Vilkår og betingelser for Logitech Select-service

GÅ VIDERE TIL HOVEDINDHOLD
Pangea temporary hotfixes here

Logitech

Logitechs Vilkår og betingelser for Services

(Professionelle kunder)

Disse Vilkår og betingelser ("Aftalen") gælder for Logitech-services, som nærmere beskrevet i en servicebeskrivelse (“Servicen”). Kunden accepterer og er enig i at være bundet af denne aftale og af den gældende Servicebeskrivelse. Logitech forbeholder sig retten til at ændre denne Aftale og Servicebeskrivelsen til enhver tid og fra tid til anden efter eget skøn. TJENESTERNE ER KUN TILGÆNGELIGE FOR PROFESSIONELLE KUNDER, DER KØBER TJENESTER TIL DERES EGNE KOMMERCIEL ELLER PROFESSIONEL ANVENDELSER, OG IKKE TIL KOMMERCIEL VIDERESALG. FORBRUGERE ER IKKE BERETTIGET TIL AT KØBE TJENESTERNE.

1. Definitioner

"Kunden" betyder en slutbruger, der har købt Servicen til eget kommercielt eller professionelt brug og ikke til videresalg.

"Defekt" eller "defekt" er defineret i den gældende Logitech-begrænsede hardwaregaranti.

"Rum" betyder et rum, der understøttes af en Logitech-tjeneste, der inkluderer et Logitech-understøttet produkt.

"Logitech-understøttet produkt"betyder et Logitech-produkt, der er angivet i servicebeskrivelsen.

"Forhandler" betyder en eller flere forhandlere, der har solgt Servicen til Kunden.

“Servicebeskrivelse” betyder de Logitech-servicetilbud, der er beskrevet i dokumenter, der stilles til rådighed af Logitech på dets websted, såsom Servicebeskrivelsen for Logitech Select: https://prosupport.logi.com/hc/articles/4402313890455

"Pakket produkt" betyder tredjepartshardware- og softwareprodukter, der er godkendt af Logitech og leveres som et pakket produkt sammen med et Logitech-understøttet produkt.

"Tredjepartsprodukt" betyder tredjepartsleverandørs hardware- eller softwareprodukter, som ikke er et pakke produkt, men som bruges sammen med et Logitech-understøttet produkt i et Rum.

"Tredjepartsprodukt" betyder et samlet, pakket produkt og Tredjepartsprodukt.

2. Logitech Services

Logitech leverer servicen i overensstemmelse med Servicebeskrivelsen i henhold til følgende vilkår og betingelser:

2.1. Anvendelsesområde. Logitech vil levere Servicen, når den købes af Kunden. Den gældende Servicebeskrivelse er hermed inkorporeret som reference. Servicen er kun tilgængelig for Logitech-understøttede produkter, der er installeret i et Rum, og som ikke er udtjente på det tidspunkt, hvor de købte Servicen, og som er købt i de lande, der er angivet i Servicebeskrivelsen (“Omfattede lande”). En tredjepartsserviceeudbyder, der er under kontrakt med Logitech, kan levere visse dele af eller hele Servicen.

2.2. Serviceportal; Tredjepartsbruger. Hvis det kræves i en Servicebeskrivelse, skal Kunden tilmelde sig en digital Logitech-portal ("Logitech Service Portal") for at aktivere og administrere Servicen. Uafhængig tredjepartsforhandler, agent, serviceudbyder eller underleverandør (“Tredjepartsbruger”) kan tilmelde sig Logitech Service-portalen og administrere Servicen på Kundens vegne. Kunden er ansvarlig og erstatningspligtig for enhver tredjepartsbrugers brug af servicen og relateret software og applikationer (hvis nogen), der stilles til rådighed af Logitech, herunder, men ikke begrænset til, enhver overtrædelse af denne Aftale og af andre krav, der gælder for Kunden.

2.3. Placering. Servicen vil blive leveret i de Omfattede lande. Nogle funktioner inkluderet i Servicen er ikke tilgængelige i alle lande. Hvis Logitech-understøttede Produkter flyttes uden for de Omfattede lande, vil Logitech kun levere de pågældende Services, når de er tilgængelige, og yderligere gebyrer eller andre serviceniveauer kan være gældende.

