Przeglądarka IE8/IE9 nie jest już obsługiwana. Użyj nowszej przeglądarki, aby wyświetlić naszą witrynę.

GWARANCJA ROZSZERZONA B2B

LOGITECH
Gwarancja rozszerzona B2B – Warunki

Dotyczy produktów zakupionych po dniu 6 marca 2020 r.

1. Logitech przedłuży standardowy okres obowiązywania gwarancji znajdujący zastosowanie do produktów Logitech („Produkty”) w krajach podanych w Załączniku A zgodnie z okresowymi zmianami lub jak określono na stronie internetowej Logitech. Gwarancja rozszerzona jest wykupowana na okres czasu wybrany w odpowiednim zamówieniu zakupu („Gwarancja rozszerzona”).

2. Zakup gwarancji rozszerzonej uprawnia klienta biznesowego do nabycia Produktu na własny użytek (tj. nie do odsprzedaży komercyjnej) („Klient końcowy”) w celu zagwarantowania okresu czasu wykraczającego poza obowiązujący standardowy okres obowiązywania gwarancji, odpowiadający przedłużeniu wybranego okresu czasu określonego w odpowiednim zamówieniu zakupu. Klienci indywidualni nie są uprawnieni do zakupu gwarancji rozszerzonej.

3. Komponenty wchodzące w skład produktu są objęte gwarancją rozszerzoną dotyczącą danego Produktu. Komponenty sprzedawane oddzielnie i materiały eksploatacyjne są wyłączone z zakresu gwarancji rozszerzonej.

4. Gwarancję rozszerzoną można zakupić wyłącznie w momencie zakupu Produktu lub w terminie do 30 dni od daty zakupu odpowiedniego Produktu. Jeżeli zamówienie zakupu gwarancji rozszerzonej zostanie odebrane po upływie tego okresu czasu, Logitech może według własnego uznania odmówić przyjęcia takiego zamówienia zakupu.

5. Niniejsze warunki gwarancji rozszerzonej stanowią uzupełnienie standardowej ograniczonej gwarancji na sprzęt Logitech, która została wyraźnie włączona do niniejszego dokumentu przez odniesienie i która pozostaje w pełnej mocy. W przypadku konfliktu między (i) warunkami gwarancji rozszerzonej a warunkami ograniczonej gwarancji na sprzęt Logitech, pierwszeństwo będą mieć warunki gwarancji rozszerzonej; w przypadku konfliktu między (ii) warunkami gwarancji rozszerzonej a warunkami określonymi na stronie internetowej Logitech, pierwszeństwo będą mieć warunki gwarancji rozszerzonej.

6. Po wygaśnięciu standardowego okresu gwarancji niniejsza gwarancja rozszerzona zostanie przedłużona zgodnie z warunkami gwarancji na okres czasu równy wykupionemu przedłużeniu okresu gwarancji. Akceptacja roszczenia gwarancyjnego przez Logitech podlega warunkom określonym w ograniczonej gwarancji na sprzęt Logitech. Po zatwierdzeniu przez Logitech roszczenia z tytułu gwarancji rozszerzonej Logitech może według własnego uznania: (i) naprawić lub wymienić Produkt na taki sam Produkt lub produkt o równoważnej wartości. W pewnych przypadkach, gdy komponenty wymagane do naprawy lub wymiany tego samego modelu nie będą dostępne, Logitech może wymienić Produkt na najnowszy model o równoważnej wartości; lub (ii) zapewnić zwrot kosztów zakupu. Zwrot kosztów zakupu wadliwego Produktu zostanie obliczony jako cena zakupu, bez podatku VAT, zapłacona przez Klienta końcowego za Produkt, pod warunkiem, że (a) rozsądnie uwzględniona zostanie wartość użytkowania wadliwego Produktu w okresie od chwili zakupu do chwili zwrotu kosztów zakupu oraz (b) kwota zwrotu kosztów zakupu nigdy nie przekroczy godziwej wartości rynkowej Produktu. Wartość obliczona przez Logitech będzie wartością ostateczną, wiążącą i niepodlegającą sporom. Wymieniony lub naprawiony sprzęt będzie objęty oryginalną gwarancją przez pozostały okres jej ważności lub przez okres trzydziestu (30) dni, w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy.

