kolmannen osapuolen toimittajan välillä auttaakseen Asiakasta saamaan kolmannen osapuolen palvelua tai tukea kyseisten toimittajien kanssa tekemiensä sopimusten mukaisesti. Logitech pyrkii kaupallisesti kohtuullisin keinoin tarjoamaan asiakkailleen seuraavat ohjelmistotukipalvelut:

 • ehdotetut korjaukset
 • ongelman määrittäminen, kuten tietojen kerääminen, analysointi ja lisätietojen etsiminen
 • ongelmanratkaisu, kuten valmis ratkaisu, ratkaisuun johtavat vaiheet, ohjeet, joilla ongelman voi kiertää, kokoonpanomuutokset tai virheraportin eskalointi
 • hallinnolliset lisäpalvelut, kuten tuki päivitysten asentamisessa.
 •  

  4.3. Ohjelmistotukipalvelun rajoitukset. Ohjelmistotuki sisältää tuen vain Katetulle ohjelmistolle, eikä se sisällä seuraavantyyppistä tukea:

 • muut kuin Logitech-sovellusohjelmistot, lukuun ottamatta määritettyjä ”Katettuja ohjelmistoja”
 • kaikki paikan päällä tarjottavat palvelut
 • koulutusapu etäpalveluna tai paikan päällä
 • virusten tai haittaohjelmien poisto
 • komentosarjat, ohjelmointi tai verkkokehitys.
 •  

  Logitechin tämän Sopimuksen mukaiset velvollisuudet rajoittuvat saatavilla olevien henkilöiden perehdyttämiseen Katettuihin ohjelmistoihin ja niihin liittyviin Tuettuihin järjestelmiin ja Logitechin kohtuullisin keinoin aikaansaamien tulosten esittämiseen vastauksena Asiakkaan kysymyksiin. LOGITECH EI TAKAA, ETTÄ KAIKKIIN KYSYMYKSIIN TARJOTAAN RATKAISU TAI ETTÄ KATETUT OHJELMISTOT TAI ONGELMANRATKAISUT TUOTTAVAT TIETYT TULOKSET. Logitech voi todeta, että kysymyksen monimutkaisuus tai Asiakkaan järjestelmän luonne estää kysymyksen tehokkaan analysoinnin sähköpostitse tai puhelimitse. Asiakas ymmärtää, että Logitech ei välttämättä pysty ratkaisemaan tällaisia kysymyksiä, ja ymmärtää ja hyväksyy, että sen on ryhdyttävä omiin järjestelyihinsä tällaisten kysymysten ratkaisemiseksi.

  5. Asiakkaan velvollisuudet.

  Asiakas sitoutuu seuraaviin:

 • noudattamaan Logitechin antamia ohjeita ja Palvelupyyntömenettelyjä
 • tekemään yhteistyötä Logitechin kanssa, kunnes Palvelu on toimitettu
 • varmuuskopioimaan tietonsa ja ylläpitämään kattavaa palautussuunnitelmaa. Asiakas hyväksyy, että Logitech ei ole vastuussa mistään kadonneista tai vioittuneista ohjelmistoista tai tiedoista menetyksen syystä riippumatta, myös rajoituksetta siinä tapauksessa, että syynä on Logitechin huolimattomuus. Tätä rajoitusta sovelletaan kaikkiin syihin, riippumatta siitä, perustuvatko ne sopimukseen, vahingonkorvaukseen tai mihin tahansa muuhun teoriaan
 • tarjoamaan ja ylläpitämään omalla kustannuksellaan tarvittavat apupalvelut Logitechin tukemien tuotteiden käyttämiseksi teknisten tietojen mukaisesti
 • vaihtamaan omalla kustannuksellaan kaikki kulutustarvikkeet, joita käytetään Logitechin tukemien tuotteiden yhteydessä
 • hankkimaan Logitechille luvan käyttää Logitechin tukemia tuotteita, niillä olevia tietoja sekä kaikkia Logitechin tukemiin tuotteisiin sisältyviä laitteisto- ja ohjelmistokomponentteja ja ylläpitämään sitä palvelun tarjoamista varten
 • asentamaan ajan tasalla olevan, hyväksi tunnetun virustorjuntaohjelman ja käyttämään sitä Logitechin tukemien tuotteiden yhteydessä ja päivittämään sen säännöllisesti. Palvelu ei kata virustartunnan saaneiden tai viruksen vuoksi vaurioituneiden Logitechin tukemien tuotteiden korjaamista tai palauttamista
 • täyttämään kaikki muut Asiakkaan velvollisuudet, jotka on kuvattu tässä Sopimuksessa ja soveltuvassa Palvelun kuvauksessa. Jos Asiakas ei täytä kaikkia velvoitteitaan, Logitech ei ole velvollinen toimittamaan Logitech-palvelua tai Asiakkaalle saattaa aiheutua lisämaksuja tai viiveitä
 • ylläpitämään kaikkia Asiakkaalle myönnettyjä tai Logitechin tukemien tuotteiden käytön edellyttämiä ohjelmistolisenssejä. Asiakkaan vastuulla on päättää, asennetaanko jokainen saataville tuleva ohjelmistojulkaisu. Asiakas kuitenkin tiedostaa, että Logitech saattaa vaatia Asiakasta päivittämään ohjelmiston palvelun tarjoamista varten.
 •  

