Akce Peacci a Logitech

PŘEJÍT NA HLAVNÍ OBSAH
Pangea temporary hotfixes here

AKCE LOGITECH A PEACCI

PODMÍNKY

ÚČAST JE PODMÍNĚNA NÁKUPEM. NABÍDKA NEPLATÍ V ZEMÍCH, KDE JE ZAKÁZÁNA ČI OMEZENA ZÁKONEM.

1. ZPŮSOBILOST. Akce Logitech a Peacci („Akce“) je k dispozici libovolné osobě starší 18 let (rozhodující je datum přihlášky), která má trvalý pobyt v Oblastech uvedených v Dodatku 1 zde přiloženém („Účastník(-ci)“). Funkcionáři, ředitelé a zaměstnanci Pořadatele, jeho dceřiných a přidružených společností, společnosti Peacci z Daisy’s Nail Company Ltd. („Peacci“), jejích dceřiných a přidružených společností, jakož i všech reklamních a marketingových agentur, osoby zapojené do vývoje, výroby nebo distribuce materiálů pro tuto Akci a jejich přímí rodinní příslušníci nebo osoby žijící ve společné domácnosti (příbuzné či ne) nejsou způsobilí pro účast v této Akci. Účastí na této Akci Účastník vyjadřuje souhlas, že bude bezpodmínečně vázán těmito Podmínkami.  


2. POŘADATEL.Pořadatel uvedený v Dodatku 1 zde přiloženém („Pořadatel“) bude pořádat a spravovat Akci. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se této Akce se odkažte na stránku support.logi.com. E-mailová adresa je určena výhradně pro zasílání dotazů ohledně propagační akce. Žádná jiná písemná sdělení nebudou přijata.

3. PODMÍNKY ÚČASTI. Účastník si zakoupí alespoň (1) jednu sadu Logitech MK380 NEBO (1) jednu myš Logitech Pebble 2 Mouse M350S + klávesnici Logitech Pebble 2 Keyboard M380S („Kvalifikující zařízení“) pouze a výhradně z oficiálních webových stránek Logitech(www.logitech.com a dalších lokálních specifických domén Logitech) (platí další podmínky) během Doby trvání akce, jak je definováno níže („Objednávka“), aby se zúčastnil Akce a získal 25% slevu na webových stránkách Peacci při nákupu produktů Peacci (platí další podmínky) („Dárek“). Účastník si může nárokovat pouze jeden (1) Dárek na Objednávku (bez ohledu na počet objednaných Kvalifikujících zařízení). Tuto Akci nelze kombinovat s jinými, současně běžícími akcemi Pořadatele nebo společnosti Peacci.

Účastník obdrží v potvrzení objednávky jedinečný kód a odkaz na stránku Peacci.com (platí další podmínky). Chce-li uplatnit nárok na Dárek, musí Účastník přejít na stránku Peacci.com (platí další podmínky), vybrat produkty Peacci podle svého výběru, přejít k pokladně, zadat slevový kód z e-mailu Logitech a pokračovat k platbě. Neuplatněný nárok na Dárek nebude Účastníkovi znovu poskytnut.

4. DOBA TRVÁNÍ AKCE. Doba trvání akce se může lišit v jednotlivých Oblastech a lze ji nalézt v Dodatku 1 („Doba trvání akce“).

5.  LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ. Lhůta pro uplatnění se může lišit v jednotlivých Oblastech a lze ji nalézt v Dodatku 1 („Lhůta pro uplatnění“).

6. OBECNÉ PODMÍNKY. Nebude poskytnuta náhrada, převod nebo peněžní ekvivalent jakéhokoli Dárku, s výjimkou Pořadatele, který si vyhrazuje právo nahradit Dárek jiným srovnatelné nebo vyšší hodnoty. Veškeré daně a případné celní poplatky za Dárek jsou v plné odpovědnosti Účastníka.

Tuto Akci nelze kombinovat s jinými, současně běžícími akcemi od Pořadatele a/nebo s jakýmikoli dalšími slevami, kupóny, propagačními akcemi nebo výprodejovými cenami.

Veškeré přepravní a manipulační poplatky, daně a celní poplatky za Kvalifikující zařízení jsou v plné odpovědnosti Účastníka.

Akce neplatí v zemích, kde je zakázána.

Pokud Účastník vrátí Kvalifikující zařízení, nárok na Dárek bude zneplatněn a Účastník pozbude nároku na Dárek nebo jeho přijetí v rámci této Akce. Toto neplatí, pokud Účastník uplatní svá zákonná práva v souladu se zákony o spotřebitelských právech z důvodu, že Kvalifikující zařízení je vadné. 

Rozhodnutí Pořadatele jsou konečná a závazná ve všech ohledech pro všechny záležitosti související s touto Akcí. Pořadatel a jeho partneři nejsou zodpovědní za neúplné, ztracené, založené, poškozené, pozdní, zpožděné nebo zkomolené registrace nebo e-maily, nesprávné nebo nepřesné zaznamenání vstupních informací, mimo jiné včetně technických poruch, lidských nebo technických chyb, opomenutí, přerušení, odstranění, poruch nebo selhání jakékoli telefonní nebo počítačové linky nebo sítě, počítačového vybavení nebo jejich kombinace. 

