Podmínky použití

PŘEJÍT NA HLAVNÍ OBSAH
Pangea temporary hotfixes here

Podmínky použití

Naposledy aktualizováno: Leden 2022
Archiv předchozích verzí je k dispozici kliknutím zde.

Tyto Podmínky použití („Podmínky“) představují právní smlouvu mezi vámi a společností Logitech, a řídí se jimi vaše používání této Webové stránky coby návštěvníka, přispěvatele obsahu, nebo jako registrovaného uživatele. Používání, zadávání informací na, a přístup k této Webové stránce podléhá vašemu dodržování těchto Podmínek, proto si je před zahájením používání této Webové stránky pozorně přečtěte. Společnost Logitech si vyhrazuje právo omezit nebo ukončit váš přístup k této Webové stránce, nebo ukončit či pozastavit vaši registraci v případě nedodržení podmínek a zásad uvedených na této Webové stránce, včetně těchto Podmínek, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu, a to kdykoli.

PŘÍSTUPEM A POUŽÍVÁNÍM TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM VYJADŘUJETE SOUHLAS, ŽE BUDETE TĚMITO PODMÍNKAMI VÁZÁNI. POKUD NESOUHLASÍTE SE VŠEMI UVEDENÝMI PODMÍNKAMI, TUTO WEBOVOU STRÁNKU NIJAK NEPOUŽÍVEJTE ANI NA NI NEZADÁVEJTE ŽÁDNÉ INFORMACE.


Změny těchto podmínek

Společnost Logitech může kdykoli měnit, upravovat, aktualizovat, doplňovat či odstraňovat části těchto podmínek. Pravidelně kontrolujte, zda tyto Podmínky nebyly změněny. Budete-li pokračovat v používání této Webové stránky po provedení jakýchkoli změn, vyjadřujete tím, že předmětné změny schvalujete.


Změny této webové stránky

Ve snaze trvale zlepšovat tyto Webové stránky a zvyšovat jejich užitnou hodnotu pro vás můžeme doplňovat nové služby nebo provádět změny stávajících služeb. V případě, že společnost Logitech provede takové změny, budou se tyto podmínky vztahovat na nové služby i na jakékoli změny stávajících služeb.


Informace o uživatelích

Abyste mohli používat určité části této Webové stránky, budete požádáni o poskytnutí informací o vaší osobě, mimo jiné vaše křestní jméno, e-mailovou adresu, heslo, město, stát nebo poštovní směrovací číslo. Nesete plnou zodpovědnost za udržování informací o vašem účtu, včetně vašeho hesla, v tajnosti, a za jakékoliv a všechny aktivity, které budou provedeny pod vaším účtem. Souhlasíte, že společnost Logitech neprodleně upozorníte na jakékoli neautorizované použití vašeho účtu nebo hesla, nebo na jakékoliv jiné narušení zabezpečení. Můžete být učiněni zodpovědnými za ztráty vzniklé společnosti Logitech nebo jakémukoli jinému uživateli či návštěvníkovi této Webové stránky z důvodu zneužití vašeho ID, hesla či účtu Logitech jinou osobou.

Nikdy nesmíte používat ID, heslo či účet Logitech jiné osoby bez výslovného povolení a souhlasu držitele tohoto ID, hesla nebo účtu Logitech. Společnost Logitech nemůže a nebude činěna zodpovědnou za jakékoliv ztráty či poškození vzniklá nedodržením těchto nařízení z vaší strany.


Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Logitech respektuje vaši touhu po soukromí a vyvíjí úsilí, aby ochránila vámi poskytnuté osobní informace. Zásady ochrany osobních údajů společnost Logitech jsou k dispozici na stránce www.logitech.com/privacy. Používáním této Webové stránky vyjadřujete souhlas s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.

Společnost Logitech zavedla bezpečnostní opatření proti ztrátě, zneužití či úpravě informací pod kontrolou společnosti Logitech. Tato bezpečnostní opatření jsou popsána v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Přestože společnost Logitech podnikla kroky popsané v našich zásadách ochrany osobních údajů pro zajištění, aby vaše osobní informace byly předávány a odhalovány pouze v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, společnost Logitech negarantuje, že vámi poskytnuté osobní informace nebudou zachyceny jinými osobami a dešifrovány.