  6. KAIKKIEN TAKUIDEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE.

  LOGITECH EI ANNA MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA TAI EHTOJA PALVELUA KOSKIEN, MUKAAN LUETTUNA MUUN MUASSA TAKUUT TAI EHDOT, JOTKA KOSKEVAT PALVELUN SUORITTAMISESSA KÄYTETTÄVÄN LAITTEISTON TAI OHJELMISTON SUORITUSKYKYÄ, TAI MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA TAI EHTOJA, JOTKA KOSKEVAT PALVELUSTA SAATAVIA TULOKSIA TAI LOGITECHIN MAHDOLLISESTI ANTAMIEN SUOSITUSTEN TULOKSIA, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA OLETETUT TAKUUT TAI EHDOT, JOTKA KOSKEVAT LOGITECHIN MAHDOLLISESTI ANTAMAN SUOSITUKSEN TOTEUTTAMISEN TULOKSENA SYNTYVIÄ SUORITTEITA TAI TUOTOKSIA JA NIIDEN SUORITUSKYKYÄ, MYYNTIKELPOISUUTTA, SOVELTUVUUTTA, RIKKOMUKSETTOMUUTTA TAI KELPOISUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. MIKÄÄN TÄSSÄ SOPIMUKSESSA TAI MUUSSA KIRJALLISESSA DOKUMENTAATIOSSA TAI LOPPUASIAKKAAN KANSSA KÄYDYISSÄ SUULLISESSA KESKUSTELUISSA EI MUUTA TÄMÄN KOHDAN EHTOJA.

  Jotkin Palvelun osat saattavat edellyttää Logitechin puuttumista laitteisiin tai ohjelmistoihin, joita Logitech ei ole valmistanut. Joidenkin valmistajien takuut voivat mitätöityä, jos Logitech tai kuka tahansa muu kuin valmistaja tai sen valtuutettu edustaja työskentelee laitteiston tai ohjelmiston parissa. On Asiakkaan vastuulla perehtyä takuuseen ja ehtoihin ja varmistaa, että Logitechin tarjoama Palvelu ei vaikuta takuuseen, tai jos se vaikuttaa, että Asiakas hyväksyy vaikutuksen. LOGITECH EI OLE VASTUUSSA PALVELUN VAIKUTUKSISTA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TAKUIHIN TAI EHTOIHIN.

