Vilkår og betingelser for Logitech Select-service

Pangea temporary hotfixes here

Vilkår og betingelser for Logitech Select-service

Disse Vilkår og betingelser ("Aftalen") gælder for Logitech Select-service som nærmere beskrevet i beskrivelsesdokumentet for tjenesten ("Servicen"). Kunden accepterer og er enig i at være bundet af denne Aftale. Logitech forbeholder sig retten til at ændre alle vilkår og betingelser for Logitech Select-service til enhver tid og fra tid til anden efter eget skøn. LOGITECH SELECT ER KUN TILGÆNGELIG FOR FORRETNINGSKUNDER, DER KØBER UNDERSTØTTEDE SYSTEMER TIL DERES EGNE KOMMERCIELLE ELLER PROFESSIONELLE BRUG OG IKKE TIL KOMMERCIELT VIDERESALG. FORBRUGERE ER IKKE BERETTIGET TIL AT KØBE DENNE SERVICE.

1. Definitioner

"Kunden" betyder en slutbruger, der har købt Servicen til eget kommercielt eller professionelt brug og ikke til videresalg.

"Defekt" eller "defekt" er defineret i den gældende Logitech-begrænsede hardwaregaranti.

"Lokalet" er et mødelokale, som Kunden har tildelt en Select-licens via Select Portal, og som inkluderer et Logitech-understøttet produkt.

"Logitech-understøttet produkt" er et Logitech-godkendt produkt, der findes på listen over produkter med videosamarbejdsløsninger, og som er anført i Servicebeskrivelsen.

"Forhandler" betyder en eller flere forhandlere, der har solgt Servicen til Kunden.

"Servicebeskrivelsesdokument" betyder det Logitech-dokument, der er tilgængeligt her: https://prosupport.logi.com/hc/articles/4402313890455, og som beskriver serviceoplysningerne.

"Tredjepartspakket produkt" betyder tredjepartshardware- og softwareprodukter, der er godkendt af Logitech og leveres sammen med et Logitech-understøttet produkt.

"Andet tredjepartsprodukt "" betyder tredjepartshardware- og softwareprodukter, der ikke følger med et Logitech-understøttet produkt, men som er tilgængelige i et rum og bruges sammen med et Logitech-understøttet produkt.

"Tredjepartsprodukt" betyder samlet tredjepartspakket produkt og andet tredjepartsprodukt.

2. Logitech Services

Logitech leverer servicen i overensstemmelse med Servicebeskrivelsen i henhold til følgende vilkår og betingelser:

2.1. Anvendelsesområde. Logitech vil levere Servicen, når den købes af Kunden. Servicebeskrivelsesdokumentet medtages herved som reference. Servicen er kun tilgængelig for Logitech-understøttede produkter, der er installeret i et lokale, og som ikke er udtjente på det tidspunkt, hvor de købte Servicen, og som er købt i de lande, der er angivet i Servicebeskrivelsen (“Omfattede lande”). En tredjepartsserviceeudbyder, der er under kontrakt med Logitech, kan levere visse dele af eller hele Servicen.

2.2. Vælg Portal. Kunden skal tilmelde sig den internetbaserede portal ("Vælg portal") leveret af Logitech for at kunne aktivere og administrere Servicen. Hver købt Servicepakke svarer til en Select-licens tildelt til et lokale og dækker det Logitech-understøttede produkt installeret i et sådant lokale. For hver købt Servicepakke skal Kunden aktivere servicen i Select Portal og tildele en gyldig Select-licens til et lokale.

Uafhængig tredjepartsforhandler, agent, serviceudbyder eller underleverandør (“Tredjepartsbruger”) kan tilmelde sig Select-portalen og administrere Servicen på Kundens vegne. Kunden er ansvarlig for enhver tredjepartsbrugers brug af Servicen, Select Portal og anden software, der stilles til rådighed af Logitech, herunder uden begrænsning enhver adfærd, der ville være i modstrid med kravene i denne Aftale og gældende vilkår og betingelser. til Kunden.