Pořadatel si vyhrazuje právo, bez předchozího upozornění, ukončit tuto Akci zcela nebo částečně, nebo tuto Akci jakkoli upravit, a to z jakéhokoli důvodu, pokud se Pořadatel rozhodne podle svého vlastního uvážení, mimo jiné, že podvod, technické závady nebo jakýkoli jiný faktor nad rámec přiměřené kontroly Pořadatele narušuje integritu Akce. Pořadatel si vyhrazuje právo zcela dle svého uvážení diskvalifikovat libovolnou osobu, u které shledá, že neoprávněně manipuluje s přihláškou nebo jedná v rozporu s těmito Podmínkami. Jakýkoli pokus libovolné osoby úmyslně mařit legitimní fungování Akce je porušením trestního a občanského práva (v souladu s platnými místními zákony), a pokud by byl takový pokus učiněn, vyhrazuje si Pořadatel právo požadovat náhradu škody od jakékoli takové osoby v plném rozsahu povoleném zákonem.

Dojde-li k jednání, opomenutí, události nebo okolnostem, které nejsou pod přiměřenou kontrolou Pořadatele a které brání Pořadateli v dodržování těchto Podmínek, nenese Pořadatel odpovědnost za jakékoli neplnění nebo zpoždění při plnění svých povinností. Pořadatel si vyhrazuje právo pozměnit, posunout, odložit nebo zrušit Akci v případě okolností mimo jeho přiměřenou kontrolu.

Pořadatel si vyhrazuje právo upravit Podmínky kdykoli bez předchozího upozornění.

7. SOUKROMÍ; SHROMAŽĎOVÁNÍ DAT. Informace poskytnuté Účastníkem pro účely této Akce podléhají zásadám ochrany osobních údajů Pořadatele, které naleznete na stránkách  https://www.logitech.com/legal/web-privacy-policy.html

8. PŘETRVÁNÍ. Pokud by jakékoli ustanovení těchto Podmínek mělo být shledáno nezákonným, neplatným nebo jinak nevymahatelným, bude zrušeno a odstraněno, přičemž zbývající ustanovení přetrvají a zůstanou v plné platnosti a účinnosti.

9. SPORY. Odesláním přihlášky Účastník souhlasí s tím, že: (a) veškeré spory, nároky a soudní řízení vyplývající z této Akce nebo s ní spojené, kromě správy Akce, budou řešeny individuálně, bez možnosti uchýlit se k jakékoli formě hromadné žaloby, a výhradně soudem s příslušnou pravomocí; (b) veškeré nároky, rozsudky a kompenzace budou omezeny na skutečné vzniklé vlastní náklady, včetně nákladů spojených se vstupem do této Akce, avšak v žádném případě nebudou hrazeny poplatky advokátů; a (c) za žádných okolností nebude Účastníkovi dovoleno získat odškodné nad rámec škody, vedlejší a následné škody (a Účastník se tímto vzdává všech práv na ně) a jakékoli jiné škody kromě skutečných vlastních nákladů, jakož i všech práv na možnost škody znásobit nebo jinak zvýšit. Všechny záležitosti a otázky týkající se interpretace, platnosti, výkladu a vymahatelnosti těchto Podmínek nebo práv a povinností Účastníka a Pořadatele v souvislosti s touto Akcí se řídí a jsou interpretovány v souladu se zákony země uvedené v Dodatku 1, bez poskytnutí možnosti jakéhokoli výběru práva nebo kolizních norem. Veškeré spory vyplývající z těchto Podmínek budou řešeny příslušnými soudy, jak je uvedeno v Dodatku 1. Tyto Soudy mají výhradní jurisdikci.

10. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. POŘADATEL NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, TÝKAJÍCÍ SE DOSTUPNOSTI KVALIFIKUJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ, DÁRKU NEBO ÚČASTI ÚČASTNÍKA V AKCI. ÚČASTNÍK ÚČASTÍ V AKCI SOUHLASÍ S TÍM, ŽE SE VZDÁ NÁROKŮ A ODŠKODNÍ POŘADATELE A JEHO ZAMĚSTNANCE, VEDOUCÍ PRACOVNÍKY, ŘEDITELE, AKCIONÁŘE, POVĚŘENCE, ZÁSTUPCE A JEJICH PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, MATEŘSKÉ SPOLEČNOSTI, REKLAMNÍ, PROPAGAČNÍ A REALIZAČNÍ AGENTURY, A PRÁVNÍ PORADCE ZA JAKÉKOLI A VEŠKERÉ ZTRÁTY, ŠKODY, PRÁVA, NÁROKY A ŽALOBY JAKÉHOKOLI DRUHU V SOUVISLOSTI S AKCÍ NEBO V DŮSLEDKU PŘIJETÍ, DRŽENÍ NEBO POUŽITÍ JAKÉHOKOLI KVALIFIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ, MIMO JINÉ VČETNĚ ZRANĚNÍ, SMRTI A ŠKODÁCH NA MAJETKU, A NÁROKŮ NA ZÁKLADĚ PROPAGAČNÍCH PRÁV, POMLUVY NEBO NARUŠENÍ SOUKROMÍ.

 

DODATEK 1

PODMÍNKY SPECIFICKÉ PRO OBLAST/ZEMI

TÝKAJÍCÍ SE AKCE LOGITECH A PEACCI

Oblasti
Pořadatel a adresa
DOBA TRVÁNÍ AKC
LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ
Rozhodné právo a jurisdikce
Rakousko, Německo, Finsko, Švédsko, Belgie, Francie, Španělsko, Norsko, Dánsko, Nizozemsko, Švýcarsko, Velká Británie, Česká republika, Maďarsko, Polsko Logitech Europe SA, EPFL Innovation Park, Daniel Borel Innovation Center, 1015 Lausanne, Švýcarsko Akce začíná 6. září 2023 v 09:00 hod. SEČ a končí 31. října 2023 v 23:59 hod. SEČ Nárok na Dárek lze uplatnit od 6. září 2023 09:00 hod. SEČ do 30. listopadu 2023 23:59 hod. SEČ Švýcarské právo, soud v Lausanne, Švýcarsko

Košík

Váš košík je momentálně prázdný. Začít nakupovat nyní