Các Điều khoản và Điều kiện cho Dịch vụ Logitech Select

BỎ QUA TỚI NỘI DUNG CHÍNH
Pangea temporary hotfixes here

Logitech

Các Điều kiện và Điều khoản Dịch vụ của Logitech

(Khách hàng chuyên gia)

Các Điều khoản và Điều kiện này (“Thỏa thuận”) sẽ áp dụng cho Dịch vụ Logitech như được mô tả ở phần sau trong Tài liệu Mô tả Dịch vụ (“Dịch vụ”). Khách hàng chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc theo Thỏa thuận này và theo Mô tả Dịch vụ áp dụng. Logitech có quyền chỉnh sửa Thỏa thuận này cùng Mô tả Dịch vụ bất cứ lúc nào và tùy từng thời điểm theo quyết định riêng của mình. DỊCH VỤ CHỈ KHẢ DỤNG CHO CÁC KHÁCH HÀNG CHUYÊN GIA SỞ HỮU CÁC DỊCH VỤ CHO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG THƯƠNG MẠI HOẶC CHUYÊN MÔN CỦA RIÊNG HỌ CHỨ KHÔNG PHẢI ĐỂ BÁN LẠI. NGƯỜI TIÊU DÙNG KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN MUA DỊCH VỤ NÀY.

1. Định nghĩa

“Khách hàng” có nghĩa là người dùng cuối đã mua Dịch vụ cho mục đích sử dụng thương mại hoặc chuyên môn riêng của họ chứ không phải bán lại.

“Lỗi” hoặc “Sai hỏng” được định nghĩa trong Bảo hành Phần cứng có giới hạn áp dụng của Logitech.

“Phòng” có nghĩa là một phòng được hỗ trợ bởi Dịch vụ Logitech bao gồm Sản phẩm Logitech được hỗ trợ.

“Sản phẩm Logitech được hỗ trợ” có nghĩa là sản phẩm Logitech được liệt kê trong Mô tả Dịch vụ.

“Đại lý” có nghĩa là (các) nhà bán lẻ hoặc (các) đại lý đã bán Dịch vụ cho Khách hàng.

“Mô tả Dịch vụ” có nghĩa là các dịch vụ do Logitech cung cấp, được mô tả trong tài liệu do Logitech đưa ra trên trang web của mình, chẳng hạn như Mô tả Dịch vụ cho Logitech Select : https://prosupport.logi.com/hc/articles/4402313890455

“Sản phẩm đi kèm” có nghĩa là các sản phẩm phần cứng và phần mềm của bên thứ ba được Logitech phê duyệt và đi kèm với Sản phẩm được hỗ trợ của Logitech.

“Sản phẩm của Bên thứ ba” có nghĩa là các sản phẩm phần cứng và phần mềm của nhà cung cấp bên thứ ba không phải là Sản phẩm đi kèm nhưng được sử dụng kết hợp với Sản phẩm Logitech được Hỗ trợ trong Phòng.

“Sản phẩm Bên thứ ba” có nghĩa chung là Sản phẩm Đi kèm và Sản phẩm Bên thứ ba.

2. Dịch vụ Logitech

Logitech sẽ cung cấp Dịch vụ theo Mô tả Dịch vụ áp dụng, tuân theo các điều khoản và điều kiện sau:

2.1. Phạm vi. Logitech sẽ cung cấp Dịch vụ khi được mua bởi Khách hàng. Tài liệu Mô tả Dịch vụ áp dụng được đính kèm ở đây để tham khảo. Dịch vụ chỉ khả dụng cho các Sản phẩm Logitech được Hỗ trợ, được lắp đặt trong Phòng, không hết hạn sử dụng tại thời điểm mua Dịch vụ và đã được mua tại các quốc gia được nêu trong phần Mô tả Dịch vụ (“Các quốc gia bao gồm”). Một nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba theo hợp đồng với Logitech có thể cung cấp một phần hay tất cả Dịch vụ.

2.2. Cổng thông tin Dịch vụ; Người dùng Bên thứ ba. Nếu được yêu cầu trong Mô tả Dịch vụ, Khách hàng sẽ phải đăng ký cổng thông tin kỹ thuật số của Logitech (“Cổng thông tin Dịch vụ Logitech”) để kích hoạt và quản lý Dịch vụ. Nhà bán lẻ, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ hay nhà thầu độc lập bên thứ ba (“Người dùng Bên thứ ba”) có thể đăng ký trên Cổng thông tin Dịch vụ Logitech và quản lý Dịch vụ thay mặt cho Khách hàng. Khách hàng phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sử dụng Dịch vụ cũng như ứng dụng và phần mềm liên quan (nếu có) do Logitech cung cấp của Người dùng Bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở mọi hành vi vi phạm Thỏa thuận này và bất kỳ yêu cầu liên quan áp dụng cho Khách hàng.

