Smlouva o beta testování

PŘEJÍT NA HLAVNÍ OBSAH
Pangea temporary hotfixes here

SMLOUVA O BETA TESTOVÁNÍ

KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO „ANO“ NEBO „PŘIJÍMÁM“ (NEBO NA JINÉ TLAČÍTKO NEBO MECHANISMUS URČENÝ K POTVRZENÍ SOUHLASU S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY) NEBO STAŽENÍM, PŘÍSTUPEM NEBO INSTALACÍ BETA PRODUKTU VYJADŘUJETE SOUHLAS S TÍM, ŽE BUDETE VÁZÁNI TOUTO SMLOUVOU.

Tato SMLOUVA O BETA TESTOVÁNÍ (dále jen „Smlouva“) je uzavírána mezi společností Logitech Europe S.A. a jejími přidruženými společnostmi (souhrnně „Logitech“) a vámi („Nabyvatel licence“ nebo „Vy“).

  1. Beta produkt“ zahrnuje produkty, software, služby a/nebo funkce, které jsou označeny jako beta nebo předběžné verze Logitech nebo partnera Logitech a jsou Vám poskytovány během tohoto období.

  2. Licence. Společnost Logitech vám uděluje nevýhradní, nepřenosnou, nesublicencovatelnou licenci k používání Beta produktu výhradně pro účely testování, výzkumu a hodnocení. Nesmíte upravovat, rozebírat, dekompilovat, zpětně analyzovat, pronajímat, půjčovat, převádět ani vytvářet kopie Beta produktu.

  3. Vlastnictví. Všechna nabývací, majetková a vlastnická práva na a k Beta produktu a související dokumentaci, včetně případných vylepšení, úprav a rozšíření téhož, jsou a zůstávají společnosti Logitech nebo partnerům Logitech. S výjimkou práv výslovně udělených v tomto dokumentu Vám nejsou udělena žádná další práva, ať výslovná nebo předpokládaná.

  4. Utajení. Beta produkt, jeho existence, veškerá doprovodná dokumentace, a všechny informace, které Vám společnost Logitech poskytuje podle této smlouvy nebo jinak v souvislosti s Beta produktem, včetně, bez omezení, na údaje o výkonu, funkce a další informace týkající se Beta produktu nebo získané z tohoto produktu, jsou „Důvěrnými informacemi“ společnosti Logitech. Důvěrné informace nebudete využívat, pokud to není nezbytné podle této Smlouvy, a žádné části Důvěrných informací neprozradíte žádné jiné osobě nebo subjektu. Podniknete veškeré přiměřené kroky na ochranu Důvěrných informací před neoprávněným použitím nebo zveřejněním. Důvěrné informace nezahrnují informace: (1) se kterými jste byli právoplatně seznámeni v době zveřejnění bez povinnosti mlčenlivosti, (2) které jste legálně získali od třetí strany bez omezení použití nebo vyzrazení, nebo (3) které jsou nebo se stanou veřejně známé, aniž by došlo k pochybení nebo porušení této smlouvy.

  5. Ukončení. Platnost této Smlouvy končí po vydání veřejně dostupné verze Beta produktu společností Logitech. Společnost Logitech nezaručuje, že bude takováto veřejně dostupná verze vydána.

  6. Data a zpětná vazba Souhlasíte s tím, že společnost Logitech od Vás může získat informace a data v souvislosti s Vaší registrací, instalací a používáním Beta produktu, včetně, bez omezení, osobních údajů. Společnost Logitech může také shromažďovat a zpracovávat technické a výkonnostní informace o vašem používání Beta produktu a využívat tyto informace k podpoře a odstraňování problémů, poskytování aktualizací, analýze trendů a zlepšování produktů nebo služeb Logitech. Společnosti Logitech je povoleno tato data používat a sdílet je s partnery Logitech pro účely programu. Tímto souhlasíte se zpracováním a přenosem těchto informací společností Logitech, včetně případných osobních údajů, v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů Logitech, které jsou čas od času aktualizovány. Dále Vy poskytnete společnosti Logitech zpětnou vazbu týkající se funkcí a výkonu Beta produktu, jak to společnost Logitech čas od času přiměřeně požaduje, včetně, bez omezení, identifikace potenciálních chyb a zlepšení. Budete také pozváni k vyplnění průzkumů týkajících se zařízení Logitech. Logitech a její partneři mohou využít zpětnou vazbu poskytnutou společnosti Logitech prostřednictvím jakékoli z výše uvedených metod v souvislosti s Beta produktem k vylepšení nebo rozšíření produktů, služeb a/nebo funkcí, a proto společnost Logitech musí mít nevýhradní, trvalé, neodvolatelné, bezplatné, celosvětové právo a licenci k používání, reprodukci, zveřejňování, poskytování dílčích licencí, distribuování, upravování a jakékoli jiné využívání této zpětné vazby bez omezení.

  7. BETA PRODUKT MŮŽE OBSAHOVAT CHYBY A JE POSKYTOVÁN POUZE PRO OMEZENÉ HODNOCENÍ. BETA PRODUKT JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ, ZÁKONNÉ NEBO JINÉ. LOGITECH ZVLÁŠTĚ ODMÍTÁ VŠECHNY IMPLICITNÍ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, NEPOTŘEBNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL.

  8. CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI LOGITECH VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO SMLOUVY NEBO S NÍ SOUVISEJÍCÍ NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU 100 USD. SPOLEČNOST LOGITECH NENESE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA. TATO OMEZENÍ PLATÍ BEZ OHLEDU NA JAKÉKOLI SELHÁNÍ ZÁKLADNÍHO ÚČELU JAKÉHOKOLI OMEZENÉHO OPRAVNÉHO PROSTŘEDKU.

  9. Různé. Tato Smlouva se řídí zákony státu Kalifornie bez ohledu na kolizní normy. Tuto Smlouvu nesmíte přímo ani nepřímo postoupit ze zákona ani jinak, bez předchozího písemného souhlasu společnosti Logitech. Ve všech ohledech musíte dodržovat všechny zákony a předpisy pro export a zpětný vývoz platné pro příslušnou technologii a dokumentaci poskytnutou podle této smlouvy, v USA a v zahraničí. Toto je úplná dohoda mezi stranami týkající se předmětu této smlouvy. Zrušení nebo změna této Smlouvy neplatí, pokud není písemně podepsáno každou stranou. Je-li jakékoli ustanovení této Smlouvy dle shledání soudu kompetentní jurisdikce v rozporu se zákonem, zůstávají zbývající ustanovení této Smlouvy v plné platnosti a účinnosti.

Košík

Váš košík je momentálně prázdný. Začít nakupovat nyní