EULA

GÅ TILL HUVUDINNEHÅLL
Pangea temporary hotfixes here

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE ÄR ETT JURIDISKT BINDANDE AVTAL MELLAN DIG OCH LOGITECH EUROPE S.A. ("Logitech"). LÄS IGENOM DET HÄR AVTALET NOGGRANT INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDER LOGITECH- PRODUKTEN. GENOM ATT INSTALLERA PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDA LOGITECH-PRODUKTEN GODKÄNNER DU VILLKOREN I DET HÄR LICENSAVTALET FÖR SLUTANVÄNDARE. OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN I DET HÄR AVTALET KAN DU HA RÄTT ATT ÅTERLÄMNA PRODUKTEN OCH FÅ EN ÅTERBETALNING, ENLIGT GÄLLANDE VILLKOR FÖR RETURER PÅ INKÖPSSTÄLLET.

OM DU ÄR OMYNDIG I DET LAND ELLER DEN REGION DU ÄR BOSATT I, MÅSTE EN FÖRÄLDER ELLER VÅRDNADSHAVARE LÄSA OCH GODKÄNNA VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE.

OM DU BOR (ELLER HAR DIN HUVUDSAKLIGA AFFÄRSVERKSAMHET) I USA OCH ANVÄNDER PROGRAMVARAN ELLER PRODUKTEN ENBART FÖR PRIVAT BRUK ELLER HEMMABRUK, SKA DU LÄSA AVSNITT 17 NEDAN, EFTERSOM DET HÄNFÖR TVISTER TILL SKILJEDOM UNDER KONSUMENTLAGAR.

SOM BESKRIVS I AVSNITT 4 NEDAN SAMTYCKER DU TILL AUTOMATISKA PROGRAMUPPDATERINGAR. OM DU INTE SAMTYCKER TILL DET, BÖR DU INTE ANVÄNDA PRODUKTEN ELLER INSTALLERA PROGRAMVARAN.

AVSNITTET MED PRODUKTBEGRÄNSNINGAR NEDAN SPECIFICERAR VIKTIGA BEGRÄNSNINGAR AV PROGRAMVARAN OCH ANKNYTANDE TJÄNSTER NÄR DET GÄLLER SÄKERHET OCH KRITISKA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. LÄS DETTA AVSNITT NOGGRANT, EFTERSOM DU BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER DESSA BEGRÄNSNINGAR.

"Programvara" innebär: (i) all programvara eller alla applikationer, inklusive programvara som hämtats och installerats på en stationär dator eller en mobil enhet; (ii) all programvara i form av inbäddad programvara i Logitech-produkter; (iii) all relaterad dokumentation, modifierade versioner av, uppgraderingar till eller förbättringar av sådan programvara (såvida inte annat uttryckligen anges under andra villkor vid tiden för uppdateringen eller nedladdningen), alla kommande versioner, samt kopior av sådan programvara.

Dessa villkor ger dig specifika juridiska rättigheter och du kan dessutom ha andra juridiska rättigheter, som kan variera beroende på jurisdiktion.

 

1. Licens.

Förutsatt att villkoren i det här licensavtalet för slutanvändare följs, beviljas du en begränsad, icke-exklusiv licens att använda Logitechs programvara, endast med Logitech-produkter som du har köpt eller Logitech-tjänster som du använder. Förutom inbäddad programvara i en Logitech- produkt, får programvaran bara kopieras i säkerhetskopierings- eller arkiveringssyfte, så att du kan använda programvaran enligt vad som tillåts härunder, och så att du kan tillgängliggöra programvaran på en intern hemma- eller företagsserver, enbart för nedladdning till enheter som tillhör dig eller som är under din kontroll inom hemmet eller företaget, men endast för din användning av programvaran enligt vad som anges häri. Alla kopior måste innehålla alla meddelanden om upphovsrätt och andra meddelanden om äganderätt som originalet innehåller.

För inbäddad programvara på en Logitech-produkt får du bara använda en (1) kopia, enbart på den Logitech-produkt du äger eller har kontroll över, eller med den Logitech-tjänst som används av dig. Du får överlåta programvaran till en annan person permanent efter en permanent överlåtelse av Logitech-produkten som använder programvaran, under förutsättning att den personen samtycker till att vara bunden till detta licensavtal för slutanvändare och att du slutar använda produkten och programvaran efter sådan överlåtelse.

