EULA

PŘEJÍT NA HLAVNÍ OBSAH
Pangea temporary hotfixes here

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM

TATO LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM („EULA“) JE PRÁVNÍ SMLOUVOU MEZI VÁMI A SPOLEČNOSTÍ LOGITECH EUROPE S.A. („Logitech“). PŘED INSTALACÍ SOFTWARU NEBO POUŽITÍM VAŠEHO PRODUKTU LOGITECH SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TUTO SMLOUVU. INSTALACÍ SOFTWARU NEBO POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO PRODUKTU LOGITECH SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BUDETE VÁZÁNÍ PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY EULA. POKUD NESOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY EULA, MŮŽETE PRODUKT VRÁTIT ZA ÚČELEM REFUNDACE, V SOULADU S PLATNÝMI PRAVIDLY VRACENÍ PRODEJCE.

POKUD VE SVÉ ZEMI NEBO MÍSTĚ BYDLIŠTĚ NEDOSAHUJETE ZÁKONNÉHO MINIMÁLNÍHO VĚKU, MUSÍTE SI PODMÍNKY TÉTO SMLOUVY EULA PŘEČÍST A PŘIJMOUT ZA ÚČASTI SVÉHO RODIČE NEBO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE.

POKUD ŽIJETE VE SPOJENÝCH STÁTECH (NEBO SE V NICH NACHÁZÍ VAŠE HLAVNÍ PROVOZOVNA) A POUŽÍVÁTE SOFTWARE NEBO PRODUKT VÝHRADNĚ PRO OSOBNÍ NEBO DOMÁCÍ VYUŽITÍ, PŘEČTĚTE SI ODDÍL 17 NÍŽE, JELIKOŽ SPORY PODLÉHAJÍ ARBITRÁŽI V SOULADU S PRAVIDLY SPOTŘEBITELSKÉ ARBITRÁŽE.

JAK JE UVEDENO NÍŽE V ODDÍLU 4, SOUHLASÍTE S AUTOMATICKÝMI AKTUALIZACEMI SOFTWARU. POKUD NESOUHLASÍTE, NEPOUŽÍVEJTE PRODUKT ANI NEINSTALUJTE SOFTWARE.

ODDÍL S OMEZENÍMI PRODUKTU NÍŽE UVÁDÍ DŮLEŽITÁ OMEZENÍ SOFTWARU A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB VE SPOJENÍ SE ZABEZPEČENÍM ZDRAVÍ A KRITICKÝM POUŽITÍM. POZORNĚ SI TENTO ODDÍL PŘEČTĚTE, JELIKOŽ TATO OMEZENÍ BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S NIMI.

„Software“ znamená: (i) jakékoli a veškeré softwarové programy a aplikace, včetně softwarových aplikací stažených a instalovaných na stolní nebo mobilní zařízení; (ii) jakýkoli a veškerý software ve formě vloženého softwaru na produktu Logitech; (iii) jakákoli související dokumentace, upravené verze, aktualizace nebo vylepšení takového softwaru (pokud není výslovně uvedeno jinak v souladu s pokyny v době aktualizace nebo stažení), veškeré následné verze, kopie takového softwaru.

Tyto podmínky vám poskytují specifická zákonná práva. Vaše další zákonná práva se mohou lišit podle místního právního řádu.

 

1. Licence.

Za podmínek této smlouvy EULA vám společnost Logitech uděluje omezenou, nevýhradní licenci na používání Softwaru, a to výhradně s produktem Logitech, který jste zakoupili, nebo službou Logitech, kterou využíváte. S výjimkou vloženého softwaru na produktu Logitech může být Software kopírován pouze pro účely zálohy nebo archivace jako podpora vašeho používání Softwaru v souladu se zde uvedenými podmínkami, a za účelem jeho zpřístupnění na interním domácím nebo interním firemním síťovém serveru výhradně pro stažení do zařízení ve vašem vlastnictvím nebo pod vaší kontrolou v rámci vaší domácnosti nebo společnosti; avšak výhradně pro účely využívání Softwaru tak, jak je zde uvedeno. Veškeré kopie musí obsahovat všechna upozornění na autorská či jiná vlastnická práva obsažená v originále. V případě vloženého

Softwaru na produktu Logitech smíte využívat pouze jednu (1) kopii, výhradně na produktu Logitech ve vašem vlastnictví nebo pod vaší kontrolou nebo v rámci služby Logitech vámi využívané. Software smíte trvalé převést na jinou osobu po trvalém převodu produktu Logitech využívajícím Software v případě, že tato osoba souhlasí se závazky této smlouvy EULA a že po takovém převodu přestanete produkt a Software používat.