  7. KORVAUSVASTUUN RAJOITUS.

  LOGITECH (MUKAAN LUETTUINA LOGITECHIN TYTÄRYHTIÖT, TOIMIHENKILÖT, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT) EI OTA VASTUUTA TÄSSÄ SOPIMUKSESSA KUVATTUJEN OIKEUSSUOJAKEINOJEN LISÄKSI, MUKAAN LUETTUNA VASTUU SIINÄ TAPAUKSESSA, ETTÄ LOGITECHIN TUKEMAT TUOTTEET EIVÄT OLE KÄYTETTÄVISSÄ, ETTÄ TIEDOT TAI OHJELMISTOT OVAT KADONNEET TAI VIOITTUNEET TAI ETTÄ PALVELUITA TAI TUKEA EI OLE TARJOTTU. LOGITECH EI VASTAA MISTÄÄN VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT LOGITECHIN TUKEMIEN TUOTTEIDEN KÄYTÖSTÄ RISKIALTTIISSA TOIMINNASSA, MUKAAN LUETTUNA MUUN MUASSA YDINLAITOSTEN, LENTOKONEIDEN NAVIGOINTI- TAI VIESTINTÄJÄRJESTELMIEN, LENNONJOHDON, LÄÄKETIETEELLISTEN JÄRJESTELMIEN, ELOSSAPITOJÄRJESTELMIEN TAI ASEJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖ. LOGITECH EI OLE VASTUUSSA MENETETYISTÄ VOITOISTA, LIIKETOIMINNAN MENETYKSESTÄ TAI MUISTA SATUNNAISISTA, VÄLILLISISTÄ, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ TAI RANGAISTUSLUONTEISISTA VAHINGOISTA, VAIKKA TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA OLISIKIN ILMOITETTU, EIKÄ MINKÄÄN KOLMANNEN OSAPUOLEN VAATIMUKSISTA.

  ASIAKAS HYVÄKSYY, ETTÄ LOGITECH EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN PALVELUJEN OSTOON LIITTYVISTÄ VAHINGONKORVAUKSISTA, JOTKA YLITTÄVÄT ASIAKKAAN TÄMÄN SOPIMUKSEN MUKAISESTA PALVELUN OSTOSTA MAKSAMAA KOKONAISSUMMAA NIIDEN KAHDENTOISTA KUUKAUDEN AIKANA, JOTKA EDELTÄVÄT VÄLITTÖMÄSTI SITÄ PÄIVÄÄ, JOLLOIN ASIAKAS ILMOITTAA LOGITECHILLE VASTUUVELVOLLISUUTTA KOSKEVASTA VAATIMUKSESTA.

  EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET OVAT VOIMASSA RIIPPUMATTA MENETYKSEEN, VAHINKOON TAI VASTUUSEEN JOHTANEESTA SYYSTÄ TAI OLOSUHTEISTA, SIINÄKIN TAPAUKSESSA, ETTÄ MENETYS, VAHINKO TAI VASTUU PERUSTUU HUOLIMATTOMUUTEEN TAI MUUHUN VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUTEEN TAI SOPIMUSRIKKOMUKSEEN (MUKAAN LUKIEN PERUSTAVANLAATUINEN SOPIMUSRIKKOMUS TAI PERUSTAVANLAATUISEN EHDON RIKKOMINEN).

  LOGITECH TAI LOPPUASIAKAS EI SAA NOSTAA KANTEITA TÄMÄN SOPIMUKSEN PERUSTEELLA MISSÄÄN MUODOSSA KAHDEKSANTOISTA (18) KUUKAUDEN KULUTTUA KANTEEN PERUSTEEN SYNTYMISESTÄ.

  8. Peruuttaminen

  8.1. Asiakas voi peruuttaa tämän Sopimuksen enintään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Alkamispäivästä lähettämällä kirjallisen ilmoituksen Logitechille) ja saa hyvityksen. Logitech voi vähentää jo toimitettujen palveluiden arvon. Hyvityksen määrä ei missään tapauksessa saa olla suurempi kuin Palvelusta maksettu hinta. Logitechin laskema hinta on lopullinen ja sitova, eikä sitä voi riitauttaa. Asiakas ei saa peruuttaa tätä sopimusta kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua Alkamispäivästä , ellei toisin määrätä sovellettavassa laissa, jota ei voi säädellä sopimuksella.

  8.2. Logitech voi peruuttaa tämän Sopimuksen milloin tahansa Voimassaoloaikana, jos Asiakas (i) antaa Logitechille tai sen edustajille harhaanjohtavia tietoja, (ii) tulee maksukyvyttömäksi, tuomitaan konkurssiin, (iii) pyytää tai hyväksyy helpotuksia konkurssijärjestelyn puitteissa tai ei pysty täyttämään taloudellisia velvoitteitaan tavanomaisessa liiketoiminnassaan tai (iv) väärinkäyttää Palvelua, muutoin rikkoo tämän Sopimuksen ehtoja tai rikkoo tämän Sopimuksen tai Palvelun kuvauksen mukaisia velvoitteitaan. Mikäli Sopimus puretaan, Logitech lähettää Asiakkaalle kirjallisen ilmoituksen peruutuksesta tiedoissa ilmoitettuun osoitteeseen.