 

2. Begränsningar.

Du får inte (och ska inte låta andra): (A) licensiera, sälja, hyra ut, leasa, överlåta (med undantag för vad som uttryckligen tillåts i avsnitt 1), distribuera, vara värd för, lägga ut, föra vidare eller på annat sätt kommersiellt utnyttja programvaran eller tillgängliggöra programvaran för någon tredje part; (B) kopiera programvaran (med undantag för vad som uttryckligen tillåts i avsnitt 1); (C) dekompilera, dela upp, bakåtkompilera eller försöka att härleda källkoden för, eller skapa härledda verk av eller ett installationsprogram för, programvaran eller någon del därav (med undantag för vad som uttryckligen tillåts av tillämplig lag); eller (D) ta bort eller ändra varumärken, logotyper, upphovsrättsmeddelanden eller andra meddelanden om äganderätt, förklaringar, symboler eller märken i programvaran.

 

3. ÄGANDERÄTT.

Logitech och dess licensgivare äger och behåller alla rättigheter, titlar och intressen i och till programvaran samt all upphovsrätt och andra immateriella rättigheter däri. Programvaran säljs inte, utan licensieras till dig av Logitech, och Logitech förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen tillerkänts dig.

 

4. Automatiska programuppdateringar.

Logitech kan då och då tillhandahålla buggfixar, uppdateringar, uppgraderingar och andra ändringar av programvaran ("uppdateringar"). Dessa kan installeras automatiskt utan ytterligare varsel eller medgivande. Du godkänner dessa automatiska uppdateringar. Om du inte vill få sådana uppdateringar är lösningen att sluta använda produkten. Villkoren i det här licensavtalet för slutanvändare gäller alla eventuella uppdateringar från Logitech som ersätter och/eller kompletterar den ursprungliga programvaran, såvida sådana uppdateringar inte åtföljs av en separat licens. Finns en separat licens gäller villkoren i den.

 

5. App-butik.

Om du har laddat ner programvaran från en appbutik, till exempel Apple App Store, Apple Mac Store eller Google Play ("appbutik"), omfattas du även av användningsvillkoren för den appbutiken. Om användningen av programvaran omfattas av en appbutiks användningsvillkor gäller appbutikens villkor i händelse av konflikter eller oklarheter mellan appbutikens användningsvillkor och detta licensavtal för slutanvändare, men endast i den utsträckning som krävs för att lösa sådana konflikter eller oklarheter. I övrigt förblir villkoren i detta licensavtal för slutanvändare giltiga och i kraft. Du erkänner att (i) detta licensavtal för slutanvändare sluts mellan Logitech och dig, och inte med appbutiken; (ii) appbutiken inte har någon skyldighet att tillhandahålla något stöd eller någon form av underhåll alls i samband med någon programvara som hämtats därifrån; (iii) Logitech, inte appbutiken, är ansvarig enligt vad som anges i detta

licensavtal för slutanvändare, utöver friskrivningar, för all produktgaranti, alla produktfordringar och fordringar för immaterialrätt för programvaran som hämtats från appbutiken. Under alla omständigheter är appbutikens maximala skyldighet för garantianspråk återbetalning av inköpskostnaden (om någon sådan fanns) för Programvaran; (iv) Apple och dess under dotterbolag är tredje part i detta licensavtal för slutanvändare för programvara som hämtats från Apples App Store och Mac Store.

 

6. Sekretess.

Vår sekretesspraxis beskrivs i vår Integritetspolicy och i produktens särskilda sekretessmeddelanden (sammantaget kallade Integritetspolicyn) som tillhandahålls när en programvara, en produkt eller en tjänst köps, laddas ner eller används. Genom att installera programvara, använda Logitechs produkter eller tillhandahålla din personliga information till oss godkänner du och samtycker du till vår praxis och våra villkor som anges Integritetspolicyn och i eventuella separata sekretessmeddelanden. Vår Integritetspolicy ingår som referens i detta licensavtal för slutanvändare.