2.4. Tredjepartsprodukter.

 1. Pakkede produkter: Logitech vil understøtte problemer, der påvirker de standardiserede, forudinstallerede SRS/OS-aftryk til Microsoft Teams Rooms, Zoom og de andre videokonferenceprogrammer, der er tilgængelige i CollabOS. Logitech kan også fungere som en facilitator mellem Kunden og tredjepartsleverandøren for at Kunden kan få den support, vedkommende måtte være berettiget til at modtage under enhver garanti hos disse andre leverandører.
 2. Logitech vil gøre en kommercielt rimelig indsats for at yde support til de Tredjepartsprodukter, der er tilgængelige i et Rum, i det omfang de kommunikerer med et Logitech-understøttet produkt, f.eks. for at hjælpe med forbindelsesproblemer eller netværksforbindelser. Servicen omfatter under ingen omstændigheder garanti- eller erstatningsservices for Tredjepartsprodukter.
 3. Services omfatter ikke nogen garantierstatning eller reparationsservice for Tredjepartsprodukter. Det er Kundens ansvar at sikre, at de har korrekt garantidækning for Tredjepartsprodukter, og Logitech er ikke ansvarlig for Tredjepartsprodukters og relateret softwares og services ydeevne.

2.5. Understøttede udgivelser. Servicen kræver, at Kunden vedligeholder software og det Logitech-understøttede produkt til de mindste frigivelsesniveauer eller konfigurationer som angivet af Logitech. Kunden skal også installere programrettelser, softwareopdateringer eller efterfølgende udgivelser som anvist af Logitech for at holde Logitech-understøttede Produkter, som er kvalificeret til Servicen.

2.6. Undtagelser. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i den relevante Servicebeskrivelse, dækker Servicen ikke:

 • batterier eller andre forbrugsvarer;
 • Logitech-understøttede produkter beskadiget af misbrug, ulykke, ændringer, uegnede fysiske forhold eller driftsmiljø eller forkert vedligeholdelse foretaget af Kunden, fjernelse eller ændring af udstyrs eller deles identifikationsmærkater;
 • fejl forårsaget af et produkt eller tilbehør, som Logitech ikke er ansvarlig for;
 • defekter forårsaget af normal slitage;
 • kosmetiske skader, der ellers ikke påvirker funktionaliteten af de Logitech-understøttede produkter;
 • elektrisk arbejde uden for de Logitech-understøttede produkter, utilstrækkelig eller defekt it-infrastruktur.

 

2.7. Produktudskiftning. Logitech vil erstatte Logitech-understøttede produkter som beskrevet i den relevante Servicebeskrivelse, hvis Kunden i løbet af Serviceperioden fremsætter et gyldigt garantikrav for en defekt, der påvirker den enhed, der skal udskiftes

Erstatningsprodukter (eller dele af produkter), der leveres til Kunden i henhold til en Servicebeskrivelse, vil enten være et nyt produkt eller et produkt, der i ydeevne svarer til et nyt produkt. Erstatningsprodukter er underlagt den originale eller udvidede produktgaranti og er omfattet af garantien i resten af garantiperioden eller tredive (30) dage, alt efter hvad der er længst. Som anmodet af Logitech accepterer Kunden straks at returnere den defekte enhed til Logitech i henhold til Logitechs instruktioner (fragt forudbetalt). Logitech kan efter eget valg teste det returnerede Produkt for hardwarefejl og forbeholder sig retten til at fakturere Kunden for den fulde pris, hvis Kunden undlader at returnere det defekte produkt, eller hvis testning ikke bekræfter en Defekt, der er omfattet af den gældende hardwaregaranti.