2.3. Placering. Servicen vil blive leveret i de omfattede lande. Nogle services inkluderet i Select er ikke tilgængelige i alle lande. Logitechs forpligtelse til at levere Servicen til Logitech-understøttede produkter, der er flyttet uden for de omfattede lande, er afhængig af lokal tilgængelighed og kan være underlagt yderligere gebyrer og omkostninger eller forskellige serviceniveauer.

2.4. Tredjepartsprodukter.

a. For tredjepartspakkede produkter vil Logitech understøtte problemer, der påvirker de standardiserede, forudinstallerede SRS/OS-aftryk til Microsoft Teams Rooms, Zoom og de andre videokonferenceprogrammer, der er tilgængelige i CollabOS. Logitech kan også fungere som en facilitator mellem Kunden og tredjepartsleverandøren for at Kunden kan få den support, vedkommende måtte være berettiget til at modtage under enhver garanti hos disse andre leverandører.
b. Logitech vil gøre en kommercielt rimelig indsats for at yde support til de tredjepartsprodukter, der er tilgængelige i et lokale, i det omfang de har en grænseflade til et Logitech-understøttet produkt, f.eks. for at hjælpe med forbindelsesproblemer eller netværksforbindelser. Servicen omfatter under ingen omstændigheder garanti- eller erstatningsservices for tredjepartsprodukter.
c. Servicen inkluderer ikke garantiudskiftning eller reparation af tredjepartsprodukter, især Avanceret RMA og Øjeblikkelig RMA er ikke omfattet af Servicen. Det er Kundens ansvar at sikre, at de har korrekt garantidækning for tredjepartsprodukter, og Logitech er ikke ansvarlig for tredjepartsprodukters og relateret softwares og services ydeevne.

2.5. Understøttede udgivelser. Servicen kræver, at Kunden vedligeholder software og det Logitech-understøttede produkt til de mindste frigivelsesniveauer eller konfigurationer som angivet af Logitech. Kunden skal også installere programrettelser, softwareopdateringer eller efterfølgende udgivelser som anvist af Logitech for at holde det Logitech-understøttede produkt kvalificeret til Servicen.

2.6. Undtagelser. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i den relevante Servicebeskrivelse, dækker Servicen ikke:

 • visse dele såsom batterier eller forbrugsvarer;
 • service til Logitech-understøttede produkter beskadiget af misbrug, ulykke, ændringer, uegnede fysiske forhold eller driftsmiljø, forkert vedligeholdelse foretaget af Kunden, fjernelse eller ændring af udstyr eller dele-identifikationsmærkater;
 • fejl forårsaget af et produkt eller tilbehør, som Logitech ikke er ansvarlig for;
 • dækning for eventuelle mangler forårsaget af normalt slitage
 • kosmetiske skader, der ellers ikke påvirker funktionaliteten af de Logitech-understøttede produkter;
 • elektrisk arbejde uden for de Logitech-understøttede produkter, utilstrækkelig eller defekt it-infrastruktur.

 

2.7. Avanceret RMA. Logitech sørger for avanceret udskiftning af defekte Logitech-understøttede produkter, der er omfattet af en gyldig begrænset Logitech-hardwaregaranti, med undtagelse af tredjepartsprodukter, som anført i Servicebeskrivelsen. Tredjepartspakkede produkter er ikke omfattet af de avancerede RMA-serviceniveauer, og deres udskiftning er underlagt den relevante tredjepartsleverandørs udskiftningspolitikker, drift og egne serviceniveauer. De andre tredjepartsprodukter, der er installeret i et lokale, er ikke omfattet af Logitechs erstatning.

Hvis fremskudte udskiftningstider er underlagt hændelser, som Logitech ikke har kontrol over, efter at udskiftningsenhederne er blevet sendt, f.eks. vejrforhold, afbrydelser i transportnetværket (som drives af kurerfirmaer), overholdelse af eksportkontrol og toldprocesser, toldforsinkelser eller andre variabler og faktorer, som Logitech ikke har kontrol over, garanterer Logitech ikke levering på "næste arbejdsdag" eller andre leveringstider. Logitech kan især ikke tage ansvar for forsinkelser, der opstår hos kurerfirmaer.

