Báo cáo về tính bền vững | các Tuyên bố & Chính sách của Logitech

Pangea temporary hotfixes here

BÁO CÁO VỀ TÍNH BỀN VỮNG

Báo cáo về tính Bền vững của chúng tôi* đem lại cái nhìn tổng quan về các chương trình chính mà chúng tôi đã triển khai và một số thành quả chúng tôi tự hào.

Lưu trữ

2019

BÁO CÁO VỀ TÍNH BỀN VỮNG

Chỉ số GRI

Báo cáo Khoáng sản xung đột

Báo cáo CDP

2018

BÁO CÁO VỀ TÍNH BỀN VỮNG

Chỉ số GRI

Báo cáo Khoáng sản xung đột

Báo cáo CDP

Chứng nhận Carbon

2017

BÁO CÁO VỀ TÍNH BỀN VỮNG

Chỉ số GRI

Báo cáo Khoáng sản xung đột

Báo cáo CDP

2016 trở về trước

BÁO CÁO VỀ TÍNH BỀN VỮNG

Chỉ số GRI

Báo cáo Khoáng sản xung đột

Báo cáo CDP

Báo cáo Môi trường, Sức khoẻ và An toàn của Công ty

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các chương trình bền vững hay hiệu suất của chúng tôi, vui lòng liên hệ sustainability@logitech.com.
 

Secondary Nav HTML Hack LOGIWEB-2111