Hvis udskiftningstider er underlagt hændelser, som Logitech ikke har kontrol over, såsom f.eks. vejrforhold, afbrydelser i transportnetværket (som drives af kurerfirmaer), overholdelse af eksportkontrol og toldprocesser, toldforsinkelser eller andre variabler og faktorer, som Logitech ikke har kontrol over, garanterer Logitech ikke levering på "næste arbejdsdag" eller andre leveringstider. Logitech kan især ikke tage ansvar for forsinkelser, der opstår hos kurerfirmaer.

2.8 Reserveprodukter på stedet. Reserveprodukter på stedet (eller dele af produkter), der leveres til Kunden, hvis de er kvalificerede i henhold til en Servicebeskrivelse, vil blive opbevaret på Kundens websted. Reserveprodukter på stedet gælder ikke for pakkede produkter eller for tredjepartsprodukter. Kunden skal eje reserveprodukterne på stedet, opbevare dem korrekt og vil være ansvarlig for ethvert tab eller skade, der kan påvirke de nævnte produkter, undtagen Defekter.

2.9. Ændring; Afbrydelse af Servicen. Logitech forbeholder sig ret til (i) at ændre denne Aftale fra tid til anden med virkning fra offentliggørelsen af de reviderede vilkår og betingelser på sit websted, (ii) at afvikle de Logitech-understøttede produkter og følgelig ophøre med at yde støtte til Produkterne eller versioner heraf, eller (iii) at ændre eller afvikle Servicen til enhver tid. Afsnit 8.3 (annullering) beskriver Kundens eneste retsmidler i forbindelse med ethvert krav i forbindelse med afbrydelse af Servicen. Kundens fortsatte brug af Servicen efter offentliggørelse af eventuelle ændringer vil betyde accept af disse ændringer.

3. Løbetiden

3.1. Services begynder på den første aktiveringsdato som beskrevet i den gældende Servicebeskrivelse eller senest 60 dage fra bestillingsdatoen for Servicen ("Startdato") og skal vare i den angivne periode af det gældende Serviceabonnement ("Serviceperiode"). Det ophører automatisk ved udløbet af Serviceperioden. Logitech leverer ikke services ud over Serviceperioden.

3.2. Hvis Logitech ophører med at fremstille et Logitech-understøttet produkt ("Udtjent produkt"), eller hvis en tredjepartsfabrikant ophører med at fremstille et pakket produkt, vil Logitech levere Servicen i henhold til vilkårene i denne Aftale i den resterende del af den gældende periode, og servicen udløber automatisk ved udløbet af den gældende periode. Efter eget skøn kan Logitech opsige denne Aftale i henhold til afsnit 8.3. Ingen service for et Logitech-understøttet produkt, hvis levetid er udløbet, vil blive fornyet eller forlænget.

4. Softwareunderstøttelse

4.1. Omfattet software. Logitech tilbyder hjælp til fejlfinding og løsning af softwareproblemer af eksperter, som er uddannet i Logitech-ejet software og tredjepartssoftware, der er opført i Servicebeskrivelsen ("Omfattet software").

4.2. Serviceomfang. Logitech vil hjælpe Kunder med at løse deres problemer med omfattet software ved at yde elektronisk hjælp og telefonisk hjælp. For Dækket Software, der er tredjepartssoftware, kan Logitech, hvis Logitech vurderer, at den ikke kan tilbyde en vej til problemløsning, fungere som formidler mellem Kunden og tredjepartsleverandøren for at hjælpe Kunden med at opnå tredjepartsservice eller support, som Kunden kan være berettiget til at modtage i henhold til sine aftaler med disse andre leverandører. Logitech vil gøre en kommercielt rimelig indsats for at levere følgende softwaresupportservices til Kunder som følger:

 • Foreslåede rettelser
 • Problembestemmelse, såsom indsamling af oplysninger, analyse, søgning efter yderligere oplysninger
 • Problemløsning, såsom at levere en løsning eller skridt henimod en løsning, et alternativ, konfigurationsændringer, eskalerende fejlrapport
 • Yderligere administrative servicessåsom hjælp til installation af opdateringer.

