Báo cáo & Chứng nhận Tính bền vững - Lưu trữ

BỎ QUA TỚI NỘI DUNG CHÍNH
Pangea temporary hotfixes here

Lưu trữ

2020

BÁO CÁO VỀ TÍNH BỀN VỮNG

2019

BÁO CÁO VỀ TÍNH BỀN VỮNG

Chỉ số GRI

Báo cáo Khoáng sản xung đột

Báo cáo CDP

2018

BÁO CÁO VỀ TÍNH BỀN VỮNG

Chỉ số GRI

Báo cáo Khoáng sản xung đột

Báo cáo CDP

Chứng nhận Carbon

2017

BÁO CÁO VỀ TÍNH BỀN VỮNG

Chỉ số GRI

Báo cáo Khoáng sản xung đột

Báo cáo CDP

2016 trở về trước

BÁO CÁO VỀ TÍNH BỀN VỮNG

Chỉ số GRI

Báo cáo Khoáng sản xung đột

Báo cáo Môi trường, Sức khoẻ và An toàn của Công ty