2.3. Vị trí. Dịch vụ sẽ được cung cấp ở các Quốc gia xác định. Một số tính năng được bao gồm trong Dịch vụ không khả dụng ở tất cả các quốc gia. Nếu Sản phẩm Logitech được hỗ trợ nằm ngoài các Quốc gia nhất định, Logitech sẽ chỉ cung cấp Dịch vụ khi khả dụng và có thể áp dụng phí bổ sung hay các cấp độ dịch vụ khác nhau.

2.4. Sản phẩm Bên thứ ba.

 1. Sản phẩm đi kèm: Logitech sẽ hỗ trợ các vấn đề gây ảnh hưởng đến hình ảnh SRS/OS tiêu chuẩn, đã cài đặt trước cho Microsoft Teams Rooms, Zoom và các ứng dụng hội nghị video khác có sẵn trong CollabOS. Logitech cũng có thể đóng vai trò như bên điều giải giữa Khách hàng và nhà cung cấp bên thứ ba để Khách hàng nhận được hỗ trợ mà họ có thể được hưởng theo bất kỳ bảo hành nào với những nhà cung cấp khác.
 2. Logitech sẽ thực hiện nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để hỗ trợ các Sản phẩm Bên thứ ba có sẵn trong phòng, trong giới hạn chúng tương tác với Sản phẩm Logitech được hỗ trợ, chẳng hạn như hỗ trợ vấn đề về kết nối hoặc các kết nối mạng. Bất kể trong trường hợp nào, Dịch vụ sẽ không bao gồm dịch vụ bảo hành hoặc thay thế cho Sản phẩm của Bên thứ ba.
 3. Dịch vụ không bao gồm mọi thay thế do bảo hành hoặc dịch vụ sửa chữa cho các Sản phẩm Bên thứ ba. Khách hàng có trách nhiệm bảo đảm mình có bảo hành thích hợp cho Sản phẩm Bên thứ ba và Logitech không chịu trách nhiệm về hiệu suất hoạt động của Sản phẩm Bên thứ ba cũng như phần mềm và dịch vụ có liên quan.

2.5. Các phiên bản được hỗ trợ. Dịch vụ yêu cầu Khách hàng duy trì phần mềm và Sản phẩm Logitech được hỗ trợ ở cấp độ phiên bản hoặc cấu hình tối thiểu như được quy định bởi Logitech. Khách hàng cũng phải cài đặt các bản vá, bản cập nhật phần mềm hoặc phiên bản tiếp sau theo hướng dẫn của Logitech nhằm truy trì Sản phẩm Logitech được hỗ trợ đủ điều kiện cho Dịch vụ.

2.6. Ngoại lệ. Trừ khi được quy định rõ ràng trong Mô tả Dịch vụ áp dụng, Dịch vụ không bao gồm:

 • pin hoặc các vật tư tiêu hao khác;
 • Sản phẩm Logitech được hỗ trợ bị hư hỏng do sử dụng sai, tai nạn, sửa đổi, môi trường vận hành hoặc vật lý không phù hợp, hoạt động bảo trì không đúng cách của Khách hàng, loại bỏ hoặc thay đổi nhãn nhận dạng thiết bị hoặc bộ phận.
 • hỏng hóc bị gây ra do sản phẩm hoặc phụ kiện mà Logitech không chịu trách nhiệm;
 • lỗi gây ra do hao mòn thông thường;
 • hư hỏng về thẩm mỹ không ảnh hưởng tới chức năng của các Sản phẩm Logitech được Hỗ trợ;
 • công việc về điện bên ngoài Sản phẩm Logitech được Hỗ trợ; cơ sở hạ tầng CNTT không đủ hoặc bị lỗi hỏng.

 

2.7. Thay thế Sản phẩm. Logitech sẽ thay thế Sản phẩm Logitech được Hỗ trợ như đã nêu trong Mô tả Dịch vụ liên quan, nếu trong Thời hạn Dịch vụ, Khách hàng gửi yêu cầu bảo hành hợp lệ cho Lỗi ảnh hưởng tới thiết bị cần được thay thế

Sản phẩm thay thế (hoặc bộ phận của sản phẩm) được cung cấp cho Khách hàng theo Mô tả Dịch vụ sẽ là sản phẩm mới hoặc sản phẩm tương đương về hiệu suất với sản phẩm mới. Sản phẩm thay thế tùy theo bảo hành sản phẩm gốc hoặc kéo dài và được bảo hành cho phần còn lại của thời hạn bảo hành hoặc ba mươi (30) ngày, tùy vào thời gian nào lâu hơn. Theo yêu cầu của Logitech, Khách hàng đồng ý trả lại ngay lập tức thiết bị lỗi cho Logitech theo hướng dẫn từ Logitech (trả trước cước phí). Tùy theo lựa chọn của mình, Logitech có thể kiểm tra Sản phẩm được trả lại xem có lỗi phần cứng không và có quyền xuất hóa đơn cho Khách hàng với toàn bộ giá thành nếu Khách hàng không hoàn trả sản phẩm lỗi hoặc nếu quá trình kiểm tra không xác minh được Lỗi như trong bảo hành phần cứng áp dụng.