7. Klient końcowy wykona następujące działania i zastosuje się do procedur określonych w tym rozdziale:

  1. zapewni, że informacje podane w dokumencie potwierdzenia przedłużenia gwarancji są prawidłowe, a każdy podany numer seryjny jest zgodny z numerem seryjnym widniejącym na odpowiednim Produkcie objętym gwarancją. Wszelkie rozbieżności należy zgłaszać działowi pomocy technicznej Logitech w terminie do trzydziestu (30) dni.
  2. skontaktuje się osobiście z działem pomocy technicznej Logitech drogą telefoniczną, przy użyciu poczty elektronicznej lub innej metody wskazanej przez Logitech, jeżeli w Produkcie wystąpi wada
  3. przekaże firmie Logitech informacje o modelu i numerze seryjnym Produktu, dacie zakupu, dostarczy szczegółowy opis problemu, a także wszelkie inne informacje wymagane przez Logitech.
  4. na żądanie przekaże firmie Logitech kopię dowodu zakupu Produktu zawierającą datę zakupu i numer seryjny
  5. na żądanie przekaże firmie Logitech kopię dowodu zakupu gwarancji rozszerzonej
Niespełnienie powyższych wymagań i procedur będzie prowadzić do unieważnienia gwarancji rozszerzonej.

8. Gwarancja rozszerzona jest ograniczona do przedłużonego okresu standardowej ograniczonej gwarancji na sprzęt Logitech liczonego od pierwotnej daty zakupu danego Produktu. NINIEJSZA GWARANCJA ROZSZERZONA JEST GWARANCJĄ BEZ UBEZPIECZENIA, UZUPEŁNIAJĄCĄ I PRZEDŁUŻAJĄCĄ OKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI STANDARDOWEJ. Nie obejmuje ona, w sposób wyraźny lub dorozumiany, żadnych dodatkowych lub innych okoliczności innych niż wady materiałowe i wykonawcze objęte standardową ograniczoną gwarancją na sprzęt Logitech. Wszystkie przypadki wyłączenia gwarancji określone w ograniczonej gwarancji na sprzęt Logitech mają zastosowanie do niniejszej gwarancji rozszerzonej. Zgodnie z tym, dodatkowe okoliczności, takie jak przypadkowe uszkodzenia, uszkodzenia pośrednie, utrata, kradzież, niewłaściwe obchodzenie się lub niewłaściwe użytkowanie są wyłączone z zakresu gwarancji.

9. Niniejsze warunki znajdują zastosowanie do: (i) Logitech Inc., jeżeli Klient końcowy zakupił Produkt w Ameryce Północnej i/lub od sprzedawcy działającego w Ameryce Północnej, (ii) Logitech Europe SA, jeżeli Klient końcowy zakupił Produkt w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) i/lub od sprzedawcy działającego w tym regionie; (iii) Logitech Asia Pacific Ltd., jeżeli Klient końcowy zakupił Produkt w regionie Azji i Pacyfiku i/lub od sprzedawcy działającego w regionie Azji i Pacyfiku (określanych wspólnie jako „Logitech”).

10. Firma Logitech zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym czasie. Zmienione warunki będą znajdować zastosowanie do Produktów i gwarancji rozszerzonej zakupionych po dacie wejścia w życie takich zmian.

11. Gwarancja rozszerzona jest powiązana z urządzeniem poprzez numer seryjny urządzenia. Jeżeli Produkt zawiera wiele komponentów, należy zarejestrować tylko numer seryjny urządzenia głównego; wszystkie komponenty, które zostały pierwotnie dołączone do urządzenia głównego, będą objęte przedłużeniem gwarancji.

12. Rejestracja i aktywacja gwarancji rozszerzonej odbywa się w chwili zakupu, a Klient końcowy otrzyma potwierdzenie zawierające numer seryjny Produktu objętego gwarancją. Jeżeli Klient końcowy zostanie zobowiązany do rejestracji Produktu, taką rejestrację musi wykonać w terminie do 10 dni od daty otrzymania Produktu. Informacje wymagane do rejestracji mogą obejmować m.in. nazwę Produktu, datę zakupu, numer referencyjny umowy i numer seryjny.

Załącznik A
(stan na dzień 6 marca 2020 r.):

Gwarancja rozszerzona znajduje zastosowanie do produktów Logitech określonych poniżej („Produkt”)

Nazwa produktu Model/numer urządzenia głównego Okres obowiązywania gwarancji standardowej
Kamera Rally Kamera Rally V-R0010 2 lata
Rally Kamera Rally V-R0010
Rally Plus Kamera Rally V-R0010
MeetUp V-R0007
Tap V-U0053

Podsumowanie okresu obowiązywania standardowej (w zestawie), rozszerzonej i łącznej gwarancji:

Roczna gwarancja W zestawie / Sprzedawana osobno Łączny okres gwarancji
1 i 2 lata W zestawie 2 lata
+1 rok Sprzedawana osobno 3 lataKraje:
Stany Zjednoczone
Unia Europejska + EFTA
Wielka Brytania