Bảo hành kéo dài B2B

BỎ QUA TỚI NỘI DUNG CHÍNH
Pangea temporary hotfixes here

Bảo hành kéo dài B2B

LOGITECH
Bảo hành kéo dài B2B - các Điều khoản và Điều kiện
Áp dụng cho các sản phẩm được mua sau ngày 9/11/2020

1. Logitech sẽ kéo dài thời gian bảo hành tiêu chuẩn áp dụng cho các sản phẩm phần cứng được chỉ định, (“Sản phẩm”) do Logitech sản xuất (“Bảo hành kéo dài”). Bảo hành Kéo dài này không áp dụng cho các sản phẩm hoặc bộ phận của bên thứ ba. Các bộ phận được sản xuất bởi Logitech đi kèm với Sản phẩm được hưởng Bảo hành Kéo dài áp dụng cho Sản phẩm liên quan, ngoại trừ các bộ phận được bán riêng và vật tư tiêu hao.

2. Việc mua Bảo hành Kéo dài sẽ cấp cho khách hàng doanh nghiệp sở hữu Sản phẩm vì mục đích sử dụng riêng (không phải vì mục đích bán lại thương mại) ( “Khách hàng cuối”) một khoảng thời gian bảo hành ngoài thời gian bảo hành tiêu chuẩn áp dụng, tương ứng với thời gian kéo dài đã chọn được nêu trong đơn đặt hàng áp dụng. Người tiêu dùng không đủ điều kiện mua Bảo hành Kéo dài.

3. Bảo hành Kéo dài chỉ có thể được mua tại thời điểm mua Sản phẩm hoặc trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua Sản phẩm liên quan. Nếu đơn đặt hàng cho Bảo hành Kéo dài được nhận sau thời gian nêu trên, Logitech có toàn quyền từ chối chấp nhận đơn đặt hàng.

4. Các Điều khoản và Điều kiện cho Bảo hành Kéo dài B2B (“Điều khoản Bảo hành kéo dài”) là sự bổ sung thêm vào Bảo hành Phần cứng có giới hạn của Logitech, được đính kèm ở đây làm tài liệu tham khảo và giữ nguyên hiệu lực. Nếu không có mâu thuẫn nào giữa (i) Điều khoản Bảo hành Kéo dài và Bảo hành Phần cứng có giới hạn của Logitech, các Điều khoản Bảo hành Kéo dài sẽ được ưu tiên áp dụng; (ii) Điều khoản Bảo hành Kéo dài và tài liệu in hay kỹ thuật số, Điều khoản Bảo hành Kéo dài sẽ được ưu tiên áp dụng.

5. Khi hết thời gian bảo hành tiêu chuẩn, Bảo hành Kéo dài này sẽ dẫn đến việc tiếp tục bảo hành theo các điều khoản bảo hành, tương đương với khoảng thời gian kéo dài đã mua. Việc chấp thuận khiếu nại bảo hành của Logitech tùy thuộc vào các điều kiện đã nêu trong Bảo hành Phần cứng có giới hạn của Logitech. Khi Logitech nhận được khiếu nại Bảo hành kéo dài, Logitech có thể tùy ý: (i) sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm, bằng Sản phẩm tương tự hoặc có giá trị tương đương. Trong một số trường hợp, khi các bộ phận cần thiết để sửa chữa hoặc thay thế mẫu mã tương tự không còn nữa, Logitech có thể thay thế Sản phẩm với mẫu mới nhất, có giá trị tương đương; hoặc (ii) hoàn lại tiền. Số tiền hoàn lại cho Sản phẩm lỗi sẽ được tính toán là giá, không bao gồm VAT, do Khách hàng cuối thanh toán cho Sản phẩm, với điều kiện là (a) phải tính đến giá trị sử dụng hợp lý của Sản phẩm lỗi giữa thời gian mua và thời gian hoàn tiền, và (b) số tiền hoàn lại không bao giờ được vượt quá giá trị thị trường hợp lý của Sản phẩm. Giá trị được Logitech tính toán là cuối cùng, mang tính ràng buộc và không có tranh chấp. Bất kỳ sản phẩm có phần cứng nào cần thay thế cũng sẽ được bảo hành trong khoảng thời gian còn lại của giai đoạn bảo hành hoặc ba mươi (30) ngày, tùy theo thời gian nào lâu hơn.

