Peacci og Logitech tilbyr

GÅ TIL HOVEDINNHOLD
Pangea temporary hotfixes here

LOGITECH OG PEACCI-TILBUD

VILKÅR OG BETINGELSER

KJØP NØDVENDIG FOR Å DELTA. TILBUDET GJELDER IKKE DER DET ER FORBUDT ELLER BEGRENSET AV GJELDENDE LOVGIVNING.

1. KVALIFISERING. Logitech og Peacci-tilbudet («tilbudet») er åpent for alle personer over 18 år (på datoen for registrering) som er lovlig bosatt i territoriene som spesifisert i vedlegg 1, vedlagt dette («Deltaker(e)»). Ledere, styremedlemmer og medarbeiderei Kampanjen, deres datterselskaper og partnerselskaper og Peacci fra Daisy's Nail Company Ltd. («Peacci»), dets datterselskaper og tilknyttedeselskaper, samt alle reklame- og markedsføringsbyråer, personer som er engasjert i utvikling , produksjon eller distribusjon av materialer for dette tilbudet , nære familiemedlemmer eller personer som bor i samme husholdning (enten de er i slekt eller ei) er ikke kvalifisert for å delta i dette tilbudet. Ved å delta i dette tilbudet godtar deltakerne uten forbehold å være bundet av disse vilkår og betingelser.

2. KAMPANJEANSVARLIG.Kampanjeansvarlig spesifisert i vedlegg 1 vedlagt(«Kampanjeansvarlig») vil fremme og administrere tilbudet. Hvis du har spørsmål om dette tilbudet, gå til support.logi.com. E-postadressen er kun oppgitt for forespørsler om tilbudet, og annen skriftlig kommunikasjon vil ikke bli godkjent

3.  HVORDAN DELTAR DU. Deltakerne må kjøpe enten (1) én Logitech MK380 ELLER (1) én Logitech Pebble 2-mus M350S + Logitech Pebble 2 tastatur M380S («Kvalifisert enhet»)kun fra det offisielle nettstedet til Logitech (www.logitech.com og andre lokalspesifikke Logitech-domener) (ytterligere vilkår og betingelser gjelder) i løpet av kampanjeperioden som definert nedenfor («bestilling») for å delta i tilbudet og motta 25 % rabatt på nettsiden til Peacci når de kjøper Peacci-produkter (ytterligere vilkår og betingelser gjelder ) («gave»). Deltakeren kan bare kreve én (1) gave per ordre (uansett hvor mange kvalifiserte enheter som bestilles). Dette tilbudet kan ikke kombineres med andre tilbud som kjøres samtidig fra kampanjeansvarlig eller Peacci.

Deltakeren skal i ordrebekreftelsen motta en unik kode og en lenke til Peacci.com (flere vilkår og betingelser gjelder). For å kreve gaven må deltakeren gå til Peacci.com (ytterligere vilkår og betingelser gjelder), velge Peacci-produkter etter eget valg, gå til kassen, oppgi kampanjekoden fra Logitech-e-posten og fortsette til betaling. Uavhentet gave vil ikke bli utstedt til deltakeren på nytt.

4. KAMPANJEPERIODE. Kampanjeperioden kan variere mellom ulike territorier og er tilgjengelig i vedlegg 1 («Kampanjeperiode»).

5. INNLØSNINGSPERIODE. Innløsningsperioden kan variere mellom territorier og kan finnes i vedlegg 1 («Innløsningsperiode»).

6. GENERELLE BETINGELSER. Ingen erstatning, overføring eller tilsvarende beløp i kontanter for noen gave er tillatt, unntatt fra kampanjeansvarliges side, som forbeholder seg retten til å erstatte en gave med en gave av tilsvarende eller høyere verdi. Eventuelle skatter og avgifter på gaven er vinnerens eneansvar.

Tilbudetkan ikke kombineres med andre tilbud som kjøres samtidig fra kampanjeansvarlig og/eller med eventuelle tilleggsrabatter, kuponger, kampanjer eller salgspriser.

All frakt og håndtering, skatter og avgifter på den kvalifiserte enheten er deltakerens eget ansvar.

Tilbudet er ugyldig der det er forbudt.

Hvis deltakeren returnerer den kvalifiserte enheten, vil kravet om en gave være ugyldig, og deltakeren vil ikke ha rett til å kreve eller motta gaven i henhold til dette tilbudet. Dette gjelder ikke dersom deltakeren utøver sine juridiske rettigheter i henhold til forbrukerrettighetslovene fordi den kvalifiserte enheten er defekt.

Kampanjeansvarligs beslutninger er endelige og bindende for alle saker relatert til dette tilbudet. Kampanjeansvarlig og deres partnere skal ikke holdes ansvarlig for ufullstendige, tapte, forlagte, skadde, forsinkede eller forkludrede registreringer eller e-postmeldinger, uriktig eller unøyaktig registrering av påmeldingsinformasjon, inkludert, men ikke begrenset til, tekniske funksjonsfeil, menneskelig eller teknisk feil, utelatelse, avbrudd, sletting, mangel eller svikt av enhver telefon- eller datalinje eller nettverk, datautstyr, eller enhver kombinasjon derav.