2.8 Øjeblikkelig RMA. Logitech vil stille ekstra hardwareenheder af Logitech-udstyret, der er pakket med et Logitech-understøttet produkt, til rådighed for berettigede Kunder som anført i Servicebeskrivelsen, som skal opbevares hos Kunden med henblik på udskiftning samme dag. Øjeblikkelig RMA gælder ikke for tredjepartspakkede produkter eller andre tredjepartsprodukter. Kunder skal eje den/de ekstra hardwareenheder, opbevare dem korrekt og være ansvarlige for ethvert tab eller skader, der kan påvirke den eller de nævnte enheder, med undtagelse af mangler.

2.9.
Ændring; Afbrydelse af Servicen. Logitech forbeholder sig ret til (i) at ændre denne Aftale fra tid til anden med virkning fra offentliggørelsen af de reviderede vilkår og betingelser på sit websted, (ii) at afvikle produkterne og følgelig ophøre med at yde støtte til produkterne eller versioner heraf, eller (iii) at ændre eller afvikle Servicen til enhver tid. Afsnit 8.3 (annullering) beskriver Kundens eneste retsmidler i forbindelse med ethvert krav i forbindelse med afbrydelse af Servicen. Kundens fortsatte brug af Servicen efter offentliggørelse af eventuelle ændringer vil betyde accept af disse ændringer.

3. Løbetiden

3.1. Serviceperioden angives på den valgte faktura udstedt af Forhandleren ("Løbetiden”) og begynder på datoen for bekræftelsesmailen til Kunden (“Startdato”). Den ophører automatisk ved udløbet af Løbetiden. Logitech leverer ikke services ud over Løbetiden. Det er Kundens ansvar at købe yderligere, på hinanden følgende servicepakke(r) som er tilgængelige.

3.2. Hvis Logitech ophører med at fremstille et Logitech-produkt ("udtjent produkt"), eller hvis en tredjepartsfabrikant ophører med at fremstille et tredjepartsprodukt, vil Logitech levere Servicen i henhold til vilkårene i denne Aftale i den resterende del af den gældende periode, og tjenesten udløber automatisk ved udløbet af den gældende periode. Efter eget skøn kan Logitech opsige denne Aftale i henhold til afsnit 8.3. Ingen service for et Logitech-understøttet produkt, hvis levetid er udløbet, vil blive fornyet eller forlænget.

4. Softwaresupport

4.1. Logitech Software. Logitech tilbyder hjælp til fejlfinding og løsning af softwareproblemer af uddannede eksperter til Logitech-ejet software og til tredjepartssoftware, der er opført i CollabOS (f.eks. Microsoft Teams Rooms, Zoom) ("Dækket software"). Andre tredjepartssoftwareapplikationer, der ikke er opført i CollabOS eller specificeret i Servicebeskrivelsen, er udelukket fra Servicen.

4.2. Serviceomfang. Logitech vil hjælpe Kunder med at løse deres problemer med omfattet software ved at yde elektronisk hjælp og telefonisk hjælp. For Dækket Software, der er tredjepartssoftware, kan Logitech, hvis Logitech vurderer, at den ikke kan tilbyde en vej til problemløsning, fungere som formidler mellem Kunden og tredjepartsleverandøren for at hjælpe Kunden med at opnå tredjepartsservice eller support, som Kunden kan være berettiget til at modtage i henhold til sine aftaler med disse andre leverandører. Logitech vil gøre en kommercielt rimelig indsats for at levere følgende softwaresupportservices til Kunder som følger:

 • Foreslåede rettelser
 • Problembestemmelse, såsom indsamling af oplysninger, analyse, søgning efter yderligere oplysninger
 • Problemløsning, såsom at levere en løsning eller skridt henimod en løsning, et alternativ, konfigurationsændringer, eskalerende fejlrapport
 • Yderligere administrative servicessåsom hjælp til installation af opdateringer.
 •  

  4.3. Grænser for softwaresupport. Softwaresupport inkluderer kun support til den omfattede software og omfatter ikke følgende typer support:

 • Programmer, der ikke er Logitech-programmer, bortset fra den specificerede "dækkede software"
 • Eventuelle services på stedet
 • Hjælp til træning på afstand eller på stedet
 • Fjernelse af virus eller malware
 • Scripting, programmering, webudvikling
 •  