  8.3. Logitech voi harkintansa mukaan irtisanoa tämän Sopimuksen kolmenkymmenen (30) päivän irtisanomisajalla ilmoittamalla Asiakkaalle, jolloin tällä on oikeus saada määräsuhteinen hyvitys alkuperäisestä ostohinnasta. Määräsuhteinen hyvitys perustuu jäljellä olevan Voimassaoloajan prosenttiosuuteen, josta on vähennetty Asiakkaalle Palvelukuvauksen mukaisesti tarjotun palvelun arvo. Hyvityksen määrä ei saa missään tapauksessa olla suurempi kuin Palvelun kuvauksesta maksetut palkkiot. Logitechin laskema hinta on lopullinen ja sitova, eikä sitä voi riitauttaa.

  8.4. Kun Sopimus peruutetaan tai sen voimassaolo päättyy jostain syystä, osapuolten oikeudet ja velvollisuudet raukeavat, paitsi että vastuun rajoitus säilyy voimassa.

  9. Yleiset ehdot.

  9.1. Salassapito. Asiakas suostuu siihen, että mitkään Logitechille puhelimitse, sähköisesti tai muutoin ilmaistut tai lähetetyt tiedot eivät ole salassa pidettäviä tai Asiakkaan omaisuutta.

  9.2. Koko sopimus. Tämä Sopimus ja sovellettava Palvelun kuvaus muodostavat Asiakkaan ja Logitechin välisen Palvelua koskevan koko Sopimuksen, ja ne korvaavat aikaisemman osapuolten välisen palveluita koskevan suullisen tai kirjallisen viestinnän. Jälleenmyyjät tai Logitechin työntekijät tai edustajat eivät saa suullisesti muuttaa tämän sopimuksen ehtoja.

  9.3. Muut oikeussuojakeinot. Ellei Palvelun kuvauksessa toisin määrätä, tämä Sopimus ei sisällä takuuta. Logitechin tukemilla tuotteilla voi olla Logitechin tai soveltuvilta osin kolmansien osapuolten valmistajien myöntämä erillinen, rajoitettu takuu. Logitechin rajoitetun laitteistotakuun ehdot pysyvät voimassa.

  9.4. Lomakkeet. Asiakkaan Jälleenmyyjälle tai Logitechille mahdollisesti lähettämiin lomakkeisiin (kuten ostotilauksiin) sisältyviä esipainettuja ehtoja ei sovelleta Palveluun, eivätkä ne muuta tai täydennä tätä Sopimusta.

  9.5. Logitechin sopimusyksikkö. Tämän sopimuksen ovat tehneet (i) Logitech Inc., jos asiakkaan rekisteröity toimipaikka on Pohjois-Amerikassa, (ii) Logitech Europe SA, jos asiakkaan rekisteröity toimipaikka on EMEA-alueella (Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka), (iii) Logitech Asia Pacific Ltd, jos asiakkaan rekisteröity toimipaikka on Aasian ja Tyynenmeren alueella (Japania lukuun ottamatta), (iv) Logicool Co. Ltd:n toimesta, jos asiakkaan rekisteröity toimipaikka on Japanissa, tai (v) mikä tahansa muu Logitechin yksikkö, joka on mainittu palvelukuvauksessa.

  9.6. Lainsäädäntö. (A) Niiden Asiakkaiden osalta, joiden rekisteröity toimipaikka tai asuinpaikka on Yhdysvalloissa, tähän Sopimukseen sovelletaan yksinomaan Yhdysvaltojen ja Kalifornian osavaltion lakeja huolimatta lain sovellutuksesta tai valituista laeista tai periaatteista tai YK:n yleissopimuksesta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista. Osapuolet hyväksyvät Santa Claran piirikunnassa sijaitsevien Kalifornian osavaltion tuomioistuinten yksinomaisen tuomiovallan tai Kalifornian pohjoisen piirikunnan liittovaltion tuomioistuinten yksinomaisen tuomiovallan; (B) Niiden asiakkaiden osalta, joiden rekisteröity toimipaikka tai asuinpaikka on Yhdysvaltojen ulkopuolella, tähän sopimukseen sovelletaan yksinomaan Sveitsin lakeja ja sitä tulkitaan Sveitsin lakien mukaisesti huolimatta lain sovellutuksesta tai valituista laeista tai periaatteista YK:n yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista ei sovelleta. Osapuolet hyväksyvät Logitech Europe SA:n rekisteröidyn kotipaikan Sveitsin Vaud’n kantonin tuomioistuinten yksinomaisen toimivallan.

