Bezpečnostní pokyny a recyklace baterií

PŘEJÍT NA HLAVNÍ OBSAH
Pangea temporary hotfixes here

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A RECYKLACE BATERIÍ

Produkty společnosti Logitech napájené bateriemi obsahují buď baterie udržovatelné uživatelem, nebo baterie, které nejsou určeny pro údržbu uživatelem.
Řiďte se pokyny uvedenými níže pro bezpečné zacházení a recyklaci jednotlivých typů baterií.

Baterie udržovatelné uživatelem

 • V Průvodci instalací nebo v příručce Začínáme produktu Logitech si pozorně pročtěte pokyny týkající se výměny či nabíjení baterií.

 • Ujistěte se, že nové baterie vkládáte správným způsobem a v souladu se symboly pro umístění kladných (+) a záporných (-) pólů jednotlivých baterií. Nezaměňujte polaritu baterie.

 • Baterie vyměňujte za nové velikosti a typu uvedenému v Průvodci instalací nebo v příručce Začínáme produktu Logitech. Baterie vyjímejte z produktu všechny současně.

 • Při nabíjení nabíjecích baterií se řiďte pokyny, které jsou součástí vašeho produktu Logitech, a používejte správné nabíjecí vybavení.

 • Baterie skladujte na chladném a suchém místě při pokojové teplotě.

 • Vyjměte baterie ze zařízení, která nebudou delší dobu používána.

 • Baterie nerozebírejte, nepropichujte, neupravujte, neupusťte na zem, neházejte jimi a nevystavujte je zbytečným nárazům.

 • Baterie nenechávejte v horkém prostředí, například v automobilu vystaveném přímému slunečnímu svitu.

 • Baterie nepřechovávejte poblíž trouby, kamen či jiných zdrojů tepla.

 • Neumisťujte baterie do mikrovlnné trouby nebo do vysokotlakých nádob.

 • Neponořujte baterie do vody a zabraňte jejich styku s vodou.

 • Baterie nezkratujte – nenoste je například volně v kapse či kabelce spolu s jinými kovovými předměty – mohlo by dojít k samovolnému vyzkratování baterie.

 • Pokud z baterií vytéká jejich obsah, mají změněnou barvu či tvar, jsou rezavé či vydávají zápach, nebo vypadají jakkoli nenormálně, nepoužívejte je ani je nedobíjejte.

 • Nedotýkejte se kapaliny vytékající z baterií a řádným způsobem je zlikvidujte.

 • Nepoužívejte staré baterie s novými, a nevkládejte staré baterie do jiných přístrojů.

 • Nepokoušejte se dobíjet baterie nenabíjecího typu, a nedobíjejte baterie delší než stanovenou dobu.

 • Nedávejte baterie malým dětem, a zabraňte jejich přístupu k nim.

 • Nevkládejte baterie do úst. Pokud baterie spolknete, neprodleně kontaktujte svého lékaře.

 • Produkt a baterii pokud možno nesměšujte pro účely recyklace s domovním odpadem, v souladu s místními předpisy. Chcete-li získat podrobnější informace, obraťte se na místní úřady nebo obchod, ve kterém byl výrobek zakoupen, nebo přejděte na stránku www.logitech.com/recycling.

Baterie, které nejsou určeny pro údržbu uživatelem

 • Některé produkty společnosti Logitech obsahují baterie, které nejsou určeny pro údržbu uživatelem. Nepokoušejte se vyměnit tyto baterie sami. Obraťte se na zákaznickou podporu Logitech, která vám sdělí potřebné informace týkající se jejich opravy nebo výměny, nebo za účelem opravy nebo výměny baterie najměte profesionála.

Zákaznická podpora

 • Máte-li další otázky týkající se bezpečného zacházení a recyklace baterií, obraťte se na zákaznickou podporu Logitech

Košík

Váš košík je momentálně prázdný. Začít nakupovat nyní