 

2. Omezení.

Nesmíte (a nesmíte dovolit ostatním): (A) licencovat, prodávat, pronajímat, poskytovat, přenášet (kromě výjimek výslovně uvedených v oddílu 1), distribuovat, hostovat, externě zajišťovat, odhalovat či jinak komerčně využívat Software, nebo Software zpřístupňovat jakékoli třetí straně; (B) kopírovat Software (kromě výjimek výslovně uvedených v oddílu 1); (C) dekompilovat, rozkládat, přeprojektovávat nebo pokoušet se získat zdrojový kód, vytvářet odvozená díla či instalační programy pro Software nebo jakékoli jiné části téhož (kromě výjimek výslovně povolených příslušnými zákony); (D) odstraňovat či pozměňovat jakoukoli ochrannou známku, logo, autorská práva či jiná upozornění na vlastnická práva, legendu, symboly nebo etikety v Softwaru.

 

3. Vlastnictví.

Společnost Logitech a její poskytovatelé licencí vlastní a ponechávají si všechna práva, nároky a zájem v Softwaru a na Software, a všechna autorská práva a ostatní práva duševního vlastnictví v něm obsažená. Software je vám licencován, nikoli prodán, společností Logitech a společnost Logitech si vyhrazuje veškerá práva, která vám nejsou výslovně udělena.

 

4. Automatické aktualizace Softwaru.

Společnost Logitech může čas od času poskytovat opravy chyb, aktualizace, vylepšení a ostatní úpravy Softwaru („Aktualizace“). Tyto mohou být automaticky nainstalovány bez poskytnutí jakéhokoli dalšího oznámení či příjmu jakéhokoli dalšího souhlasu. Souhlasíte s těmito automatickými Aktualizacemi. Pokud tyto Aktualizace nechcete, vaším nápravným prostředkem je přestat používat Produkt. Podmínky této smlouvy EULA budou platné pro veškeré Aktualizace poskytnuté společností Logitech, které nahradí a/nebo doplní původní Software, pokud nebudou tyto Aktualizace doprovázeny zvláštní licencí. V takovém případě budou platit podmínky takové licence.

 

5. Obchod s aplikacemi.

Pokud jste Software stáhli z obchodu s aplikacemi, například Apple App Store, Apple Mac Store nebo Google Play („Obchod s aplikacemi“), jste rovněž vázáni všemi podmínkami použití tohoto Obchodu s aplikacemi. Pokud je vaše používání Softwaru vázáno podmínkami použití Obchodu s aplikacemi, pak v případě konfliktu nebo nejednoznačného výkladu podmínek použití Obchodu s aplikacemi a této smlouvy EULA budou platit podmínky použití Obchodu s aplikacemi, avšak pouze v míře nutné pro vyřešení takového konfliktu či nejednoznačného výkladu, a podmínky této smlouvy EULA ve všech ostatních případech zůstávají v plné platnosti a účinnosti. Souhlasíte s tím, že (i) tato smlouva EULA je uzavírána mezi společností Logitech a Vámi, a nikoli s Obchodem s aplikacemi; (ii) Obchod s aplikacemi není nijak vázán vám poskytovat jakoukoli podporu nebo údržbu ve vztahu k jakémukoli Softwaru z něj staženého; (iii) společnost Logitech, nikoli Obchod s aplikacemi, nese zodpovědnost v souladu s obsahem této smlouvy EULA, v rozsahu zde uvedeném, za veškerou záruku na produkt, nároky na produkt a nároky na duševní vlastnictví pro Software stažený z Obchodu s aplikacemi. V každém případě maximální výši odpovědnosti Obchodu s aplikacemi za jakoukoli záruku představuje vrácení nákupní ceny (byla-li zaplacena) za Software; (iv) Apple a její přidružené společnosti představují beneficienty třetí strany této smlouvy EULA pro Software stažený z obchodu Apple App Store a Mac Store.