 

4.3. Grænser for softwaresupport. Softwaresupport inkluderer kun support til den omfattede software og omfatter ikke følgende typer support:

 • Programmer, der ikke er Logitech-programmer, bortset fra den specificerede "dækkede software"
 • Eventuelle services på stedet
 • Hjælp til træning på afstand eller på stedet
 • Fjernelse af virus eller malware
 • Scripting, programmering, webudvikling

 

Logitechs forpligtelser i henhold til denne Aftale er begrænset til at stille personer til rådighed, der har kendskab til den Omfattede software og de tilhørende understøttede systemer, og til at levere resultaterne af Logitechs rimelige bestræbelser på at besvare Kundens spørgsmål. LOGITECH GARANTERER IKKE, AT ET BESTEMT SPØRGSMÅL VIL BLIVE LØST, ELLER AT DEN OMFATTEDE SOFTWARE ELLER EN PROBLEMLØSNING VIL GIVE BESTEMTE RESULTATER. Logitech kan konkludere, at et spørgsmål er tilstrækkeligt komplekst, eller at Kundens system er af en art, der udelukker effektiv analyse af spørgsmålet via e-mail eller pr. telefon. Kunden forstår, at Logitech muligvis ikke er i stand til at løse spørgsmål af denne slags, og Kunden forstår og accepterer, at han bliver nødt til at træffe uafhængige ordninger for løsning af sådanne spørgsmål.

5. Kundens ansvar.

Kunden accepterer at:

 • følge instruktionerne fra Logitech og serviceanmodningsprocedurerne
 • samarbejde fuldt ud med Logitech, indtil Servicen er færdig
 • tage backup af data og vedligeholde en komplet plan for katastrofegenoprettelse. Kunden accepterer, at Logitech ikke er ansvarlig for mistet eller beskadiget software eller data, uanset årsag til tabet, herunder uden begrænsning som følge af Logitechs uagtsomhed. Denne begrænsning gælder for enhver grund til handling, uanset om den er baseret på kontrakt, erstatningsret eller anden teori;
 • levere og vedligeholde på sin bekostning de nødvendige forsyningsservices for at bruge de Logitech-understøttede produkter i overensstemmelse med specifikationerne;
 • erstatte, for egen regning, alle forbrugsvarer, der bruges i forbindelse med de Logitech-understøttede produkter;
 • få og vedligeholde tilladelse til Logitech til at få adgang til og bruge de Logitech-understøttede produkter, dataene på dem og alle hardware- og softwarekomponenter, der er inkluderet i de Logitech-understøttede produkter, med henblik på at levere Servicen;
 • installere, bruge og regelmæssigt opdatere et nuværende, velrenommeret antivirusprogram i forbindelse med de Logitech-understøttede produkter. Reparation eller gendannelse af Logitech-understøttede produkter, der er beskadiget eller inficeret af vira, er ikke omfattet af Servicen.
 • opfylde ethvert andet kundeansvar, der er beskrevet i denne Aftale og i den relevante Servicebeskrivelsen. Hvis Kunden ikke opfylder hver af sine forpligtelser, er Logitech ikke forpligtet til at levere Logitech-servicen, eller der kan være yderligere gebyrer eller forsinkelse.
 • opretholde alle softwarelicenser, der er givet til Kunden eller er nødvendige for at bruge de Logitech-understøttede produkter, i god stand. Det er Kundens ansvar at beslutte, om alle softwareudgivelser skal installeres, når de bliver tilgængelige. Kunden anerkender dog, at Logitech kan kræve, at Kunden opgraderer softwaren for at levere Servicen.

 