 

7. Öppen källkod.

Det här licensavtalet för slutanvändare gäller inte för någon programvara med öppen källkod som eventuellt inkluderas i programvaran ("komponent med öppen källkod"). Komponenter med öppen källkod som gäller programvaran och tillhörande tillämpliga licenser visas på: http://opensource.logitech.com. Användningen av komponenter med öppen källkod omfattas av villkoren i varje tillämplig licens för slutanvändare som åtföljer sådana komponenter med öppen källkod. Du måste acceptera villkoren i alla sådana licenser eller avstå från att använda Programvaran. Ingenting i detta licensavtal för slutanvändare begränsar dina rättigheter enligt, eller ger dig rättigheter som ersätter, villkoren i någon typ av gällande licensavtal för slutanvändare av komponenter med öppen källkod.

 

8. Programvara från tredje part.

Programvaran och produkten kan användas tillsammans med andra produkter och annan programvara, och kan innehålla länkar eller gränssnitt till, samt innehåll och data från, programvara från tredje part (”programvara från tredje part”). Användningen av sådan programvara från tredje part styrs av de villkor som tillhandahålls av licensgivaren för sådan programvara från tredje part, bland annat den tredje partens integritetspolicy. Genom att komma åt eller använda tredje parts programvara godkänner du att du följer gällande villkor från tredje part. Logitech lämnar inga utfästelser eller garantier för användning av eller tillgång till sådan programvara från tredje part. Varken Logitech eller dess licensgivare ska hållas ansvariga vid otillgänglighet eller borttagning av sådan programvara från tredje part.

 

9. Uppsägning av avtalet.

Detta licensavtal för slutanvändare ska gälla till dess att det sägs upp. Båda parter har rätt att när som helst säga upp detta licensavtal för slutanvändare, oavsett vilket skäl de anger. Din rätt att använda programvaran upphör automatiskt utan förvarning från Logitech om du bryter mot något villkor i detta licensavtal för slutanvändare. Vid sådan uppsägning måste du sluta använda programvaran och avlägsna alla kopior som du har i din ägo eller under din kontroll. Bestämmelserna i avsnitt 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17 och 18 förblir i kraft efter sådan uppsägning. Logitech gör inga utfästelser om framtida tillgänglighet av programvaran eller några uppdateringar och ska inte hållas ansvariga om programvaran eller uppdateringar inte är tillgängliga eller tas bort. Logitech har ingen skyldighet att tillhandahålla underhålls- eller supporttjänster med avseende på programvaran.

 

10. Friskrivningsklausul.

MED UNDANTAG FÖR VAD SOM STIPULERAS I GÄLLANDE LAG TILLHANDAHÅLLS PROGRAMVARA OCH TJÄNSTER FRÅN LOGITECH I BEFINTLIGT SKICK MED ALLT VAD DET INNEBÄR, OCH UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER. DU BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER UTTRYCKLIGEN ATT DIN ANVÄNDNING AV LOGITECHS PROGRAMVARA OCH TJÄNSTER, MED UNDANTAG FÖR VAD SOM STIPULERAS I GÄLLANDE LAG, SKER PÅ EGEN RISK OCH ATT DU BÄR HELA RISKEN NÄR DET GÄLLER TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, FUNKTIONALITET OCH EFFEKTIVITET. LOGITECH OCH DESS LICENSGIVARE FRISKRIVER SIG HÄRMED FRÅN ALLA GARANTIÅTAGANDEN VAD GÄLLER PROGRAMVARA OCH TJÄNSTER FRÅN LOGITECH VARE SIG DE ÄR UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, TILL EXEMPEL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER VAD GÄLLER SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL, KORREKTHET, OSTÖRD BESITTNING OCH ICKE-INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER. LOGITECH GER INGA GARANTIER MOT STÖRNINGAR VID ANVÄNDNING AV PROGRAMVARA OCH TJÄNSTER FRÅN LOGITECH, FÖR ATT PROGRAMVARA OCH TJÄNSTER FRÅN LOGITECH MOTSVARAR DINA KRAV, FÖR ATT NYTTJANDET AV PROGRAMVARA OCH TJÄNSTER FRÅN LOGITECH KOMMER ATT SKE UTAN AVBROTT ELLER PROBLEM, ELLER FÖR ATT EVENTUELLA FEL I PROGRAMVARA ELLER TJÄNSTER FRÅN LOGITECH KOMMER ATT ÅTGÄRDAS. INGA AV LOGITECHS ÅTERFÖRSÄLJARE, REPRESENTANTER ELLER ANSTÄLLDA HAR RÄTT ATT ÄNDRA, UTVIDGA ELLER GÖRA TILLÄGG I DENNA GARANTIFRISKRIVNING. I vissa jurisdiktioner är det inte tillåtet att undanta underförstådda garantier och göra inskränkningar i lagstadgade konsumenträttigheter. Om du bor i ett av dessa länder gäller ovanstående undantag och begränsningar inte dig.

