Chính sách Quyền riêng tư và Dữ liệu cá nhân của Logitech

Quyền riêng tư + Dữ liệu

Quyền riêng tư

Tìm hiểu thêm về các chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi.

Đăng ký email

Đăng ký hoặc hủy đăng ký nhận email.

Xóa tài khoản

Yêu cầu cập nhật, xóa hoặc hủy kích hoạt dữ liệu của bạn.