6. ANSVARSFRASKRIVELSE AF ALLE GARANTIER.

LOGITECH GIVER INGEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE GARANTIER ELLER BETINGELSER MED HENSYN TIL SERVICEN, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, NOGEN GARANTI ELLER BETINGELSE MED HENSYN TIL YDEEVNEN AF HARDWARE ELLER SOFTWARE, DER ANVENDES TIL AT UDFØRE SERVICEN, ELLER NOGEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE GARANTIER ELLER BETINGELSER VEDRØRENDE DE RESULTATER, DER KAN OPNÅS FRA SERVICEN ELLER RESULTATERNE AF EN ANBEFALING, SOM LOGITECH MÅTTE GIVE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, NOGEN STILTIENDE GARANTIER ELLER BETINGELSER VEDRØRENDE YDEEVNE, SALGBARHED, EGNETHED, IKKE-KRÆNKELSE ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL AF NOGEN AF DE LEVERANCER, DER MÅTTE VÆRE RESULTATET AF IMPLEMENTERINGEN AF EN ANBEFALING, SOM LOGITECH MÅTTE GIVE. INTET I DENNE AFTALE ELLER ANDEN SKRIFTLIG DOKUMENTATION ELLER MUNDTLIG KOMMUNIKATION MED SLUTKUNDEN KAN ÆNDRE VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DETTE AFSNIT.

LOGITECH TAGER IKKE ANSVAR FOR TREDJEPARTSGARANTIER ELLER BETINGELSER FOR NOGEN EFFEKT, SOM SERVICEN KAN HAVE PÅ DISSE GARANTIER ELLER BETINGELSER.

7. BEGRÆNSNING AF ANSVAR.

LOGITECH (HERUNDER LOGITECHS DATTERSELSKABER, LEDENDE MEDARBEJDERE, DIREKTØRER, ANSATTE ELLER AGENTER) PÅTAGER SIG INTET ANSVAR UD OVER DE HERI FASTSATTE RETSMIDLER, HERUNDER ANSVAR FOR AT LOGITECH-UNDERSTØTTEDE PRODUKTER IKKE ER TILGÆNGELIGE TIL BRUG, OG ANSVAR FOR TABTE ELLER BESKADIGEDE DATA ELLER SOFTWARE ELLER LEVERING AF SERVICES ELLER SUPPORT. LOGITECH ER IKKE ANSVARLIG FOR SKADER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUGEN AF LOGITECH-UNDERSTØTTEDE PRODUKTER I FORBINDELSE MED HØJRISIKOAKTIVITETER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DRIFT AF NUKLEARE ANLÆG, FLYNAVIGATIONS- ELLER KOMMUNIKATIONSSYSTEMER, FLYVEKONTROL, MEDICINSKE SYSTEMER, LIVSUNDERSTØTTENDE SYSTEMER ELLER VÅBENSYSTEMER. LOGITECH ER IKKE ANSVARLIG FOR TABT FORTJENESTE, TAB AF FORRETNING ELLER ANDRE TILFÆLDIGE, INDIREKTE, FØLGESKADER, SPECIELLE ELLER STRAFFENDE SKADER, SELVOM DE ER INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, ELLER FOR KRAV FRA EN TREDJEPART.

KUNDEN ACCEPTERER, AT LOGITECH IKKE ER ANSVARLIG FOR ETHVERT ERSTATNINGSANSVAR I FORBINDELSE MED KØB AF SERVICES, DER OVERSTIGER DET SAMLEDE BELØB, SOM KUNDEN HAR BETALT FOR KØB AF SERVICEN I HENHOLD TIL DENNE AFTALE I LØBET AF DE TOLV MÅNEDER UMIDDELBART FORUD FOR DEN DATO, HVOR KUNDEN UNDERRETTER LOGITECH OM ETHVERT ERSTATNINGSKRAV.

OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER UANSET ÅRSAGEN ELLER OMSTÆNDIGHEDERNE, DER GIVER ANLEDNING TIL ET SÅDANT TAB, EN SÅDAN SKADE ELLER ET SÅDANT ANSVAR, OGSÅ SELVOM ET SÅDANT TAB, EN SÅDAN SKADE ELLER ET SÅDANT ANSVAR ER BASERET PÅ UAGTSOMHED ELLER ANDRE UREGELMÆSSIGHEDER ELLER KONTRAKTBRUD (HERUNDER GRUNDLÆGGENDE BRUD ELLER BRUD PÅ ET GRUNDLÆGGENDE VILKÅR).

HVERKEN LOGITECH ELLER SLUTKUNDEN KAN ANLÆGGE NOGEN FORM FOR SØGSMÅL I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE MERE END ATTEN (18) MÅNEDER EFTER, AT ÅRSAGEN TIL SØGSMÅLET ER OPSTÅET.