Kampanjeansvarlig forbeholder seg retten til, uten forvarsel, å avslutte dette tilbudet, helt eller delvis, eller endre dette tilbudet på enhver måte, og av enhver grunn, inkludert uten begrensning, hvis kampanjeansvarlig, etter eget skjønn, avgjør at svindel, teknisk svikt eller enhver annen faktor utenfor kampanjeansvarliges rimelige kontroll svekker tilbudets integritet. Kampanjeansvarlig forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å diskvalifisere enhver person de mener har tuklet med søknadsprosessen eller har handlet i strid med disse vilkår og betingelser. Ethvert forsøk fra en person på bevisst å undergrave den legitime driften av tilbudet er et brudd på straffeloven og sivil lov (underlagt gjeldende lokale lover), og dersom et slikt forsøk gjøres, forbeholder arrangøren seg retten til å kreve erstatning fra en slik person i den utstrekning loven tillater det.

Dersom en lov, utelatelse, hendelse eller omstendighet oppstår som ligger utenfor kampanjeansvarliges rimelige kontroll og som hindrer kampanjeansvarlig i å overholde disse vilkår og betingelser, skal ikke kampanjeansvarlig holdes ansvarlig for eventuell unnlatelse av å utføre sine forpliktelser. Kampanjeansvarlig reserverer seg retten til å endre, utsette, forsinke eller avslutte tilbudet dersom det oppstår omstendigheter som ligger uten for dennes kontroll.

Kampanjeansvarlig forbeholder seg retten til å endre disse vilkår og betingelser når som helst og uten forvarsel.

7. PERSONVERN; DATAINNSAMLING. Informasjon gitt av deltakeren i forbindelse med dette tilbudet er underlagt kampanjeansvarliges personvernregler, som du finner på  https://www.logitech.com/legal/web-privacy-policy.html

8. OVERLEVELSE. Dersom det fastslås at en av klausulene i disse vilkår og betingelser er ulovlig, ugyldig eller på annen måte ugjennomførlig, skal den utgå og slettes, og de andre klausulene skal fortsatt være gyldige og gjeldende.

9. TVISTER. Ved å delta godtar deltakeren at: (a) eventuelle tvister, krav og saksgrunnlag som skyldes eller kan tilskrives dette tilbudet, bortsett fra administrering av tilbudet, skal løses individuelt, uten å ty til noen form for gruppesøksmål, og utelukkende av en domstol med kompetent jurisdiksjon; (b) eventuelle erstatningskrav, dommer og belønninger skal begrenses til faktiske direkte utgifter som har påløpt, inkludert utgifter i forbindelse med å registrere seg for dette tilbudet, men ikke i noe tilfelle advokatutgifter og (c) ikke under noen omstendigheter skal deltakeren tillates å få erstatning for, og deltakeren fraskriver seg herved alle rettigheter til å kreve straffeerstatning, tilfeldig skade- og følgeskadeerstatning og annen erstatning, annet enn for faktiske direkte utgifter, og eventuelle rettigheter til å få skadeserstatninger mangfoldiggjort eller på annen måte økt. Alle stridspunkter og spørsmål angående konstruksjon, gyldighet og fortolkning og eksekusjon av disse vilkår og betingelser, eller rettighetene og forpliktelsene til deltakeren og kampanjeansvarlig i forbindelse med dette tilbudet skal være underlagt, og tolkes i samsvar med, lovene i land som angitt i vedlegg 1, uten å berøre eventuelle lovvalg eller lovvalgsregler. Eventuelle tvister som oppstår vedrørende disse vilkår og betingelser skal avgjøres av kompetente domstolene som er angitt i vedlegg 1. Disse domstolene skal ha eksklusiv domsmakt.

10. ANSVARSBEGRENSNING. KAMPANJEANSVARLIG GIR INGEN FORSIKRINGER ELLER GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, OM TILGJENGELIGHETEN TIL DEN KVALIFISERTE ENHETEN, GAVEN ELLER DELTAKERENS DELTAKELSE I TILBUDET. VED AT DELTA I TILBUDET GODTAR DELTAKER Å FRIGJØRE OG HOLDE KAMPANJEANSATTE, ANSATTE, AKSJONÆRER, AGENTER, REPRESENTANTER OG DERES TILKNYTTEDE SELSKAPER, DATTERSELSKAPER, FORELDRE, ANNONSESELGERE OG ANSVARLIGE FRA TAP, SKADER, RETTIGHETER, KRAV OG HANDLINGER AV ALLE SLAG I FORBINDELSE MED TILBUDET ELLER SOM ET RESULTAT AV GODKJENNING, BESITTELSE ELLER BRUK AV DEN KVALIFISERTE ENHETEN, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING, PERSONSKADE, DØD OG SKADE PÅ EIENDOM, OG KRAV BASERT PÅ OFFENTLIGHETSRETTIGHETER, ÆREKREKNING ELLER KRENKET PERSONVERN.

VEDLEGG 1

REGION-/LANDSPESIFIKKE VILKÅR OG BETINGELSER

FOR LOGITECH- OG PEACCI-TILBUDET

Territorier
Kampanjeansvarlig og adresse
KAMPANJEPERIODE
INNLØSNINGSPERIODE
Gjeldende lov og jurisdiksjon
Østerrike, Tyskland, Finland, Sverige, Belgia, Frankrike, Spania, Norge, Danmark, Nederland, Sveits, Storbritannia, Tsjekkia, Ungarn, Polen Logitech Europe SA, EPFL Innovation Park, Daniel Borel Innovation Center, 1015 Lausanne, Sveits Tilbudet starter 6. september 2023 kl. 09.00 CET og avsluttes 31. oktober 2023 kl. 23:59, CET Gaven kan innløses mellom 6. september 2023 kl. 09:00, CET, og avsluttes 30. november 2023 kl. 23:59, CET Sveitsisk lov, Court of Lausanne, Sveits

Handlekurv

Handlekurven din er tom. Begynn å handle nå