Nếu như thời gian thay thế phụ thuộc vào các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của Logitech, như điều kiện thời tiết, gián đoạn trong mạng lưới vận chuyển (vì được vận hành bởi các công ty vận chuyển), tuân theo các quy trình hải quan và kiểm soát xuất khẩu, sự chậm trễ trong hải quan hoặc các biến số và yếu tố khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Logitech, Logitech không đảm bảo giao hàng trong “ngày làm việc tiếp theo” hoặc các thời hạn giao hàng khác. Đặc biệt, Logitech không chịu trách nhiệm cho sự chậm trễ gây ra bởi các công ty vận chuyển.

2.8 Sản phẩm Dự phòng Tại chỗ.Sản phẩm dự phòng tại chỗ (hoặc linh kiện của sản phẩm) được cung cấp cho Khách hàng nếu đủ điều kiện theo Mô tả Dịch vụ sẽ được giữ tại cơ sở của Khách hàng. Sản phẩm dự phòng tại chỗ không áp dụng cho Sản phẩm đi kèm hoặc cho Sản phẩm của Bên thứ ba. Khách hàng phải sở hữu sản phẩm dự phòng tại chỗ, lưu trữ chúng đúng cách và chịu trách nhiệm về mất mát hay hư hỏng có thể ảnh hưởng tới các sản phẩm nêu trên, ngoại trừ Hư hỏng.

2.9. Sửa đổi, bổ sung; Ngừng sử dụng Dịch vụ. Logitech có quyền (i) sửa đổi Thỏa thuận này tùy thời điểm, có hiệu lực khi đăng tải các điều khoản và điều kiện sửa đổi lên trang web của mình, (ii) ngừng sản xuất Sản phẩm Logitech được Hỗ trợ và theo đó ngừng hỗ trợ Sản phẩm nêu trên hay bất kỳ phiên bản nào của nó, hoặc (iii) sửa đổi hay ngừng cung cấp Dịch vụ bất kỳ lúc nào. Phần 8.3 (hủy) quy định biện pháp khắc phục duy nhất của Khách hàng đối với mọi khiếu nại liên quan đến ngừng cung cấp Dịch vụ. Việc Khách hàng tiếp tục sử dụng Dịch vụ này, sau khi đăng bất kỳ thay đổi, sẽ thể hiện sự chấp thuận về những thay đổi đó.

3. Thời hạn

3.1. Dịch vụ phải bắt đầu vào ngày kích hoạt đầu tiên như được nêu trong Mô tả Dịch vụ áp dụng hoặc chậm nhất 60 ngày kể từ ngày yêu cầu Dịch vụ (“Ngày Bắt đầu”) và sẽ kéo dài trong thời hạn được chỉ định của gói Dịch vụ áp dụng (“Thời hạn Dịch vụ”). Nó sẽ tự động chấm dứt vào ngày hết Thời hạn Dịch vụ. Logitech sẽ không cung cấp dịch vụ bên ngoài Thời hạn Dịch vụ.

3.2. Trong trường hợp Logitech ngừng sản xuất Sản phẩm Logitech được Hỗ trợ (“Sản phẩm cuối vòng đời”) hoặc nếu một nhà sản xuất bên thứ ba ngừng sản xuất Sản phẩm đi kèm, Logitech sẽ cung cấp dịch vụ theo các điều khoản của Thỏa thuận này cho phần còn lại của Thời hạn Dịch vụ hiện tại đó và Dịch vụ sẽ tự động hết hạn sau Thời hạn Dịch vụ hiện tại đó. Theo quyết định riêng của mình, Logitech có thể chấm dứt Thỏa thuận này theo Phần 8.3. Không có Dịch vụ nào cho Sản phẩm Logitech được hỗ trợ vào cuối vòng đời sẽ được gia hạn hoặc kéo dài.

4. Hỗ trợ phần mềm

4.1. Phần mềm được Bảo hành. Logitech sẽ khắc phục sự cố phần mềm và hỗ trợ giải quyết từ các chuyên gia đã qua đào tạo cho phần mềm độc quyền của Logitech và cho phần mềm của bên thứ ba được liệt kê trong Mô tả Dịch vụ (“Phần mềm được Bảo hành”).

4.2. Phạm vi Dịch vụ. Logitech sẽ giúp Khách hàng giải quyết vấn đề của họ với Phần mềm được Bao gồm bằng cách cung cấp hỗ trợ trực tuyến và qua điện thoại. Đối với Phần mềm được Bao gồm là phần mềm của bên thứ ba, nếu Logitech xác định rằng mình không thể đưa ra hướng giải quyết vấn đề, Logitech có thể đóng vai trò là bên điều phối giữa Khách hàng và nhà cung cấp bên thứ ba để giúp Khách hàng nhận được dịch vụ hoặc hỗ trợ từ bên thứ ba mà Khách hàng có quyền nhận được theo thỏa thuận với các nhà cung cấp khác. Logitech sẽ thực hiện nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để cung cấp dịch vụ hỗ trợ phần mềm cho Khách hàng như sau:

 • Sửa chữa theo đề xuất
 • Xác định vấn đề, chẳng hạn như thu thập, phân tích thông tin, tìm kiếm thông tin bổ sung
 • Giải quyết vấn đề, chẳng hạn như cung cấp giải pháp hoặc các bước hướng tới giải pháp, cách giải quyết, thay đổi cấu hình, báo cáo lỗi lên cấp cao hơn
 • Các dịch vụ quản trị bổ sung, như hỗ trợ cài đặt hoặc cập nhật.