8. Annullering

8.1. Kunden kan annullere denne aftale, hvis Logitech inden for maksimalt tredive (30) dage fra startdatoen har modtaget en annulleringsanmodning fra den kanalpartner, hvor kunden har købt de pågældende Services. Værdien af alle allerede leverede ydelser kan fratrækkes. Refusionsbeløbet må under ingen omstændigheder overstige de gebyrer, der er betalt for Servicen. Værdien beregnet af Logitech er endelig, bindende og kan ikke bestrides. Kunden må ikke annullere denne Aftale efter tredive (30) dage fra startdatoen medmindre det er angivet i gældende lovgivning, som ikke kan ændres efter aftale.

8.2. Logitech kan annullere denne Aftale når som helst i løbet af Serviceperioden, hvis Kunden (i) fremsætter en vildledning af Logitech eller dens agenter, (ii) bliver insolvent eller dømt konkurs, (iii) anmoder om, eller giver samtykke til, enhver lettelse i henhold til vedtægterne til reorganisering af konkurs, eller bliver ude af stand til at opfylde sine økonomiske forpligtelser i den normale drift, eller (iv) misbruger Servicen, på anden måde overtræder vilkårene i denne Aftale eller overtræder dens forpligtelser i henhold til denne Aftale eller i Servicebeskrivelsen. I tilfælde af annullering af denne Aftale sender Logitech Kunden en skriftlig annulleringsmeddelelse på den adresse, der er angivet i optegnelserne.

8.3. Logitech kan efter eget skøn opsige denne Aftale med tredive (30) dages varsel til Kunden, i hvilket tilfælde sidstnævnte vil være berettiget til at modtage en vurderet refusion af den oprindelige købspris. Den forholdsmæssige refusion er baseret på procentdelen af den udløbne periode med fradrag af værdien af enhver service, der leveres til Kunden under Servicebeskrivelsen. Refusionsbeløbet må under ingen omstændigheder overstige gebyrerne for Servicebeskrivelsen. Værdien beregnet af Logitech er endelig, bindende og kan ikke bestrides.

8.4. Ved annullering eller udløb af denne Aftale af en eller anden grund vil parternes rettigheder og forpligtelser ophøre, bortset fra at begrænsningen af ansvar vil overleve.

9. Generelle vilkår.

9.1. Fortrolighed. Kunden accepterer, at alle oplysninger eller data, der videregives eller sendes til Logitech, pr. telefon, elektronisk eller på anden måde, ikke er fortrolige eller ophavsretligt beskyttede for Kunden.

9.2. Hele Aftalen. Denne Aftale er sammen med den relevante Servicebeskrivelse den komplette Aftale mellem Kunden og Logitech om Servicen og erstatter enhver forudgående mundtlig eller skriftlig kommunikation mellem parterne om sådanne Services. Ingen Forhandler og ingen af Logitechs medarbejdere eller agenter kan mundtligt ændre vilkårene og betingelserne i denne Aftale.

9.3. Yderligere retsmidler. Medmindre andet er angivet i Servicebeskrivelsen, indeholder denne Aftale ikke nogen garanti. Logitechs understøttede produkter leveres muligvis også med en separat, begrænset garanti fra Logitech eller tredjepartsproducenter efter behov. Logitechs begrænsede hardwaregaranti er fortsat underlagt sine vilkår.

9.4. Formularer. Alle fortrykte vilkår og betingelser angivet på eventuelle formularer (såsom indkøbsordrer), som Kunden måtte have sendt til en Forhandler eller til Logitech, eller som Kunden måtte sende til Forhandler eller Logitech i fremtiden, gælder ikke for Servicen og vil ikke ændre eller supplere denne Aftale.