Fóra podpory, blogy, a hodnocení a recenze

Společnost Logitech vytvořila fóra podpory, blogy, komunitní oblasti a skupinové diskuze (v současné době pouze v anglickém jazyce), abyste mohli sdílet vaše zkušenosti, pokládat nebo odpovídat na otázky, sdílet recenze produktů a služeb Logitech, a další (souhrnně nazýváno jako „Online komunity“). Jsme si vědomi faktu, že Online komunity Logitech odrážejí různorodost jejich uživatelů a že představují zajímavé místo pro sdílení, učení se, a komunikaci. Abychom udrželi ducha těchto komunit, ustanovili jsme základní sadu zásad a pravidel v anglickém jazyce, kterými se musejí řídit všichni členové, účastníci, přispěvatelé obsahu a uživatelé. Tyto zásady jsou součástí těchto Podmínek, a jsou k dispozici na stránce www.logitech.com/support/guidelines.


Obsah

Společnost Logitech vlastní, ovládá nebo poskytuje na licenci veškerý text, grafické prvky, uživatelské či vizuální rozhraní, ochranné známky, loga, hudba, zvuky, výtvarná díla, fotografie a počítačový kód (dále „obsah“), včetně mimo jiné designu, struktury, výběru, koordinace, vyjádření, „vzhledu a dojmu“ a uspořádání takového obsahu této webové stránky. Veškerý takový obsah je chráněn právy ochrany typického vzhledu, autorskými právy, patentovými právy a právy týkajícími se ochranných známek, stejně jako jinými právy duševního vlastnictví a zákony o nekalé hospodářské soutěži. Pokud se na určitý obsah nevztahuje jiná dohoda (např. softwarová licenční smlouva, podmínky služby apod.), uděluje vám tímto společnost Logitech omezené povolení používat obsah v souladu s těmito Podmínkami, pokud používání takového obsahu slouží pouze pro vaši osobní a nekomerční informační potřebu.

Pokud příslušná smlouva o obsahu výslovně neuvádí jinak, nesmí být žádný obsah kopírován, reprodukován, distribuován, zveřejňován jinde, stahován, zobrazován, vystavován ani přenášen v jakékoli podobě či jakýmikoli prostředky, včetně mimo jiné prostředků elektronických, mechanických, fotokopírování, záznamu či pomocí jiných prostředků, pokud s tím společnost Logitech a/nebo příslušný vlastník nevyjádří předem výslovný písemný souhlas. Stejně tak je zakázáno obsah obsažený na této Webové stránce nebo na jakémkoli jiném serveru kopírovat na jinou webovou stránku, pokud s tím společnost Logitech předem nevyjádří písemný souhlas.


Umisťování uživatelského obsahu

Určité oblasti této Webové stránky vám umožňují umisťovat obsah, mimo jiné vaše zkušenosti, rady, doporučení, názory, informace, zprávy, či jiné materiály („váš obsah“). Upozorňujeme vás, že tyto oblasti jsou veřejné, nikoli důvěrné. Umisťovat váš obsah smíte pouze do veřejných oblastí, a na místa, kam máte svolení obsah umisťovat. Nesmíte umisťovat žádný obsah, který porušuje tyto Podmínky nebo jakákoli práva třetích stran.

Společnost Logitech neuplatňuje nárok na vlastnictví jakéhokoli obsahu, který umístíte. Avšak umístěním vašeho obsahu do veřejných oblastí na Webové stránce udělujete společnosti Logitech, jejím dceřiným společnostem, partnerům a distributorům trvalé neodvolatelné právo bez nároku na odměnu používat, kopírovat, zobrazovat, provádět, distribuovat, upravovat, vytvářet odvozené práce, sublicencovat a propagovat váš obsah v naprosto jakémkoli médiu a způsobem, a používat a sublicencovat vaše jméno, podobiznu, biografii, hlas, video a fotografii (je-li to možné) k přisouzení vašich umístění vaší osobě. Kromě vašeho obsahu také doporučujeme, abyste nám poskytli vaši zpětnou vazbu. Souhlasíte, že smíme jakýmkoli způsobem a bez omezení používat všechny komentáře, rady, doporučení, návrhy, stížnosti, a jinou vámi poskytnutou zpětnou vazbu týkající se této Webové stránky, produktů nebo služeb Logitech, a že společnost Logitech se stane majitelem duševního vlastnictví vytvořeného na základě či části vaší zpětné vazby.