  9.7. Ensisijaisuusjärjestys. Jos tämän Sopimuksen määräysten, Palvelun kuvauksen, laskun tai Asiakkaan muiden sovellettavien ehtojen välillä ilmenee epäjohdonmukaisuuksia tai ristiriitoja, sovelletaan seuraavaa etusijaisuusjärjestystä:

  • tämä Sopimus
  • Palvelun kuvaus
  • lasku
  • Asiakkaan sovellettavat ehdot.

   

  9.8. Ilmoitukset. Kaikki ilmoitukset on lähetettävä kirjallisesti seuraaviin osoitteesiin: (A) jos asiakkaan rekisteröity toimipaikka on Pohjois-Amerikassa: Logitech Inc., Attn: Legal Department, 7700 Gateway Blvd, CA - 94560 Newark, USA, (B) jos Asiakkaan rekisteröity toimipaikka on EMEA-alueella: Logitech Europe SA, Attn: Legal Department, EPFL – Innovation Square, CH – 1015 Lausanne, Switzerland.

  9.9. Force Majeure. Logitech tai Asiakas eivät ole vastuussa velvollisuuksien laiminlyönnistä syistä, jotka eivät ole sen hallinnassa. Jos Logitechin kyky toimittaa Palvelua heikkenee Logitechistä riippumattomista syistä, Logitech voi irtisanoa tämän Sopimuksen, jolloin Asiakas saa määräsuhteisen hyvityksen alkuperäisestä ostohinnasta edellyttäen, että olosuhteet, jotka johtivat Logitechin heikentyneeseen kykyyn tuottaa kyseisiä palveluja, eivät johtuneet Asiakkaan toiminnasta tai toimimattomuudesta. Määräsuhteinen hyvitys perustuu jäljellä olevan Voimassaoloajan prosenttiosuuteen, josta on vähennetty Asiakkaalle Palvelukuvauksen mukaisesti tarjotun palvelun arvo. Hyvityksen määrä ei saa missään tapauksessa olla suurempi kuin Palvelun kuvauksesta maksetut palkkiot. Logitechin laskema hinta on lopullinen ja sitova, eikä sitä voi riitauttaa.

  9.10. Ei siirtoa ja Muutto. Asiakas ei saa luovuttaa tai siirtää tätä Sopimusta tai tämän Sopimuksen mukaisia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle, ellei tällainen luovutus tai siirto tapahdu samanaikaisesti Asiakkaan koko omaisuuden oston, fuusion tai muun vastaavan lainmukaisen toimenpiteen kanssa. Logitech voi siirtää tämän Sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa ilman kirjallista ennakkosuostumusta tai -ilmoitusta.

  Jos Asiakas siirtää Logitechin tukeman tuotteen maantieteelliseen paikkaan, jossa ostettua Palvelua ei ole saatavilla tai ei ole saatavilla samaan hintaan, Asiakkaalta voidaan evätä Palvelun suoritukset tai veloittaa maksu uudessa paikassa tai Palvelun kattavuutta voidaan muuttaa. Jos Palvelu on evättävä Tuetun järjestelmän fyysisen siirron vuoksi tai jos Asiakas päättää olla maksamatta lisämaksua, Palvelu voidaan peruuttaa automaattisesti ilman hyvitystä.

  9.11. Ei luopumista. Sopimusrikkomuksen jättämistä huomiotta tai tässä Sopimuksessa määritettyjen velvoitteiden noudattamisen valvonnan laiminlyöntiä ei missään tapauksessa tulkita luopumiseksi muuta tai myöhempää tämän Sopimuksen rikkomista tai velvoitteen laiminlyöntiä koskevasta oikeudesta.

  9.12. Erotettavuus. Minkään tämän Sopimuksen määräyksen mitättömyys tai täytäntöönpanokelvottomuus ei vaikuta tämän Sopimuksen voimassaoloon kokonaisuudessaan, sillä se pysyy aina voimassa.

