Πολυμορφία & Ένταξη χωρίς αποκλεισμούς σε ατομικό και εταιρικό επίπεδο - Logitech

Pangea temporary hotfixes here

Πού εστιάζουμε

Η αφοσίωσή μας στην πολυμορφία και την ένταξη χωρίς αποκλεισμούς φέρνει πιο κοντά ανθρώπους με διαφορετικές οπτικές, δεξιότητες και ιδέες και αποτελεί κινητήρια δύναμη για καινοτομία. Τιμάμε και αναδεικνύουμε κάθε κουλτούρα και υπόβαθρο και, φυσικά, τις υπέροχες ιδέες όλων των ανθρώπων μας.

Καλλιέργεια μιας κουλτούρας εξάλειψης των αποκλεισμών

Ενθαρρύνουμε μια εταιρική κουλτούρα που προάγει την ηγεσία χωρίς αποκλεισμούς και εξασφαλίζει ομαδικότητα, καινοτομία και αποτελεσματικότητα μέσω ενός περιβάλλοντος όπου οι εργαζόμενοι νιώθουν ότι χαίρουν σεβασμού, υποστήριξης και εκτίμησης.

Συνάντηση ομάδων για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και των ικανοτήτων εξάλειψης των αποκλεισμών

Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και των ικανοτήτων εξάλειψης των αποκλεισμών

  • Δημιουργούμε μια εταιρική εμπειρία που επιτρέπει την αναγνώριση των μεροληψιών και της προνομιακής μεταχείρισης και προωθεί δράσεις για την εξάλειψη των αποκλεισμών.
  • Ερευνούμε και λαμβάνουμε μέτρα ενσωμάτωσης στο εργασιακό περιβάλλον μέσω ερωτηματολογίων συμμετοχής εργαζομένων.

  • Τιμάμε και τηρούμε την πολυμορφία μας εντός και εκτός της εταιρείας με εκδηλώσεις όπως η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, LGBTQ+ Pride και πολλά ακόμη.

Ενεργοποίηση και υποστήριξη υπαλλήλων που υποεκπροσωπούνται

Προάγουμε την προβολή, τις ικανότητες, την κοινωνική ένταξη και την πρόσβαση των εργαζομένων μας που προέρχονται από περιβάλλοντα και κοινότητες που υποεκπροσωπούνται.

Παραδείγματα συνεδρίων και εκδηλώσεων με τη χορηγία της Logitech

Τι κάνουμε

Οι διευρυνόμενες ομάδες εργασιακών σχέσεων βοηθούν τους εργαζομένους από ανεπαρκώς εκπροσωπούμενες ή εξυπηρετούμενες κοινότητες να ενταχθούν, να εξελιχθούν σε ηγετικές θέσεις, να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες και να συμμετέχουν σε τοπικές ή περιφερειακές εκδηλώσεις.

Χρηματοδοτούμε προγράμματα ανάπτυξης και καθοδήγησης των υποεκπροσωπούμενων εργαζομένων μας. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε τη χορηγία συνεδρίων και εκδηλώσεων, όπως τα TEDxLausanneWomen, Silicon Valley Pride, Veterans Career Transition Day και Tech Gig Geek Goddess.

Στο κέντρο παραγωγής μας, εφαρμόζουμε την αρχή της ίσης αμοιβής για ισοδύναμη εργασία και αξιολογούμε περιοδικά τα πακέτα παροχών μας με βάση αυτά εφάμιλλων επιχειρήσεων και σε σχέση με την ορθή πρακτική. Συνεργαζόμαστε με τους προμηθευτές μας για την τήρηση των ίδιων προτύπων στις εγκαταστάσεις τους.

Αλλαγή του εταιρικού τρόπου δράσης

Αξιολογούμε και βελτιώνουμε συνεχώς τις διαδικασίες και τα προγράμματα της Logitech για την καλύτερη αλληλεπίδραση με τους πελάτες, τους υπαλλήλους και τους συνεργάτες μας, προσπαθώντας να εντοπίσουμε με ποιους τρόπους μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε ακόμη περισσότερο τους αποκλεισμούς και τη μεροληψία.