9.5. Logitech – ordregivende enhed. Denne Aftale indgås: (i) af Logitech Inc,. hvis Kundens registrerede forretningssted er i Nordamerika; (ii) af Logitech Europe SA, hvis Kundens registrerede forretningssted er i EMEA (Europa, Mellemøsten, Afrika); (iii) af Logitech Asia Pacific Ltd, hvis Kundens registrerede forretningssted er i Asien og Stillehavsområdet (undtagen Japan), (iv) af Logicool Co. Ltd, hvis Kundens registrerede forretningssted er i Japan, eller (v) af enhver anden Logitech-enhed, der er anført i Servicebeskrivelsen.

9.6. Gældende lov; Jurisdiktion. (A) For Kunder med registreret forretningssted eller bopæl i USA vil denne Aftale udelukkende være underlagt og fortolket i overensstemmelse med lovgivningen i USA og staten Californien uden hensyn til eller anvendelse af dets valg af lovregler eller principper eller FN Konventionen om kontrakter om internationalt salg af varer. Parterne er enige om, at de statslige domstole i staten Californien i Santa Clara County eller de føderale domstole i det nordlige distrikt i Californien er eksklusive; (B) For Kunder med registreret forretningssted eller bopæl uden for USA vil denne Aftale udelukkende være underlagt og fortolket i overensstemmelse med lovgivningen i Schweiz uden hensyntagen til eller anvendelse af dets lovvalgsregler eller -principper. FN Konventionen om kontrakter for international varehandel vil ikke være gældende. Parterne er enige om, at domstolene i Canton Vaud, Schweiz er enekompetente på det registrerede hjemsted for Logitech Europe SA

9.7. Forrangsorden. Hvis der opstår uoverensstemmelser eller konflikter mellem bestemmelserne i denne Aftale, Servicebeskrivelsen, faktura eller andre gældende Kundevilkår og -betingelser, gælder følgende prioritetsorden i prioriteret rækkefølge:

 • Denne Aftale
 • Servicebeskrivelse
 • Faktura
 • Eventuelle Kundevilkår og -betingelser.

 

9.8. Bemærkninger. Alle meddelelser skal sendes skriftligt til: (A) Hvis Kundens hjemsted er beliggende i Nordamerika: Logitech Inc., Attn: Legal Department, 7700 Gateway Blvd, CA - 94560 Newark, USA; (B), hvis Kundens hjemsted er beliggende i EMEA: Logitech Europe SA, Attn: Legal Department, EPFL - Innovation Square, CH - 1015 Lausanne, Switzerland.

9.9. Force majeure. Hverken Logitech eller Kunden er ansvarlig for manglende overholdelse af nogen forpligtelse på grund af årsager uden for dens kontrol. Hvis Logitechs evne til at levere Servicen forringes af omstændigheder uden for Logitechs kontrol, kan Logitech opsige denne Aftale, og i så fald, forudsat at omstændighederne der resulterer i Logitechs forringede evne til at levere sådanne services ikke skyldes Kundens handling eller passivitet, vil Kunden modtage en forholdsmæssig tilbagebetaling af den oprindelige købspris. Den forholdsmæssige refusion er baseret på procentdelen af den udløbne periode med fradrag af værdien af enhver Service, der leveres til Kunden. Refusionsbeløbet må under ingen omstændigheder overstige de gebyrer, der er betalt for Servicen. Værdien beregnet af Logitech er endelig, bindende og kan ikke bestrides.

9.10. Ingen overførsel; Flytning. Kunden må ikke overdrage eller overføre denne Aftale eller dens rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne Aftale til en tredjepart, medmindre en sådan overdragelse sker samtidig med køb af stort set alle Kundens aktiver, en fusion eller anden lignende lovgivning. Logitech kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne Aftale uden forudgående skriftligt samtykke eller varsel.

Hvis Kunden flytter det Logitech-understøttede produkt til en geografisk placering, hvor den Service, der er blevet købt, ikke er tilgængelig eller ikke til samme pris, kan Kunden nægtes enhver serviceydelse, pådrage sig et gebyr på det nye sted, eller servicedækningen kan være ændret. Hvis Servicen skal afvises på grund af den fysiske flytning af det understøttede system, eller hvis Kunden vælger ikke at betale noget ekstra gebyr, kan Servicen automatisk annulleres uden nogen refusion tilgængelig.