Zákaz nezákonného či nedovoleného používání

Při používání této Webové stránky NEsmíte následující:

 • Omezit či znemožnit jakémukoli jinému uživateli používat či mít užitek z této Webové stránky
 • Umisťovat či přenášet jakékoli nezákonné, podvodné, urážlivé, hanlivé, rasově závadné, sexistické, nemravné, pornografické, rouhavé, výhružné, obtěžující, nenávistné, hrubé či jinak závadné informace jakéhokoli druhu
 • Umisťovat či přenášet jakékoli informace dávají vznik či podporující chování, jehož důsledkem může být trestná činnost, vznik přestupku, vznik neautorizovaného provozování profesních služeb, či jinak porušující jakékoli místní, státní, národní či zahraniční zákony, včetně, bez omezení, zákonů a nařízení pro kontrolu exportu USA
 • Používat názvy, jména domén, ochranné známky, loga nebo symboly „Logitech“ a „Logi“ ve svém uživatelském jménu, přezdívce ani jiným způsobem, který by mohl naznačovat, že pracujete pro společnost Logitech nebo jste k ní přidruženi;
 •  Předstírat, že jste, nebo že představujete někoho jiného, či se vydávat za jakoukoli jinou osobu či subjekt
 • Narušovat soukromí nebo porušovat osobní či majetková práva jakékoli fyzické či právnické osoby
 • Umisťovat či přenášet jakékoli reklamy, žádosti, řetězové dopisy, Ponziho schémata či pyramidové hry, investiční příležitosti či schémata, či jiná nevyžádaná komerční sdělení (kromě výjimek výslovně povolených společností Logitech), či se angažovat v útocích typu spamming, phishing či odmítnutí služby
 • Umisťovat, zveřejňovat, přenášet, reprodukovat, distribuovat, či jakýmkoli jiným způsobem zneužívat jakékoli informace, software, či jiné materiály získané prostřednictvím této Webové stránky pro komerční účely (kromě výjimek výslovně povolených poskytovatelem takových informací, softwaru či jiných materiálů)
 • Používat Webovou stránku ke zvyšování návštěvnosti jiných stránek
 • Porušovat práva duševního vlastnictví nebo obdobná práva jakékoli fyzické či právnické osoby, včetně, avšak nikoli výhradně, autorských práv, ochranných známek a patentů
 • Odesílat, umisťovat, zveřejňovat, přenášet, reprodukovat, či jakýmkoli jiným způsobem distribuovat informace, software, či jiné materiály získané prostřednictvím této Webové stránky, kterou jsou chráněny autorskými či jinými vlastnickými právy, či odvozené práce s ohledem k uvedenému, bez získání povolení vlastníka práv či držitele práv 
 • Odesílat, umisťovat, zveřejňovat, přenášet, reprodukovat, či jakýmkoli jiným způsobem distribuovat jakékoli součásti této Webové stránky samotné, či odvozené práce s ohledem k uvedenému bez předchozího písemného souhlasu společnosti Logitech, jelikož tato Webová stránka je chráněna zákony USA a mezinárodními zákony o autorských právech
 • Podnikat jakékoli akce, které vytváří přehnanou či nepřiměřeně velkou zátěž na infrastrukturu této Webové stránky nebo systémů či sítí Logitech, nebo jakýchkoli systémů či sítí připojených k této Webové stránce či společnosti Logitech
 • Falšovat hlavičky (tituly) či jinak manipulovat s identifikátory za účelem skrytí původu jakékoli zprávy či přenosu, který zasíláte společnosti Logitech na nebo prostřednictvím této Webové stránky nebo jakékoli služby nabízené na nebo prostřednictvím této Webové stránky
 • Používat jakékoli roboty, spidery, scrapery, či jiné robotizované prostředky pro přístup k této Webové stránce či službám, ať už z jakéhokoli důvodu, bez našeho výslovného písemného svolení; toto nařízení se však nevztahuje na indexaci či aktualizaci vyhledávacích programů
 • Umisťovat či přenášet jakékoli informace či software obsahující viry, Trojské koně, červy či jiné škodlivé součásti
 • Umisťovat či přenášet jakékoli informace, soubory či software obsahující mimo jiné viry, Trojské koně, červy, adware, spyware, crimeware, online graffiti, taggery, droppery, rootkity, keyloggery, boty, či jakýkoli jiný škodlivý softwarový program či programový prvek

