Prohlížeč IE8/IE9/IE10 již není nadále podporován. Pro zobrazení naší stránky použijte novější prohlížeč.

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA B2B

LOGITECH
Prodloužená záruka B2B – Smluvní podmínky

Platí pro Produkty zakoupené po 6. březnu 2020

1. Společnost Logitech prodlouží standardní záruční dobu vztahující se na produkty Logitech („Produkty“) v zemích uvedených v Seznamu A, ve znění pozdějších změn, nebo v souladu s informacemi uvedenými na webové stránce Logitech. Prodloužená záruka je zakoupena na dobu zvolenou v příslušné nákupní objednávce („Prodloužená záruka“).

2. Nákup Prodloužené záruky opravňuje firemního zákazníka, který zakoupí Produkt pro vlastní potřebu (tj. nikoli pro obchodní účely dalšího prodeje) („Koncový zákazník“), k záruční době po uplynutí příslušné standardní záruční doby, odpovídající vybranému prodloužení doby uvedenému v příslušné nákupní objednávce. Zákazníci nemohou zakoupit Prodlouženou záruku.

3. Na součásti obsažené v Produktu se vztahuje Prodloužená záruka platná pro příslušný Produkt. Součásti prodávané samostatně a spotřební materiál jsou z Prodloužené záruky vyloučeny.

4. Prodloužená záruka může být zakoupena pouze v době zakoupení Produktu nebo do 30 dnů od data zakoupení příslušného Produktu. Pokud je po uplynutí uvedené doby obdržena nákupní objednávka na Prodlouženou záruku, může společnost Logitech dle svého uvážení odmítnout přijetí této nákupní objednávky.

5. Tyto Podmínky Prodloužené záruky doplňují standardní Omezenou záruku na hardware Logitech, která je zde výslovně začleněna formou odkazu a zůstává v plné platnosti. V případě jakéhokoli rozporu mezi (i) Podmínkami Prodloužené záruky a Omezenou zárukou na hardware Logitech budou mít přednost Podmínky Prodloužené záruky; (ii) Podmínkami Prodloužené záruky a Webovou stránkou Logitech budou mít přednost Podmínky Prodloužené záruky.

6. Po uplynutí standardní záruční doby bude tato Prodloužená záruka pokračovat v krytí podle záručních podmínek po dobu rovnající se době zakoupeného prodloužení. Přijetí záručního nároku společností Logitech podléhá podmínkám stanoveným v Omezené záruce na hardware Logitech. Po schválení reklamace v rámci Prodloužené záruky ze strany společnosti Logitech může Logitech dle vlastního uvážení: (I) opravit nebo vyměnit Produkt za stejný Produkt nebo obdobný ekvivalentní hodnoty. V některých případech, kdy součásti potřebné k opravě nebo výměně stejného modelu již nejsou k dispozici, může společnost Logitech produkt nahradit nejnovějším modelem ekvivalentní hodnoty, nebo (ii) poskytnout finanční náhradu. Finanční náhrada za vadný Produkt se vypočítá jako cena Produktu bez DPH zaplacená Koncovým zákazníkem za předpokladu, že a) se přiměřeně zohlední hodnota používání vadného Produktu mezi okamžikem nákupu a datem finanční náhrady, a b) výše finanční náhrady nesmí nikdy překročit reálnou tržní hodnotu Produktu. Hodnota vypočítaná společností Logitech je konečná, závazná a nesporná. Na každý vyměněný hardwarový produkt se bude vztahovat záruka po zbývající dobu záruční lhůty nebo třiceti (30) dnů, podle toho, které z období je delší.