 

4.3. Giới hạn của Dịch vụ Hỗ trợ Phần mềm. Dịch vụ Hỗ trợ Phần mềm chỉ bao gồm hỗ trợ cho Phần mềm được Bao gồm và không có các loại hỗ trợ sau:

 • Phần mềm ứng dụng không phải của Logitech, ngoại trừ “Phần mềm được Bao gồm” đã chỉ định
 • Bất kỳ dịch vụ tại chỗ nào
 • Hỗ trợ đào tạo từ xa hoặc tại chỗ
 • Loại bỏ virus hoặc phần mềm độc hại
 • Viết đoạn mã, lập trình, phát triển phần mềm

 

Nghĩa vụ của Logitech theo Thỏa thuận này bị giới hạn đến việc giúp mọi người quen thuộc với Phần mềm được Bao gồm và các Hệ thống được hỗ trợ có liên quan, đồng thời đưa ra kết quả từ những nỗ lực hợp lý của Logitech để giải đáp các câu hỏi của Khách hàng. LOGITECH KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG BẤT KỲ CÂU HỎI CỤ THỂ NÀO CŨNG SẼ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT, HOẶC PHẦN MỀM ĐƯỢC BẢO HÀNH HAY BẤT KỲ GIẢI PHÁP CHO VẤN ĐỀ NÀO SẼ TẠO RA KẾT QUẢ CỤ THỂ. Logitech có thể kết luận rằng câu hỏi đủ phức tạp, hoặc hệ thống của Khách hàng có tính chất loại trừ việc phân tích hiệu quả câu hỏi thông qua các cuộc thảo luận qua email hoặc điện thoại. Khách hàng hiểu rằng Logitech có thể không giải quyết được câu hỏi thuộc loại này, và Khách hàng hiểu cũng như chấp nhận rằng họ sẽ phải có sắp xếp độc lập để giải quyết những câu hỏi như vậy.

5. Trách nhiệm của Khách hàng.

Khách hàng đồng ý:

 • làm theo hướng dẫn do Logitech đưa và các quy trình bắt buộc của Dịch vụ;
 • hoàn toàn hợp tác với Logitech cho đến khi Dịch vụ hoàn tất;
 • sao lưu dữ liệu của mình và duy trì một kế hoạch khắc phục thảm họa hoàn chỉnh. Khách hàng đồng ý rằng Logitech không chịu trách nhiệm về mọi mất mát hay hỏng dữ liệu hay phần mềm, cho dù lý do mất mát là gì, bao gồm nhưng không giới hạn do sơ suất của Logitech. Giới hạn này áp dụng cho mọi nguyên nhân của hành động, cho dù dựa trên hợp đồng, hành vi sai trái hay bất kỳ giả định nào khác;
 • cung cấp và duy trì các dịch vụ tiện ích cần thiết để sử dụng Sản phẩm Logitech được hỗ trợ theo thông số kỹ thuật, với chi phí của riêng mình;
 • thay thế bất kỳ và mọi vật tư tiêu hao được sử dụng kết hợp với Sản phẩm Logitech được hỗ trợ, với chi phí của riêng mình;
 • lấy và duy trì sự đồng ý của Logitech để truy cập và sử dụng Sản phẩm Logitech được hỗ trợ, dữ liệu trên đó, và tất cả các bộ phận phần cứng và phần mềm được bao gồm trong Sản phẩm Logitech được hỗ trợ vì mục đích cung cấp Dịch vụ;
 • lắp đặt, sử dụng và thường xuyên cập nhật một chương trình diệt virus hiện hành, uy tín kết hợp với Sản phẩm Logitech được hỗ trợ. Việc sửa chữa hoặc khôi phục bất kỳ Sản phẩm Logitech được hỗ trợ bị hư hỏng hoặc ảnh hưởng bởi virus không bao gồm trong bảo hành Dịch vụ;
 • hoàn thành bất kỳ trách nhiệm nào khác của Khách hàng được mô tả trong Thỏa thuận này và trong Mô tả Dịch vụ áp dụng. Nếu Khách hàng không hoàn thành từng nghĩa vụ của mình, Logitech sẽ không có nghĩa vụ phải cung cấp Dịch vụ Logitech, hoặc có thể phát sinh thêm chi phí hoặc sự chậm trễ.
 • duy trì trạng thái tốt của tất cả giấy phép phần mềm được cung cấp cho Khách hàng hoặc buộc phải sử dụng Sản phẩm Logitech được Hỗ trợ. Khách hàng có trách nhiệm quyết định xem có nên cài đặt mọi phiên bản phần mềm khi chúng được nâng cấp hay không. Tuy nhiên, Khách hàng hiểu rằng Logitech có thể yêu cầu Khách hàng nâng cấp phần mềm để cung cấp Dịch vụ.