 

6. Ochrana soukromí.

Naše postupy na ochranu soukromí jsou popsány v našich Zásadách ochrany soukromí a také v samostatných prohlášeních o ochraně soukromí (souhrnně nazýváno „Zásady ochrany soukromí“) poskytnutých při zakoupení, stažení nebo použití softwaru, aplikace, produktu nebo služby. Instalací Softwaru, používáním produktů Logitech nebo poskytnutím svých osobních údajů přijímáte a souhlasíte s postupy a podmínkami popsanými v Zásadách ochrany soukromí a ve všech ostatních samostatných prohlášeních o ochraně soukromí. Naše Zásady ochrany soukromí jsou do této smlouvy EULA začleněny ve formě odkazu.

 

7. Open Source.

Tato smlouva EULA se nevztahuje na žádný open-source software, který může být zahrnut do Softwaru („Open Source součásti“). Open Source součásti vztahující se na Software a přidružené platné licence mohou být uvedeny na stránce: http://opensource.logitech.com. Používání jednotlivých Open Source součástí podléhá podmínkám příslušných licencí s koncovým uživatelem, které doprovázejí tyto Open Source součásti. Musíte souhlasit s podmínkami každé z těchto licencí, jinak nesmíte Software používat. Žádná z podmínek této smlouvy EULA neomezuje vaše práva, nebo vám neposkytuje nadřazená práva, ve vztahu k podmínkám jakékoli aplikovatelné licence s koncovým uživatelem pro Open Source součásti.

 

8. Software třetí strany.

Software a Produkt může být používán ve spojení s ostatními produkty a softwarem, a může obsahovat odkazy nebo propojení na, stejně tak i obsah a data ze softwaru třetí strany („Software třetí strany“). Používání tohoto Softwaru třetí strany se řídí podmínkami poskytovatele licence tohoto Softwaru třetí strany, včetně zásad ochrany soukromí třetí strany. Přístupem nebo používáním Softwaru třetí strany souhlasíte s tím, že se budete řídit platnými podmínkami třetí strany. Společnost Logitech nevydává žádná prohlášení či záruky o fungování nebo dostupnosti tohoto Softwaru třetí strany. Společnost Logitech ani její poskytovatelé licencí nenesou odpovědnost za jakoukoli nedostupnost či odstranění tohoto Softwaru třetí strany.

 

9. Ukončení.

Tato smlouva EULA zůstává v platnosti, dokud nebude ukončena. Obě strany mohou kdykoli a z jakéhokoli důvodu tuto smlouvu EULA vypovědět. Právo používat Software automaticky ztratíte, a to bez upozornění ze strany společnosti Logitech, pokud porušíte jakékoli podmínky této smlouvy EULA. Po takovém ukončení musíte přestat používat Software a odstranit všechny kopie Softwaru ve vašem vlastnictví nebo pod vaší kontrolou. Ustanovení oddílů 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17 a 18 zůstávají v platnosti i po takovém ukončení. Společnost Logitech nevydává žádná prohlášení o budoucí dostupnosti Softwaru nebo jakýchkoli Aktualizací a nebude činěna zodpovědnou za jakoukoli nedostupnost nebo odstranění Softwaru či Aktualizací. Společnost Logitech nenese žádnou odpovědnost za poskytování údržby či podpůrných služeb ve vztahu k Softwaru.

 