6. Mọi quyền theo Bảo hành Kéo dài sẽ bị chấm dứt hoặc mất đi và số tiền hoặc chi phí mua sẽ không được hoàn lại nếu Người dùng cuối chọn trả lại thiết bị không có lỗi hoặc chọn phiếu đổi hàng cho sản phẩm lỗi thay vì gửi yêu cầu bảo hành đến Logitech.

7. Khách hàng cuối phải thực hiện các hành động và tuân theo quy trình đã đề ra trong phần này:

  1. đảm bảo thông tin trong tài liệu xác nhận Bảo hành Kéo dài là chính xác, và mỗi Số sê-ri đều khớp với Số sê-ri trên Sản phẩm bảo hành áp dụng. Bất kỳ sự khác biệt nào cũng phải được báo cáo cho bộ phận hỗ trợ của Logitech trong vòng ba mươi (30) ngày.
  2. hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Logitech qua điện thoại, email hoặc bất kỳ phương thức nào khác theo chỉ định của Logitech nếu xảy ra lỗi với Sản phẩm
  3. cung cấp cho Logitech thông tin về mẫu mã và Số sê-ri của Sản phẩm, ngày mua, thông tin chi tiết vấn đề cũng như bất kỳ thông tin khác theo yêu cầu hợp lý của Logitech.
  4. nếu có yêu cầu, phải cung cấp cho Logitech một bản sao bằng chứng mua Sản phẩm, trong đó nêu rõ ngày mua và số Sê-ri
  5. nếu có yêu cầu, phải cung cấp cho Logitech một bản sao của bằng chứng mua Bảo hành Kéo dài.

Việc không tuân theo các yêu cầu và quy trình này sẽ dẫn tới Bảo hành Kéo dài mất hiệu lực.

 

8. Bảo hành kéo dài bị giới hạn bởi thời gian kéo dài so với Bảo hành Phần cứng có giới hạn tiêu chuẩn của Logitech kể từ ngày mua Sản phẩm có liên quan ban đầu. BẢO HÀNH KÉO DÀI NÀY LÀ BẢO HÀNH BỔ SUNG, KHÔNG PHẢI BẢO HIỂM, CHO THỜI GIAN BẢO HÀNH TIÊU CHUẨN. Nó không bao gồm, cho dù rõ ràng hay ngụ ý, bất kỳ trường hợp bổ sung nào khác ngoài những khiếm khuyết về vật liệu và chất lượng chế tạo được quy định trong Bảo hành Phần cứng có giới hạn tiêu chuẩn của Logitech. Tất cả ngoại lệ đối với bảo hành được quy định trong Bảo hành Phần cứng có giới hạn của Logitech đều áp dụng cho Bảo hành Kéo dài này. Theo đó, các trường hợp bổ sung như hư hỏng vô ý hoặc ngẫu nhiên, hư hỏng gián tiếp, mất mát, mất trộm, vận hành sai hoặc sử dụng sai đều được loại trừ khỏi phạm vi bảo hành.

9. Các Điều khoản và Điều kiện này được ký kết bởi: (i) Logitech Inc. nếu Khách hàng cuối mua Sản phẩm ở Bắc Mỹ và/hoặc từ một đại lý ở Bắc Mỹ, (ii) bởi Logitech Châu Âu SA nếu Khách hàng cuối mua Sản phẩm ở EMEA (Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi) và/hoặc từ một đại lý được thành lập ở EMEA; (iii) bởi Logitech Asia Pacific Limited nếu Khách hàng cuối mua Sản phẩm ở Châu Á Thái Bình Dương và/hoặc từ một đại lý được thành lập ở Châu Á Thái Bình Dương (gọi chung là “Logitech”).

10. Logitech có quyền sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này bất cứ lúc nào.