 

6. TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TẤT CẢ BẢO HÀNH.

LOGITECH KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC NÊU ĐIỀU KIỆN RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẤT KỲ BẢO HÀNH HOẶC ĐIỀU KIỆN NÀO LIÊN QUAN ĐẾN HIỆU SUẤT CỦA PHẦN CỨNG HAY PHẦN MỀM ĐƯỢC SỬ DỤNG KHI TIẾN HÀNH DỊCH VỤ, HAY BẤT KỲ BẢO ĐẢM HAY ĐIỀU KIỆN RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý NÀO VỀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TỪ DỊCH VỤ HOẶC KẾT QUẢ CỦA MỌI ĐỀ XUẤT TỪ LOGITECH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở MỌI BẢO HÀNH HAY ĐIỀU KIỆN NGỤ Ý LIÊN QUAN ĐẾN HIỆU SUẤT, TÍNH THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP, KHÔNG VI PHẠM HOẶC THÍCH HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ CỦA BẤT KỲ SẢN PHẨM BÀN GIAO NÀO CÓ THỂ LÀ KẾT QUẢ CỦA VIỆC THỰC HIỆN BẤT KỲ ĐỀ XUẤT NÀO MÀ LOGITECH CÓ THỂ CUNG CẤP. KHÔNG CÓ NỘI DUNG NÀO TRONG THỎA THUẬN NÀY HOẶC BẤT KỲ TÀI LIỆU VĂN BẢN NÀO KHÁC HOẶC BẤT KỲ HÌNH THỨC GIAO TIẾP TRUYỀN MIỆNG NÀO VỚI KHÁCH HÀNG CUỐI CÓ THỂ THAY ĐỔI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA PHẦN NÀY.

LOGITECH KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI CÁC ĐIỀU KIỆN HOẶC BẢO HÀNH CỦA BÊN THỨ BA VÌ TÁC ĐỘNG MÀ DỊCH VỤ CÓ THỂ GÂY RA LÊN CÁC BẢO HÀNH HOẶC ĐIỀU KIỆN NÀY.

7. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM.

LOGITECH (BAO GỒM CÁC CHI NHÁNH, CÁN BỘ, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN HAY ĐẠI LÝ CỦA LOGITECH) KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGOÀI CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC ĐÃ NÊU Ở ĐÂY, BAO GỒM MỌI TRÁCH NHIỆM CHO CÁC SẢN PHẨM LOGITECH ĐƯỢC HỖ TRỢ KHÔNG CÓ SẴN ĐỂ SỬ DỤNG, MẤT MÁT HOẶC HƯ HỎNG DỮ LIỆU HAY PHẦN MỀM HOẶC CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ HOẶC HỖ TRỢ. LOGITECH SẼ KHÔNG CHỊU BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO CHO NHỮNG HƯ HỎNG PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM LOGITECH ĐƯỢC HỖ TRỢ TRONG BẤT KỲ HOẠT ĐỘNG CÓ ĐỘ RỦI RO CAO NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở VIỆC VẬN HÀNH CÁC CƠ SỞ HẠT NHÂN, HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC HOẶC ĐIỀU HƯỚNG MÁY BAY, ĐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG HÀNG KHÔNG, HỆ THỐNG Y TẾ, HỖ TRỢ CỨU SINH HOẶC HỆ THỐNG VŨ KHÍ. LOGITECH SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHO VIỆC MẤT LỢI NHUẬN, MẤT CÔNG VIỆC KINH DOANH HOẶC CÁC THIỆT HẠI VÔ TÌNH, GIÁN TIẾP, HẬU QUẢ, ĐẶC BIỆT HOẶC TRỪNG PHẠT KHÁC, NGAY CẢ KHI ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ, HOẶC ĐỐI VỚI BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO CỦA BÊN THỨ BA.

KHÁCH HÀNG ĐỒNG Ý RẰNG ĐỐI VỚI BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ, TỔNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA LOGITECH VÀ GIẢI PHÁP DUY NHẤT CỦA KHÁCH HÀNG KHÔNG ĐƯỢC LỚN HƠN TỔNG SỐ TIỀN MÀ KHÁCH HÀNG ĐÃ THANH TOÁN KHI MUA DỊCH VỤ THEO THỎA THUẬN NÀY TRONG MƯỜI HAI THÁNG NGAY TRƯỚC KHI LOGITECH ĐƯỢC KHÁCH HÀNG THÔNG BÁO VỀ MỌI KHIẾU NẠI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

CÁC GIỚI HẠN ĐÃ ĐỀ CẬP TRƯỚC ÁP DỤNG BẤT KỂ NGUYÊN NHÂN HOẶC HOÀN CẢNH PHÁT SINH MẤT MÁT, THIỆT HẠI HAY TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐÓ, NGAY CẢ KHI NHỮNG MẤT MÁT, THIỆT HẠI HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐÓ ĐƯỢC DỰA TRÊN SƠ SUẤT, SAI LẦM HOẶC VI PHẠM HỢP ĐỒNG (BAO GỒM VI PHẠM CƠ BẢN HOẶC VI PHẠM MỘT ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN).