10. Zřeknutí se záruky.

DO MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍRY POVOLENÉ ZÁKONEM JSOU SOFTWARE A SLUŽBY LOGITECH POSKYTOVÁNY „JAK JSOU“ S VEŠKERÝMI CHYBAMI A BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY . VÝSLOVNĚ BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POUŽÍVÁTE SOFTWARE A SLUŽBY LOGITECH NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ A ŽE VEŠKERÉ RIZIKO SOUVISEJÍCÍ S DOSTATEČNOU KVALITOU, VÝKONEM, PŘESNOSTÍ A VÝKONEM SPOČÍVÁ NA VÁS, A TO DO MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍRY POVOLENÉ ZÁKONEM. SPOLEČNOST LOGITECH A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ SE TÍMTO ZŘÍKAJÍ JAKÝCHKOLI ZÁRUK A UJIŠTĚNÍ SOUVISEJÍCÍCH SE SOFTWAREM A SLUŽBAMI LOGITECH, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH, IMPLIKOVANÝCH NEBO ZÁKONNÝCH, MIMO JINÉ IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK A/NEBO UJIŠTĚNÍ OBCHODOVATELNOSTI, DOSTATEČNÉ KVALITY NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, PŘESNOSTI, NERUŠENÉHO VYUŽÍVÁNÍ NEBO NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍ STRANY. SPOLEČNOST LOGITECH NEZARUČUJE NERUŠENÉ POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU NEBO SLUŽEB LOGITECH ANI TO, ŽE FUNKCE V SOFTWARU NEBO SLUŽBÁCH LOGITECH BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY, ŽE PROVOZ SOFTWARU NEBO SLUŽEB LOGITECH BUDE NEPŘERUŠEN NEBO BEZ CHYB, ANI TO, ŽE BUDOU NAPRAVENY CHYBY V SOFTWARU NEBO SLUŽBÁCH LOGITECH. ŽÁDNÝ Z PRODEJCŮ, ZÁSTUPCŮ NEBO ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI LOGITECH NENÍ OPRÁVNĚN UPRAVOVAT, ROZŠIŘOVAT NEBO PŘIZPŮSOBOVAT TUTO ZÁRUKU. Některé právní řády neumožňují vyloučení implikovaných záruk nebo omezení platných zákonných práv spotřebitele, proto pro vás výše uvedená vyloučení a omezení nemusí platit.

 

11. Omezení odpovědnosti.

DO MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍRY, KTEROU NEZAKAZUJE ZÁKON, NEBUDOU SPOLEČNOST LOGITECH ANI JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S DODÁNÍM NÁHRADNÍCH PRODUKTŮ, SOFTWARU NEBO SLUŽEB, UŠLÉ ZISKY, ZTRÁTU INFORMACÍ NEBO DAT NEBO JAKÉKOLI JINÉ ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY JAKKOLI VYPLÝVAJÍCÍ Z PRODEJE, LICENCOVÁNÍ, POUŽÍVÁNÍ NEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVAT JAKÝKOLI PRODUKT NEBO SLUŽBU LOGITECH, A TO Z JAKÉKOLI PŘÍČINY A BEZ OHLEDU NA TEORII ODPOVĚDNOSTI (SMLUVNÍ, KVŮLI PŘEČINU NEBO JINAK), A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST LOGITECH BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA. CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI LOGITECH A JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU SKUTEČNĚ ZAPLACENOU ZA PRODUKT, SOFTWARE NEBO SLUŽBY SPOLEČNOSTI LOGITECH, KTERÝCH SE TATO ODPOVĚDNOST TÝKÁ. Výše uvedená omezení budou platná i v případě, že výše uvedená náprava nesplní svůj účel. Vzhledem k tomu, že některé právní řády neumožňují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, nemusí se na vás výše uvedená omezení vztahovat. Výše uvedená omezení se nevztahují na případy zranění, pokud je příslušným zákonem tato odpovědnost vyžadována (do rozsahu stanoveného tímto zákonem).

 

12. Omezení produktu.

SOFTWARE NENÍ URČEN K POUŽÍVÁNÍ V JADERNÝCH ZAŘÍZENÍCH, LETECKÉ NAVIGACI NEBO KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMECH, SYSTÉMECH PRO KONTROLU LETECKÉHO PROVOZU, LÉKAŘSKÝCH ZAŘÍZENÍCH ANI JINÉM ZAŘÍZENÍ, VE KTERÉM BY SELHÁNÍ SOFTWARU MOHLO VÉST K SMRTI, ZRANĚNÍ OSOB NEBO VÁŽNÉ FYZICKÉ ÚJMĚ ČI POŠKOZENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SOFTWARE NENÍ CERTIFIKOVÁN PRO NOUZOVÉ ÚČELY A NESMÍ BÝT PRO TYTO ÚČELY VYUŽÍVÁN. SPOLEČNOST LOGITECH NEMONITORUJE NOUZOVÁ OZNÁMENÍ A NENÍ ZODPOVĚDNÁ ZA VYSLÁNÍ NOUZOVÝCH SLUŽEB DO VAŠEHO DOMOVA.