 

11. Ansvarsbegränsning.

UNDER INGA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER KAN LOGITECH ELLER DESS LICENSGIVARE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA KOSTNADER FÖR ERSÄTTNINGSPRODUKTER, -PROGRAMVARA ELLER -TJÄNSTER, VINSTBORTFALL, FÖRLORAD INFORMATION ELLER DATA ELLER ANDRA INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, OFÖRUTSEDDA ELLER SÄRSKILDA FÖLJDSKADOR SOM PÅ NÅGOT SÄTT KAN HÄRLEDAS TILL FÖRSÄLJNING, LICENSIERING, ANVÄNDNING ELLER FÖRHINDRAD ANVÄNDNING AV NÅGON AV LOGITECHS PRODUKTER ELLER TJÄNSTER OAVSETT HUR DE HAR UPPKOMMIT OCH OAVSETT SKADESTÅNDSTYP (AVTALSBROTT, KRÄNKNING ELLER ANNAT) ÄVEN OM LOGITECH HAR UNDERRÄTTATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. LOGITECHS OCH DESS LICENSGIVARES TOTALA ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET ÖVERSTIGER ALDRIG DET URSPRUNGLIGA BELOPP SOM ERLAGTS FÖR PRODUKTEN, PROGRAMVARAN ELLER TJÄNSTEN I FRÅGA. De föregående begränsningarna gäller även om ovanstående ersättning inte uppnår sitt huvudsyfte. I vissa jurisdiktioner är det inte tillåtet att göra undantag för oförutsedda, tillfälliga eller speciella följdskador och det kan därför hända att ovanstående ansvarsbegränsning inte gäller. Ovanstående begränsningar gäller inte i händelse av personskada i den utsträckning gällande lagstiftning föreskriver skadestånd vid sådan skada.

 

12. Produktbegränsningar.

PROGRAMVARAN ÄR INTE AVSEDD ATT ANVÄNDAS FÖR DRIFT AV KÄRNKRAFTSANLÄGGNINGAR, FÖR FLYGPLANSNAVIGERING, FLYGKOMMUNIKATION ELLER FLYGLEDNING ELLER FÖR MEDICINSK ELLER ANNAN UTRUSTNING DÄR DET KAN MEDFÖRA LIVSFARA, ORSAKA PERSONSKADOR ELLER ALLVARLIGA MILJÖSKADOR OM PROGRAMVARAN INTE FUNGERAR KORREKT. DU BEKRÄFTAR ATT PROGRAMVARAN INTE ÄR CERTIFIERAD FÖR NÖDSITUATIONER OCH BÖR INTE ANVÄNDAS I DETTA SYFTE. LOGITECH ÖVERVAKAR INTE NÖDMEDDELANDEN OCH ANSVARAR INTE FÖR ATT SKICKA RÄDDNINGSTJÄNST ELLER AMBULANS TILL DITT HEM.

 

13. Slutanvändare på federala myndigheter i USA.

Programvaran utgör ett så kallat Commercial Item enligt definitionen i 48 C.F.R. 2.101 och består av så kallad Commercial Computer Software och Commercial Computer Software Documentation, och licens ges till slutanvändare i statlig tjänst i USA a) endast som Commercial Item och b) endast med samma rättigheter som alla andra slutanvändare har enligt villkoren i det här avtalet för slutanvändare. Rättigheter som inte meddelats lyder under upphovsrättslagarna i USA.

