Avtal om betatest

GÅ TILL HUVUDINNEHÅLL
Pangea temporary hotfixes here

AVTAL OM BETATEST

GENOM ATT KLICKA PÅ KNAPPEN ”JA” ELLER ”JAG GODKÄNNER” (ELLER ANNAN KNAPP ELLER MEKANISM AVSEDD ATT PÅVISA GODKÄNNANDE AV VILLKOREN I DETTA AVTAL), ELLER GENOM ATT LADDA NER, STARTA ELLER INSTALLERA BETAPRODUKTEN, GODKÄNNER DU ATT BINDAS AV DETTA AVTAL.

Detta AVTAL OM BETATEST (”avtalet”) tecknas av och sluts mellan Logitech Europe S.A. och dess dotterbolag (gemensamt benämnda ”Logitech”) och dig (”licenstagare”” eller ”du”).

  1. Med ”betaprodukt” avses de produkter, programvaror, tjänster och/eller funktioner som betecknar betaversioner eller förhandsversioner från Logitech eller en Logitech-partner och tillhandahålls dig under den avtalets period.

  2. Licens. Logitech ger dig en icke exklusiv, icke överföringsbar, icke underlicensierbar licens för att använda betaprodukten, enbart i syfte att testa, forska på och utvärdera den. Du får inte modifiera, demontera, dekompilera, bakåtutveckla, hyra ut, leasa, låna ut, överföra eller göra kopior av betaprodukten.

  3. Äganderätt. All rätt, intresse och äganderätt i och för betaprodukten och tillhörande dokumentation, inklusive alla förbättringar och modifikationer av dem, är och ska fortsatt vara Logitechs eller Logitechs partners. Undantaget är de rättigheter som uttryckligen ges här, men inga övriga rättigheter ges dig genom detta, varken uttryckligt eller underförstått.

  4. Sekretess. Betaprodukten, det faktum att produkten existerar, all medföljande dokumentation och all information som Logitech avslöjar för dig i enlighet med detta avtal eller på annat sätt i samband med betaprodukten, inklusive utan begränsning prestandadata, funktioner och annan information som rör eller erhålls från betaprodukten, är ”konfidentiell information” som tillhör Logitech. Du kommer inte att använda den konfidentiella informationen förutom vid behov i enlighet med detta avtal, och du kommer inte att avslöja någon del av den konfidentiella informationen för någon annan person eller enhet. Du kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda den konfidentiella informationen från att användas av eller avslöjas för obehöriga. Konfidentiell information omfattar inte information som: (1) rättmätigt kändes till av dig vid tidpunkten för avslöjande utan någon sekretessplikt, (2) är lagenligt erhållen av dig från en tredje part utan begränsning vad gäller användning eller avslöjande, eller (3) är eller blir allmänt känd för allmänheten utan att du gör något misstag eller överträder detta avtal.

  5. Uppsägning av avtalet. Detta avtal upphör när Logitech släpper en version av betaprodukten som är tillgänglig för allmänheten. Logitech garanterar inte att en sådan allmänt tillgänglig version kommer att släppas.

  6. Data och feedback. Du samtycker till att Logitech kan få information och data från dig i samband med din registrering, installation och användning av betaprodukten inklusive, utan begränsning, personlig information. Logitech kan också samla in och bearbeta teknisk information och prestandainformation om din användning av betaprodukten och använda denna information för att stödja och felsöka problem, tillhandahålla uppdateringar, analysera trender och förbättra Logitech-produkter eller -tjänster. Logitech ska ha rätt att använda sådana data och dela sådana data med Logitech-partners för programändamål. Du godkänner härmed att Logitech bearbetar och överför denna information, inklusive, i förekommande fall, personlig information, i överensstämmelse med Logitechs sekretesspolicy, vilken uppdateras då och då. Du ska vidare ge feedback till Logitech om betaproduktens funktionalitet och prestanda med jämna mellanrum enligt rimliga förfrågningar från Logitech, inklusive, utan begränsning, att identifiera potentiella fel och förbättringar. Du kommer också att uppmanas att fylla i undersökningar avseende Logitech-enheterna. Feedback som ges till Logitech genom någon av de föregående metoderna i samband med betaprodukten kan användas av Logitech och dess partners för att förbättra produkter, tjänster och/eller funktioner, och i enlighet med det ska Logitech ha en icke exklusiv, evig, oåterkallelig, royaltyfri, global rätt och licens att använda, reproducera, avslöja, underlicensiera, distribuera, modifiera och på annat sätt utnyttja sådan feedback utan begränsningar.

  7. BETAPRODUKTEN KAN INNEHÅLLA FEL OCH TILLHANDAHÅLLS ENDAST FÖR BEGRÄNSAD UTVÄRDERING. BETAPRODUKTEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGRA GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER ANDRA. LOGITECH AVSÄGER SIG SPECIFIKT ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, ICKE-ÖVERTRÄDELSE OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL.

  8. LOGITECHS TOTALA ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET ENLIGT ELLER I SAMBAND MED DETTA AVTAL FÅR INTE ÖVERSTIGA 100 USD. LOGITECH HAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVAR FÖR INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA SKADOR ELLER EFTERFÖLJANDE SKADOR, ÄVEN OM LOGITECH HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. DESSA BEGRÄNSNINGAR GÄLLER OAKTAT OM DET HUVUDSAKLIGA SYFTET MED ETT RÄTTSMEDEL MISSLYCKAS.

  9. Diverse. Avtalet regleras av lagarna i Kalifornien utan hänsyn till motstridande lagmässiga principer. Du får inte överlåta detta avtal, direkt eller indirekt, genom lagstiftning eller på annat sätt utan att på förhand ha fått ett skriftligt medgivande från Logitech. Du ska i alla avseenden följa alla amerikanska och utländska lagar och förordningar om export och återexport som gäller för tekniken och dokumentationen som anges i avtalet. Detta är hela avtalet mellan parterna avseende föremålet för detta. Inga undantag till eller ändringar av detta avtal ska vara giltiga såvida dessa inte skriftligen har undertecknats av parterna. Om någon bestämmelse i detta avtal av en domstol i en behörig jurisdiktion anses gå emot lagen, ska de övriga bestämmelserna i detta avtal fortsätta att gälla fullt ut.

Kundvagn

Kundvagnen är tom. Börja handla nu