  Logitechs forpligtelser i henhold til denne Aftale er begrænset til at stille personer til rådighed, der har kendskab til den omfattede software og de tilhørende understøttede systemer, og til at levere resultaterne af Logitechs rimelige bestræbelser på at besvare Kundens spørgsmål. LOGITECH GARANTERER IKKE, AT ET BESTEMT SPØRGSMÅL VIL BLIVE LØST, ELLER AT DEN OMFATTEDE SOFTWARE ELLER EN PROBLEMLØSNING VIL GIVE BESTEMTE RESULTATER. Logitech kan konkludere, at et spørgsmål er tilstrækkeligt komplekst, eller at Kundens system er af en art, der udelukker effektiv analyse af spørgsmålet via e-mail eller telefonisk diskussion. Kunden forstår, at Logitech muligvis ikke er i stand til at løse spørgsmål af denne slags, og Kunden forstår og accepterer, at han bliver nødt til at træffe uafhængige ordninger for løsning af sådanne spørgsmål.

  5. Kundens ansvar.

  Kunden accepterer at:

 • følge instruktionerne fra Logitech og serviceanmodningsprocedurerne
 • samarbejde fuldt ud med Logitech, indtil Servicen er færdig
 • tage backup af data og vedligeholde en komplet plan for katastrofegenoprettelse. Kunden accepterer, at Logitech ikke er ansvarlig for mistet eller beskadiget software eller data, uanset årsag til tabet, herunder uden begrænsning som følge af Logitechs uagtsomhed. Denne begrænsning gælder for enhver grund til handling, uanset om den er baseret på kontrakt, erstatningsret eller anden teori;
 • levere og vedligeholde på sin bekostning de nødvendige forsyningsservices for at bruge de Logitech-understøttede produkter i overensstemmelse med specifikationerne;
 • erstatte, for egen regning, alle forbrugsvarer, der bruges i forbindelse med de Logitech-understøttede produkter;
 • få og vedligeholde tilladelse til Logitech til at få adgang til og bruge de Logitech-understøttede produkter, dataene på dem og alle hardware- og softwarekomponenter, der er inkluderet i de Logitech-understøttede produkter, med henblik på at levere Servicen;
 • installere, bruge og regelmæssigt opdatere et nuværende, velrenommeret antivirusprogram i forbindelse med de Logitech-understøttede produkter. Reparation eller gendannelse af Logitech-understøttede produkter, der er beskadiget eller inficeret af vira, er ikke omfattet af Servicen.
 • opfylde ethvert andet kundeansvar, der er beskrevet i denne Aftale og i den relevante Servicebeskrivelsen. Hvis Kunden ikke opfylder hver af sine forpligtelser, er Logitech ikke forpligtet til at levere Logitech-servicen, eller der kan være yderligere gebyrer eller forsinkelse.
 • opretholde alle softwarelicenser, der er givet til Kunden eller er nødvendige for at bruge de Logitech-understøttede produkter, i god stand. Det er Kundens ansvar at beslutte, om alle softwareudgivelser skal installeres, når de bliver tilgængelige. Kunden anerkender dog, at Logitech kan kræve, at Kunden opgraderer softwaren for at levere Servicen.
 •  

  6. ANSVARSFRASKRIVELSE AF ALLE GARANTIER.

  LOGITECH GIVER INGEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE GARANTIER ELLER BETINGELSER MED HENSYN TIL SERVICEN, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, NOGEN GARANTI ELLER BETINGELSE MED HENSYN TIL YDEEVNEN AF HARDWARE ELLER SOFTWARE, DER ANVENDES TIL AT UDFØRE SERVICEN, ELLER NOGEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE GARANTIER ELLER BETINGELSER VEDRØRENDE DE RESULTATER, DER KAN OPNÅS FRA SERVICEN ELLER RESULTATERNE AF EN ANBEFALING, SOM LOGITECH MÅTTE GIVE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, NOGEN STILTIENDE GARANTIER ELLER BETINGELSER VEDRØRENDE YDEEVNE, SALGBARHED, EGNETHED, IKKE-KRÆNKELSE ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL AF NOGEN AF DE LEVERANCER, DER MÅTTE VÆRE RESULTATET AF IMPLEMENTERINGEN AF EN ANBEFALING, SOM LOGITECH MÅTTE GIVE. INTET I DENNE AFTALE ELLER ANDEN SKRIFTLIG DOKUMENTATION ELLER MUNDTLIG KOMMUNIKATION MED SLUTKUNDEN KAN ÆNDRE VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DETTE AFSNIT.