Odkazy na webové stránky a služby třetích stran

Ve snaze poskytnout vám vyčerpávající a užitečné zdroje může tato Webová stránka obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, které nepodléhají kontrole společností Logitech. Společnost Logitech nenese zodpovědnost za obsah či produkty poskytované jakoukoli odkazovanou stránkou či jakýmkoli odkazem nacházejícím se na odkazované stránce, či za jakékoli změny či aktualizace na těchto stránkách. Společnost Logitech poskytuje tyto odkazy pouze jako benefit pro vás, a zahrnutí jakéhokoli odkazu nenaznačuje, že společnost Logitech podporuje, garantuje či přijímá jakoukoli zodpovědnost za obsah či produkty na takové stránce třetí strany.

V souvislosti s vaším používáním této Webové stránky můžete být upozorňováni na služby, produkty, nabídky a reklamní akce poskytované třetími stranami, nikoli společností Logitech. Pokud se rozhodnete používat služby nebo produkty třetích stran, zodpovídáte za přečtení a porozumění podmínkám vztahujícím se k jakékoli službě nebo produktu třetí strany. Souhlasíte, že třetí strana, nikoli společnost Logitech, je zodpovědná za výkonnost služeb nebo produktů třetí strany. Například společnost Logitech používá YouTube jako platformu pro hostování našich videí a v důsledku toho se na vás vztahují Smluvní podmínky služby YouTube (dostupné na https://www.youtube.com/t/terms) včetně Zásad ochrany osobních údajů společnosti Google (k dispozici na https://www.google.com/policies/privacy).


Bez povinnosti monitorovat

Společnost Logitech má právo, nikoli však zodpovědnost, monitorovat nebo odstraňovat obsah Webové stránky, který je poskytován ostatními. Ačkoli některé komunity a jiné oblasti mohou být monitorovány z důvodu relevantnosti, nemáme povinnost kontrolovat jakýkoli obsah, a nejsme zodpovědní za umisťování takového obsahu. Vyhrazujeme si právo odmítnout umístění, upravovat poskytnutý obsah, a odstraňovat obsah z jakéhokoli důvodu. Dále není společnost Logitech zodpovědná za jakoukoli chybu či prodlevu v odstraňování obsahu.


Postup pro učinění prohlášení o porušování autorských práv

Společnost Logitech respektuje duševní vlastnictví ostatních. Pokud se domníváte, že vaše dílo chráněné autorskými právy bylo zkopírováno a je přístupné na Webové stránce způsobem, který představuje porušení autorských práv, nahlaste nám domnělé porušení autorských práv. Obrátíte-li se na nás, poskytněte pověřenci pro autorská práva společnosti Logitech následující informace:

 • Úplný popis díla chráněného autorskými právy či jiného duševního vlastnictví, jehož se dle vašeho tvrzení porušení týká
 • Elektronický nebo fyzický podpis osoby pověřené jednat v zastoupení vlastníka autorských práv či jiného duševního vlastnictví
 • Popis kde na této Webové stránce se nachází materiál, jehož se dle vašeho tvrzení porušení týká 
 • Vaše jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu
 • Vaše prohlášení, že se v dobré víře domníváte, že sporné používání není autorizováno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem, či zákonem
 • Prohlášení podepsané vámi, učiněné s vědomím trestní postižitelnosti za křivopřísežnictví, že výše uvedené informace ve vašem oznámení jsou přesné, a že jste vlastníkem autorských práv či duševního vlastnictví, nebo jste pověřeni jednat v zastoupení vlastníka autorských práv či duševního vlastnictví

 

Na pověřence společnosti Logitech se můžete obrátit prostřednictvím libovolného z kontaktů uvedených níže:

V USA
Pověřenec společnosti Logitech pro autorská práva
c/o Logitech Inc.
3930 North First Street
San Jose, CA 95134

Mimo USA
Pověřenec společnosti Logitech pro autorská práva
c/o Logitech Europe S.A.
EPFL – Quartier de l’Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Prostřednictvím e-mailu 
http://support.logitech.com/response-center

Dotazy, které se netýkají prohlášení o porušování autorských práv, budou ignorovány.


ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUKY

POKUD NENÍ VÝSLOVNĚ UVEDENO JINAK A V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM, TATO WEBOVÁ STRÁNKA A VŠECHNY MATERIÁLY, INFORMACE, UMÍSTĚNÍ, NÁZORY NEBO SLUŽBY NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE NEBO ODKAZOVÁNY Z TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY JSOU POSKYTOVÁNY „JAK JSOU“ A „DLE DOSTUPNOSTI“ BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, A SPOLEČNOST LOGITECH A JEJÍ DODAVATELÉ, POSKYTOVATELÉ SLUŽEB TŘETÍCH STRAN A PARTNEŘI (DÁLE SOUHRNNĚ UVÁDĚNI JAKO „DODAVATELÉ“) SE TÍMTO VÝSLOVNÉ ZŘÍKAJÍ VŠECH ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH ČI IMPLIKOVANÝCH, VČETNĚ MIMO JINÉ IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, NEPORUŠENÍ PRÁV, A OPRÁVNĚNÍ. SPOLEČNOST LOGITECH NEREPREZENTUJE ČI SCHVALUJE PŘESNOST, SPRÁVNOST NEBO SPOLEHLIVOST JAKÝCHKOLI RAD, NÁZORŮ, PROHLÁŠENÍ, ČI JINÝCH INFORMACÍ ZOBRAZENÝCH, ODESLANÝCH NEBO ŠÍŘENÝCH PROSTŘEDNICTVÍM TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY. SPOLEČNOST LOGITECH A JEJÍ DODAVATELÉ NEZARUČUJÍ, ŽE TATO WEBOVÁ STRÁNKA SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY ČI OČEKÁVÁNÍ, ŽE PŘÍSTUP K TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE ČI JAKÉKOLI INFORMACE, UMÍSTĚNÍ, NÁZORY NEBO SLUŽBY ODKAZOVANÉ Z TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY BUDE NEPŘERUŠENÉ, VČASNÉ, BEZPEČNÉ NEBO BEZ CHYB, A ŽE VÝSLEDKY Z TAKOVÉHO POUŽÍVÁNÍ BUDOU PŘESNÉ ČI SPOLEHLIVÉ, NEBO ŽE BUDOU VHODNÉ PRO VAŠE ÚČELY. SPOLEČNOST LOGITECH NEZARUČUJE, ŽE JAKÉKOLI SOUBORY ČI JINÁ DATA STAŽENÁ Z TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY NEBUDOU OBSAHOVAT VIRY, MALWARE, NEBUDOU INFIKOVÁNA NEBO NEBUDOU OBSAHOVAT DESTRUKTIVNÍ FUNKCE, VČETNĚ MIMO JINÉ VŠECH VIRŮ, MALWARU, TROJSKÝCH KONÍ, ČERVŮ, ADWARU, SPYWARU, CRIMEWARU, ONLINE GRAFFITI, TAGGERŮ, DROPPERŮ, ROOTKITŮ, KEYLOGGERŮ, BOTŮ, NEBO JINÉHO ŠKODLIVÉHO SOFTWAROVÉHO PROGRAMU NEBO PROGRAMOVÝCH PRVKŮ. SPOLEČNOST LOGITECH NAVÍC NENÍ ZODPOVĚDNÁ ZA JEDNÁNÍ JAKÉHOKOLI POSKYTOVATELE SLUŽEB TŘETÍ STRANY ČI PARTNERA, AŤ UŽ ONLINE NEBO OFFLINE. TOTO ZŘEKNUTÍ SE NEZMĚNÍ JAKÁKOLI ÚSTNÍ ČI PÍSEMNÁ INFORMACE OBDRŽENÁ OD SPOLEČNOSTI LOGITECH, JEJÍCH DODAVATELŮ, ČI ZÍSKANÁ JAKÝMKOLI JINÝM ZPŮSOBEM. Některé právní řády nedovolují tato omezení, proto se na váš právní řád výše uvedená omezení nemusí vztahovat.


OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

VÝSLOVNĚ CHÁPETE A SOUHLASÍTE, ŽE SPOLEČNOST LOGITECH (NEBO JEJÍ FUNKCIONÁŘI, ŘEDITELÉ, INVESTOŘI, DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, POVĚŘENCI, ZMOCNĚNCI, ZÁSTUPCI, PARTNEŘI NEBO ZAMĚSTNANCI) NEBUDOU ZODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ ŠKODY NEBO ZVLÁŠTNÍ, PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ NEBO EXEMPLÁRNÍ ŠKODY, VČETNĚ MIMO JINÉ NAPROSTO JAKÝCHKOLI ŠKOD VZNIKLÝCH ZE ZTRÁT UŽÍVÁNÍ, DAT, ZISKŮ, ČI JINÝCH NEHMOTNÝCH ZTRÁT (I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST LOGITECH BYLA UPOZORNĚNA NA RIZIKO TAKOVÝCH ŠKOD), VZNIKLÝCH POUŽÍVÁNÍM NEBO NESCHOPNOSTÍ POUŽÍVAT TUTO WEBOVOU STRÁNKU, ODSTRANĚNÍM ČI UKONČENÍM PROVOZU TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY, NEAUTORIZOVANÝM PŘÍSTUPEM NEBO ÚPRAVOU VAŠICH PŘENOSŮ ČI DAT, CHYBAMI ČI OPOMENUTÍMI V OBSAHU TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY, PROHLÁŠENÍMI ČI JEDNÁNÍM JAKÉKOLI TŘETÍ STRANY NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE, POKYNY, INFORMACEMI NEBO SLUŽBAMI POSKYTOVANÝMI NA NEBO ODKAZOVANÝMI Z TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY, NEBO JAKÝMKOLI JINÝM ZPŮSOBEM TÝKAJÍCÍM SE TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SOUHRNNÁ ZODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI LOGITECH A JEJÍCH DODAVATELŮ ZA JAKÉKOLI A VŠECHNY NÁROKY TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY NEPŘESÁHNE CELKOVOU ČÁSTKU POPLATKŮ, POKUD EXISTUJÍ, KTERÉ JSTE ZAPLATILI SPOLEČNOSTI LOGITECH V PRŮBĚHU PŘEDCHOZÍHO ROKU ZA SPECIFICKOU SLUŽBU V ŘEŠENÍ, NEBO ČÁSTKU 100,00 USD, PODLE TOHO, KTERÁ ČÁSTKA JE NIŽŠÍ. Některé právní řády, jako New Jersey, tato omezení neumožňují, takže výše uvedená umezení se netýkají New Jersey a nemusí se týkat vašeho právního řádu.


Odškodnění

Zavazujete se odškodnit, bránit a uhradit škody společnosti Logitech, jejím přidruženým pobočkám, a jejím příslušným funkcionářům, zaměstnancům a zástupcům za jakékoli a všechny nároky, požadavky, poškození, náklady a zodpovědnosti, včetně opodstatněných odměn pro právní zástupce, vznesené třetí stranou z důvodu nebo na základě vašich činů či opomenutí souvisejících s vaším používáním této Webové stránky. Společnost Logitech si vyhrazuje právo převzít výhradní obhajobu a řízení jakýchkoli záležitostí podléhajícím v daném případě odškodnění vámi, a vy souhlasíte, že budete v maximální možné míře spolupracovat na obhajobě jakéhokoli nároku. Výše uvedené ustanovení o odškodnění neplatí v rozsahu, v jakém jsou jakékoli nároky, požadavky, škody, náklady nebo závazky výsledkem vlastní nedbalosti, podvodu, úmyslného zranění nebo úmyslného porušení zákona společnosti Logitech.


Sdělování používání

Společnost Logitech smí sdělit jakékoli informace o vás (včetně vaší identity), jakékoli vaše přenosy či zprávy, a vaše používání této Webové stránky či jakýchkoli služeb dostupných na této Webové stránce, pokud zjistíme, že takové sdělení je nezbytné pro (1) vyhovění právním procesům, (2) spolupráci s jakýmkoli vyšetřováním či stížností týkající se vašeho používání této Webové stránky, (3) vynucování těchto Podmínek použití, (4) reakci na stížnosti, že jakákoli taková data porušila práva ostatních, nebo (5) ochranu práv, vlastnictví či bezpečí osob společnosti Logitech, jejích zaměstnanců, a návštěvníků či uživatelů této Webové stránky, včetně zákazníků společnosti Logitech a veřejnosti.