 

14. Exportrestriktioner.

Du samtycker till att inte exportera eller återexportera programvaran så att tillämpliga lagar eller restriktioner överträds i exempelvis USA, EU, Schweiz och/eller lagar och restriktioner i det land där programvaran har anskaffats.

 

15. Representanter och köpare för tredje part.

Om Programvaran har anskaffats för utomstående parts räkning garanterar köparen att han/hon har rätt att binda den användare eller juridiska person för vilken Programvaran har anskaffats vid villkoren i avtalet. Du utfäster att du, enligt lagen i din jurisdiktion, är tillräckligt gammal att använda eller öppna programvaran och ingå detta licensavtal för slutanvändare.

 

16. Domsrätt och enskilda avtalsbestämmelsers giltighet.

Om Företagets hemvist är USA är detta avtal underkastat och ska tolkas enligt lagarna i USA och delstaten Kalifornien, oaktat dess lagvalsregler och principer. Om din hemvist är utanför USA är detta licensavtal för slutanvändare underkastat lagarna i Schweiz. Om någon bestämmelse i detta licensavtal för slutanvändare av någon anledning inte anses tillämplig, medger parterna ändå att parternas avsikter får den effekt som andemeningen i bestämmelsen ger uttryck åt, och övriga bestämmelser i licensavtalet för slutanvändare ska förbli giltiga och i kraft.

Om du bor i USA och använder programvaran eller produkten enbart för privat bruk eller hushållsbruk så gäller avsnitt 17 dig:

 

17. Skiljedom.

Eventuella tvister mellan dig och Logitech ska lösas genom en slutgiltig och bindande skiljedom i enlighet med American Arbitration Association och dess Consumer Arbitration Rules ("regler"), såvida inte någon form av tvist som annars skulle falla under småmålsförfarande kan på en av parternas begäran föras till en behörig domstol för småmål före utnämningen av skiljedomaren. Skiljedomen ska utföras av en enda skiljedomare som utsetts gemensamt av båda parterna eller enligt urvalsprocessen som anges i reglerna. Kostnaderna för skiljedomen ska fördelas mellan parterna såsom det anges i Reglerna. Skiljedomarens ersättning ska vara slutgiltig och bindande för parterna och ska inte kunna överklagas. FÖR ATT UNDVIKA FÖRLUST AV BEVIS OCH GARANTERA SNABB LÖSNING AV ANSPRÅK SOM UPPSTÅR VID DETTA AVTAL, SKA DEN PART SOM GÖR ANSPRÅK ENLIGT DETTA LICENSAVTAL GE DEN ANDRA PARTEN SKRIFTLIG VARSEL ANGÅENDE BASEN FÖR ANSPRÅKET INOM ETT (1) ÅR ELLER INOM DEN MINSTA TIDSRYMD SOM GÄLLER ENLIGT LAG OM LÄNGRE ÄN ETT (1) ÅR, FRÅN DATUMET DÅ HÄNDELSEN ELLER FAKTUMET SOM LEDDE TILL ATT ANSPRÅKET UPPSTOD, ELLER OM PARTEN AVSÄGER SIG RÄTTEN ATT GÅ VIDARE MED ANSPRÅKET SOM BASERAS PÅ SÅDAN HÄNDELSE ELLER FAKTA.

 

18. Hela avtalet, gällande språkversion.

Detta licensavtal för slutanvändare framhåller hela avtalet mellan dig och Logitech och ersätter alla tidigare avtal, skriftliga eller muntliga, med avseende på programvaran. Översättningar av det här licensavtalet för slutanvändare görs i enlighet med lokala krav. Om det uppstår konflikt mellan den engelska och den översatta versionen är det den engelska versionen av licensavtalet för slutanvändare som gäller.

Detta program skyddas av Förenta staternas upphovsrättslag och internationella avtal. Obehörig kopiering eller distribution av programvaran utgör ett brott som kan leda till skadeståndskrav och bötesstraff.

© 2018 Logitech. Med ensamrätt

Kundvagn

Kundvagnen är tom. Börja handla nu