  Visse aspekter af Servicen kan kræve, at Logitech griber ind i hardware eller software, som ikke er fremstillet af Logitech. Nogle producenters garantier kan blive ugyldige, hvis Logitech eller andre end producenten eller dennes autoriserede repræsentant arbejder på hardwaren eller softwaren. Det er Kundens ansvar at se på vedkommendes garanti og betingelser og sikre, at Logitechs udførelse af Servicen ikke påvirker garantien, eller, hvis den gør det, at virkningen er acceptabel for Kunden. LOGITECH TAGER IKKE ANSVAR FOR TREDJEPARTSGARANTIER ELLER BETINGELSER FOR NOGEN EFFEKT, SOM SERVICEN KAN HAVE PÅ DISSE GARANTIER ELLER BETINGELSER.

  7. BEGRÆNSNING AF ANSVAR.

  LOGITECH (HERUNDER LOGITECHS DATTERSELSKABER, LEDENDE MEDARBEJDERE, DIREKTØRER, ANSATTE ELLER AGENTER) PÅTAGER SIG INTET ANSVAR UD OVER DE HERI FASTSATTE RETSMIDLER, HERUNDER ANSVAR FOR AT LOGITECH-UNDERSTØTTEDE PRODUKTER IKKE ER TILGÆNGELIGE TIL BRUG, TABTE ELLER BESKADIGEDE DATA ELLER SOFTWARE ELLER LEVERING AF SERVICES ELLER SUPPORT. LOGITECH ER IKKE ANSVARLIG FOR SKADER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUGEN AF LOGITECH-UNDERSTØTTEDE PRODUKTER I FORBINDELSE MED HØJRISIKOAKTIVITETER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DRIFT AF NUKLEARE ANLÆG, FLYNAVIGATIONS- ELLER KOMMUNIKATIONSSYSTEMER, FLYVEKONTROL, MEDICINSKE SYSTEMER, LIVSUNDERSTØTTENDE SYSTEMER ELLER VÅBENSYSTEMER. LOGITECH ER IKKE ANSVARLIG FOR TABT FORTJENESTE, TAB AF FORRETNING ELLER ANDRE TILFÆLDIGE, INDIREKTE, FØLGESKADER, SPECIELLE ELLER STRAFFENDE SKADER, SELVOM DE ER INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, ELLER FOR KRAV FRA EN TREDJEPART.

  KUNDEN ACCEPTERER, AT LOGITECH IKKE ER ANSVARLIG FOR ETHVERT ERSTATNINGSANSVAR I FORBINDELSE MED KØB AF SERVICES, DER OVERSTIGER DET SAMLEDE BELØB, SOM KUNDEN HAR BETALT FOR KØB AF SERVICEN I HENHOLD TIL DENNE AFTALE I LØBET AF DE TOLV MÅNEDER UMIDDELBART FORUD FOR DEN DATO, HVOR KUNDEN UNDERRETTER LOGITECH OM ETHVERT ERSTATNINGSKRAV.

  OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER UANSET ÅRSAGEN ELLER OMSTÆNDIGHEDERNE, DER GIVER ANLEDNING TIL ET SÅDANT TAB, EN SÅDAN SKADE ELLER ET SÅDANT ANSVAR, OGSÅ SELVOM ET SÅDANT TAB, EN SÅDAN SKADE ELLER ET SÅDANT ANSVAR ER BASERET PÅ UAGTSOMHED ELLER ANDRE UREGELMÆSSIGHEDER ELLER KONTRAKTBRUD (HERUNDER GRUNDLÆGGENDE BRUD ELLER BRUD PÅ ET GRUNDLÆGGENDE VILKÅR).