LOGITECH HOẶC NGƯỜI DÙNG CUỐI CÓ THỂ BẮT ĐẦU BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NÀO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO PHÁT SINH BÊN NGOÀI THỎA THUẬN NÀY TRONG HƠN MƯỜI TÁM (18) THÁNG SAU KHI XẢY RA NGUYÊN NHÂN CỦA HÀNH ĐỘNG.

8. Hủy

8.1. Khách hàng có thể hủy Thỏa thuận này nếu Logitech nhận được yêu cầu hủy từ đối tác kênh mà Khách hàng đã mua Dịch vụ trong vòng tối đa ba mươi (30) ngày kể từ Ngày Bắt đầu. Giá trị của bất kỳ dịch vụ nào đã cung cấp có thể bị trừ đi. Trong mọi trường hợp, số tiền hoàn lại sẽ không lớn hơn các khoản phí đã trả cho Dịch vụ. Giá trị được tính toán là giá trị cuối cùng, mang tính ràng buộc và không có tranh chấp. Khách hàng không được hủy Thỏa thuận này sau ba mươi (30) ngày kể từ Ngày Bắt đầu, trừ khi được quy định bởi luật lệ hiện hành, không được khác với thỏa thuận.

8.2. Logitech có thể hủy Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào trong Thời hạn nếu Khách hàng (i) khai báo sai cho Logitech hoặc đại lý của Logitech, (ii) mất khả năng thanh toán, bị tuyên bố phá sản, (iii) gửi đơn hoặc đồng ý với bất kỳ khoản cứu trợ nào theo quy chế tái tổ chức phá sản, hoặc không có khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính trong quá trình kinh doanh bình thường, hoặc (iv) sử dụng sai Dịch vụ, hoặc vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận này hay vi phạm các nghĩa vụ trong Thỏa thuận này hoặc Mô tả Dịch vụ. Trong trường hợp hủy Thỏa thuận này, Logitech sẽ gửi cho Khách hàng một văn bản thông báo về việc hủy theo địa chỉ ghi trong hồ sơ.

8.3. Theo quyết định của mình, Logitech có thể chấm dứt Thỏa thuận này sau ba mươi (30) ngày thông báo cho Khách hàng, trong trường hợp đó, Logitech sẽ có quyền nhận khoản tiền hoàn lại theo tỷ lệ của giá mua ban đầu. Khoản tiền hoàn lại theo tỷ lệ được tính dựa trên phần trăm Thời hạn Dịch vụ chưa hết, trừ đi giá trị của bất kỳ dịch vụ nào đã cung cấp cho Khách hàng theo Mô tả dịch vụ. Trong mọi trường hợp, số tiền hoàn lại sẽ không lớn hơn khoản phí đã trả cho Mô tả Dịch vụ. Giá trị được Logitech tính toán là giá trị cuối cùng, mang tính ràng buộc và không có tranh chấp.

8.4. Khi Thỏa thuận này bị hủy hoặc hết hạn vì bất kỳ lý do gì, quyền và nghĩa vụ của các bên theo đây sẽ chấm dứt, ngoại trừ giới hạn trách nhiệm vẫn còn hiệu lực.

9. Các điều khoản chung.

9.1. Tính bảo mật. Khách hàng đồng ý rằng mọi thông tin hoặc dữ liệu được tiết lộ hoặc gửi cho Logitech, qua điện thoại hoặc cách khác, không phải là thông tin mật hoặc độc quyền của Khách hàng.

9.2. Toàn bộ Thỏa thuận. Thỏa thuận này, cùng với Mô tả Dịch vụ áp dụng là Thỏa thuận hoàn chỉnh giữa Khách hàng và Logitech liên quan đến Dịch vụ, và thay thế cho bất kỳ hình thức liên lạc bằng lời nói hoặc văn bản nào giữa các bên về Dịch vụ. Không có Đại lý hay nhân viên nào của Logitech được phép thay đổi các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này bằng lời nói.

9.3. Biện pháp khắc phục bổ sung. Trừ khi được quy định trong Mô tả Dịch vụ, Thỏa thuận này không bao gồm bảo hành. (Các) Sản phẩm Logitech được Hỗ trợ cũng có thể đi kèm với bảo hành riêng biệt, có giới hạn từ Logitech hoặc nhà sản xuất bên thứ ba nếu có. Bảo hành Phần cứng có Giới hạn của Logitech vẫn được điều chỉnh bởi các điều khoản của nó.

9.4. Hình thức. Tất cả các điều khoản và điều kiện đã in trước đây dưới bất kỳ hình thức nào (chẳng hạn như đơn đặt hàng) mà Khách hàng có thể đã gửi cho Đại lý hoặc cho Logitech hoặc Khách hàng có thể gửi cho Đại lý hoặc Logitech trong tương lai sẽ không áp dụng với Dịch vụ và sẽ không thay đổi hay bổ sung cho Thỏa thuận này.