  9.13. Riippumattomat urakoitsijat, Tytäryhtiöt ja Logitechin alihankkijat. Osapuolet toimivat itsenäisinä sopimusosapuolina tämän Sopimuksen mukaisesti. Logitechia tai sen työntekijöitä tai edustajia ei pidetä Asiakkaan edustajina tai työntekijöinä. Logitechin tytäryhtiöt voivat osallistua tämän sopimuksen mukaiseen suoritukseen, ja Logitech voi myös suorittaa sen mukaisia velvoitteitaan alihankintana.

  9.14. Ei kolmansia osapuolia. Jollei nimenomaisesti toisin määrätä, mikään tämän Sopimuksen tai Palvelun kuvauksen ehdoista ei ole täytäntöönpanokelpoinen kolmannen osapuolen toimesta (kuka tahansa muu kuin osapuolet ja niiden valtuutetut seuraajat ja siirronsaajat).

  9.15. Henkilötiedot. Logitechin Palveluiden toimittamisen aikana saamia Asiakkaan henkilötietoja käsitellään Logitechin voimassa olevan tietosuojakäytännön mukaisesti (https://www.logitech.com/legal/product-privacy-policy.html). Asiakas valtuuttaa Logitechin käyttämään Asiakkaan henkilötietoja ja muita tietoja sen mukaan, miten Logitech tarvitsee niitä palveluiden tarjoamiseen, ja jakamaan niitä Logitechin puolesta toimivien kolmannen osapuolen toimittajien tai edustajien kanssa Palvelun toimittamista varten. Asiakas takaa, että sillä on kaikki valtuutukset, joita Logitech voi tarvita toimiakseen tämän Sopimuksen sallimalla tavalla. Ellei sovellettavasta laista muuta johdu, Logitech käyttää Asiakkaan henkilötietoja ja muita tietoja Logitechin tietosuojakäytännön mukaisesti muun muassa Logitechin palveluiden toimittamiseen, kehittämiseen ja parantamiseen. Logitechin tietosuojakäytäntö on nimenomaisesti sisällytetty tähän Sopimukseen.

  9.16. Lakien noudattaminen ja vientivaatimukset. Asiakkaan tulee noudattaa kaikkia asiaankuuluvia lakeja ja asetuksia. Asiakas tunnustaa ja hyväksyy sen, että Asiakkaan ja Logitechin toimista määrätään Yhdysvaltain hallinnollisten toimijoiden laatimissa säädöksissä, joissa kielletään tiettyjen tuotteiden ja teknisten tietojen vienti tiettyihin maihin. Asiakas suostuu siihen, ettei hän joko suoraan tai epäsuorasti vie maasta mitään Logitechin tuotteita ja/tai teknisiä tietoja ennen kaikkien hallinnollisten toimijoiden hyväksyntää. Edellä kerrottujen velvoitteiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa palvelun viivästymiseen tai tämän Sopimuksen voimassaolon päättymiseen.

  Asiakas vakuuttaa, että tämän Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan täyttäessään se noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja, asetuksia ja määräyksiä, jotka on annettu minkä tahansa sellaisen valtion viranomaisen toimesta, jolla on lainkäyttövaltaa Asiakkaan tämän sopimuksen mukaiseen toimintaan, mukaan luettuina muun muassa lait, asetukset ja määräykset, jotka liittyvät tuontiin ja vientiin, ympäristölainsäädäntö, kaikki sovellettavat lahjonnan ja korruption vastaiset lait, mukaan luettuina Ison-Britannian Bribery Act -laki vuodelta 2010 ja Yhdysvaltain Foreign Corrupt Practices Act -laki, sekä pakkotyön, vankityövoiman tai lapsityövoiman käyttöä koskevat lait. Asiakas toimittaa Logitechille kaikki tarvittavat tiedot, jotta Logitech voi noudattaa tähän Sopimukseen liittyviä lakeja ja määräyksiä.

  9.17. Kieli. Englanti on tämän sopimuksen hallitseva kieli. Jos tämän sopimuksen englanninkielinen versio ja muille kielille käännetyt versiot ovat ristiriidassa, tämän sopimuksen englanninkielinen versio on ratkaiseva.