  HVERKEN LOGITECH ELLER SLUTKUNDEN KAN ANLÆGGE NOGEN FORM FOR SØGSMÅL I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE MERE END ATTEN (18) MÅNEDER EFTER, AT ÅRSAGEN TIL SØGSMÅLET ER OPSTÅET.

  8. Annullering

  8.1. Kunden kan annullere denne Aftale inden for maksimalt tredive (30) dage efter startdatoen ved at sende en skriftlig meddelelse til Logitech) og vil modtage en refusion. Logitech kan fratrække værdien af alle services, der allerede er leveret. Refusionsbeløbet må under ingen omstændigheder overstige de gebyrer, der er betalt for Servicen. Værdien beregnet af Logitech er endelig, bindende og kan ikke bestrides. Kunden må ikke annullere denne Aftale efter tredive (30) dage fra startdatoen medmindre det er angivet i gældende lovgivning, som ikke kan ændres efter aftale.

  8.2. Logitech kan annullere denne Aftale når som helst i løbet af Løbetiden, hvis Kunden (i) fremsætter en vildledning af Logitech eller dens agenter, (ii) bliver insolvent, afgøres konkurs, (iii) anmoder om eller giver samtykke til enhver lettelse i henhold til vedtægterne til reorganisering af konkurs, eller bliver ude af stand til at opfylde sine økonomiske forpligtelser i den normale drift, eller (iv) misbruger Servicen, på anden måde overtræder vilkårene i denne Aftale eller overtræder dens forpligtelser i henhold til denne Aftale eller i Servicebeskrivelsen. I tilfælde af annullering af denne Aftale sender Logitech Kunden en skriftlig annulleringsmeddelelse på den adresse, der er angivet i optegnelserne.

  8.3. Logitech kan efter eget skøn opsige denne Aftale med tredive (30) dages varsel til Kunden, i hvilket tilfælde sidstnævnte vil være berettiget til at modtage en vurderet refusion af den oprindelige købspris. Den forholdsmæssige refusion er baseret på procentdelen af den udløbne periode med fradrag af værdien af enhver service, der leveres til Kunden under Servicebeskrivelsen. Refusionsbeløbet må under ingen omstændigheder overstige gebyrerne for Servicebeskrivelsen. Værdien beregnet af Logitech er endelig, bindende og kan ikke bestrides.

  8.4. Ved annullering eller udløb af denne Aftale af en eller anden grund vil parternes rettigheder og forpligtelser ophøre, bortset fra at begrænsningen af ansvar vil overleve.

  9. Generelle vilkår.

  9.1. Fortrolighed. Kunden accepterer, at alle oplysninger eller data, der videregives eller sendes til Logitech, over telefon, elektronisk eller på anden måde, ikke er fortrolige eller ophavsretligt beskyttede for Kunden.

  9.2. Hele Aftalen. Denne Aftale sammen med den relevante Servicebeskrivelse er den komplette Aftale mellem Kunden og Logitech om Servicen og erstatter enhver forudgående mundtlig eller skriftlig kommunikation mellem parterne om sådanne tjenester. Ingen Forhandler og ingen af Logitechs medarbejdere eller agenter kan mundtligt ændre vilkårene og betingelserne i denne Aftale.

  9.3. Yderligere retsmidler. Medmindre andet er angivet i Servicebeskrivelsen, indeholder denne Aftale ikke nogen garanti. Logitechs understøttede produkter leveres muligvis også med en separat, begrænset garanti fra Logitech eller tredjepartsproducenter efter behov. Logitechs begrænsede hardwaregaranti er fortsat underlagt sine vilkår.

  9.4. Formularer. Alle fortrykte vilkår og betingelser angivet på eventuelle formularer (såsom indkøbsordrer), som Kunden måtte have sendt til en Forhandler eller til Logitech, eller som Kunden måtte sende til Forhandler eller Logitech i fremtiden, gælder ikke for Servicen og vil ikke ændre eller supplere denne Aftale.