9.5. Thực thể Ký kết của Logitech. Thỏa thuận này được ký kết bởi: (i) Logitech Inc. nếu địa chỉ đăng ký kinh doanh của Khách hàng ở Bắc Mỹ; (ii) Logitech Europe SA nếu địa chỉ đăng ký kinh doanh của Khách hàng ở EMEA (Châu Âu, Trung Đông, hoặc Châu Phi); (iii) Logitech Asia Pacific Ltd nếu địa chỉ đăng ký kinh doanh của Khách hàng ở Châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản), (iv) Logicool Co. Ltd nếu địa chỉ đăng ký kinh doanh của Khách hàng ở Nhật Bản; hoặc (v) bất kỳ thực thể Logitech nào được nêu trong Mô tả Dịch vụ.

9.6. Luật chi phối; Thẩm quyền xét xử. (A) Đối với Khách hàng có địa chỉ đăng ký kinh doanh hoặc cư trú tại Hoa Kỳ, Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh riêng và hiểu theo các luật lệ của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và Tiểu bang California, bất kể lựa chọn các quy tắc hoặc nguyên tắc luật hoặc Liên hợp quốc. Công ước về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế. Các bên đồng ý với quyền tài phán riêng của các tòa án tiểu bang thuộc Tiểu bang California đặt tại Hạt Santa Clara hoặc các tòa án liên bang đối với Quận phía Bắc California; (B) Đối với Khách hàng có địa điểm đăng ký kinh doanh hoặc cư trú bên ngoài Hoa Kỳ, Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh riêng và được hiểu theo luật pháp của Thụy Sĩ, không liên quan đến hoặc áp dụng các quy tắc hoặc nguyên tắc luật được lựa chọn. Liên Hợp Quốc Không áp dụng Công ước về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế. Các bên đồng ý với quyền tài phán độc quyền của Tòa án Canton Vaud, Thụy Sĩ tại trụ sở đã đăng ký của Logitech Europe SA

9.7. Thứ tự ưu tiên. Nếu bất kỳ mâu thuẫn hoặc xung đột nào nảy sinh giữa các quy định của Thỏa thuận này, bất kỳ Mô tả dịch vụ, bất kỳ hóa đơn hoặc bất kỳ điều khoản và điều kiện hiện hành nào khác của Khách hàng, thứ tự ưu tiên sau sẽ được áp dụng:

 • Thỏa thuận này
 • Mô tả Dịch vụ
 • Hóa đơn
 • Mọi điều khoản và điều kiện áp dụng của Khách hàng.

 

9.8. Thông báo. Mọi thông báo phải được gửi bằng văn bản về: (A) Nếu địa chỉ đăng ký kinh doanh của Khách hàng ở Bắc Mỹ: Logitech Inc., Attn: Legal Department, 3930 North First Street, San Jose, CA 95134, USA; (B) nếu nơi đăng ký của Khách hàng ở EMEA: Logitech Europe SA, Attn: Legal Department, EPFL - Innovation Square, CH - 1015 Lausanne, Switzerland.

9.9. Bất khả kháng. Cả Logitech và Khách hàng đều không chịu trách nhiệm về việc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào do những nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Nếu khả năng cung cấp Dịch vụ của Logitech bị ảnh hưởng do tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát của Logitech, thì Logitech có thể chấm dứt Thỏa thuận này, trong trường hợp đó, với điều kiện là các trường hợp dẫn đến việc Logitech bị giảm khả năng cung cấp các dịch vụ đó không do hành động hoặc không hành động của Khách hàng, Khách hàng sẽ nhận được hoàn trả theo tỷ lệ giá mua Dịch vụ ban đầu. Khoản tiền hoàn lại theo tỷ lệ được tính dựa trên phần trăm Thời hạn chưa hết, trừ đi giá trị của bất kỳ Dịch vụ nào đã cung cấp cho Khách hàng. Trong mọi trường hợp, số tiền hoàn lại sẽ không lớn hơn các khoản phí đã trả cho Dịch vụ. Giá trị được Logitech tính toán là giá trị cuối cùng, mang tính ràng buộc và không có tranh chấp.

9.10. Không chuyển giao, Chuyển vị trí. Khách hàng không được chỉ định hoặc chuyển nhượng Thỏa thuận này, hoặc các quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này, cho bên thứ ba, trừ khi việc chuyển nhượng hoặc chuyển giao đó xảy ra đồng thời với việc mua về cơ bản tất cả tài sản của Khách hàng, sáp nhập hoặc hoạt động tương tự khác theo pháp luật. Logitech có thể chỉ định các quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này mà không cần sự đồng ý hoặc thông báo trước bằng văn bản.

Nếu Khách hàng di chuyển Sản phẩm được hỗ trợ của Logitech đến một vị trí địa lý mà tại đó Dịch vụ đã mua không có sẵn hoặc không ở cùng mức giá, Khách hàng có thể bị từ chối bất kỳ hoạt động nào của Dịch vụ, phải trả phí tại địa điểm mới hoặc phạm vi của Dịch vụ có thể bị sửa đổi. Nếu Dịch vụ bị từ chối do việc di dời thực tế của Hệ thống được hỗ trợ hoặc nếu Khách hàng chọn không trả thêm bất kỳ khoản phí nào, Dịch vụ có thể tự động bị hủy mà không có khoản hoàn trả nào.