9.11. Ingen dispensation. Dispensation på en overtrædelse eller manglende håndhævelse af en forpligtelse heri vil på ingen måde opfattes som et afkald på nogen anden eller efterfølgende overtrædelse eller forpligtelse heri.

9.12. Adskillelighed. Hvis en bestemmelse i denne Aftale er ugyldig eller ikke kan håndhæves, påvirker det ikke gyldigheden af denne Aftale som helhed, som på alle tidspunkter vil forblive i fuld kraft og virkning.

9.13. Uafhængige underleverandører; Tilknyttede virksomheder; Logitech-underleverandører.. Parterne er uafhængige kontrahenter i henhold til denne Aftale. Hverken Logitech eller dets personale eller repræsentanter betragtes som Kundens agenter eller medarbejdere. Logitechs datterselskaber kan deltage i udfyldelsen af denne Aftale, og Logitech kan også underlevere sine forpligtelser i henhold hertil.

9.14. Ingen tredjepart. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, kan ingen ordlyd eller bestemmelse i denne Aftale eller en Servicebeskrivelse håndhæves af en tredjepart (som er en anden person end parterne og deres tilladte efterfølgere og modtagere).

9.15. Personoplysninger. Personligt identificerbare oplysninger (PII) vedrørende Kunden, som Logitech modtager i forbindelse med udførelsen af Services, vil blive behandlet i overensstemmelse med Logitechs på det tidspunkt gældende privatlivspolitik, som findes her (https://www.logitech.com/legal/product-privacy-policy.html). Kunden giver Logitech tilladelse til at bruge Kundens personoplysninger og data efter behov for at Logitech kan levere Services og dele dem med tredjepartsleverandører eller agenter, der arbejder på Logitechs vegne med henblik på at levere Servicen. Kunden erklærer og garanterer, at vedkommende har alle tilladelser, der måtte være nødvendige eller hensigtsmæssige til Logitechs brug som tilladt i denne Aftale. Med forbehold for gældende lovgivning skal Logitech anvende Kundens PII og data omfattet af Logitechs privatlivspolitik, herunder med det formål at levere, udvikle og forbedre Logitech-servicen. Logitechs privatlivspolitik er udtrykkeligt indarbejdet i denne Aftale.

9.16. Overholdelse af love; Eksportkrav. Kunden skal overholde alle gældende love og forskrifter. Kunden anerkender og accepterer, at Logitech er underlagt regler fra amerikanske agenturer og andre regeringer, som forbyder eksport af visse produkter og af teknisk information til visse lande. Kunden garanterer, at den ikke vil eksportere, reeksportere, hverken direkte eller indirekte, nogen Logitech-produkter, -services og/eller tekniske oplysninger i strid med gældende love eller regler. Manglende overholdelse af ovenstående forpligtelser kan resultere i forsinkelse i forkyndelsen eller ophør af denne Aftale.

Kunden erklærer og garanterer, at han i forbindelse med opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til denne Aftale overholder alle gældende love, bekendtgørelser og regler fra enhver statslig myndighed med jurisdiktion over sine aktiviteter i forbindelse med denne Aftale, herunder, men ikke begrænset til, love, bekendtgørelser og regler vedrørende import, eksport, miljølovgivning og gældende love mod bestikkelse og korruption, herunder den britiske lovgivning, samt at han overholder alle gældende love mod bestikkelse og korruption. Bribery Act of 2010 og United States Foreign Corrupt Practices Act og love vedrørende brug af tvangsarbejde, fængselsarbejde eller børnearbejde. Kunden vil give Logitech alle de oplysninger, der er nødvendige for at gøre det muligt for Logitech at overholde gældende love, bekendtgørelser og forskrifter relateret til Aftale og Service.

9.17. Sprog. Engelsk er det styrende sprog i denne Aftale. I tilfælde af en konflikt mellem den engelsksprogede version af denne Aftale og en version, der er blevet oversat til et andet sprog, vil den engelsksprogede version af denne Aftale gælde.