  9.5. Logitech – ordregivende enhed. Denne Aftale indgås af: (i) Logitech Inc. hvis Kundens registrerede forretningssted er i Nordamerika; (ii) af Logitech Europe SA hvis Kundens registrerede forretningssted er i EMEA (Europa, Mellemøsten, Afrika); (iii) af Logitech Asia Pacific Ltd hvis Kundens registrerede forretningssted er i Asien og Stillehavsområdet (undtagen Japan), (iv) af Logicool Co. Ltd, hvis Kundens registrerede forretningssted er i Japan, eller (v) af enhver anden Logitech-enhed, der er anført i Servicebeskrivelsen.

  9.6. Gældende lov; Jurisdiktion. (A) For Kunder med registreret forretningssted eller bopæl i USA vil denne Aftale udelukkende være underlagt og fortolket i overensstemmelse med lovgivningen i USA og staten Californien uden hensyn til eller anvendelse af dets valg af lovregler eller principper eller FN Konventionen om kontrakter om internationalt salg af varer. Parterne er enige om, at de statslige domstole i staten Californien i Santa Clara County eller de føderale domstole i det nordlige distrikt i Californien er eksklusive; (B) For Kunder med registreret forretningssted eller bopæl uden for USA vil denne Aftale udelukkende være underlagt og fortolket i overensstemmelse med lovgivningen i Schweiz uden hensyntagen til eller anvendelse af dets lovvalgsregler eller -principper. FN Konventionen om kontrakter for international varehandel vil ikke være gældende. Parterne er enige om, at domstolene i Canton Vaud, Schweiz er enekompetente på det registrerede hjemsted for Logitech Europe SA

  9.7. Forrangsorden. Hvis der opstår uoverensstemmelser eller konflikter mellem bestemmelserne i denne Aftale, Servicebeskrivelsen, faktura eller andre gældende Kundevilkår og -betingelser, gælder følgende prioritetsorden i prioriteret rækkefølge:

  • Denne Aftale
  • Servicebeskrivelse
  • Faktura
  • Eventuelle Kundevilkår og -betingelser.

   

  9.8. Bemærkninger. Alle meddelelser skal sendes skriftligt til: (A) Hvis Kundens hjemsted er beliggende i Nordamerika: Logitech Inc., Attn: Legal Department, 7700 Gateway Blvd, CA - 94560 Newark, USA; (B) hvis Kundens hjemsted er beliggende i EMEA: Logitech Europe SA, Attn: Legal Department, EPFL - Innovation Square, CH - 1015 Lausanne, Switzerland.

  9.9. Force majeure. Hverken Logitech eller Kunden er ansvarlig for manglende overholdelse af nogen forpligtelse på grund af årsager uden for dens kontrol. Hvis Logitechs evne til at levere Servicen forringes af omstændigheder uden for Logitechs kontrol, kan Logitech opsige denne Aftale, og i så fald, forudsat at omstændighederne, der resulterer i Logitechs forringede evne til at levere sådanne services, ikke skyldes Kundens handling eller passivitet, vil Kunden modtage en forholdsmæssig tilbagebetaling af den oprindelige købspris. Den forholdsmæssige refusion er baseret på procentdelen af den udløbne periode med fradrag af værdien af enhver service, der leveres til Kunden under Servicebeskrivelsen. Refusionsbeløbet må under ingen omstændigheder overstige gebyrerne for Servicebeskrivelsen. Værdien beregnet af Logitech er endelig, bindende og kan ikke bestrides.

  9.10. Ingen overførsel; Flytning. Kunden må ikke overdrage eller overføre denne Aftale eller dens rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne Aftale til en tredjepart, medmindre en sådan overdragelse sker samtidig med køb af stort set alle Kundens aktiver, en fusion eller anden lignende lovgivning. Logitech kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne Aftale uden forudgående skriftligt samtykke eller varsel.

  Hvis Kunden flytter det Logitech-understøttede produkt til en geografisk placering, hvor den Service, der er blevet købt, ikke er tilgængelig eller ikke til samme pris, kan Kunden nægtes enhver serviceydelse, pådrage sig et gebyr på det nye sted, eller servicedækningen kan være ændret. Hvis Servicen skal afvises på grund af den fysiske flytning af det understøttede system, eller hvis Kunden vælger ikke at betale noget ekstra gebyr, kan Servicen automatisk annulleres uden nogen refusion tilgængelig.