Společnost Logitech si vyhrazuje právo kdykoli odhalit jakékoli informace, které považuje za nezbytné pro vyhovění jakémukoli platnému zákonu, nařízení, právnímu procesu či vládnímu požadavku. Společnost Logitech smí také odhalit informace o vás, pokud zjistí, že platný zákon požaduje či povoluje takové odhalení, včetně výměny informací s ostatními společnostmi a organizacemi pro účely ochrany před podvody.


Ukončení

Souhlasíte, že společnost Logitech smí, zcela podle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění, ukončit váš přístup k Webové stránce a/nebo zablokovat váš budoucí přístup k Webové stránce, pokud zjistíme, že jste porušili tyto Podmínky nebo jiné smlouvy či nařízení, která jsou spojena s vaším používání Webové stránky, nebo z jiných důvodu, mezi které mimo jiné patří (1) požadavky policie či jiných vládních bezpečnostních složek, (2) váš požadavek pro smazání vašeho účtu, (3) zastavení či modifikace materiálů Webové stránky či jiné služby nabízené na nebo prostřednictvím Webové stránky, nebo (4) neočekávané technické problémy.

V případě, že je tato smlouva ukončena, omezení týkající se obsahu nebo materiálů objevujících se na Webové stránce, a požadavky, záruky, odškodnění a omezení odpovědnosti stanovené těmito Podmínkami použití, zůstávají v platnosti i po jejím ukončení. V případě, že jste nespokojeni s Webovou stránkou či jakoukoli službou poskytovanou společností Logitech, vaším jediným nápravným prostředkem je ukončení této smlouvy.

Pokud společnost Logitech podnikne jakékoli právní kroky proti vám v důsledku vašeho porušení těchto Podmínek použití, společnosti Logitech je oprávněna od vás vymoci, a vy souhlasíte zaplatit, všechny opodstatněné odměny pro právní zástupce a náklady takových kroků, a navíc jakékoli přikázané či ekvitní odškodnění určené společnosti Logitech. Souhlasíte, že společnost Logitech se nezodpovídá vám či jakékoli třetí straně za ukončení vašeho přístupu k Webové stránce.


Rozhodné právo

Tyto Podmínky a vaše použití této webové stránky se řídí zákony Spojených Států a zákony státu Kalifornie, bez ohledu na ustanovení o kolizi právních norem. Veškeré nároky a žaloby musí být předkládány v příslušném státě či federálnímu soudu nacházejícímu se v okrese Santa Clara County, Kalifornie. Souhlasíte s uplatněním personální jurisdikce u takových soudů pro účely soudního řešení jakéhokoli takového nároku či žaloby a podřizujete se tomu. Zříkáte se obhajoby na základě neexistence personální jurisdikce a místa konání.


Různé

Společnost Logitech smí kdykoli postoupit tyto Podmínky libovolné dceřiné společnosti či jakékoli přidružené společnosti, nebo jako součást prodeje, sloučení, či jiného přenosu společnosti Logitech jinému subjektu. Tuto smlouvu nesmíte postoupit. Tyto Podmínky vyjadřují úplnou smlouvu mezi vámi a společností Logitech týkající se dané záležitosti, a řídí se jimi vaše používání této Webové stránky. Neúspěch společnosti Logitech při uplatňování či vymáhání jakýchkoli práv či ustanovení těchto Podmínek nepředstavuje zřeknutí se takových práv či ustanovení. Bude-li zjištěno, že některé ustanovení těchto Podmínek není platné, strany i tak souhlasí, že záměry stran, jak je reflektováno v tomto ustanovení, a ostatní ustanovení těchto Podmínek zůstanou platná a že na ně dané ustanovení nebude mít vliv. Bez ohledu na rozpor s jakýmkoli předpisem či zákonem, s výjimkou státu New Jersey, musí být jakýkoli nárok či podnět pro právní kroky vznikající na základě či týkající se používání Webové stránky či těchto Pravidel podán do jednoho (1) roku po vzniku nároku či podnětu pro právní kroky, nebo bude navždy promlčen.


Vlastníkem a provozovatelem této webové stránky je společnost Logitech.

Společnost Logitech revidovala tyto Podmínky v lednu 2022.

Košík

Váš košík je momentálně prázdný. Začít nakupovat nyní