9.11. Không từ bỏ. Việc khước từ vi phạm hoặc không thực thi bất kỳ nghĩa vụ nào ở đây sẽ không được coi là sự khước từ bất kỳ vi phạm hoặc nghĩa vụ nào khác hoặc tiếp theo ở đây.

9.12. Hiệu lực từng phần. Tính vô hiệu hoặc không thể thực thi của bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của toàn bộ Thỏa thuận, nó sẽ luôn có hiệu lực đầy đủ.

9.13. Nhà thầu độc lập; Chi nhánh; Nhà thầu phụ của Logitech. Các bên là những nhà thầu độc lập theo Thỏa thuận này. Logitech hay nhân viên hoặc đại diện của mình sẽ được coi là đại lý hoặc nhân viên của Khách hàng. Các chi nhánh của Logitech có thể tham gia vào thực hiện Thỏa thuận này và Logitech cũng có thể thuê nhà thầu phụ để tiến hành nghĩa vụ của mình theo đó.

9.14. Không có Bên thứ ba. Trừ khi được quy định rõ ràng, không có điều khoản nào của Thỏa thuận này hoặc Mô tả Dịch vụ có thể được thực thi bởi một bên không phải Khách hàng hoặc Logitech và bên kế nhiệm và bên được chuyển nhượng được phép của mình.

9.15. Dữ liệu Cá nhân. Thông tin nhận dạng cá nhân (PII) liên quan đến Khách hàng do Logitech thu thập được trong khi thực hiện Dịch vụ sẽ được xử lý theo chính sách về quyền riêng tư hiện hành của Logitech, có tại đây (https://www.logitech.com/legal/product-privacy-policy.html). Khách hàng ủy quyền cho Logitech sử dụng PII và dữ liệu của Khách hàng nếu cần để Logitech cung cấp Dịch vụ cũng như chia sẻ dữ liệu với các nhà cung cấp hoặc đại lý bên thứ ba làm việc thay mặt Logitech vì mục đích cung cấp Dịch vụ. Khách hàng giao ước, tuyên bố và đảm bảo rằng họ có bất kỳ và tất cả ủy quyền có thể cần thiết hoặc thích hợp cho việc sử dụng của Logitech theo sự cho phép của Thỏa thuận này. Theo luật hiện hành, Logitech sẽ sử dụng PII và dữ liệu của Khách hàng theo chính sách về quyền riêng tư của Logitech, bao gồm cho mục đích cung cấp, phát triển, cải thiện dịch vụ của Logitech. Chính sách về quyền riêng tư của Logitech được kết hợp rõ ràng vào Thỏa thuận này.

9.16. Tuân thủ pháp luật; Các yêu cầu về xuất khẩu. Khách hàng phải tuân thủ với tất cả luật lệ và quy định hiện hành. Khách hàng xác nhận và đồng ý rằng Logitech tuân thủ các quy định của cơ quan Hoa Kỳ và các chính phủ khác, trong đó cấm xuất khẩu một số sản phẩm và thông tin kỹ thuật sang các quốc gia nhất định. Khách hàng bảo đảm rằng mình sẽ không xuất khẩu, tái xuất khẩu bằng cách trực tiếp hay gián tiếp, mọi thông tin sản phẩm, Dịch vụ và/hoặc kỹ thuật của Logitech trong khi vi phạm bất kỳ luật lệ hoặc quy định hiện hành nào. Việc không tuân thủ các quy định trên có thể dẫn tới sự chậm trễ của dịch vụ hoặc chấm dứt Thỏa thuận này.

Khách hàng tuyên bố và đảm bảo rằng, trong khi thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này, họ sẽ tuân thủ tất cả luật lệ, lệnh và quy định hiện hành của bất kỳ cơ quan chính phủ nào có thẩm quyền đối với các hoạt động của mình, bao gồm nhưng không giới hạn ở các luật lệ, lệnh và quy định liên quan đến nhập khẩu, xuất khẩu, luật về môi trường, bất kỳ luật hiện hành nào chống hối lộ và tham nhũng, bao gồm cả Vương quốc Anh. Luật chống Hối lộ năm 2010 và Đạo luật Thực hành chống Tham nhũng Nước ngoài của Hoa Kỳ, và các luật liên quan đến việc sử dụng lao động cưỡng bức, lao động trong tù, hoặc lao động trẻ em. Khách hàng sẽ cung cấp cho Logitech mọi thông tin cần thiết để giúp Logitech tuân thủ các luật, lệnh và quy định hiện hành liên quan đến Thỏa thuận này và Dịch vụ.

9.17. Ngôn ngữ. Tiếng Anh là ngôn ngữ chính của Thỏa thuận này. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa phiên bản tiếng Anh của Thỏa thuận này và một phiên bản đã được dịch sang ngôn ngữ khác, phiên bản tiếng Anh của Thỏa thuận này sẽ được áp dụng.