  9.11. Ingen dispensation. Dispensation på en overtrædelse eller manglende håndhævelse af en forpligtelse heri vil på ingen måde opfattes som et afkald på nogen anden eller efterfølgende overtrædelse eller forpligtelse heri.

  9.12. Adskillelighed. Hvis en bestemmelse i denne Aftale er ugyldig eller ikke kan håndhæves, påvirker det ikke gyldigheden af denne Aftale som helhed, som på alle tidspunkter vil forblive i fuld kraft og virkning.

  9.13. Uafhængige underleverandører; Tilknyttede virksomheder Logitech-underleverandører. Parterne fungerer som uafhængige underleverandører i henhold til denne Aftale. Hverken Logitech eller dets personale eller repræsentanter betragtes som Kundens agenter eller medarbejdere. Logitechs datterselskaber kan deltage i udfyldelsen af denne Aftale, og Logitech kan også underlevere sine forpligtelser i henhold hertil.

  9.14. Ingen tredjepart. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, kan ingen ordlyd eller bestemmelse i denne Aftale eller en Servicebeskrivelse håndhæves af en tredjepart (som er en anden person end parterne og deres tilladte efterfølgere og modtagere).

  9.15. Personoplysninger. Personligt identificerbare oplysninger (PII) vedrørende Kunden, som Logitech modtager i forbindelse med udførelsen af Services, vil blive behandlet i overensstemmelse med Logitechs daværende privatlivspolitik, som findes her (https://www.logitech.com/legal/product-privacy-policy.html). Kunden giver Logitech tilladelse til at bruge Kundens personoplysninger og data efter behov for at Logitech kan levere Service og dele dem med tredjepartsleverandører eller agenter, der arbejder på Logitechs vegne med henblik på at levere Servicen. Kunden indgår aftale om, repræsenterer og garanterer, at vedkommende har alle tilladelser, der måtte være nødvendige eller hensigtsmæssige til Logitechs brug som tilladt i denne Aftale. Med forbehold for gældende lovgivning skal Logitech anvende Kundens PII og data omfattet af Logitechs privatlivspolitik, herunder med det formål at levere, udvikle og forbedre Logitech-servicen. Logitechs privatlivspolitik er udtrykkeligt indarbejdet i denne Aftale.

  9.16. Overholdelse af love; Eksportkrav. Kunden skal overholde alle gældende love og forskrifter. Kunden anerkender og accepterer, at Logitech er underlagt regler fra amerikanske agenturer og andre regeringer, som forbyder eksport af visse produkter og af teknisk information til visse lande. Kunden garanterer, at vedkommende hverken direkte eller indirekte vil eksportere Logitech-produkter og/eller tekniske oplysninger uden først at have indhentet alle statslige godkendelser. Manglende overholdelse af ovenstående forpligtelser kan resultere i forsinkelse i forkyndelsen eller ophør af denne Aftale.

  Kunden erklærer og garanterer, at han i forbindelse med opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til denne Aftale overholder alle gældende love, bekendtgørelser og regler fra enhver statslig myndighed med jurisdiktion over sine aktiviteter i forbindelse med denne Aftale, herunder, men ikke begrænset til, love, bekendtgørelser og regler vedrørende import, eksport, miljølovgivning og gældende love mod bestikkelse og korruption, herunder den britiske lovgivning, samt at han overholder alle gældende love mod bestikkelse og korruption. Bribery Act of 2010 og United States Foreign Corrupt Practices Act og love vedrørende brug af tvangsarbejde, fængselsarbejde eller børnearbejde. Kunden vil give Logitech alle de oplysninger, der er nødvendige for at gøre det muligt for Logitech at overholde gældende love, ordrer og forskrifter relateret til denne Aftale.

  9.17. Sprog. Engelsk er det styrende sprog i denne Aftale. I tilfælde af en konflikt mellem den engelsksprogede version af denne Aftale og en version, der er blevet oversat til et andet sprog, vil den engelsksprogede version af denne Aftale gælde.