7. Koncový zákazník provede akce a bude dodržovat postupy uvedené v této části:

  1. zkontroluje, zda jsou informace v dokumentu Potvrzení o prodloužení záruky správné a zda jednotlivá sériová čísla odpovídají sériovým číslům příslušného Produktu krytého zárukou. Jakákoli nesrovnalost musí být nahlášena podpoře Logitech do třiceti (30) dnů.
  2. pokud dojde k závadě Produktu, obrátí se výhradně na podporu Logitech telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, jak je uvedeno společností Logitech
  3. poskytne společnosti Logitech informace o modelu Produktu a sériovém čísle, datum nákupu, podrobný popis problému a další informace, které Logitech přiměřeně vyžaduje.
  4. na vyžádání poskytne společnosti Logitech kopii dokladu o koupi Produktu s uvedením data nákupu a sériového čísla
  5. na vyžádání poskytne společnosti Logitech kopii dokladu o koupi Prodloužené záruky.
Nedodržení těchto požadavků a postupů povede ke zrušení platnosti Prodloužené záruky.

8. Prodloužená záruka je omezena trváním prodloužení doby standardní Omezené záruky na hardware Logitech platné od původního data zakoupení příslušného Produktu. TATO PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA JE DOPLŇKOVÁ ZÁRUKA BEZ POJIŠTĚNÍ PRODLUŽUJÍCÍ TRVÁNÍ STANDARDNÍ ZÁRUKY. Nevztahuje se ani výslovně, ani implicitně, na žádné další ani jiné okolnosti kromě vad materiálu a zpracování, na které se vztahuje standardní Omezená záruka na hardware Logitech. Na tuto Prodlouženou záruku se vztahují všechny výjimky ze záruky uvedené v Omezené záruce na hardware Logitech. Z tohoto důvodu jsou z krytí vyloučeny další okolnosti, jako je náhodná nebo související škoda, nepřímá škoda, ztráta, krádež, nesprávné zacházení nebo zneužití.

9. Tyto Smluvní podmínky jsou uzavírány se společností: (i) Logitech Inc., pokud Koncový zákazník zakoupil Produkt v Severní Americe a/nebo od distributora se sídlem v Severní Americe; (ii) Logitech Europe SA, pokud Koncový zákazník zakoupil Produkt v oblasti EMEA (Evropa, Střední východ, Afrika) a/nebo od distributora se sídlem v oblasti EMEA, (iii) Logitech Asia Pacific Limited, pokud Koncový zákazník zakoupil Produkt v oblasti Asie-Tichomoří a/nebo od prodejce se sídlem v oblasti Asie-Tichomoří (souhrnně „Logitech“).

10. Společnost Logitech si vyhrazuje právo tyto Smluvní podmínky kdykoli revidovat. Revidované podmínky se budou vztahovat pouze na Produkty a Prodlouženou záruku zakoupenou po datu účinnosti revize.

11. Prodloužená záruka je spojena se zařízením prostřednictvím sériového čísla (S/N). Pokud Produkt obsahuje více součástí, zaznamená se pouze S/N primárního zařízení; na všechny součásti, které byly původně prodávány s primárním zařízením, se vztahuje rozšíření záruky.

12. Registrace a aktivace Prodloužené záruky probíhá během nákupu a Koncový zákazník obdrží potvrzení obsahující S/N Produktu krytého zárukou. Pokud je Koncový zákazník požádán o registraci Produktu, musí tak učinit do 10 dnů od data přijetí Produktu. Informace o registraci mohou mimo jiné zahrnovat název Produktu, datum nákupu, referenční číslo smlouvy a sériové číslo.

Seznam A
(k 6. březnu 2020):

Prodloužená záruka se vztahuje na níže uvedené produkty Logitech („Produkt“)

Název Produktu Model/číslo primárního zařízení Standardní záruční doba
Rally Camera V-R0010 Rally Camera 2 roky
Rally V-R0010 Rally Camera
Rally Plus V-R0010 Rally Camera
MeetUp V-R0007
Tap V-U0053

Shrnutí standardní (zahrnuta), prodloužené a celkové záruční doby:

Roční záruka Zahrnuto / k zakoupení samostatně Celková doba trvání záruky
Roky 1 a 2 Zahrnuto 2 roky
+1 rok K zakoupení samostatně 3 rokyZemě:
Spojené státy americké
Evropská unie + ESVO
Spojené království