IE8/IE9/IE10 understøttes ikke længere som browser. Du skal besøge vores websted i en nyere browser.

UDVIDET B2B-GARANTI

LOGITECH
Udvidet B2B-garanti – Vilkår og betingelser

Gælder for produkter købt efter 6. marts 2020

1. Logitech udvider standardgarantiperioden der gælder for Logitech-produkter ("Produkter") i de lande der fremgår af den jævnligt opdaterede liste Tidsplan A eller som er nævnt på Logitechs websted. Den udvidede garanti købes for den tidsperiode der er valgt i den relevante indkøbsordre ("Udvidet garanti").

2. Køb af den udvidede garanti giver erhvervskunden der anskaffer sig et produkt til eget brug (dvs. ikke til kommerciel videresalg) ("Slutkunde") retten til en garantiperiode ud over den gældende standardgarantiperiode der svarer til den valgte tidsforlængelse der fremgår af den relevante indkøbsordre. Private forbrugere er ikke berettiget til at købe den udvidede garanti.

3. Komponenter som er inkluderet i et produkt der er dækket af den udvidede garanti, er ligeledes dækket af den udvidede garanti. Komponenter og forbrugsstoffer der sælges separat, er ikke omfattet af den udvidede garanti.

4. Den udvidede garanti kan kun købes på tidspunktet for produktkøb eller inden for 30 dage efter købsdatoen for det pågældende produkt. Hvis en bestilling af en udvidet garanti modtages efter nævnte periode, kan Logitech efter eget skøn afvise at acceptere bestillingen.

5. Disse betingelser for udvidet garanti gælder ud over Logitechs standard begrænset hardwaregaranti som er angivet heri til reference og som forbliver fuldt ud gældende. I tilfælde af eventuelle modstridende oplysninger mellem (i) betingelserne for den udvidede garanti og betingelserne for Logitech begrænsede hardwaregaranti har betingelserne for den udvidede garanti første prioritet; og ved modstridende oplysninger i (ii) betingelserne for den udvidede garanti og oplysninger angivet på et Logitech-websted har betingelserne i den udvidede garanti ligeledes første prioritet.

6. Efter udløbet af standardgarantiperioden vil denne udvidede garanti give fortsat dækning med samme garantivilkår i den periode der svarer til den købte tidsforlængelse. Logitechs accept af et garantikrav er underlagt de betingelser der fremgår af Logitechs begrænsede hardwaregaranti. Efter Logitechs accept af et krav der stilles inden for den udvidede garanti kan Logitech vælge at gøre et af følgende: (i) reparere eller udskifte produktet med det samme produkt eller et produkt med en tilsvarende værdi. I visse tilfælde hvor de komponenter der kræves til at reparere eller udskifte den pågældende model, ikke længere er tilgængelige, kan Logitech vælge at erstatte produktet med den nyeste model med tilsvarende værdi; eller (ii) betale pengene tilbage. Tilbagebetalingen for et defekt produkt beregnes efter den pris ekskl. moms som slutkunden har betalt for produktet, forudsat at (a) der tages rimelig hensyn til værdien af brugen af det defekte produkt mellem købstidspunktet og tilbagebetalingen og (b) det tilbagebetalte beløb ikke må overstige produktets reelle markedsværdi. Værdien beregnet af Logitech er endelig, bindende og ikke til forhandling. Det hardwareprodukt der gives i erstatning, er dækket af den resterende garantiperiode eller tredive (30) dage, alt efter hvad der er længst.

7. Slutkunden skal udføre handlingerne og overholde procedurerne beskrevet i dette afsnit:

  1. sørge for at oplysningerne i bekræftelsesdokumentet til den udvidede garanti er korrekte, og at det angivne serienummer svarer til serienummeret på det produkt der er dækket af garantien. Eventuelle uoverensstemmelser skal rapporteres til Logitechs support inden for tredive (30) dage.
  2. kontakte Logitechs support udelukkende via telefon, e-mail eller eventuelle andre metoder som er nævnt af Logitech hvis der konstateres en fejl i et produkt
  3. give Logitech oplysninger som produktmodel, serienummer, købsdato, en detaljeret beskrivelse af problemet samt alle andre relevante oplysninger som Logitech anmoder om.
  4. efter Logitechs anmodning skal slutkunden sende en kopi af beviset for køb af produktet med angivelse af købsdatoen og serienummeret
  5. efter Logitechs anmodning skal slutkunden sende en kopi af beviset for køb af den udvidede garanti.
Manglende overholdelse af disse krav og procedurer kan resultere i at den udvidede garanti bortfalder.

8. Den udvidede garanti er en forlængelse af Logitechs standard begrænsede hardwaregaranti der gælder fra den oprindelige købsdato for det relevante produkt. DENNE UDVIDEDE GARANTI ER IKKE EN FORSIKRING MEN EN FORLÆNGELSE AF VARIGHEDEN AF STANDARDGARANTIEN. Den dækker hverken udtrykkeligt eller underforstået yderligere eller andre tilfælde bortset fra de mangler i materiale og udførelse der er dækket af Logitechs standard begrænsede hardwaregaranti. Alle undtagelser fra garantien der er omhandlet i Logitechs begrænsede hardwaregaranti, gælder også for denne udvidede garanti. Følgelig er skader opstået som følge af uheld, indirekte skader, tab, tyveri og forkert brug ikke dækket.

9. Disse vilkår og betingelser er indgået af: (i) Logitech Inc. hvis slutkunden købte produktet i Nordamerika og/eller gennem en forhandler i Nordamerika; (ii) af Logitech Europe SA hvis slutkunden købte produktet i EMEA (Europa, Mellemøsten og Afrika) og/eller gennem en forhandler i EMEA; (iii) af Logitech Asia Pacific Limited hvis slutkunden købte produktet i Asien/Stillehavsområdet og/eller gennem en forhandler i Asien/Stillehavsområdet (samlet "Logitech").

10. Logitech forbeholder sig retten til når som helst at ændre disse vilkår og betingelser. De ændrede vilkår gælder kun for produkter og den udvidede garanti der er købt efter ikrafttrædelsesdatoen for ændringen.

11. Den udvidede garanti er knyttet til en enhed gennem dens serienummer. Når et produkt omfatter flere komponenter, er det kun serienummeret på den primære enhed der skal registreres, og alle komponenter der er leveret sammen med den primære enhed, er omfattet af den udvidede garanti.

12. Registrering og aktivering af den udvidede garanti sker under købet, og slutkunden modtager en bekræftelse der viser serienummeret for det produkt der er dækket af garantien. Hvis slutkunden anmodes om at registrere produktet, skal det gøres inden for 10 dage fra datoen for modtagelsen af produktet. De oplysninger der skal angives under registreringen, kan omfatte men er ikke begrænset til produktnavn, købsdato, ordrenummer og serienummer.

Bilag A
(pr. 6. marts 2020):

Den udvidede garanti gælder for de Logitech-produkter der er anført nedenfor ("Produkt")

Produktnavn Model/nummerbetegnelse på den primære enhed Standard garantiperiode
Rally Camera V-R0010 Rally Camera 2 år
Rally V-R0010 Rally Camera
Rally Plus V-R0010 Rally Camera
MeetUp V-R0007
Tap V-U0053

Opsummering af standard (inkluderet), udvidet og total garantiperiode:

Årsgaranti Inkluderet/købt separat Total garantiperiode
År 1 og 2 Medfølger 2 år
+1 år Købes separat 3 årLande:
USA
Den Europæiske Union + EFTA
Storbritannien