 

13. Koncoví uživatelé ve vládě USA.

Software je „Komerční položka“, podle definice v dokumentu 48 C.F.R. 2.101, skládající se z „Komerčního počítačového softwaru“ a „Dokumentace komerčního počítačového softwaru“ a koncovým uživatelům ve vládě USA je na něj poskytována licence (a) pouze jako na Komerční položky a (b) pouze s takovými právy, která jsou udělena všem ostatním koncovým uživatelům dle podmínek této smlouvy EULA. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena dle zákonů o autorských právech ve Spojených státech amerických.

 

14. Právní záruky týkající se exportu.

Souhlasíte s tím, že nesmíte exportovat ani reexportovat Software v rozporu s platnými zákony nebo předpisy mimo jiné těmi ve Spojených státech amerických, Evropské unii, Švýcarsku a/nebo zákony nebo předpisy jurisdikcí, ve kterých byl Software získán.

 

15. Zástupci a nakupující představující třetí stranu.

Pokud Software nakupujete v zastoupení jiné fyzické nebo právnické osoby, zaručujete, že jste oprávněni zavázat fyzickou nebo právnickou osobu, pro kterou Software nakupujete, k plnění podmínek vyplývajících z této Smlouvy EULA. Prohlašujete, že splňujete věkový limit vašeho právního řádu, abyste mohli software používat a přistupovat k němu a uzavřít tuto smlouvu EULA.

 

16. Rozhodné právo; oddělitelnost.

Pokud se nacházíte v USA, tato smlouva EULA bude spravována a interpretována výhradně v souladu se zákony Spojených států amerických a státu Kalifornie, bez ohledu na skutečnost, zda bude použito uplatnění práva na výběr rozhodného práva nebo předpisů, či nikoli. Pokud se nacházíte mimo USA, tato smlouva EULA bude spravována výhradně zákony Švýcarska. Pokud je jakékoli ustanovení této smlouvy EULA shledáno neplatným, zúčastněné strany přesto souhlasí, že záměry stran v souladu s ustanovením a zbývající část ustanovení této smlouvy EULA zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

Pokud sídlíte ve Spojených státech a používáte Software nebo Produkt výhradně pro osobní nebo domácí využití, týká se vás oddíl 17:

 

17. Arbitráž.

Jakékoli spory vzniklé mezi vámi a společností Logitech budou řešeny prostřednictvím konečné a závazné arbitráže prováděné v souladu s Pravidly spotřebitelské arbitráže („Pravidla“) Americké arbitrážní asociace, s výjimkou, že jakýkoli spor, který by jinak spadal pod jurisdikci bagatelního soudu, může být na základě volby jedné ze stran před jmenováním arbitra přednesen u bagatelního soudu kompetentní jurisdikce. Arbitráž bude provedena jediným arbitrem zvoleným na základě společné shody stran nebo na základě výběrového procesu uvedeného v odvolani. Pravidlech. Odměna pro arbitra bude konečná a závazná pro obě strany bez nároku na ABY SE ZABRÁNILO ZTRÁTĚ DŮKAZŮ A BYLO ZAJIŠTĚNO PROMPTNÍ VYŘÍZENÍ NÁROKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z TÉTO SMLOUVY, MUSÍ STRANA PŘICHÁZEJÍCÍ S JAKÝMKOLI NÁROKEM V RÁMCI TÉTO SMLOUVY EULA POSKYTNOUT DRUHÉ STRANĚ PÍSEMNÉ OZNÁMENÍ O DŮVODU SVÉHO NÁROKU

 

18. Úplná smlouva; rozhodný jazyk.

Tato smlouva představuje úplnou smlouvu mezi vámi a společností Logitech a má přednost před všemi dřívějšími smlouvami, písemnými či ústními, týkajícími se Softwaru. Veškeré překlady této smlouvy EULA jsou tvořeny kvůli místním požadavkům a v případě nesrovnalostí mezi anglickou a neanglickou verzí bude rozhodující anglická verze této smlouvy EULA.

Software je chráněn zákony Spojených států amerických na ochranu autorských práv a ustanoveními mezinárodních dohod. Neoprávněné rozmnožování a distribuce Softwaru jsou trestné podle občanského a trestního práva.

© 2018 Logitech. Všechna práva vyhrazena

Košík

Váš košík je momentálně prázdný. Začít nakupovat nyní